Forslag vedtektsendringer 2016

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Tilbake til Sakspapirer 4. ordinære landsmøte

Tilbake til 4. ordinære landsmøte

Tilbake til Landsmøter

Forslag endringer Piratpartiets vedtekter per 22. mars 2015

Alle forslag til vedtekter samles på denne siden. De organiseres etter nummer iht. vedtektene pr 22. mars 2015 og med økende nummerering iht. hvilken paragraf endringen orginalt tilhører. Nye paragrafer merkes med "X" som siste karakter i nummeret for endringsforslaget.

Likeså legges navn i paranteser som identifiserer hvilke personer eller grupper som foreslår endringene på slutten av hvert nummer av forslagsendringer.

Vær snill å lese formatteringskravene for wiki før du legger inn noe på denne siden. Det skaper utrolig mye ekstraarbeid for andre frivillige når det må ryddes i formattering. Du finner hjelpemenyen i menyen til venstre eller ved å trykke denne lenken til Hjelp

Innhold

§ 1 Navn

Per 22. mars 2015:

Partiets navn er Piratpartiet

Endres til:

Endringsforslag 1.1 (Sekretariatet)

§ 1 Navn og adresse

1.1 Partiets navn er Piratpartiet

1.2 Offisielle forkortelser er Piratene og PIR. For utlandet PP-NO.

1.3 Forretnings- og postadresse er St. Olavs plass 2, 0165 OSLO.


Begrunnelse:

Klargjøre offisielle navn og forkortelser nasjonalt og internasjonalt. Gjøre klart hvor hovedkontoret har adresse og heve nivået for beslutninger om å endre forretningsadresse fra sentralstyret til landsmøtet. Endringer av forretningsadresse fører til store kostnader som partiet ikke nødvendigvis har ressurser til uten at det går utover andre viktigere oppgaver for å nå målet om valgte representanter i politiske organer.

§ 2 Formål

Per 22. mars 2015:

2.1 Piratpartiet er et digitalt-teknologisk blokkuavhengig parti som står for styrket personvern, reform av opphavsrett og patenter, breddedemokrati, fri ikke-kommersiell fildeling, lovfestet nettnøytralitet, individets rettigheter, og digital modernisering av Norge med sterkere satsning på teknologi, innovasjon og vitenskap.

Endres til:


Endringsforslag 2.1 (Sekretariatet)

2.1

Piratpartiet skal jobbe for, og promotere styrket personvern, individuelle rettigheter, breddedemokrati, nettnøytralitet, reform av opphavsrett og patenter og fri ikke-kommersiell fildeling i samfunn og politikk i den digitale tidsalderen.

2.2

Piratpartiet beskytter menneskers likeverd, der likestilling og alles rett til deltagelse uten diskriminering i politikk og samfunn er en selvfølge. Piratpartiet er blokkuavhengig.


Begrunnelse:

Klargjør bedre i hvilken rekkefølge Pirater prioriterer politikk og klargjøre en gang for alle at piratpolitikk er om å engasjere alle, også utenfor Piratpartiet, til å delta i samfunnsdebatt, politiske prosesser og politiske avgjørelser. (finn gjerne på en bedre begrunnelse også, og gjerne et nytt forslag som beskriver partiet med færre ord)

Endringsforslag 2.1 (Øyvind Nondal)

2.1

Piratpartiet er et blokkuavhengig, prosesspolitisk parti [resten av punkt som før]


Begrunnelse: [Fyll inn her, Øyvind Nondal]


Kommentar fra Programbanden: Kan forenes med endringsforslag 2.1 ved at siste setning der blir "Piratpartiet er blokkuavhengig og prosesspolitisk.".

Slått sammen vil endringen bli:

2.1

Piratpartiet er et blokkuavhengig, prosesspolitisk parti som skal jobbe for, og promotere, styrket personvern, individuelle rettigheter, breddedemokrati, nettnøytralitet, reform av opphavsrett og patenter og fri ikke-kommersiell fildeling i samfunn og politikk i den digitale tidsalderen.

2.2

Piratpartiet beskytter menneskers likeverd, der likestilling og alles rett til deltagelse uten diskriminering i politikk og samfunn er en selvfølge. Piratpartiet er blokkuavhengig.

2.3 (Se endringsforslag 2.2 - Sekretariatet)

Piratpartiet skal øke interessen for politikk i befolkningen basert på demokratiske verdier og få flest mulig medlemmer valgt som representanter i landets representative organer, også utenlands.


Per 22. mars 2015:

2.2 Det er videre partiets formål å øke interessen for politikk basert på demokratiske grunnholdninger og å virke for å få flest mulig medlemmer valgt inn i landets representative organer.

Endres til:

Endringsforslag 2.2 (Sekretariatet)

2.3

Piratpartiet skal øke interessen for politikk i befolkningen basert på demokratiske verdier og få flest mulig medlemmer valgt som representanter i landets representative organer, også utenlands.


Begrunnelse:

Klargjøre verdier, formål og geografisk spredning en gang for alle.

