Kjerneprogrammet med endringsforslag fra Øyvind Nondal

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Bare punkt som ifølgje Øyvind Nondal bør leggast til, fjernast eller endrast, er tatt med i denne artikkelen.

Fullt gjeldande kjerneprogram frå 2013 kan ein finne her (artikkel har forvirrande tittel): https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Piratpartiets_s%C3%B8yler

Innhold

Grunnlag, demokrati og politikk

Grunnleggende prinsipper og rettigheter

Forslag 1

Introduksjonen

"Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid. Vi ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen."

endres til

"Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid. Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen."


Begrunnelse:

Erstatte "Vi" med "Piratpartiet vil" som er meir offensivt.

Demokrati (og politikk)

Forslag 2

Overskriften "Demokrati"

endres til

"Demokrati og politikk"


Forslag 3

Legge til ny linje i starten av "Demokrati (og politikk)":

"Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet."

Begrunnelse

Forslag til ny linje. Frå Falkvinges sitat. "Democracy's value lies in securing liberty. When it fails to do so, it is everybody's duty to put liberty first.". Den passer inn i Piratkodeksen første punkt, og viser vår politiske ståstad.


Forslag 4

Opprinnelig første linje "Vi ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen."

endres til

"Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen."

Begrunnelse

Erstatte "Vi" med "Piratpartiet vil" som er meir offensivt, akkurat som i "Grunnleggende prinsipper og rettigheter".


Forslag 5

Legge til ny linje etter opprinnelig første linje under "Demokrati (og politikk)"

"Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati."

Begrunnelse

Linja er delvis frå Piratpartiet på Island. Den passer inn i Piratkodeksen første punkt.

Politikk

Forslag 6

Fjern hele seksjonen "Politikk" med overskrift og følgende innhold:

"Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene. Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske programmer innen andre områder etter hvert som partiet vokser."


Begrunnelse

Politikk er slått saman med demokrati, og vi har skrive om prosess i forslaga under "Demokrati (og politikk)" ovanfor.


Samla vil "Grunnlag, demokrati og politikk" bli slik, om alle forslag fram til nå blir vedtatt:

Grunnlag, demokrati og politikk

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

Grunnleggende prinsipper og rettigheter

Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.

Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder: • Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv • Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter • Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling

Demokrati og politikk

Demokratiets verdier ligger i å sikre frihet. Når demokratiet ikke gjør det, mister systemet sin legitimitet.

Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen.

Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati.

Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.»

Kjerneprogram

INDIVID OG PERSONVERN

Forslag 7

Andre avsnitt under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Prinsipper":


"Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig."

endres til

"Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse aktørene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig."

Begrunnelse

Tar vekk "stat og", for det held å skrive forvaltning som eit samlebegrep for den offentlege verksemda. "Avtalar" er litt for konkret. Held å vise til aktørane. Eg meiner avsnittet blir meir lettlest slik.


Forslag 8

Punkt 1 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål."

endres til

"• Stanse implementering av lovverk for masseovervåking og sensur."

Begrunnelse

Forslag til endring. Endringspunktet omfattar alle nye overvakingslover. Sensur er lagt til. Passer inn i Piratkodeksen andre punkt.


Forslag 9

Forslag nytt punkt rett etter nåværende punkt 1 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret":

• Opplysninger i politiregister skal slettes fullstendig etter 10 år."

Begrunnelse

Opplysningane skal omfatte alt: politiregister (bøte-, DNA-, foto-, fingeravtrykks-, etterforskings- og strafferegister osb). Passer med Piratkodeksen andre punkt. Begrunnes med at opplysningane kan føre til problem med jobb og utdanning der registeret får rolle.

Forslag 10

Fjern punkt 2 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Styrke Datatilsynet ved å gi dem reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av personopplysninger."

