LM 2017: Andre saker

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

ANF = Annet forslag

ANF-1

Andre forslag til landsmøtet i Piratpartiet i 2017

1.) Det trengs en valgkomité til neste valg av sentralstyre. Vi foreslår at valgkomitéen avgjøres på benkeforslag, og at den ikke trenger noe vedtektsfestet mandat.

2.) Det trengs en kontrollkomité hvis mandat er:

a.) Å fungere som tvisteorgan (vedtektene gir riktignok landsstyret denne funksjonen - men landsstyret er dysfunksjonelt), og dømmende organ i de tilfeller hvor påstander om vedtektsbrudd fremmes

b.) Kunne kalle inn til ekstraordinære årsmøter i lokallagene, samt ekstraordinært landsmøte

c.) Kunne ha fullt innsyn i regnskap, bankkonti og mulighet til å kontrollere økonomiske disposisjoner. Mulighet til å kontrollere at det ikke jukses med medlemsregisteret.

d.) Jobbe med forslag til vedtektsendringer til landsmøtene Det foreslås at komitéen velges på benkeforslag, samt at mandatet vedtektsfestes på neste landsmøte.

Fremmet av:

Olav Handeland

Medlem

Hordaland Piratparti

Håvard Hatlevik

Styremedlem

Hordaland Piratparti

ANF-2

Mistillitsforslag til Landsmøtet i Piratpartiet i 2017

Det har utviklet seg et udemokratisk og dysfunksjonelt forhold i sentralstyret og sekretariatet. I

økende grad har generalsekretæren handlet udemokratisk, splittende og kontraproduktivt.

Styret har ikke utvist ledelse og har ikke greid å håndtere den eskalerende situasjonen. Dette

kommer som et tillegg til at det er mangel på økonomisk/administrativ kontroll, økende

hemmelighold, en medlemsmasse i full forvitring, og ingen tilstedeværelse i media.

Viktige punkter:

● Utbredt ukultur med hemmelighold og udemokratisk adferd

● Dysfunksjonelt forhold mellom styre og generalsekretær

● Brudd på piratkodeks og kjerneprogram

● Usaklig suspensjon av aktive medlemmer

● Motarbeiding, sabotasje og kupp av lokallagsarbeid

● Hemmelig innføring av kommunikasjonskontroll

● Nekting av innsyn i medlemstall og regnskap

● Manglende økonomisk/administrativ kontroll, medlemsdatabasen ajourføres ikke

● Tilsynelatende uvettig og ukritisk bruk av tildelte midler

● Uforståelig, ukontrollert, dyr og dysfunksjonell IT-flytting

● Manglende åpenhet angående grunnlag for avvisning av krav om EOLM

● Avkorting av partistøtte som følge av manglende regnskapsrapportering

● Periodisk manglende aktivitet, usynlig i media

● Bruk av hersketeknikker på styremøter, samt utfrysning av medlemmer

● Brudd på norsk lov - per dags dato Valgloven §6.3 og Partiloven §23 (1)

● Brudd på egne vedtekter - per dags dato §2.3 og §6.6

● Anklager andre for uspesifikke brudd på vedtekter, lover, forskrifter, etc.

● Handler utover hva vedtekter gir anledning til uten mandat/vedtak

● Useriøs kommunikasjon og informasjonsdeling, kritiske spørsmål besvares ikke

Det foreslås at sentralstyret og generalsekretær kastes.

Utfyllende informasjon er tilgjengelig på

https://gitlab.com/pir-reboot/pir-reboot/blob/master/fakta.md

Forslag til nytt styre og sekretariat

Det foreslås at det åpnes for benkeforslag ved valg av nytt sentralstyre og generalsekretær.

For øvrig foreligger det nok kandidater til nytt sentralstyre og generalsekretær, som innbefatter:

Thomas Gramstad (leder), Olav Handeland (organisatorisk nestleder), Ståle Olsen (politisk

nestleder), Geir Aaslid (generalsekretær), samt styre- og varamedlemmer: Odin Dillingøen,

Håvard Hatlevik, Øyvind A. Holm, Olav Have Holm, Heidi Hovind og Asbjørn Ulsberg.