§ 3 Partiets stiftelse og program

Per 22. mars 2015:

3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta.

Endres til:

Endringsforslag 3.1 (Sekretariatet)

3.1

Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene og registrert i partiregisteret 16. desember 2012.

3.2

Piratenes kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn for politisk aktivitet. Fylkes- og lokalpartier skal bidra til engasjement og politisk interesse i sitt regionale og lokale geografiske område. Breddedemokrati er alltid en prosess for hele befolkningen.

3.3

Alle tiltak for å engasjere og aktivisere velgere og befolkning skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle medlemmer har mulighet til å delta. Hovedmålet skal alltid være å engasjere befolkningen i våre geografiske områder til å delta i politiske prosesser og avgjørelser.


(Heretter endres gml 3.2 til ny 3.4)


Begrunnelse:

Klargjøre og spesifisere at Piratpartiet aldri tar avgjørelser som ikke er direkte nevnt i kjerneprogrammet uten en breddedemokratisk behandling i størst mulig del av befolkningen der det er mulig å få til.Per 22. mars 2015:

3.2 Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt alminnelig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programkomité. Valgprogrammet og andre delprogrammer skal være innen rammene av kjerneprogrammet og vedtas med alminnelig flertall.

Endres til:

Endringsforslag 3.2 (Sekretariatet)

3.4

Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøte har bestemt det og nedsatt programkomité for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt alminnelig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall.

3.5 - delt 3.4

Valgprogrammet revideres av landsmøtet de årene det er Stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programbanden. Valgprogram og andre delprogrammer skal være innenfor rammene av kjerneprogrammet og vedtas med alminnelig flertall.


Begrunnelse:

Klargjøre prosessene siden de gamle fremdeles gir for mye rom for tolkning. En oppdeling av gammel 3.2 gjør paragrafen enklere å lese. I tillegg er programkomité omdøpt til programbande fordi Landsmøte 1#Programbanden faktisk vedtok at det offisielle navnet var nettopp programbande og ikke programkomité.

Endringsforslag 3.2 (Øyvind Nondal)

3.2

Kjerneprogrammet revideres når foregående landsmøtet har bestemt det. Det skal nedsettes og nedsatt programbande for dette formålet. Ved endring av kjerneprogrammet blir det brukt alminnelig flertall underveis i behandlingen, men programmet som helhet skal vedtas med 2/3 flertall. Valgprogrammet revideres av landsmøtet året før de årene det er stortingsvalg. Foregående landsmøte velger programbande. Valgprogrammet og andre delprogrammer skal være innenfor rammene av kjerneprogrammet og vedtas med alminnelig flertall.

Begrunnelse:

(Fylles inn av Øyvind Nondal)
Per 22. mars 2015:

3.3 Piratpartiet er medlem av Det europeiske piratpartiet (European Pirate Party – PPEU) og Internasjonale piratpartier (Pirate Parties International – PPI). Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i partiet PPEU og paraplyorganisasjonen PPI. Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informert om, og har stemt over, saker som angår PPEU og PPI. Det internasjonale koordinatorteamet må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.

Endres til:

Endringsforslag 3.3 (Sekretariatet)

Endres til ny 3.6 iht forslagene over og med følgende kosmetiske endring - Det internasjonale koordinatorteamet endres til Piratpartiets internasjonale team.

3.6

Internasjonale forbindelser

3.6.1

Piratpartiet er medlem av Det europeiske piratpartiet (European Pirate Party – PPEU) og Internasjonale piratpartier (Pirate Parties International – PPI).

3.6.2

Piratpartiets vedtekter og valgprogram kan ikke stride mot European Pirate Party eller Pirate Parties Internationals vedtekter eller manifester. Piratpartiet har stemmerett, forslagsrett og talerett i partiet PPEU og paraplyorganisasjonen PPI.

3.6.3

Piratpartiets team for internasjonal koordinasjon er ansvarlig for at medlemmene i PIR er informert om, og har stemt over, saker som angår PPEU og PPI.

3.6.4

Piratpartiets internasjonale team må følge medlemmenes avstemte mening i møte med disse.

3.6.5

Kun Landsmøtet kan godkjenne endringer i internasjonale forpliktende samarbeid og langvarige relasjoner. Langvarige relasjoner er forpliktelser som overstiger 2 år i lengde.


Begrunnelse:

Kosmetisk og mer lettleselig og forståelig. Mer riktig i forhold til hvordan de internasjonale koordinatorne/internasjonalt team omtales. Samtidig vil 3.6.5. sikre at kun landsmøtet kan kutte disse offisielle internasjonale forbindelsene og forpliktelsene Piratpartiet har.
Per 22. mars 2015:

3.4 Internasjonale koordinatorer utnevnes av sekretariatet i samarbeid med styret.

Endres til:

Endringsforslag 3.4 (Sekretariatet)

Endres til 3.7 iht. forslagene over.

3.7

Internasjonalt team utnevnes av sekretariatet i samarbeid med styret.


Begrunnelse:

For nummereringens skyld og for å gjenspeile endringsforslag 3.3.