Begrunnelse

Retting og sletting av personopplysningar kan folk gjere i dag så lenge det omfattar offentlege register. Rår til sletting av punktet. Eventuelt må vi lage eit endringspunkt som omfattar sletting av personopplysningar også utanfor konsesjon, som på Internettsider. Dette kan også føre til problem i saker som gjeld korrupsjon. Musikkindustrien kan finne på og slette informasjon, noko dei gjer i utlandet i dag.

Forslag 11

Punkt 3 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven."

endres til

"• Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting."

Begrunnelse

Rår til at siste komma blir sletta. Vi kan heller forklare publikum om FRA-lova og liknande avlytting.


Forslag 12

Punkt 4 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger."

endres til

"• Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon."

Begrunnelse

Slettar "bevare og styrke" og endrar det til "sikre". Krypterte meldingar er endra til "kryptert informasjon". Fleire land vil etter skyteepisoden i Paris regulere kryptering. Vi kan ikkje tillate at offentlege myndigheiter skal ha bakdørar og dekryptere lagringsmedium. Dette vil verte misbrukt mot journalistar som får tips, aktivistar og politikarar. Utan kryptering kan offentlege myndigheiter slette kritikkverdig informasjon om seg sjølv.

Kommentar fra leder i Programbanden

Godt forslag til ny formulering, men vil gjerne at du forklarer dekryptering for å slette bevis.

Forslag 13

Punkt 8 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Åpne for debatt angående liberalisering av sikkerhetskontroll: Fjerne forbudet mot å bære mer enn 100 ml væske i håndbagasjen og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfeldig etterkontroll."

endres til

"• Avinor skal tilby tomflasker og gratis påfylling av vann etter sikkerhetskontroll."

Begrunnelse

Forslag til endring. Trur ikkje det er realistisk å kontrollere all "væske" i kontroll på ein flyplass. Avinor har enn så lenge monopol på drifta, og vi kan pålegge dei ha tilbod om drikke på flyplassane etter tryggingskontrollen.


Forslag 14

Forslag til nytt punkt etter nåværende punkt 8 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Gjøre kildevernet absolutt."

Begrunnelse

Forslag til nytt punkt. Vi har sett eksempel der journalistar i Noreg vert utsett for forfølgelse og får beslaglagt kjeldematerialt. Eit absolutt kjeldevern er viktig for utviklinga av demokratiet. Dei som har tips til journalistar må kunne gje desse utan risiko for represalier.


Forslag 15

Fjern punkt 9 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret": "• Ikke tillate «nakenscanning» på flyplasser."

Begrunnelse

I dag har vi kjønnsnøytrale figurar (seigmann-figur). Det er difor rådd til sletting av punktet. Programbanden kom med godt innspel om at vi ikkje veit kva informasjon som blir lagra. Punktet kunne i så fall endrast til å kun tillate kjønnsnøytrale figurar med forbod om lagring av underliggjande informasjon.

Kommentar fra leder i Programbanden

Greitt nok med kva som blir vist på skjerm, men kva slags informasjon blir lagra? Er muleg at det noko intimt der.

Forslag 16

Punkt 10 under "INDIVID OG PERSONVERN" – "Piratpartiet vil konkret": "• Styrke ytrings- og varslingsfrihet."

endres til

"• Styrke ytrings- og varslingsfrihet. Gjengjeldelse fra arbeidsgiver straffes med fengsel inntil seks år."

Begrunnelse

Det er i dag farlig å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dei som gjer det blir møtt med motreaksjonar og gjengjeldelse frå leiinga. I dei sakene som når media blir arbeidstakarar oftast fråtekne arbeidsoppgåvene sine, og i nokre tilfeller gåande utan arbeid. Det kan gå mange år før varslarar får seg nytt arbeid. Arbeidsgjevarar risikerer ingenting. Ved å legge inn klar straff, vil færre arbeidsgjevarar gå til angrep på varslarar. Monica-saken er eit døme.


KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR

Forslag 17

Punkt 1 under "KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Lovfeste tilgang til Internett."

endres til

"• Lovfeste tilgang til bredbåndsnett."

