Årsberetning 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Årsberetning for Piratpartiet 2014

Tidsrom: 2. februar 2014 - 21. mars 2015

Styrets sammensetning:

Styrets arbeid

Det er avholdt 26 ordinære styremøter, 6 ekstraordinære styremøter og 3 arbeidsmøter i tidsrommet 1. februar 2014-21. mars 2015.

Landsmøtet i Kristiansand var et følelsesladet landsmøte, samtidig som det ble vedtatt en rekke saker sentralstyret måtte håndtere. Styrets arbeid den første tiden bestod således i stor grad av å få oversikt over hva som måtte tas tak i, samt få oversikt over de sakene som enten var uavklarte eller stod i konflikt til hverandre, slik at et nytt ekstraordinært landsmøte kunne gå av stabelen. Dette innebar blant annet grundig gjennomgang av de nye vedtektene for å sammenstille resultatene fra det ordinære landsmøtet, samt utarbeidelse av detaljert budsjett.

Parallelt med dette arbeidet ble det lagt ned mye energi i å profesjonalisere organisasjonen. Styret ansatte partiets organisasjonssekretær, i første omgang på deltid, og Piratpartiet ble for første gang arbeidsgiver. Som del av profesjonaliseringen ble det også etablert partikontor i Oslo, og det ble jobbet iherdig med å opprette en egen merkantil avdeling i Trondheim som skulle håndtere alt av merchandise. Kjellsen-systemet, som ble vedtatt ved landsmøtet i Kristiansand, ble påbegynt, og det foregikk i det hele tatt svært mye praktisk organisasjonsarbeid det første halvåret.

Etter at det ekstraordinære møtet ble avholdt, 5.-12. juni, dabbet dessverre aktiviteten noe av, både i sentralstyret og i partiet generelt. Etter et halvår tettpakket med arbeid, ble sommeren relativt stille. Da sommeren nærmet seg over, og aktivitetsnivået ble skrudd opp igjen, skulle det vise seg at en del av arbeidet som ble påbegynt på vårparten dessverre hadde strandet. Merchandiseavdelingen hadde stoppet helt opp, blant annet fordi noen av nøkkelpersonene hadde flyttet i løpet av sommeren. Utvikleren av Kjellsen-systemet meddelte at han dessverre ikke lenger hadde tid og energi til å fortsette arbeidet, og utviklingen stoppet dermed opp. Samtidig med dette ble partilederen svært syk, og var borte fra partiet i lang tid. Alt dette skapte store utfordringer, og det var mer enn nok å ta tak i.

Enkelte områder har dessverre vært preget av mangelen på menneskelige ressurser. Dette gjelder spesielt kommunikasjonsfeltet, både internt og eksternt, da vi har mistet noen av de nøkkelpersonene som tidligere håndterte dette. Det er behov for en egen avdeling med skrivelystne, med ansvar for innhold på websida og sosiale medier, som kan rapportere om det som rører seg i partiet - både i sentralstyret, fylkeslagene og øvrige organer.

Sentralstyret vedtok 28. oktober 2014 å innføre faste ukentlig møter for å kunne håndtere den store saksmengden. Sekretariatet ble omhyggelig oppbygget, og organisasjonssekretæren ble på nyåret 2015 ansatt på heltid. Med en heltidsansatt bestemte vi oss for å gjøre et nytt forsøk på en egen merchandiseavdeling, denne gangen i Oslo under ledelse av sekretariatet. Dette arbeidet har gått fort fremover, og om ikke lenge vil vi åpne en egen webbutikk hvor alle kan bestille piratpartiprodukter.

For å trekke i gang aktiviteten i fylkeslagene ble det 23.-25. januar 2015 arrangert et lederseminar på Holmen Fjordhotell, hvor sytten av nitten fylker var representert. Her diskuterte vi både oppbyggingen og revitaliseringen av partiet og den kommende valgkampen. Engasjementet var stort, og det føles for tiden som om partiet som helhet har fått ny giv og engasjement. Det er fortsatt mye å gjøre, men med det nye engasjementet i partiet ser sentralstyret lyst på fremtiden. Valgkampen og det videre arbeidet blir spennende.

Etter nyttår har dessverre en alvorlig hendelse fått store konsekvenser for partiet. I månedsskiftet februar/mars ble det oppdaget at organisasjonssekretæren i partiet har underslått et stort sekssiftret beløp, mer om dette under økonomi-punktet.

Partiets økonomi og medlemssituasjon

Med bakgrunn i ovennevnte aktivitetsnivå har det vært lite fokus på rekruttering i 2014. Vi har i dag en god del inaktive medlemmer, og opplevde også en del frafall etter landsmøtet. Antallet som faktisk meldte seg ut var heldigvis ikke veldig stort, og etter innsatsen og engasjementet det siste halve året har en del av de som har sittet på sidelinja etter landsmøtet i Kristiansand igjen begynt å engasjere seg.

Det er generelt behov for flere ildsjeler som vil ta ansvar for felles arbeidsoppgaver, slik at de som har engasjert seg lenge ikke blir utslitt. Den beste måten å sikre dette på er et økt fokus på rekruttering, noe som også vil øke partiets inntekter. Samtidig er medlemskontingenten kun en liten del av partiets inntekter. Hovedtyngden av partiets inntekter kommer fra statsstøtten, som i 2014 var på NOK 855.304. Det er viktig at vi fremover også får på plass alternative inntektskilder, herunder merchandiseavdeling, muligheten for å være støttemedlem (jmfr. svenske gullpirat), m.m. I forbindelse med valgkampen bør vi også øke fokuset på donasjoner.

Piratpartiet har i 2014 hatt større inntekter enn utgifter, og det har blitt overført NOK 289.583 til budsjettet for 2015, som vil komme godt med i valgkampen.

Medlemstall per 21. mars 2015: 521, hvorav 154 har betalt kontingenten for 2015 og 101 har stemmerett ved landsmøtet 2015.

I månedsskiftet februar/mars ble det oppdaget at organisasjonssekretæren i partiet har underslått et stort sekssifret beløp. Dette har medført at både pengene som stod på konto ved nyttår og den første utbetalingen av statsstøtte er borte. I tillegg har det påløpt så store utgifter at statsstøtten som kom 16. mars også allerede var brukt opp. Konsekvensen er at partiet ikke har økonomiske midler før neste utbetaling av statsstøtte som er ventet 1. juli. Midlene som skulle ha gått til fylkeslagene er dessverre også rammet av denne saken.

Når valgkampen skal settes i gang vil vi altså igjen ha midler tilgjengelig, men partiets økonomiske muskler er betydelig redusert. Forholdet er anmeldt, med krav om erstatning.

Regnskap

Regnskap 2015

Regnskapet viser et overskudd på ca kr 246 000,-. Ifølge regnskapsfører er regnskapet ferdig ført, men det skal finføres litt mer.