Brukerdiskusjon:Tale

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Very, Very True Story Captain :D Anders K (talk) 10:39, 9 April 2013 (CEST)

Forslag til plattform for breddedemokrati

Forslaget blir stilt til Piratpartiets 4. ordinære landsmøte

Bakgrunn

Siden Liquid Feedback ble lagt på is i 2013/2014 (?) har Piratpartiet stått uten noen plattform for å utvikle sin egen politikk utover kjerneprogrammet. Prosedyrene for utvikling av politikk ble slått fast på landsmøtet 2014, med det såkalte Kjellsen-vedtaket. Utvikling av vår egen programvare, Piren, ble satt i gang, men stoppet opp av ymse årsaker, i hovedsak for få interne ressurser. Siden den gang har fokuset på en plattform for utvikling av Piratpartiets politikk vært heller uklart, og distrahert av andre interne utfordringer. Helt siden grunnleggelsen av partiet har intensjonen vært at vi skal ha et breddedemokrati innad i partiet, på lik linje med den demokratiske reformen vi har programfestet at vi ønsker. Dette forslaget fremmes for å sette fortgang i prosessen for å finne en plattform vi kan bruke til vårt interne breddedemokrati, og dermed også følge våre egne prinsipper. Forslaget er delt i to. Delene kan stemmes om opp mot hverandre, eller (helst ikke) avvises som helhet. Forslagstekst a) vil føre til at plattform kun kan vedtas av landsmøtet, mens forslagstekst b) vil føre til at beslutningen blir delegert vekk til Piratpartiets høyeste organ mellom landsmøtene. Forslagstekst b) vil føre til at Piratpartiet får en breddedemokratisk plattform tidligere enn forslagstekst a).

Forslag

a) Landsmøtet vedtar å opprette et utvalg (navn er helt valgfritt, men ikke bruk så veldig mye landsmøtetid på å bestemme akkurat det) som tar for seg de ulike avstemningsplatformene som er tilgjengelige pr. i dag. Utvalget skal samle sammen informasjon om de ulike plattformene ved å kontakte andre piratpartier, se på dokumentasjon av de ulike plattformene, og evt. også sette seg inn i den tekniske biten av plattformen slik at det blir avklart om Piratpartiet klarer å vedlikeholde og drifte sin egen plattform. Utvalget skal også se på brukervennlighet, vurdere behov for opplæring i bruk av plattformen, samt holde medlemmene oppdaterte på framgangen i utredningsarbeidet gjennom partiets wikisider og interne diskusjonskanaler. Utvalget legger fram en innstilling til plattform senest for landsmøtet 2017, og avvikles i sin helhet så snart landsmøtet har vedtatt plattform.

b) Landsmøtet vedtar å opprette et utvalg (navn er helt valgfritt, men ikke bruk så veldig mye landsmøtetid på å bestemme akkurat det) som tar for seg de ulike avstemningsplatformene som er tilgjengelige pr. i dag. Utvalget skal samle sammen informasjon om de ulike plattformene ved å kontakte andre piratpartier, se på dokumentasjon av de ulike plattformene, og evt. også sette seg inn i den tekniske biten av plattformen slik at det blir avklart om Piratpartiet klarer å vedlikeholde og drifte sin egen plattform. Utvalget skal også se på brukervennlighet, vurdere behov for opplæring i bruk av plattformen, samt holde medlemmene oppdaterte på framgangen i utredningsarbeidet gjennom partiets wikisider og interne diskusjonskanaler. Utvalget legger fram en innstilling til plattform for landsstyret/sentralstyret/hva det nå blir hetende (øverste organ i Piratpartiet mellom landsmøtene ifg. Vedtektene f.o.m. 14. mars 2016), og avvikles så snart Piratpartiets øverste organ har vedtatt plattform.

Oversettelse av PPIS sitt kjerneprogram

1. Critical thinking and well-informed policy==

1. Kritisk tenking og informerte valg

1.1 Pirates emphasize critical thinking and well-informed decisions. 1.1 Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk.