§ 4 Medlemskap

Per 22. mars 2015:

4.1 Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier.

4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.


4.2 endres til:

Endringsforslag 4.2 (Sekretariatet)

4.2

Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.


Begrunnelse:

Skriftlighet blir ofte tolket som et krav om brev og papir. Dette avklarer enhver tvil. Det har blitt brukt altfor mye tid på tolkning og diskusjoner om hva som er hensikten med vedtektene dessverre, derfor trengs spesifisering. Det tar mye tid hver gang å gå dårlige referater og manglende videopptak etter i sømmene for å finne ut hva som var hensikten med en spesiell formulering.
Per 22. mars 2015:

4.3 Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet og kreves inn av partiet sentralt.

4.4 Medlemskap oppnås bare i ett lokallag, og man kan bare være med på behandling av og avstemning over samme sak i ett lokallag. Lokallag blir valgt utifra medlemmets geografiske bosted. Hvis medlemmet foretrekker et annet lokallag eller fylkeslag kan dette meldes til sekretariatet, som kun har anledning til å avvise ønsket ved særlig gode årsaker.

4.4 endres til:


Endringsforslag 4.4 (Sekretariatet)

4.4

Medlemskap i fylkes- og lokallag skal normalt bestemmes av faktisk bosted.

4.5

Hvis medlemmet foretrekker et annet fylkes- og/eller lokallag kan dette meldes til sekretariatet, som kun har anledning til å avvise særskilte ønsker med særlig god begrunnelse. Landsstyret bestemmer i siste instans hva som er særlig god begrunnelse.

4.6

Medlemmet kan bare være med i behandling og avstemning over samme sak i ett regional- og/eller ett lokallag.

4.7

Kontingent kan kreves inn til fylkes- og lokallag. Landsmøtet setter øvre grense for hvor høy kontingent fylkeslag og lokallag kan fastsette og kreves inn av partiet sentralt dersom fylkes- eller lokallaget ikke har egen bankkonto.


Begrunnelse:

Flere fylkes- og lokallag har bedt om anledning til å få medlemskontingent som vil gi litt ekstra midler direkte. Med dette forslaget gis det anledning til å kreve inn litt ekstra midler. Det er mest ønskelig at lokallag bruker donasjonsmetoden for prosjekter slik det gjøres lokalt i dag. Men det er dette klare ønsket fra noen som har ledet til akkurat dette forslaget. Samtidig sikres en likebehandling i hele landet for de fylkes- og lokallag som fastsetter kontingent lokalt ved at kontigenten kreves inn for de fylkes- og lokallagene som ikke har bankkonto.

Endringsforslag 4.4 alt. 2; 4.7 (Sekretariatet)

4.7

Fylkes- og lokallag har ikke anledning til å kreve inn medlemskontingent på fast basis, men kan be om donasjoner fra medlemmer regionalt og lokalt.


Begrunnelse:

Her får vi fastsatt at fylkes- og lokallag ikke kan kreve inn fast kontingent og at det er det kun sentralt som kan gjøre. Det er sentralt som tar mye av belastningen med å administrere fylkes- og lokallag og derfor er det dessverre mer bruk for penger der for å kunne gi en best mulig service til fylkes- og lokallag. Dersom lokalt krever dette inn selv vil det bli mer administrasjon sentralt og mer behov for kontorpersonell enn dersom vi holder denne funksjonen sentralt. Det har med størrelsen på partiet å gjøre. Med flere medlemmer vil det uten tvil være mulig å ha lokal og regional innkreving dersom fylkes- eller lokallaget kan holde administrasjon selv.

§ 5 Organisasjon

Per 22. mars 2015:

5.1 Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Endres til:


Endringsforslag 5.1 (Sekretariatet)

5.1

Partiets øverste myndighet er landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.


Begrunnelse:

Dette vil sikre at regnskap og revisjon kan levere uttalelser før landsmøtet slik at medlemmene kan forsikres om at informasjonen som gis av styret og sekretariatet er eksakt. Det er normalt ikke mulig å ha regnskap og finansielle rapporter klart så tidlig på året som vi avholder landsmøtet nå. Dette følger av myndighetskrav og man vil typisk ikke bruke mer ressurser på administrative saker uten at vi må. Det koster tid, ressurser og masse penger til tross for at sekretariatet jobber gratis.
Per 22. mars 2015:

5.2 Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsstyret.

Endres til:

Endringsforslag 5.2 (Sekretariatet)

5.2

Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsstyret. Dersom landsstyret ikke tar avgjørelser i tide tilfaller dette ansvaret generalsekretær og en av de tre lederne i sentralstyret i fellesskap.


Begrunnelse:

Landsstyret har ikke fungert. Alle avgjørelser som skal tas av landsstyret må kunne tas av andre dersom landsstyret ikke oppfyller ansvaret sitt. Når ting ikke skjer er det masse annet som blir sendt langt bakover i gjøreboken. Den foreslåtte endringen gir Piratpartiet langt mer fleksibilitet til faktisk å gjennomføre det vi ønsker å gjennomføre, men ikke alltid kan fordi vi har for strikte formkrav per 1/1-2016.


