3. ordinære landsmøte

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Praktisk informasjon

Tid og sted

Tidspunkt: 21. mars 2015 - 22. mars 2015

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo.

For å komme til Kurs- og konferansesenteret går man inn i campusen via krysset mellom Pilestredet og Stensberggata. Møtet holdes i Pilestredet 48, som er bygget bak hovedbygget i Pilestredet 46.

Adkomst: Fra Biskop Gunneruds gate (mellom Oslo Sentralstasjon og Oslo City) tar man trikk 11 mot Majorstuen eller trikk 17/18 mot Rikshospitalet og går av på Frydenlund. Gangavstand er 50m.

Mat: Det er mange butikker og restauranter i området.

Henvendelser vedrørende landsmøtet kan rettes til lm15 alfakrøll piratpartiet.no.

Timeplan

Lørdag 21. mars

 • 09:30-10:00 Mingling, frukt
 • 10:00-10:15 Åpning ved leders tale
 • 10:15-11:00
  • Valg av møteleder
  • Godkjenning av innkalling
  • Styrets beretning og årsrapport, samt informasjon og diskusjon om underslagssaken, ved organisatorisk nestleder Øystein Middelthun
 • 11:00-11:45 Foredrag av Adam Kaleb Ernest, CEO i Follow My Vote, Inc.
 • 11:45-12:00 Pause
 • 12:00-12:45 Valg
  • Partileder/admiral
  • Politisk nestleder/styrmann
  • Øvrige styremedlemmer, mannskap
  • Valg av 3 varamedlemmer, prioritert rekkefølge
  • Revisor
  • Organisasjonssekretær/generalsekretær
 • 12:45-14:00 Lunsj
 • 14:00-14:15 Hilsningstale ved Admiral i Unge Pirater, samt kunngjøring av Unge Piraters representant i sentralstyret - Lasse Gregersen
 • 14:15-15:00 Veien mot lokale/regionale representanter. Innlegg fra Øystein Jakobsen.
 • 15:00-15:10 Pause
 • 15:10-15:40 Partiets fremtidige strategi. Innlegg fra Tale Haukbjørk Østrådal.
 • 15:40-16:30 Behandling av saksliste del 3.1 - Vedtekter
 • 16:30-16:40 Pause
 • 16:40-17:30 Behandling saksliste del 3.2 - Kjerneprogram
 • 17:30-17:45 Møteslutt og mingling
 • 19:00 Piratmiddag på Den Glade Gris

Søndag 22. mars

 • 10:00-10:30 Mingling - Frukt og mat
 • 10:30-11:15 Behandling av saksliste del 3.3 - Valgkampsaker
 • 11:15-11:20 Pause
 • 11:20-12:50 Politisk diskusjon om saker i kommuner/fylker (Idéutveksling og tips)
 • 13:00-14:00 Lunsj
 • 14:00-14:45 Foredrag av Sturle Sunde, CEO i Bitmynt AS
 • 14:45-15:00 Pause
 • 15:00-15:45 Behandling av saksliste del 3.4 - Annet
 • 15:45-16:00 Pause
 • 16:00-16:40 Fri diskusjon - Etter forslag fra hvem som helst (Stikkord: Lederseminar)
 • 16:40-17:00 Offisiell avslutning og mingling. Spis resten av frukten!
 • 17:00-18:00 Opprydning og skrubbing av dekk.

Årsberetning

Årsberetningen ligger her.

Styrevalg

Ved dette landsmøtet er det ledige posisjoner i sentralstyret som vil være oppe til valg. Partilederrollen vil være oppe til valg, etter at Øystein Jakobsen har innehatt denne rollen i to år. Det samme gjelder to av sentralstyremedlemmene, Øyvind A. Holm og Even Solum Gran, hvis plasser også er oppe til valg. Dersom noen av de to nestlederne skulle ønske å stille til valg til lederrollen er det mulig at en av disse plassene også blir ledig.