Begrunnelse

Eg trekker dette forslaget etter diskusjon med leiar av programbanden. Internett er et betre omgrep og det dekkar dessutan mykje meir enn breibandsnett. Breibandsnett kunne isolert sett gje tilgang til berre breibandsnett, men ikkje Internett. Tanken var å få inn noko om hastigheita på tilkoplinga. Den endrar seg heile tida, og det visar seg vanskeleg å seie noko generelt om kva som er bra tilkoplingsfart. Vi kan heller forklare publikum at vi ønskjer så raskt nett som råd.

Kommentar fra leder i Programbanden

Godt forslag, men kva er minimumsfart for å kalle nett-tilkopling breiband?

Forslag 18

Nytt punkt etter nåværende punkt 2 under "KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR" – "Piratpartiet vil konkret": "• Forby kvoter på bredbånd mobilt eller trådet."

Begrunnelse

Forslag til nytt punkt. Har ein 50 Mbit/s skal det ikkje vere 2 GB kvote. Punktet seier noko om nettnøytralitet også. Alle har vel fått SMS frå mobilselskapet om at kvota er oppbrukt. Eg trur mange opplever få kvota oppbrukt med automatiske oppdateringar i smarttelefon eller nettbrett. Det er ei mjølkeku for mobiloperatørane.


Forslag 19

Fjern punkt 9 under "KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR" – "Piratpartiet vil konkret": "• Tillate legging av fiber i mikrogrøfter."

Begrunnelse

Slettast, for det er muleg å gjere i dag.


Forslag 20

Fjern punkt 10 under "KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere domener under de norske toppdomenene."

Begrunnelse

Slettast. er mulig å gjere i dag.

Forslag 21

Punkt 11 under "KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR" – "Piratpartiet vil konkret":

endres til

"• Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger."

"• Påby maskinlesbar strekkode på giro som alternativ til KID-nummer."

Begrunnelse

Forslag til endring. Ein QR-kode får plass til alt ein treng av betalingsinformasjon. Dei aller fleste smarttelefonar har slikt funksjon i dag. For den eldre generasjonen som ikkje brukar slike, så kan eksternt USB utstyr nyttast.

DEMOKRATI

Forslag 22

Nytt andre avsnitt (etter eksisterende aleine-avsnitt) under "DEMOKRATI" – "Prinsipper":

"Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet har vi ikke ekte demokrati. I fravær av demokrati kan vi ikke ta avgjørelser om offentlige ressurser, vi kan ikke hindre korrupsjon, og enkeltpersoner kan ikke holdes ansvarlig. Piratpartiet vil opprette en egen organisasjon for å bekjempe korrupsjon i offentlig sektor med rapportering til justisminister."

Begrunnelse

Delar henta frå Piratpartiet Island. Det viser samanhengen openheit hindrar korrupsjon. Og at openheit er naudsynt for å halde enkeltpersonar ansvarleg. I siste punktum om å opprette eigen organisasjon for å bekjempe korrupsjon, så er dette inspirert av Sledcom. Den organisasjonen vart oppretta av Dimitry Medvedev i Russland i 2011 med dette føremålet. I følgje nyhendestraumen på Twitter så gjer dei arrestasjonar dagleg av alt frå politiansatte og administrasjonssjefar til anestesisjukepleiarar som ikkje har følgd rutinene. Ein anestesisjukepleiar i Russland som forårsaker pasientdød på grunn av rutinesvikt eller sommel, blir drapstiltalt av Sledcom og satt i fengsel. Her i Noreg er risikoen i verste fall litt kritikk av Fylkeslegen. Alt fortsetjer som før. Eg meiner at Piratpartiet skal halde enkeltpersonar ansvarleg.