Endringsforslag 5.2 (Øyvind Nondal)

5.2

Bytt ut "landsstyre" med "sentralstyre".

Begrunnelse:

Foreslår at landsstyret vert nedlagt. Det har aldri fungert.
Per 22. mars 2015:

5.3 Piratpartiets formelle organer består av:

 1. Landsmøtet, jfr §§ 6 og 7
 2. Landsstyret, jfr § 5.5
 3. Sentralstyret, jfr § 8
 4. Fylkeslag, jfr § 13
 5. Lokallag, jfr § 13
 6. Unge Pirater, jfr § 9
 7. Piratstudentene (PST), jfr § 9
 8. Sekretariatet, jfr § 10

Endres til:

Endringsforslag 5.3 (Øyvind Nondal)

Ta vekk landsstyret

Begrunnelse:

Foreslår at landsstyret vert nedlagt. Det har aldri fungert.

Endringsforslag 5.4X (Sekretariatet)

5.4 flyttes til egen paragraf 11. gml §§10-15 får nytt nummer §§12-17.


Begrunnelse:

For å sikre at funksjonen til sekretariatet og generalsekretær ikke skal kunne misforstås er gml §5.4 utvidet. Derfor er denne foreslått flyttet til egen paragraf for å gjøre det enklere å referere til og å forstå funksjonen i organisasjonen til Piratpartiet.


Endringsforslag 5.4.1X (Øyvind Nondal)

5.4.1

Generalsekretær utnevnes av sentralstyret.

Begrunnelse:

Foreslår at landsstyret vert nedlagt. Det har aldri fungert.

Endringsforslag 5.4.2X (Øyvind Nondal)

5.4.2

Generalsekretær velger selv sammensetning av sekretariat i samarbeid med sentralstyret organisatorisk nestleder og er ansvarlig for å koordinere og motivere alle grupper med merkantile oppgaver.

Begrunnelse:

Foreslår at landsstyret vert nedlagt. Det har aldri fungert.

Endringsforslag 5.5X (Sekretariatet)

Tilsv. blir gml §5.5 nå foreslått som ny §8. Denne endringen fører til at §9 blir ny §10.


Begrunnelse:

Paragrafen om Landsstyret står bedre for seg selv enn som en del av organisasjonen siden den allerede er veldig omfattende. For omfattende som en delparagraf.

Endringsforslag 5.5.1X (Øyvind Nondal)

Slett hele punktet.

Begrunnelse:

Foreslår at landsstyret vert nedlagt. Det har aldri fungert.

§ 6 Landsmøtet

Per 22. mars 2015:

6.1 Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med talerett. Medlemmer har stemmerett på landsmøtet hvis de har vært medlemmer i minst 30 dager før landsmøtets siste dag.

6.2 Beslutninger på landsmøtet treffes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

6.3 Landsmøtet avholdes fysisk, med unntak av de som ikke kan møte opp og derfor skal gis anledning til å stemme elektronisk.

6.4 Landsstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet. Det lokale fylkeslaget er ansvarlig for det praktiske rundt landsmøtet, i samarbeid med Sentralstyret og Sekretariatet.


6.4 endres til:

Endringsforslag 6.4 (Øyvind Nondal)

6.4

Landsstyret Sentralstyret fastsetter tid og sted for landsmøtet. Det lokale fylkeslaget er ansvarlig for det praktiske rundt landsmøtet, i samarbeid med Sentralstyret og Sekretariatet.


Begrunnelse:

Foreslår at landsstyret blir lagt ned, for det har aldri fungert.
Per 22. mars 2015:

6.5 Sentralstyret i samarbeid med sekretariatet fastsetter nærmere regler for den elektroniske del av landsmøtet som skal inkludere bruk av digitale beslutningsverktøy, og digitale avstemninger i landsmøteperioden.

6.6 Sentralstyret innkaller alle medlemmer til landsmøtet minst 30 dager før landsmøtets avholdelse via elektronisk post samt ved oppslag på partiets forum og nettside.

6.7 Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold.

6.8 Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

 1. Valg av møteleder.
 2. Godkjenning av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.
 3. Leders beretning.
 4. Foreleggelse av revidert årsrapport.
 5. Valg av sentralstyre som følger:
   * Valg av leder/kaptein.
   * Valg av 1. politisk nestleder/styrmann.
   * Valg av 2. organisatorisk nestleder/styrmann.
   * Valg av 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
   * Representant fra Unge Pirater, valgt av Unge Pirater.
   * Valg av øvrige styremedlemmer.
 6. Valg av revisor.
 7. Politisk debatt.
 8. Ved avslutningen av landsmøtet undertegnes protokollen av to personer som har vært tilstede under landsmøtet.