Tilhørende krav for mistillitsforslag til landsmøtet i Piratpartiet i

2017

1.) Oppheving av suspensjoner må behandles som første sak etter valg av møteleder og

godkjenning av innkalling. Dette for å bevare demokratiske rettigheter til medlemmer på

landsmøtet ved opphevelse av suspensjon, eventuelt tillate de suspenderte å kunne dra

hjem tidlig dersom eksklusjonen blir stående.

2.) Prosederinger i utsendt saksliste må fjernes, og korrigert versjon må sendes ut til alle

medlemmer senest en uke før landsmøtet starter.

3.) Innsendte forslag må videreformidles i original form og innhold.

Signaturer

Fremmet av:

Ørjan Langbakk

Styremedlem, medstifter Hordaland Piratparti

Støttes også av:

Øyvind A. Holm

Leder, medstifter Hordaland Piratparti

Ståle Olsen

Nestleder, medstifter Hordaland Piratparti

Olav Handeland

Medlem Hordaland Piratparti

Thomas Gramstad

Styremedlem Oslo Piratparti

Medstifter av og tidligere sentralstyremedlem i Piratpartiet

Tobias Brox

Leder Oslo Piratparti

Engasjert piratpartimedlem siden tidlig 2013

Øystein Sættem Middelthun

Varamedlem Oslo Piratparti

Medstifter av og tidligere nestleder i Piratpartiet

Håvard Hatlevik

Styremedlem, medstifter Hordaland Piratparti

(Ingen av forslagets støttespillere har fått offisiell innkalling til landsmøte innen fristen, i strid med vedtektene paragraf 6.6. Sentralstyret har derfor sådd tvil om de vil respektere

støttespillernes rett til å fremme forslag for landsmøtet. Forslaget fremmes derfor av Ørjan Langbakk)

ANF-3

Forslagsstiller

Forslaget er ført i pennen til Øystein Middelthun. Ettersom Middelthun i strid med

vedtektene ikke har mottatt innkallelse til landsmøtet innen fristen, har sentralstyret sådd tvil

om de vil respektere Middelthuns rett til å fremme forslag for landsmøtet.

Forslaget fremmes derfor av Ørjan Langbakk.

Forslaget støttes også av Olav Handeland, Håvard Hatlevik og Asbjørn Ulsberg, som alle er

i samme situasjon som Middelthun.

Bakgrunn og vedtaksforslag

I en mail sendt til Ståle Olsen 6. april 2017 kl. 19.24 skrev Anders Kleppe følgende:

«Geir Martin Ohna har fått alle fullmakter i Hordaland av Landstyret representert ved fire

styremedlemmer og generalsekretær iht. vedtektene.»

Denne uttalelsen bevitner at generalsekretæren i samarbeid med fire ikke-navngitte

styremedlemmer har benyttet seg av §8.7 for å gi seg selv landsstyremyndighet.

Paragrafen er som følger:

«Dersom landsstyret av ulike grunner ikke kan samles iht. til disse vedtektene skal

generalsekretær, sammen med minst to ledere og to styremedlemmer i sentralstyret avgjøre

på landsstyrets vegne.»

Landsstyret er ment å være øverste myndighet mellom landsmøter, med representanter fra

alle fylkesstyrer, samt sentralstyret, men det har aldri blitt stiftet. (Det ble forsøkt flere

ganger i 2015, men det strandet pga for dårlig oppmøte til stiftelsesmøtene.)

Ettersom landsstyret ikke eksisterer er det heller ikke mulig å samles for å påberope seg

landsstyremyndighet på denne måten.

Disse fem personene har ureglementært gitt seg selv høyeste mulige myndighet for å

undergrave lokaldemokratiet i partiet og fremme sine egne interesser, i hemmelighet.