Kandidater til rollen som partileder

 • Tale Haukbjørk Østrådal

Kandidater til rollen som politisk nestleder

 • Tale Haukbjørk Østrådal (Tale er eneste kandidat til rollen som partileder.)
 • Gorm Hanssen

Kandidater til rollen som sentralstyremedlem

 • Tale Haukbjørk Østrådal (Tale er eneste kandidat til rollen som partileder.)
 • Gorm Hanssen (Gorm er eneste kandidat til rollen som politisk nestleder.)
 • Manuel Lains
 • Daniel Ingar Davidsen

Som det går frem av listene over er antallet kandidater til de forskjellige vervene nøyaktig sammenfallende med antallet ledige styreplasser, og valget er dermed i praksis avgjort på forhånd.

Kandidater til varamedlem

 • Lasse Gregersen

Det skal i henhold til vedtektene være tre varamedlemmer. Kandidater bes melde seg.

Saker

Vedtekter

Øystein Middelthun: Forslag til vedtektsendring: Innføre landsstyre i Piratpartiet

Nytt punkt, 5.5:

5.5 Landsstyret

5.5.1 Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.

5.5.2 Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme.

5.5.3 Landsstyret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

5.5.4 Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer krever det. Digital deltagelse er tillatt.

5.5.5 Landsstyret fungerer som øverste tvisteorgan i saker som ikke krever landsmøtevedtak. Dette gjelder ikke dersom noe annet fremgår av disse vedtektene.

5.5.6 Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av landsstyret er til stede. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.

Under § 5.3 føyes som følge til:

8. Landsstyret, jfr § 5.5

§ 8.2.1 endres fra:

Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet. Dette fastsettes av sentralstyret.

til:

Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet, dette fastsettes i en enighet mellom landsstyret og sentralstyret.

§ 5.2 endres fra:

Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av sentralstyret.

til:

Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsstyret.

Nytt punkt føyes inn mellom nåværende § 6.3 og § 6.4. Senere nummerering og referanser endres som en følge av dette.

§ 6.4 Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet. Det lokale fylkeslaget er ansvarlig for det praktiske rundt landsmøtet, i samarbeid med Sentralstyret og Sekretariatet.

Det kan foretas kosmetiske eller numeriske endringer for å tilpasse dette forslaget til det endelige vedtektsresultatet.

Thomas Gramstad benkeforslag: Forslag til vedtektsendring: Innføre landsstyre i Piratpartiet

§5.5.2 Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme.
Tillegg foreslått: Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralsstyret og selv representere fylkesstyret

Øystein Middelthun: Forslag til vedtektsendring: Endre stillingstittelen til leder for sekretariatet

Alle forekomster av «organisasjonssekretær» og «partisekretær» i vedtektene endres til «generalsekretær».

Øystein Middelthun: Forslag til vedtektsendring: Avpassing av uttrykk for flertall

Forekomster av «vanlig flertall», «alminnelig stemmeflertall» og «ordinært flertall» endres til «alminnelig flertall». (Ref. [1])

Kjerneprogrammet

Flere forslag til endringer i kjerneprogrammet ble fremmet av to medlemmer. Endringer i kjerneprogrammet kan ken skje etter en grundig prosess, ref:

§3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt vanlig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogrammer skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med vanlig flertall.

Disse forslagene må derfor avvises inntil videre. Det fremmes istedet forslag om revidering av kjerneprogrammet. Ettersom flertallet av saker ble fremmet av Targeir Attestog, foreslås han å lede programkomitéen, for å fremme et grundig arbeid til landsmøtet 2016.

De avviste sakene er tilgjengelige her.

Valgkampsaker

Foruten forslagene under kom det også inn to andre saker som måtte avvises ettersom de var formulert slik at de ikke kunne stemmes over. Forslagsstillerne fikk anledning til å revidere sine forslag før den endelige avgjørelsen. Sakene er tilgjengelige her.

Thomas Gramstad: Valgkampsaker

Jeg foreslår følgende saker som PIR-valgkampsaker til førstkommende og senere valg. Sakene stemmes over hver for seg, uavhengig av hverandre.

Alle sakene er nasjonale, men kan gis lokal forankring, utforming og relevans til andre lokale saker. Men fordi de er nasjonale trenger sakene å ha et landsmøtevedtak i ryggen. Forskjellige lokallag, fylkeslag osv. kan samarbeide om slike saker som dette.