6.9 Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

6.10 Valg av leder og nestledere kan kun foregå i år disse posisjonene er på valg. Dette er annethvert år i forhold til hverandre, slik at leder og nestleder(e) aldri er på valg samtidig. Første år dette punktet trer i kraft er 2015 hvor ledervervet går på valg, og fortsetter deretter annethvert år. Øvrige styremedlemmer velges alltid det året vervet utløper.


6.10 endres til:


Endringsforslag 6.10 (Sekretariatet)

6.10

Valg av leder og 2. nestleder (politisk) for to år skal skje utenom ordinære valgår. 1. nestleder (organisatorisk) skal velges for to år i ordinære valgår. Øvrige styremedlemmer velges for to år og slik at så nært som mulig halvparten av medlemmene er på valg annethvert år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen, ref. §6.8.

6.11

Dersom det av ulike grunner er valg på noen av lederstillingene utenom dette mønsteret, f.eks. ved at en leder trekker seg før perioden er omme, blir den nye kandidaten valgt frem til neste ordinære valg iht. disse vedtektene, dvs. kortere enn en to-årsperiode.

6.12

For 2016 fortsetter leder etter dette i 2 år til landsmøtet etter neste Stortingsvalg i 2017. I 2016 velges 1. nestleder for ett år, deretter iht. §6.10. 2. nestleder velges som normalt for to år. Denne delparagrafen, §6.12, opphører automatisk 31.12.2016 kl 23:59.


Begrunnelse:

Å velge ny leder i valgår gir ikke noe tid for ny leder å forberede valgkamp, for å unngå dette velges leder utenom valgår og får slik vel ett år på å forberede til valgkamp. Det samme gjelder politisk nestleder. Organisatorisk nestleder overlapper slik at vi sikrer kontinuitet i ledergruppen.


Endringsforslag 6.10 (Øyvind Nondal)

6.10

Valg av leder og nestledere kan kun foregå i år disse posisjonene er på valg. Dette er annethvert år i forhold til hverandre, slik at leder og nestleder(e) aldri er på valg samtidig. Første år dette punktet trer i kraft er 2015 hvor ledervervet går på valg, og fortsetter deretter annethvert år. Øvrige styremedlemmer velges alltid det året vervet utløper.


Begrunnelse:

Siste setning er ikkje nødvendig. (Fyll inn meir, Øyvind Nondal)

§ 7 Ekstraordinært landsmøte

Per 22. mars 2015:

7.1 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.

7.2 Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

7.2 endres til:


Endringsforslag 7.2 (Øyvind Nondal?)

7.2

Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Begrunnelse:

(Fylles inn av Øyvind Nondal?)

§ 8 Landsstyret (ny - utledet fra § 5)

Per 22. mars 2015:

8.1 Landsstyret er øverste myndighet mellom landsmøter, og har det overordnede ansvaret for at partiet følger de vedtak som er gjort, vedtatte programerklæringer, piratkodeksen og ellers alle relevante forhold som gjelder partiets organisasjoner.

8.2 Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme. Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralsstyret og selv representere fylkesstyret.

8.3 Landsstyret velger selv sin leder og nestleder for ett år av gangen.

8.4 Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer krever det. Digital deltagelse er tillatt.

8.5 Landsstyret fungerer som øverste tvisteorgan i saker som ikke krever landsmøtevedtak. Dette gjelder ikke dersom noe annet fremgår av disse vedtektene.

8.6 Landsstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av landsstyret er til stede. Beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.


Endringsforslag 5.5.7X (Sekretariatet)

8.7

Dersom landsstyret av ulike grunner ikke kan samles iht. til disse vedtektene skal generalsekretær, sammen med minst to ledere og to styremedlemmer i sentralstyret avgjøre på landsstyrets vegne.


Begrunnelse:

Landsstyret har problemer med å komme sammen når partiet er lite. Dette hemmer oss så mye i utviklingen av partiet både politisk og organisatorisk. §8.7 vil sikre at beslutninger som er viktig for driften og omdømmet til Piratpartiet blir ivaretatt dersom landsstyret ikke kan eller ønsker å bli beslutningsdyktig.

§ 9 Sentralstyret (tidligere § 8)

Tidligere § 8 per 22. mars 2015:

Endringsforslag 8.1 (Sekretariatet)

§ 9 Sentralstyret (nummer endres iht forslag om ny § 8)

9.1 Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til 6 andre styremedlemmer som fastsettes av landsmøte. Piratpartiets generalsekretær har møte- og talerett i sentralstyret, men ikke stemmerett. Styremedlemmer velges for to år. I tillegg har Unge Pirater et fast styresete som blir bemannet av Unge Pirater selv. Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.10.

9.1.1 Styret velger kasserer og internasjonal koordinator i samarbeid med sekretariatet.

Endres til:

9.1.1.

Styret velger kasserer og internasjonalt team i samarbeid med sekretariatet.

Begrunnelse:

Internasjonale koordinatorer kalles i dag internasjonalt team. Se tidligere endringsforslag.