Dette er et tilfelle av grovt, ureglementert maktmisbruk!

Det har ikke blitt publisert noen informasjon om denne handlingen, men generalsekretærens

uttalelse i en privat epost bekrefter at den har funnet sted. Det finnes ingen tilgjengelige

publiserte referater eller saksdokumenter.

Man kan anta som minimum at de fem personene har vedtatt å avvikle to av partiets aktive

fylkeslag og sette inn interimstyrer etter eget forgodtbefinnende. Det er ukjent om det er

fattet andre vedtak.

Handlingen innebærer potensielt også valgfusk, ettersom man søker å overstyre demokratisk

valgte representanter for selv å bestemme hvem som skal representere Piratpartiet på

valglistene, og hvem som får stemmerett på Landsmøtet.

Landsstyret finnes ikke.

Det har ikke blitt forsøkt å samle fylkeslagene for å stifte landsstyret i 2017.

De fem personene har på ingen måte rett til å kalle seg landsstyre for å fatte vedtak med en

slik myndighet.

Vedtaksforslag

• Det må umiddelbart gjøres kjent hvilke personer som tok del i denne handlingen og

hvilke vedtak som ble fattet.

• Det må umiddelbart gjøres kjent hvem i sentralstyret som kjente til handlingen, og

om handlingen ble støttet av sentralstyret.

• Alle vedtak som ble fattet på landsstyrets vegne er ugyldige, og alle handlinger og

vedtak som har rot i disse vedtakene forkastes.

De involverte burde skamme seg, og straffes.

Kommentar

Innkallelsen til landsmøtet gir inntrykk av at ledelsen søker å unngå at saker de ikke liker

skal behandles. De har på forhånd presisert at de ikke ønsker å godta saker som ikke faller

inn i et sett forhåndsdefinerte kategorier, som ikke innbefatter saker av denne typen.

Det er min oppfatning at dette er gjort for å slippe å håndtere kommende kritikk.

Jeg krever at landsmøtet skal ta stilling til dette forslaget, og legger til grunn at ledelsen er

inhabil til å avvise denne saken, ettersom de er en sakspart.

Det er kun landsmøtet som har myndighet til å håndtere en sak som direkte berører partiets

ledelse.

ANF-4

Forslag til eksklusjon av Anders Kleppe

På bakgrunn av mistillitsforslaget til styret og generalsekretær foreslås det at Anders Kleppe

ekskluderes fra Piratpartiet.

Det har utviklet seg et udemokratisk og dysfunksjonelt forhold i sentralstyret og sekretariatet.

I økende grad har generalsekretæren handlet udemokratisk, splittende og kontraproduktivt. I

løpet av 2016-2017 har omfang og alvorlighetsgrad av handlinger kommet til et punkt der

generalsekretær har blitt en risiko for partiets overlevelse og fornyelse.

Utvalgte generelle punkter:

● Handler utover hva vedtekter gir anledning til uten mandat/vedtak

● Useriøs kommunikasjon og informasjonsdeling, kritiske spørsmål besvares ikke

● Aktivt hemmelighold og udemokratisk adferd

● Dysfunksjonelt forhold mellom generalsekretær og medlemmer kritisk til ham

● Brudd på piratkodeks, arbeider ikke i tråd med piratverdier

● Aktiv i motarbeiding, sabotasje og kupp av lokallagsarbeid

● Delaktig i hemmelig innføring av kommunikasjonskontroll

● Samler for mye administrativ kontroll i form av tilgang til IT-systemer o.l.

● Nekting av innsyn i medlemstall og regnskap

● Bruk av hersketeknikker på styremøter, samt utfrysning/mobbing av medlemmer

● Anklager andre for uspesifikke brudd på vedtekter, lover, forskrifter, etc.

● Utviser dårlig dømmekraft

● Evner ikke å kommunisere med personer han er uenig med

Fremmet av:

Olav Handeland

Medlem

Hordaland Piratparti

Håvard Hatlevik

Styremedlem

Hordaland Piratparti