1.2 This entails that Pirates shape their policy on the basis of data and knowledge which is gathered irrespective of whether or not the policy seems desirable or not at first. The position of Pirates on ideas is not based on who promotes them. 1.2 Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen

1.3 Former decisions made by Pirates always need be open for revisions. 1.3 Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.

1.4 The right of individuals to be informed shall never be impaired. 1.4 En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres.   2. Civil rights

2. Menneskerettigheter og borgerrettigheter

2.1 Pirates exert themselves for the enhancement and protection of civil rights. 2.1 Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter.

2.2 The expansion of civil rights shall aim to enhance other rights. 2.2 Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter.

2.3 Current rights must be guarded so that they will not be impaired. 2.4 Pirates believe that civil rights belong to individuals and that the rights of every person is equally strong.   3. A right to privacy

3. Retten til privatliv

3.1 A right to privacy is about protecting the powerless from the abuse and mistreatment of the powerful. 3.1 Retten til et privatliv handler om å verne de som ikke har ressurser til å beskytte seg selv fra overgrep eller mishandling fra de som har ressurser.

3.2 Pirates believe that all individuals should have a right to privacy in their own personal lives. 3.2 Piratpartiet mener at alle individer har en rett til ver av egen person (personvern) og privatliv.

3.3 Privacy includes the rights to discretion, the right to be anonymous and the right to self-determination. 3.3. Privatliv innebærer retten til diskresjon, retten til å være anonym og retten til selvbestemmelse.

3.4 Secrecy should never go further than to protect the individual and never go so far as to affect other individuals. 3.4 Hemmelighold skal aldri gå lenger enn til å beskytte individet, og aldri gå så langt at det påvirker andre individer.

3.5 Anonymity does not relieve any person of responsibility for their actions. 3.5 Anonymitet fritar ikke en person fra deres ansvar for sine handlinger. 

4. Transparency and responsibility

4. Åpenhet og ansvar

4.1 Transparency gives the powerless the power to monitor the powerful. 4.1 Åpenhet gir personer uten makt tilgang til å overvåke de med makt.

4.2 Pirates believe that transparency is an important part of making the public informed and thereby capable of making democratic decisions. 4.2 Piratpartiet mener at åpenhet er en viktig del av å holde folk informerte, og dermed også i stand til å ta demokratiske avgjørelser.

4.3 Information should be accessible to the public. 4.3 Informasjon skal være offentlig tilgjengelig.

4.4 Information should be accessible in open data formats, in a form that is most convenient for the usability of the information. 4.4 Informasjon skal være tilgjengelig i åpne formater, i en form som er enkel og behagelig å bruke.

4.5 In order for an individual to be able to take responsibility, she needs to have the ability to make decisions. 4.5 Et individ trenger å kunne ta avgjørelser for å kunne ta ansvar.

4.6 Pirates believe that everyone has an unlimited right to be involved in decisions that relate to their own affairs, and a right to knowledge about how such decisions are made. 4.6 Piratpartiet mener alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår deres egne anliggenheter, og en rett til viten og kunnskap om hvordan slike avgjørelser tas.   5. Freedom of information and expression

5. Informasjonsfrihet og ytringsfrihet

5.1 Limits to people’s freedom to collect and share information are unacceptable, except for the purpose of protecting the rights of individuals. 5.1 Begrensninger av folks frihet til å samle og dele informasjon er uakseptabelt, med mindre begrensningen er for å beskytte et individs rettigheter.

5.2 Any limits to people’s freedom to express themselves are unacceptable, except for the purpose of protecting the rights of individuals. 5.2 Enhver begrensning av folks ytringsfrihet er uakseptabel, med mindre begrensningen er for å beskytte et individs rettigheter.

6. Direct democracy and the right to self-determination

6. Breddedemokrati og retten til selvbestemmelse

6.1 Pirates believe that everyone has an unlimited right to be involved in decisions that relate to their own affairs. 6.1 Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggenheter.

6.2 That right is guaranteed with the empowerment of direct democracy and the promotion of transparent governance. 6.2 Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning.

6.3 Pirates believe that centralization needs to be reduced in all areas and democracy needs to be promoted in all the forms that are available. 6.3 Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former.