Endringsforslag 8.1 (Øyvind Nondal)

8.1 endres til

9.1

Sentralstyret utgjør partiets ledelse og består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og opp til 6 andre og fylkesledere. styremedlemmer som fastsettes av landsmøte. Piratpartiets generalsekretær har møte- og talerett i sentralstyret, men ikke stemmerett. Styremedlemmer velges for to år. I tillegg har Unge Pirater et fast styresete som blir bemannet av Unge Pirater selv. Valgtidspunkt for styrevervene spesifiseres nærmere i §6.10 (endres iht. vedtatte endringer til slutt).
Per 22. mars 2015:

9.2 Suppleringsvalg

9.2.1 Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet, dette fastsettes i en enighet mellom landsstyret og sentralstyret.


Endringsforslag 8.2.1 (Øyvind Nondal)

8.2.1 endres til

9.2.1

Ved leders fravær overtar en eller begge nestledere midlertidig leders myndighet, dette fastsettes i en enighet mellom landsstyret og av sentralstyret.

Begrunnelse:

(Fylles inn av Øyvind Nondal)Per 22. mars 2015:

9.2.2 Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Leder- og nestlederrollene kan kun tildeles av landsmøtet. Dersom leder eller nestleder frafaller, eller det ikke er nok varamedlemmer til å fylle styret etter frafall, skal det kalles inn til ekstraordinært landsmøte for å avholde suppleringsvalg. Den eller de suppleringsvalgte velges for den gjenværende perioden av den/de frafalne, dersom ikke annet er bestemt av landsmøtet/ekstraordinære landsmøtet.

Endringsforslag 8.2.2 (Sekretariatet)

8.2.2 endres til:

9.2.2

Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Leder- og nestlederrollene kan kun tildeles av landsmøtet. Dersom leder eller nestledere frafaller, eller det ikke er nok varamedlemmer til å fylle styret etter frafall, skal det kalles inn til ekstraordinært landsmøte for å avholde suppleringsvalg. Den eller de suppleringsvalgte velges for den gjenværende perioden av den/de frafalne, dersom ikke annet er bestemt av landsmøtet/ekstraordinære landsmøtet.

Begrunnelse:

Kosmetisk endring og gjenspeiler at vi nå har to nestledere.


Endringsforslag 8.2.2 (Øyvind Nondal)

8.2.2 endres til:

9.2.2

Dersom et styremedlem trer ut av styret før valgperioden er over vil et varamedlem rykke opp i rollen som styremedlem i henhold til vararekkefølgen valgt av landsmøtet. Blir det valgt ny fylkesleder, vil denne overta plassen som styremedlem. (Resten av punktet som før.)


Endringsforslag 8.3X

Per 22. mars 2015:

9.3 Sentralstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 dagers varsel. Ved behov kan styreleder eller generalsekretær innkalle til hastemøte med 24 timers varsel. Ved hastemøter gjelder normale regler for vedtaksdyktighet. Styremøter skal avholdes fysisk så langt mulig, men skal suppleres med digital tilstedeværelse for de styremedlemmer som foretrekker dette for det enkelte møte.

9.4 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minimum 2/3 av styret er til stede, og styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.

9.5 Partiets styre etter enhetsregisterloven har myndighet som partiets utøvende styre etter partiloven.


Begrunnelse (Sekretariatet)

Endringene er nummerering og kosmetiske endringer for å tilpasses tidligere endringsforslag. Her § 9.

Kommentar fra leder i Programbanden: Legg inn originaltekst her

Endringsforslag 8.3 (Øyvind Nondal)

8.3 endres til:

9.3

Sentralstyret fastsetter selv sin forretningsorden, men holder møte med maksimum 2 måneders mellomrom og ellers når et styremedlem innkaller med 7 14 dagers varsel. (Resten av punkt som før.)


§ 10 Ungdoms- og studentorganisasjoner (tidligere § 9)

Tidligere § 9 per 22. mars 2015:

Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsparti, og Piratstudentene er Piratpartiets studentorganisasjon.

Endres til:

[Kommentar fra leder i Programbanden: legg inn forslaget her.]


Endringsforslag 5.4.b (Sekretariatet)

Ny §11 flyttet fra gml §5.4. Se Endringsforslag 5.4

§ 11 Sekretariatet

Begrunnelse:

Flyttet iht. endringsforslag fra sekretariatet.

§ 11 Sekretariatet (foreslått ny fra § 5.4)

Per 22. mars 2015:

11.1 Generalsekretær utnevnes av Landsmøtet. (Gammel § 5.4)

Endringsforslag 5.4.1X (Sekretariatet)

11.1

Generalsekretær utnevnes av Landsmøtet

11.2

Oppsigelse av generalsekretær kan kun og uten unntak bare foretas av kandidaten selv, eller Landsmøtet.

11.3

En oppsigelseprosess skal til enhver tid følge norsk lov.

11.4

Dersom generalsekretær avslutter arbeidsforholdet mellom to landsmøter kan styret ansette generalsekretær på vikariat frem til første landsmøte etter utgangen av oppsigelsestiden.

11.5

Øvre grense for lønn til generalsekretær fastsettes av Landsmøtet hvert år. Den øvre grensen skal inkludere arbeidsgiveravgift, skatt og sosiale utgifter, men ikke kontorutstyr, reise, kost- og losji.