Forslag 23

Nytt tredje avsnitt under "DEMOKRATI" – "Prinsipper":

"Piratpartiet vil sikre låntakere mot verdifall i bolig, og la låntaker betale sitt boliglån ved å overføre eiendommen til banken. Utlån og avgifter skal være faste slik at låntakere kan endre sine låneinstitusjoner dersom de ønsker det, på samme måte som en bytter bank. Slik kan vi etablere et normalt forbrukermarked. Gjeldsordningsloven må forenkles med raskere sletting av gjeld. Folk skal ikke slås konkurs på grunn av økonomisk kollaps forårsaket av deres utlåner."

Begrunnelse

Delar henta frå Piratpartiet Island. Med den aukande arbeidsløysa, får vi garantert desse utfordringane i valåret. Piratkodeksen punkt 7.


Forslag 24

Nytt fjerde avsnitt under "DEMOKRATI" – "Prinsipper":

"Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir."

Begrunnelse

Delar henta frå Piratpartiet Island. Piratkodeksen punkt 7.


Forslag 25

Nytt femte avsnitt under "DEMOKRATI" – "Prinsipper":

"I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk."

Begrunnelse

Viktig fordi: Det offentlege kjøper stadig fleire tenester frå private. Private treng ikkje følgje forvaltningslova. Piratpartiet vil stille same krav til private som det offentlege må følgje. Punktet har dels opphav frå Samfunnsviternes standpunkt om effektivisering av offentleg sektor.

Forslag 26

Fjern punkt 2 under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Gi alle individer uttalerett."

Begrunnelse

Rår til sletting av punktet. Har ikkje alle uttalerett i dag?


Forslag 27

Fjern punkt 3 under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering."

Begrunnelse

Rår til sletting av punkt. Offentlege data er etter offentleglova frie når dei er "sendt ut av organet". Offentleglova byggjer på eit EU-direktiv om vidarebruk av offentleg informasjon. Om offentleglova fungerer er ein annan sak. Det gjer den ikkje. Dei som vil bruke desse dataene må gjennom ein lang innsynskamp på opptil eitt år før dei får data. Eg meiner eit anna punkt lenger nede vil dekke dette (sjå 30 og 31).


Forslag 28

Fjern punkt 4 under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret": "• Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget."

Begrunnelse

Alle på Stortinget vil vekkforklare med retorikk eller legge skulda på andre parti. Det blir ein endelaus diskusjon, der ein må opprette eit "Ministry of Truth", om dette skal fungere.


Forslag 29

Fjern punkt 5 under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret": "• Utrede muligheten for å organisere saksbehandling på samme måte som feilhåndtering i programvare (mottak, klassifisering, behandling og vedtak/utbedring)."

Begrunnelse

Det vert gjort slik i dag jf. forvaltningslova. Om den fungerer er ein annan sak. Skal den fungere må vi innføre dagbøter og straff for brot på forvaltningslova. Ein må også ansvarleggjere enkeltpersonar som skriv vedtak.

Forslag 30

Nytt punkt (etter der opprinnelig punkt 5 står/stod) under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Innføre prikksystem for sakshandsaming etter forvaltningsloven. Prikk for hvert vedtak Fylkesmannen omgjør. Fire prikker medfører til tap av stilling."

Begrunnelse

Eg trekker dette forslaget. Fylkesmannen oppfattast ikkje rett instans til kontrollarbeidet. Punktet må utgreiast noko meir. Det ville vore betre med eit sentralisert organ som utøver prikksystemet. Som i punktet ovanfor; enkeltpersonar må ansvarleggjerast for dårleg arbeid og vedtak. Kan vi formulere det betre?


Forslag 31

Nytt punkt under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Innføre 3-dagarsfrist på innsyn etter offentleglova. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dagar ved overtredelse."

Begrunnelse

Dagbøter er heilt nødvendig for at offentleglova skal fungere. Journalistar og andre som ber om innsyn i offentlege dokument må vente opptil eitt år i dag. Offentlege verksemder kan trenere innsynskrav så lenge dei vil i dag utan risiko for noko. Dei kan heller ikkje påleggast og gje innsyn. Fylkesmannen har f.eks ingen instruksjonsmynde.


