Mal:Fylkesmal

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtekter {{{fylke}}} Piratparti

§ 1. Formål

{{{fylke}}} Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for {{{fylke}}} fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. {{{fylke}}} Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket.

§ 2. Organisasjonens oppbygging

{{{fylke}}} Piratparti består av delegasjoner etter Piratpartiets vedtekter § 11 pr. 16. desember 2012. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon i oppstartsfasen. Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret.

§ 3. Årsmøtet

 1. Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal.
 2. Årsmøtet i {{{fylke}}} Piratparti består av delegasjoner etter § 2.
 3. Saksliste for årsmøtet består av delegasjonenes innstillinger.
 4. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.
 5. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med leder/kaptein, nestleder/styrmann, tilstrekkelig styremedlemmer og revisor.
 6. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det.

§ 4. Styret

 1. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet
 2. Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet.
 3. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet.

§ 5. Nominasjoner

Piratpartiets styre fastsetter tidsfrister foran nominasjonsprosessen ved stortingsvalg. Fylkespartiet oppnevner en nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes Piratpartiets styre.

§ 6. Kontingent

Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av Piratpartiets landsmøte.

§ 7. Regnskap & Revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører og en revisor. Revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor skal avgi beretning til årsmøtet.

§ 8. Vedtekter

For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets styre. Endringer i disse vedtekter kan bare årsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært årsmøte, som styret for fylkespartiet innkaller til. {{{fylke}}} Piratpartis eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis fylkespartiet blir oppløst. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets styre.

§ 9. Styret og stemmeregler

Styret i {{{fylke}}} Piratparti skal bestå av XXX til XXX medlemmer. Leder og nestleder velges separat. Styret er beslutningsdyktig når minst XXX - XXXXXX styremedlemmer er representert på styremøter. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. I leders fravær har nestleder dobbelstemme ved stemmelikhet. Styrets medlemmer kan delta på styremøter via internett eller andre former for tekniske plattformer for kommunikasjon så som mobilt nettverk eller lignende .

Stiftelsen av {{{fylke}}} fylkeslag av Piratpartiet Norge Stiftelsesmøtet ble avholdt {{{sted}}} {{{dato}}}. Det var totalt XXX deltakere, hvorav XXX deltok fra kl XXX.

Vedtektene fra §1 tom. §8 ble godkjent i eget møte med 6 medlemmer til stede 23. januar 2013, kl 20:00. §9 ble diskutert og er utformet etter konsensus blant deltakerne på stiftelsesmøtet. For å være gyldig ble det besluttet at styrets leder og ett styremedlem skal signere dette dokumentet iht. beslutning tatt under stiftelsesmøtet 24. januar 2013.

Valget ga følgende sammensetning av fylkeslaget {{{fylke}}} Piratpartis styre:

 • Leder (Kaptein):
 • Nestleder (Styrmann):
 • Revisor:
 • Styremedlemmer:
  • Navn 1
  • Navn 2

Referent:


________________________________ ________________________________

    Sign. leder                            	Sign. styremedlem