11.6

Generalsekretær har uttalerett i alle organer, men ingen stemmerett. Unntak er beskrevet i §11.7

11.7

Under Landsmøtet har generalsekretær stemmerett på lik linje med andre medlemmer etter disse vedtektene med unntak av saker som omhandler generalsekretæren og dennes stilling.


Begrunnelse:

Det er for mye rom for tolkning, og arbeidsforholdene i denne stillingen bør være forutsigbare, siden det er mye kontakt mellom generalsekretær, offentlige etater og fylkes- og lokallag. En mer detaljert oversikt vil også forhindre at sentralstyret tar egne avgjørelser de ikke har anledning til etter vedtektene. Så dette er både en beskyttelse for Piratpartiet som organisasjon og for sentralstyret og generalsekretær. Samtidig avklares at for Landsmøtet gjelder reglene for generalsekretærens stemmerett på lik linje med andre medlemmers stemmerett mht. kontingent, medlemskap, osv.

Endringsforslag 5.4.2 (Sekretariatet)

§ 5.4.2 blir endret til §11.8

11.8

Generalsekretær velger selv sammensetning av sekretariat i samarbeid med sentralstyret og er ansvarlig for å koordinere og motivere alle grupper med merkantile oppgaver.


Begrunnelse:

Av estetiske grunner.

§ 12 Tegning og prokura (foreslått flyttet fra § 10)

§ 10 per 22. mars 2015:

12.1 Partiet tegnes av styreleder og et styremedlem sammen.

12.2 Sentralstyret kan meddele prokura.


Begrunnelse:

Flyttes iht. foreslåtte endringer fra sekretariatet.

§ 13 Eksklusjon (foreslått flyttet fra § 11)

§ 11 per 22. mars 2015:

13.1 Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for.

13.2 Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post.

13.3 Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe beslutning om at eksklusjonen oppheves.

13.4 Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.


Begrunnelse:

Flyttes iht. foreslåtte endringer fra sekretariatet.


Endringsforslag 11.4 (Øyvind Nondal)

11.4 endres til

13.4

Saksbehandlingen skal tilrettelegge for kontradiksjon.


Begrunnelse:

Kontradiksjon er viktig. Det må vere god sakshandsaming og dokumentasjon.

Sentralstyret skal ikkje kunne suspendere medlemmar. Denne oppgåva må ligge hjå fylkes- og lokallag.

§ 14 Vedtektsendringer (foreslått flyttet fra § 12)

§ 12 per 22. mars 2015:

14.1 Forslag til vedtektsendringer må være mottatt av sentralstyret minst 3 uker før landsmøtet.

14.2 Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet med 2/3 flertall og trer i kraft straks landsmøtet er hevet.


Begrunnelse:

Flyttes iht. foreslåtte endringer fra sekretariatet.

§ 15 Fylkes- og lokallag (foreslått flyttet fra § 13)

§ 13 per 22. mars 2015:

15.1 Et lag må bestå av minst tre medlemmer og følge partiets vedtekter. Laget skal ha egne vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter. Hvis ikke egne vedtekter er fastsatt gjelder partiets standardvedtekter for lokal- og fylkeslag. Skriftlig melding om etablering av lag må sendes sekretariatet. Meldingen skal være underskrevet av minimum 3 deltakere på møtet.

15.1.1 Laget må vedkjenne seg Piratpartiet sine vedtekter.

15.2 Under Oslo fylkeslag kan det etableres bydelslag med rettigheter som lokallag.

15.3 Laget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Styret skal ha leder/kaptein, nestleder/styrmann og kasserer.

15.4 Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste dag, og som er over 15 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer, som kun har betalt kontingent inneværende år, stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldende fra og med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sentralstyret, og for lokallagenes del fylkesstyret.

15.5 Lokal- og fylkeslag skal jobbe for å stille lister ved valg, både for å synliggjøre Piratpartiet som politisk alternativ og for å sikre økonomien til lagene.

15.6 For at et lag skal opprettholde sine rettigheter i partiet må formelle og økonomiske forpliktelser for foregående år være oppgjort innen 1 måned før landsmøtets første dag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall gjør unntak fra denne vedtekten. Et lag forplikter seg til å drive økonomisk forsvarlig, herunder sikre tilstrekkelige reserver.

15.7 Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller eventuelle eiendeler og verdier Piratpartiet.

Begrunnelse:

Flyttes iht. foreslåtte endringer fra sekretariatet.


Endringsforslag 13.4 (Øyvind Nondal)

13.4 (siste setning) endres til:

15.4

(Start som før.) Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre skal sendes sekretariatet sentralstyret, og for lokallagenes del fylkesstyret.

Endringsforslag 13.6 (Øyvind Nondal)

Ta vekk punkt 13.6 (som ville vært nytt punkt 15.6)

Begrunnelse:

Punktet er unødvendig, og dessuten veldig vanskelig å håndheve.