Forslag 32

Nytt punkt under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret": "• Fjerne generell bevæpning av politiet. Styrke Delta-konseptet."

Begrunnelse

Delta-konseptet er spesialpoliti. Eg meiner vi må lage ei formulering som viser at permanent eller mellombels væpning av politiet er uakseptabelt i eit demokratisk samfunn. Militarisering av politiet har aldri ført noko godt med seg.

Kommentar fra leder i Programbanden

"Ber om at Delta-konseptet blir forklart under "Begrunnelse". Forstår at det er ei form for spesialpoliti. No er førebels væpning av politiet oppheva, så foreslår at formulering av første setning blir "Bekjempe bevæpning av politiet.". Foreslår også at kvar setning får si eiga avstemning.

Forslag 33

Punkt 6 under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger, Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk."

endres til

"• Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk."

Begrunnelse

Forslag til endring. Bindande er ikkje lov i dag då det overfører det juridiske ansvaret. Truleg ikkje praktisk gjennomførbart: om 5 000 skulle røyste for noko, og alle 5 000 skal haldast juridisk ansvarleg.

Kommentar fra leder i Programbanden

Kommentaren din verkar ikkje så bra som grunngjeving til forslaget, for det står "rådgivende" også originalt. Eg oppfattar det meir som ei presisering av at dette gjeld alle kommunar og fylkeskommunar.


Forslag 34

Nytt punkt (på slutten) under "DEMOKRATI" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid."

Begrunnelse

Korrupsjon i offentleg sektor undergrev tilliten til det offentlege. Bekjempelse av korrupsjon i det offentlege er noko av det viktigaste Piratpartiet kan gjere. Ved å straffeforfølge korrupsjon i det offentlege 20 år tilbake i tid vil vi renske ut mykje av det usunne, og etterlate oss eit godt samfunn der borgarar kan vekse opp i ei lys framtid.

KUNNSKAP OG KULTUR

Forslag 35

Fjern punkt 1 under "KUNNSKAP OG KULTUR" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig."

Begrunnelse

Rår til sletting av punkt. Skjer ikkje dette i dag? Eventuelt så heng det saman med innsyn etter offentleglova og vidarebruk av offentleg informasjon. Der er store problem med hemmeleghald og trenering av innsynskrav. Dagbøter kan hjelpe på dette.

Kommentar fra leder i Programbanden

Ting har betra seg litt, men er redd for at det ikkje alltid slik at forsking er fritt tilgjengleleg utanfor universiteta. Ein må ofte besøke universitetsbibliotek eller kople til universitetsnettverk med VPN med brukarkonto som ein har som student eller tilsett, for å lese heile vitskaplege artiklar. Elles må ein betale latterlege summar for å laste dei ned.

Anders Kleppe har erfaring med dette med si hovudoppgåve på NHH. Han sleit med å få digital tilgang til masteroppgåva si. NHH snudde seg heldigvis og gjorde masteroppgåver offentleg tilgjengelege. Spør han om detaljar.

Sjå forslag 43. Viss Piratpartiet ønskjer å behalde dette punktet, foreslår eg at vi beheld det enten her eller under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP".


Forslag 36

Punkt 8 under "KUNNSKAP OG KULTUR" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Bortfall av vernetid ved manglende produksjon / utgivelse av åndsverk?"

endres til

"• Bortfall av vernetid ved manglende produksjon av åndsverk"

Begrunnelse

Eg trekker dette forslaget. Eventuelt kan vi gjere som forslaget til leiar av programbanden og endre produksjon til reproduksjon.

Kommentar fra leder i Programbanden

Kan du forklare dette forslaget? Eit åndsverk blir slik eg ser det produsert når det blir skrive eller tatt opp på eit originalmedium. Utgivelse skjer av noko som det alt er laga ein original av.

