Ekstraordinært landsmøte 2014 - Gjennomgang av endringsforslaget for vedtekter

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

§1 Navn

Ingen endringer.

§2 Formål

Ingen endringer.

§3 Partiets stiftelse og program

3.1

Rettet skrivefeil: «priratkodeksen» til «piratkodeksen».

3.2

Ingen endringer.

3.3

Rettet kapitalisering, samt beskrivelser relatert til PPI. (PPI er ikke et politisk parti, men en organisasjon.)

3.4

Nytt punkt: «Internasjonale koordinatorer utnevnes av sekretariatet i samarbeid med styret.»

§4 Medlemskap

4.1

Ingen endringer.

4.2

Ingen endringer.

4.3

Ingen endringer.

4.4

«Det enkelte medlem velger selv hvilket lokallag man vil være aktiv i.»

endret til

«Lokallag blir valgt utifra medlemmets geografiske bosted. Hvis medlemmet foretrekker et annet lokallag eller fylkeslag kan dette meldes til sekretariatet, som kun har anledning til å avvise ønsket ved særlig gode årsaker.»

§5 Organisasjon

5.1

Ingen endringer.

5.2

Punktet er flyttet til §6.1. Ingen endringer i teksten.

5.3

Punktet er flyttet til §6.2. Ingen endringer i teksten.

5.4

Endret til 5.2. Ingen endringer i teksten.

5.5

Fjernet fordi det var duplikat av §6.6. Innholdet videreført i §6.5.

5.6

Punktet er flyttet til §6.6. Ingen endringer i teksten.

+ Nytt punkt 5.3: Presisering av partiets formelle organer.

+ Nytt punkt 5.4: Definering av regler for sekretariatet.

§6 Landsmøtet

6.1

Det gamle punktet er fjernet, fordi det var en duplikat av 5.1 som består.

Tidligere §5.2 er istedet flyttet til å bli ny §6.1.

6.2

Det gamle punktet er dekket i sin helhet av §6.1. Tidligere §5.3 er istedet flyttet til å bli ny §6.2.

6.3

Det gamle punktet er dekket i sin helhet av §6.1 og er derfor fjernet.

6.4

Det gamle punktet er dekket i sin helhet av §6.2 og er derfor fjernet.

6.5

Deles i to punkter:

«Landsmøtet avholdes såvidt mulig elektronisk, supplert med en sistedag som avholdes fysisk.»

endres til

«Landsmøtet avholdes fysisk, med unntak av de som ikke kan møte opp og derfor skal gis anledning til å stemme elektronisk.»

og blir nytt punkt 6.3.

«Styret fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.»

endres til

«Sentralstyret i samarbeid med sekretariatet fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.»

og blir nytt punkt 6.4.

6.6

Punktet er flyttet til §6.5.

«Styret» presisert å være «Sentralstyret», fristen for innkalling utvidet fra 14 til 30 dager før landsmøtet avholdes.

6.7

Flyttet til §6.6. Ingen endringer i teksten. Var også duplikat av §5.5, som har blitt fjernet.

6.8

Flyttet til §6.7.

Endrede punkter under dagsorden:

 5) «styre» presisert å være «sentralstyre»
 6-12) Føyd inn under punktet om valg av styre.
 7) «1. nestleder/styrmann» endret til «1. politisk nestleder/styrmann»
 8) «2. nestleder/styrmann» endret til «2. organisatorisk nestleder/styrmann»
 9) «Valg av internasjonal koordinator» fjernet. Overlates til sentralstyret og sekretariatet.
 10) «Valg av kasserer» fjernet - overlates til sentralstyret og sekretariatet.
 11) «Valg av representant fra Unge Pirater» endret til «Representant fra Unge Pirater, valgt av Unge Pirater»
 12) «Valg av 1 øvrig styremedlem» endret til «Valg av øvrige styremedlemmer og inntil to varamedlemmer» Varamedlemmene omtales nærmere i §8.2.2.
 13) Flyttet til 6)
 14) Flyttet til 7)
 +Nytt punkt 8) «Ved avslutningen av landsmøtet undertegnes protokollen av to personer som har vært tilstede under landsmøtet»

6.9

Flyttet til 6.8.

+ Nytt punkt 6.9: Valg av leder og nestleder(e) skal foregå annenhvert år. Tidligere dekket av §8.2, men språket er gjort klarere og mer presist, og er nå skilt ut som eget punkt.

§7 Ekstraordinært landsmøte

7.1

Ingen endringer

7.2

Ingen endringer

§8 Sentralstyret

Paragrafen het tidligere «Styret».

8.1

Antallet styremedlemmer endres fra syv til inntil ti. I tillegg beskrives styremedlemmene separat fra rollene som styret må fylle (med unntak av rollene som leder og nestledere).

Det presiseres at partiets organisasjonssekretær har møte- og talerett i sentralstyret.

Det føyes også til at Unge Pirater selv velger sin representant til sentralstyret. Dette var tidligere kun såvidt nevnt i §6.8 om landsmøtets dagsorden, med en formulering som antyder at det er Piratpartiets landsmøte som skal stå for dette valget.

8.2

Omtalen av valgtidspunkt flyttes til §6.9. Resten av punktet er ordrett flyttet til punkt 8.3 hvor det slås sammen med det tidligere punktet 8.3.

+ Nytt punkt 8.2, med tilhørende underpunkter 8.2.1 og 8.2.2: Vedtekter for suppleringsvalg og prosess ved frafall eller fravær i sentralstyret.

8.3

Inneholder nå siste del av tidligere §8.2, samt §8.3 i sin opprinnelige form, med følgende unntak: Organisasjonssekretær gis, i likhet med leder, anledning til å innkalle til sentralstyremøter på kort varsel.

8.4

Ingen endringer.

8.5

Ingen endringer.

§9 Ungdoms- og studentorganisasjoner

Ingen endringer.

§10 Tegning og Prokura

10.2

Endres fra

"Styret kan meddele prokura."

til ett av følgende forslag:

  • Forslag 1: Styrets leder alene har prokura.
  • Forslag 2: Styrets leder og begge nestledere har prokura hver for seg.
  • Forslag 3: Styrets leder alene har prokura. Sentralstyret kan velge å gi en eller begge nestledere prokura.

Forslagene vil stemmes over separat.

§11 Eksklusjon

Ingen endringer

§12 Vedtektsendringer

12.1

Ingen endringer

12.2

«kvalifisert flertall»

endres til

«2/3 flertall»

Et kvalifisert flertall er som oftest 2/3, men kan også være f.eks. 3/4 eller 9/10, derfor presiseringen.

§13 Fylkes- og lokallag

Paragrafen het tidligere «Fylkeslag»

13.1

Siste setning endres fra

«Meldingen skal være underskrevet av deltakerne på møtet.»

til

«Meldingen skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet.»

+ Nytt punkt 13.1.1: Laget må vedkjenne seg Piratpartiet sine vedtekter.

13.2

Ingen endringer.

13.3

Ingen endringer.

13.4

Andre setning endres fra

«Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende og foregående år og som er over 16 år.»

til

«Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste dag, og som er over 15 år.»

13.5

Ingen endringer.

13.6

Tilføyning: «Et lag forplikter seg til å drive økonomisk forsvarlig, herunder sikre tilstrekkelige reserver.»

13.7

«lagets midler»

endres til

«eventuelle eiendeler og verdier»

§14 Politisk prosess for Piratpartiet

Ingen endringer.

§15 Oppløsning

Paragrafen legges til for å gi partiet mulighet til å avslutte seg selv.

Hele paragrafen er ny.