Kommentar fra sekretariatet:

Dette er dessverre krav vi må håndheve på en eller annen måte for å opprettholde retten til statsstøtte på alle nivåer i organisasjonen. Lag som ikke leverer regnskap i tide kan miste retten til statsstøtte, slik flere lokal- og regionallag faktisk har fått vedtak om nylig fra Partilovnemnda.

Endringsforslag 13.7 (Sekretariatet)

15.7

Ved nedlegging eller opphør av et lag tilfaller eventuelle eierandeler og verdier Piratpartiet sentralt.


Begrunnelse:

Klargjøre hvilken del av organisasjonen som skal overta verdier fra lokal og regionallag.

§ 16 Politisk prosess for Piratpartiet (foreslått flyttet fra § 14)

§ 14 per 22. mars 2015:

16.1 Generelt om politisk prosess Den politiske prosessen i Piratpartiet skal ta utgangspunkt i anonyme valideringer. Et forslag eller vedtak skal først gjennom en førstevalidering hvor et gitt antall tilfeldige pirater får en melding om å vurdere et forslag eller vedtak. Det kreves at en gitt fraksjon svarer innen en tidsfrist og om dette ikke skjer, får et gitt antall nye pirater en melding og slik fortsetter prosessen til antall svar har nådd den gitte fraksjonen. Etter førstevalideringen skal saken være offentlig tilgjengelig i en gitt tidsperiode før man kan fremme forslaget eller vedtaket videre til andrevalidering. En andrevalidering fungerer som en førstevalidering, bare at et større antall pirater er involvert. Endelig beslutningsmetode må være spesifisert i forslaget. Det skal være mulig å digitalt abonnere på forslag fra begge valideringsnivåer. Parametere for politisk prosess er beskrevet i §16.4.

16.2 Lokalpolitisk prosess

16.2.1 Prosess for lokalpolitiske saker oppe til vurdering i lokalpolitisk organ. Eksterne saker som er oppe til vurdering i et lokalpolitisk organ der Piratpartiet har en representant, må representanten ha en innstilling til. En valgt representant fra Piratpartiet i et lokalpolitisk organ skal i slike saker ta standpunkt til hvilken innstilling han kommer til å ha i tråd med piratpolitikk, dette skal førstevalideres. Passerer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjengelig i en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. Programbanden skal også informeres om at representantens innstilling er validert.

16.2.2 Prosess for lokalpolitiske saker fremmet av Piratpartiet Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §16.1

16.3 Prosess for nasjonalpolitiske saker Forslaget skal gjennom en prosess jfr. §16.1

16.4 Parametere for politisk prosess Ved en førstevalidering skal 20 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 5 av 20 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen en tidsfrist på 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 10 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 5 har gitt sin innstilling. Det kreves at 5 av 5 tilbakemeldinger godkjenner forslaget. Etter førstevalidering skal forslaget være offentlig tilgjengelig i 5 døgn før saken kan fremmes til andrevalidering. For innstillinger som angår eksterne lokalpolitiske forslag skal forslaget være førstevalidert og offentlig tilgjengelig i minst 3 døgn før innstillingen fremmes til andrevalidering. Ved en andrevalidering skal 100 tilfeldige pirater få en melding om å vurdere et forslag, vedtak eller innstilling. Det kreves at 25 av 100 av disse tilfeldige piratene må ha gitt en innstilling innen 3 døgn. Om dette ikke skjer skal 20 nye tilfeldige pirater få en melding hvert påløpende døgn inntil 25 har gitt tilbakemelding. Det kreves at 20 av 25 tilbakemeldinger godkjenner forslaget.

Endringsforslag 14.2.1 (Øyvind Nondal)

14.2.1 endres til 16.2.1

(Start som før.) Passerer innstillingen førstevalideringen, skal innstillingen være offentlig tilgjengelig på Piratpartiets nettsted i to uker en gitt periode slik at man kan komme med innsigelser, alle innsigelser skal være offentlige med fullt navn. (Slutt som før.)

Begrunnelse:

Presisering av tid og sted for publisering av innstilling.

Endringsforslag 14.4 (Øyvind Nondal)

14.4 (som ville ha blitt 16.4) foreslås å bli tatt vekk.

Begrunnelse:

Punkt er komplisert, uforståelig og unødvendig.

§ 17 Oppløsning (forslått flyttet fra § 15)

Per 22. mars 2015:

17.1 Forslag om oppløsning av Piratpartiet kan bare behandles dersom et enstemmig sentralstyre eller minst 75 % av partiets medlemmer krever det. I såfall skal sentralstyret innkalle til landsmøte.

17.2 Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på årsmøte.

17.3 Evt. gjenstående midler etter at lov- og vedtektsfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av Piratpartiet tilfalle et formål i overensstemmelse med partiets formål, som bestemt av det siste landsmøtet.

Endringsforslag 15.3 (Øyvind Nondal)

15.3 (nye 17.3)

Legg til "med minst 75 % flertall" i slutten av siste setning.

Begrunnelse:

(Begrunnelse legges inn av Øyvind Nondal)