Endringa her vil etter mi meining gjere punktet meiningslaust. Eg foreslår at punktet forblir uendra viss ikkje det er ei god forklaring for dette forslaget. Eg vil personleg foreslå fjerning av ordet produksjon, eller endre det ordet til reproduksjon, men det kan vi ta på neste landsmøte

(Edit, tillegg: Problemstillingen forklares her: http://www.bokogbibliotek.no/bor-opphavere-ha-opphavsplikt Programbanden kan utarbeide et mer gjennomtenkt forslag til LM2017 -- Thomas G.)

Forslag 37

Fjern punkt 9 under "KUNNSKAP OG KULTUR" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Tillate bruk av YouTube og andre moderne videoløsninger i norsk skole."

Begrunnelse

Rår til sletting av punktet. Alle skular kan bruke dette i dag om dei vil.


Forslag 38

Punkt 11 under "KUNNSKAP OG KULTUR" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier."

endres til

"• Fjerne spesialavgifter på lagringsmedier."

Begrunnelse

Trekker forslaget. Det kan vere tvil om slike avgifter er innført, og det er betre at de står bekjempe.

Kommentar fra leder i Programbanden

• Er slik avgift innført i Noreg? Viss ikkje, eller viss vi er i tvil, synest eg punktet er best slik det er.


Forslag 39

Punkt 17 under "KUNNSKAP OG KULTUR" – "Piratpartiet vil konkret": "• Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående skole der det er kompetanse til å gi det."

endres til

"• Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler."

Begrunnelse

Forslag til nytt punkt. Det er ikkje alltid kompetansen det står på. I mange kommunar er det ikkje nok elevar til slike fag, og då kan ikkje linjene opprettast. Det kan opprettast regionalt, men då må elevar bu på hybel i anna kommune.

Altså: Ikkje alle skulane kan ha dette tilbodet då det ikkje er nok plassar/påmeldte. Ein i fylket må ha det.

TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP

Forslag 40

Nytt fjerde avsnitt (rett etter dagens tekst) under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP" – "Prinsipper":

"I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdaterte lovverket."

Begrunnelse

Delar henta frå Piratpartiet på Island. Eg tykkjer punktet gjer veldig godt greie for kva vi meiner om opphavsrett og relasjonen til sensur. Vi viser også at Piratpartiet ikkje er i mot opphavsrett, men vil oppdatere lovverket.

Kommentar fra leder i Programbanden

Veldig bra! Vi må bli samde om kva Piratpartiet eigentleg meiner om opphavsrett!


Forslag 41

Nytt femte avsnitt (rett etter foregående forslag) under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP" – "Prinsipper":

"Piratpartiet meiner at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, kopla til Internett og direkte kopla til samfunnet. Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke."

Begrunnelse

Delar henta frå Piratpartiet på Island. Eit av problema i dag er f.eks i India, der ein arbeidsgjevar fekk 2,5 mill. søknader til 1 stilling. Av desse hadde 225 000 høgare utdanning. Dette er ein trend som er på veg til Noreg også. I mange stillingar er det 100 søkjarar, der nesten alle har høgare utdanning. Vi kan ikkje halde fram med å utdanne folk til ledigheit. Piratpartiet vil gjere noko med utdanningssystemet, og det hastar gjere noko.

Det med seksualitet var punkt i Islands program. om det er behov for det som eige fag er usikkert. Det spørs kor langt ned i djubda det skal vere, og kor omfattande faget er. Eg meiner at seksualitet ikkje må vere eit tabu. Eg skulle ønske vi var eit land som oppmoda "til å stå i" slik at vi får opp folketalet, og får ein yngre generasjon enn det vi har i dag. Folk er over 30 år før dei får barn i dag, som får stadig eldre foreldre.

Kommentar fra leder i Programbanden

Kan du forklare kvifor seksualitet skal vere eit eige fag, og ikkje ein del av naturfag? Godt forslag, altså. Eg vil berre ha litt meir forklaring.


