Årsmøte Oslo Piratparti, 2016-03-01

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
  • Årsmøte 1, 2016
  • Tid: 1. mars 2016, kl. 20:00
  • Sted: House of Pirates, St.Olavs plass 2
  • Oppmøtte: Tobias Brox, Manuel Lain


Godkjenning av innkalling og agenda

Godkjent, men vi undrer oss over om innkallingen har kommet godt nok ut pga. lite oppmøte. Tobias sender ut mail til alle medlemmer og spør om noen har innvendinger til innkallingen.

Valg av møteleder og referent

  • Møteleder: Tobias leder
  • Referent: Manuel refererer

Opptelling av stemmeberettigede

3 (Tobias Brox, Manuel Lains. Thomas Gramstad delegerte sin stemme til Tobias.)

Presentasjon av årsrapport og regnskap fra styret

Årsrapport

Vi har hatt en båttur og en del medlemsmøter. Referater ligger her på wiki'en, Oslo Piratparti

Regnskap

Nullregnskap.

Kommentar til regnskap og budsjett:

  • Oslo Piratparti budsjetterte i 2015 kroner 42287,36 i inntekter (skulle overføres fra sentralt)
  • Oslo Piratparti har ikke brukt noen penger i 2015, og anser derfor at beløpet overføres til budsjett for 2016.
  • Oslo Piratparti mottar 5208 kr i partistøtte fra kommunen for 2016.
  • Støtte fra staten for 2016 uteblir fordi regnskap for 2014 ikke var levert inn i tide (nullregnskap)

Nyvalg av styremedlemmer - hele styret står på valg

Styret er gjenvalgt, bortsett fra Michal som trekker seg.

Budsjett 2016

https://pad.piratpartiet.no/p/oslo_piratparti_budsjett_2016

Vi har en svært begrenset pengepott som er dedikert Oslo. Vi vedtar at styret kan handle mat/snack til medlemsmøter, i den grad pengene strekker til.

Vedtektsendringer

Redaksjonell endring: "landsmøte" erstattes med "årsmøte"

Godtatt.

Tillegg til punkt 8: "Medlemmer som av ulike grunner ikke kan møte opp kan skriftlig delegere stemmen sin til andre medlemmer."

Lagt til side til fordel for neste forslag

Alternativt forslag fra Thomas Gramstad

Årsmøtet redigerer forslaget, etter oppfordring fra forslagsstiller.

Opprinnelig forslag

Medlemmer som kan dokumentere sin identitet og at de er medlemmer på en for styret tilfredsstillende måte, eller som har betalt kontingent senest 3 måneder før generalforsamlingen, kan stemme uten å være tilstede på generalforsamlingen ved fullmakt. Fullmakt sendes til styret senest 3 dager før generalforsamlingen.

Redigert forslag

Medlemmer som kan dokumentere sin identitet og at de er medlemmer på en for styret tilfredsstillende måte kan stemme uten å være tilstede på generalforsamlingen ved fullmakt. Fullmakt sendes til styret senest 24 timer før årsmøtet.

Det redigerte forslaget godkjennes ved akklamasjon.

Eventuelt

To medlemmer velges til å signere protokollen: Tobias Brox og Manuel Lains.

Orientering/planlegging av neste møte

Oslo Piratparti prøver å møtes i Oslo i forbindelse med landsmøtet. Tid og sted diskuteres på e-post.

Sosialt

Ingen kommentar.

Møtet heves kl.21:45