 • Folkeavstemning om EØS-avtalen
 • Nei til salg av Statskog
 • Nei til salg av Flytoget
 • Ja til NILUs tiltaksplan mot luftforurensning fra trafikk (Ref. [2])
 • Piratpartiets landsmøte har tidligere vedtatt å utrede borgerlønn. Jeg ber årets landsmøte om å vurdere om borgerlønn kan være en god valgkampsak allerede nå.

Jo Øiongen: Piratpartiets holdning til kommunesammenslåing

Foreslår å la dette styres av det enkelte lokallag. Argumentet for dette er at det er så mange lokale hensyn å ta at det er lite hensiktsmessig, og direkte vanskelig, å være kun for eller kun imot kommunesammenslåing uten at en ender opp med å overstyre viktige lokale hensyn.

Foreslår som følge av dette å se bort fra antallet innbyggere som er i en kommune som begrunnelse for sammenslåing, og heller oppfordre til å se på lokale forhold som boligmarked, boligmøsneter, arbeidsmarked, eksisterende infrastruktur og behov for ny infrastruktur. Dette må samles som ett sammenslått hensyn som ses opp mot behovet for å bygge en kommuneadministrasjon og kommune drift som er stor nok til å gi et fullverdig kommunalt tilbud til alle kommunens innbyggere.

Targeir Attestog: Studielån og stipend

Dette punktet var opprinnelig ment å være en endring i kjerneprogrammet, men ettersom det må vente til neste år ønsket Targeir at det ble fremmet som valgkampsak.

Innføre 11 måneders studielån- og stipend. Satsen for juni skal være lik nivået til de andre studiemånedene i dag.

I dag får studentar nemleg studiestøtte frå Lånekassen i 10 månader. Dei får inga støtte i juni sjølv om mange av dei har eksamen då. Mange studentar har dessutan ingen sjanse til å flytte ut av husværet som dei leiger om sommaren for å spare på husleiga. Ein ekstra månad med studiestøtte vil gje studentar betre råd, slik at dei ikkje treng å bruke så mykje tid på deltidsjobb for å klare seg. Då kan dei konsentrere seg meir om studiet sjølv, slik at dei tileignar seg kunnskap betre.

Viss dette blir for dyrt for staten, har eg følgjande kompromissforslag:

Innføre 11 måneders studielån- og stipend. Satsen for juni skal være minst halvparten av nivået til de andre studiemånedene i dag.

Annet

Thomas Gramstad: Valglister

Piratpartiet skal ikke sette opp personer mot deres vilje på valglister. Tillitsvalgt som bryter mot dette kan fratas sine verv, og i grove tilfelle ekskluderes.

Manuel Lains og Christian Lains: Kryptovaluta og desentralisering

Jo Øiongen: Endring av partiets navn, alternativt navn på partiet

Piratpartiet har, slik jeg opplever det, utfordringer med å bli tatt seriøst med det navnet partiet har. En møtes med latter og himling med øynene når en nevner partiets navn, og en kommer aldri frem til å få presentert partiets politikk og partiets visjoner.

Foreslår derfor å legger til en undertittel til partiets navn slik at partiets fulle navn blir;

Piratpartiet - Et tverrpolitisk parti.

Piratpartiet er et parti som ikke passer til noen av de tradisjonelle inndelingene av partilandskapet. Piratpartiet vandrer fra rød til blå politikk, alt etter hva en snakker om. Jeg mener at ved å proklamere seg som et tverrpolitisk parti så vil en få formidlet budskapet om at Piratpartiet som er et pragmatisk parti som alltid søker de mest optimale løsninger. Som skrekkeksempel har en den kommunistiske tanken om at alt skal eies av staten, og på motsatt banehalvdel liberalistene som mener at det ikke skal være noen offentlig innblanding. Piratpartiet er, slik jeg oppfatter det, ikke så opptatt av ryggmargsideologi, men mer opptatt av å belyse alle sider av en sak for å så se hvilken løsning som er den beste, eventuelt minst dårlige.