Østfold Piratparti

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Østfold Piratparti ble formelt stiftet 28. Februar 2013.

Styret

Leder:

Nestleder:

Styremedlemmer:
Ole Kristian Guldbransen
Christer Johansen
Linda Tanutra Jonassen
Kai Hagali
Styret kan kontaktes på styret.ostfold@piratpartiet.no

Vedtekter

§ 1. Formål
Østfold Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Østfold fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. Østfold Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket.

§ 2. Organisasjonens oppbygging
Østfold Piratparti består av delegasjoner etter Piratpartiets vedtekter § 11 pr. 16. desember 2012. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon i oppstartsfasen. Som delegasjon regnes et medlem av Piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av Piratpartiet i partiregisteret. Innmeldte medlemmer som har betalt sin medlemsavgift for inneværende år vil også regnes som en delegasjon.

§ 3. Årsmøtet
1. Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal.
2. Årsmøtet i Østfold Piratparti består av delegasjoner etter § 2.
3. Saksliste for årsmøtet består av delegasjonenes innstillinger.
4. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.
5. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med leder/kaptein, nestleder/styrmann, tilstrekkelig styremedlemmer og revisor.
6. Ekstraordinært årsmøte avholdes når flertall i styret bestemmer det.

§ 4. Styret
1. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet
2. Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet.
3. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet.
4. Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede.
5. Tilstedeværelse i møter via fjernkonferansesystemer som Skype og lignende
vil også regnes som tilstedeværelse såfremt styret har denne muligheten på det aktuelle tidspunktet.6. Styret består av mellom 3 og 7 personer.

§ 5. Nominasjoner
Piratpartiets styre fastsetter tidsfrister foran nominasjonsprosessen ved stortingsvalg. Fylkespartiet oppnevner en nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes Piratpartiets styre.

§ 6. Regnskap & Revisjon
Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører og en revisor. Revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor skal avgi beretning til årsmøtet.

§ 7. Vedtekter
For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets styre. Endringer i disse vedtekter kan bare årsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært årsmøte, som styret for fylkespartiet innkaller til. En beslutning om oppløsning av fylkespartiet må ha minst 2/3 flertalls stemmer. Østfold Piratpartis eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis fylkespartiet blir oppløst. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets styre.

Østfold Piratparti i media

Stortingsvalg 2013

Østfold Piratparti har levert følgende liste til Stortingsvalget 2013:

01 Michael Andersen Lundsveen 1989 Halden
02 Kai Terje Hagali 1969 Halden
03 Kent Owe Maurdal 1984 Sarpsborg
04 Torbjørn Jørgensen 1985 Halden
05 Linda Tanutra Jonassen 1990 Sarpsborg
06 Fredrik Myrtun Eriksen 1982 Trøgstad
07 Ole-Kristian Hennum Gulbrandsen 1990 Halden
08 Marius Alexander Grimsrud 1990 Sarpsborg
09 Ali Reza Nouri 1981 Oslo

Østfold Fylkeskommune

Lokallag

Møtereferat

28.02.12 Stiftelsesmøte Østfold Piratparti