Forslag 42

Nytt femte avsnitt (rett etter foregående forslag) under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP" – "Prinsipper":

Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det.

Begrunnelse

Dette er eit poeng fleire studentorganisasjonane ønskjer. Eg meiner det er fornuftig, fordi dei som studerer mykje kjem veldig seint ut i arbeidslivet og taper pensjonspoeng. Det fører til lågare pensjon. Uføre får lågare utførepensjon.


Forslag 43

Fjern punkt 2 under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning."

Begrunnelse

Rår til fjerning av punkt. All forsking følgjer som regel vitskaplege metodar. All forsking har ideologisk påverknad på ein eller annan måte. Det er vanskeleg å definere kva som ikkje er ideologisk påverknad. Det same med politisk påverknad. Skal noko slikt fungere, må ein truleg ha ein kommisjon som sit på heile pengesekken til forskning, og vurderer søknader ut frå ideologi og politikk. Vidare må det vere etterkontroll om pengebruken er korrekt. Det er vanskeleg å følgje opp i praksis. Det lettaste er å gje retningsliner for korleis pengane skal brukast og ikkje brukast. Sjølv om det er politisk påverknad, så gjev det retning for bruken.

Forslag 44

Fjern punkt 3 under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP" – "Piratpartiet vil konkret":

"• All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig."

Begrunnelse

Repetisjon av punkt 1 under "KUNNSKAP OG KULTUR" – "Piratpartiet vil konkret". Sjå Øyvind Nondals forslag 35.

Kommentar fra leder av Programbanden

Viss Piratpartiet ønskjer å behalde dette punktet, foreslår eg at vi beheld det enten her eller under "KUNNSKAP OG KULTUR".


Forslag 45

Punkt 4 under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes."

endres til

"• Fjerne programvarepatenter, medisinske-, og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes."

Begrunnelse

Forslag til endring. Det er lagt til medisinske patentar. Patentar på medisin er eit stort problem som fører til skyhøge prisar. I følgje selskapa sjølv, brukar dei tiår på forskning, og ei kort patenttid fører til kort inntjeningstid, noko som fører til dei høge prisane. Men treng vi ta omsyn til selskapas profitt? I Russland vert mykje av forskninga gjort offentleg. Då dei laga ebola-vaksine, så delte dei forskninga med omverda vederlagsfritt. Eg meiner dette er vegen å gå, framfor nokre få store multinasjonale bedrifter med monopol som profitterer på forskning. Vi endar opp med eit system der folk som treng medisinen mest har ikkje råd. Dei som ikkje har pengar døyr.


Forslag 46

Nytt punkt (etter der nåværends punkt står) under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP" – "Piratpartiet vil konkret":

"• Redusere vernetida på patentert miljøvennlig teknologi for å løse fremtidens miljøutfordringer."

Begrunnelse

Patentar på miljøvennleg teknologi fører til at teknologien er for dyr til å takast i bruk, ikkje berre for Noreg, men også utviklingsland. Piratpartiet trur at framtidas miljøutfordringar og utfordringar knytt til klimaendringer vil løyse seg sjølv når miljøteknologi kan takast i bruk og delast. Det er Piratpartiet i Sverige som hadde denne vinklinga. Amelia som då var i EU-parlamentet sa det i intervju.

Forslag 47

Punkt 5 under "TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP" – "Piratpartiet vil konkret": "• Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler må være åpent og fritt tilgjengelig."

endres til

"• Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal være åpent og fritt tilgjengelig."

Begrunnelse

Forslag til endring. "Skal" er betre enn "må". Mange kommunar og fylkeskommunar som gjev stønad til internettsider med lukka programkode. Det er synd då sidene kunne vore nytta av andre. Det same gjeld sjølvsagt økonomisystema som kommunane brukar. Dei har betalt milliardar på utviklinga, for å køyre system med lukka programkode dei betalar årleg lisens for. Det er nok av eksempel.