Agder Årsmøte 2014

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Både Aust-Agder og Vest-Agder Piratparti har besluttet å prøve en oppløsning av de to fylkeslagene for å slå sammen de to fylkene i ett fyllkeslag under dette årsmøtet.

Budsjett for Agder Piratparti i 2014 i norske kroner

Inntekter Utgifter
Statsstøtte 13284,74
Kontingent 974,40
Annonse 1000
T-skjorter 1000
Flagg 1000
Trykksaker 1000
Arendalsuka 1000
Kost 1500
Roll-up 1000
Andre kostnader 1000

(Sendt videre til styremøte. Les referat nedenfor.)

Referat fra Vest- og Aust-Agder Piratparti 26.04.2014


Viser til foreløpig innkalling til årsmøte sendt 2. april 2014 med påfølgende påminnelse møtedagen. Følgende saksliste skal behandles hver for seg i begge fylkeslag:

Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling (Godkjent med 4 stemmer for)
 • Valg av møteleder og referent (Foreslått: Referant: Tale. Møteleder: Targeir.) Valgt av de 3 i rommet
 • Godkjenning av saksliste (Godkjent med 4 stemmer for)
 • Godkjenning av møteregler for årsmøtet - lages før møtet avholdes (Godkjent)
 • Valg av protokollunderskriver(e) minst 2, gjerne 3 (Shahab og Targeir foreslår seg selv. Tale blir nedstemt siden hun er den som skriver protokollen) - 3 mot 1 stemmer (Godkjent)
 • Eventuelt valg av tellekorps om nødvendig
 • Årsberetning fra styrene Tale leser opp Vest-Agderstyrets beretning for 2013 Fil:Vest-Agders beretning 2013.pdf. Targeir leser opp årsmelding for Aust-Agder Fil:Årsmelding aust-agder.odt. Adrian (uPIR) påpeker at han ikke fikk innkalling før nå.
 • Regnskap/økonomirapport Da ingen av fylkeslagene har noen økonomi blir punktet sløyfet.
 • Budsjett blir behandlet i del to av årsmøtet med mindre sammenslåing blir avvist av medlemmene
 • Innkomne forslag - Oppløsning av fylkeslaget for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder til Agder Piratparti De oppmøtte i begge fylkeslagene stemmer for nedlegging av de to fylkeslagene og for stiftelse/sammsenslåing av Agder Piratparti. Både fysisk og digitalt oppmøtte klapper.
 • Valg av styre og valgkomite blir valgt iht. forslagene over. Foreslåtte Kandidater: Leder: Tale Haukbjørk Østrådal. Nestledere: Targeir Attestog og Shahab Afsharipour. Styremedlemmer: Fredrik Kabdebo Nordhammer (uPIR) og Anders Kleppe. Styret velges som helhet: Enstemmig vedtatt (6 stemmer)
 • Kasserer utnevnes av styret
 • Behandling av vedtekter for Agder Piratparti. (Vedtektene kommer også til å være stiftelsesdokumentet vårt)
  • § 1 Navn - Enstemmig vedtatt
  • § 2 Formål - Enstemmig vedtatt
  • § 3 Medlemsskap - For: 5. Mot: 0. Avholdende: 1
  • § 4 Organisasjon - Enstemmig vedtatt
  • § 5 Fylkesstyret - Enstemmig vedtatt
  • § 6 Fylkesårsmøtet - Enstemmig vedtatt
  • § 7 Nominasjon - Enstemmig vedtatt
  • § 8 Vedtektsendringer - Enstemmig vedtatt
  • § 9 Oppløsning - Enstemmig vedtatt

Forslaget til vedtekter er nederst på denne siden.

Vi har vedtekter! Applaus fra både fysiske og digitale deltagere (igjen).

Budsjett: Tale foreslår at årsmøtet sender over budsjett til første fylkesstyremøte. Hun nevner også at sentralt må registrere at vi har slått sammen fylkeslagene, og at de da også må regne ut hvor mye samlet støtte Agder PIR får. Forslaget enstemmig vedtatt.

Møtet er egentlig ferdig. Møtet hevet 19:55.

Spørsmålsrunde og småprat.


Forslag til vedtekter Agder Piratparti


NAVN

Fylkeslagets navn er Agder Piratparti

FORMÅL

Agder Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Agder-fylkene er i samsvar med piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.

MEDLEMSSKAP

Hvem kan bli medlem

Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Doble medlemsskap

Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemsskap med tilhørende rettigheter oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Medlemsskap rettigheter

Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.

ORGANISASJON

Partiorganer

Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene, Piratstudentene i Agder (PST Agder) og deres styrer. Unge Pirater kan utnevne en representant til de organer de ønsker.

Årsmøtet

Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det.

Digitale møter

Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent beslutningsteknologi. Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.

FYLKESSTYRET

Funksjon

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av fylkesårsmøtet.

Møter

Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller to styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller en nestleder.

Innkalling

Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder en nestleder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag.

Arbeidsoppgaver

Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i fylket.

Undergrupper og nominasjoner etter § 7

Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem som er med i de forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.

FYLKESÅRSMØTET

Fylkeslagets årsmøte og innkalling:

For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 31. desember foregående år. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med talerett.
Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet.

Frister

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.

Digitalt årsmøte

Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.

Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av protokollunderskriver(e)
 • Eventuelt valg av tellekorps

Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:

 • Årsberetning fra styret
 • Regnskap/økonomirapport
 • Budsjett
 • Arbeidsplan
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og valgkomité
 • Kasserer utnevnes av styret

Styret

Styret skal bestå av leder (kaptein) og to til syv medlemmer (mannskap), herav to nestledere (styrmenn), inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge Pirater Agder. Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år. Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i fylket krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte.

Voteringsregler i fylkeslaget

Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på digitale plattformer og anonymt. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig flertall. Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.

Protokoll

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.

Revisor

Fylkesårsmøtet velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget er revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget. Ved krav om offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette vervet skal utøves av kasserer internt i fylkeslaget.

NOMINASJON

Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst en måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

VEDTEKTSENDRINGER

Krav til endringer

Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer sendes ut senest 21 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre.

Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret

Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkeslederne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.

OPPLØSNING

Krav til oppløsning

Agder Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer det. Minst 50% av medlemmene må ha foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak. Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før årsmøtets start.

Disponible midler

Alle midler i Agder Piratparti tilgjengelig etter en formell oppløsning tilfaller Piratpartiet sentralt.

Godkjenning av oppløsning

Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.