Partiloven

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Partiloven hos Lovdata


Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) Dato LOV-2005-06-17-102 Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 Publisert I 2005 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2006, 01.07.2005 Endrer LOV-1998-05-22-30 Kunngjort 17.06.2005 Korttittel Partiloven Kapitteloversikt: Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§1) Kapittel 2. Registrering av politiske partier (§§ 2 - 9) Kapittel 3. Finansiering av politiske partiers organisasjoner og folkevalgte grupper (§§ 10 - 16) Kapittel 4. Støtte fra andre. Regnskap, bokføring og innberetning. Offentliggjøring (§§ 17 - 23) Kapittel 5. Nemnd for kontroll med partifinansieringen, klagebehandling mv. (§§ 24 - 27) Kapittel 6. Administrative sanksjoner, inndragning og straff (§§ 28 - 30) Kapittel 7. Ikrafttredelses- og overgangsregler (§31) Jf. lov 28 juni 2002 nr. 57.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Lovens formål og virkeområde (1) Lovens formål er: - å legge til rette for valg etter lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) gjennom en offentlig registreringsordning for de politiske partiene, - å etablere rammer for partienes finansielle forhold som bidrar til å sikre dem et finansielt grunnlag gjennom offentlige tilskudd og ellers bidra til å øke partienes selvfinansieringsevne og uavhengighet og - å sikre offentlighetens rett til innsyn og å motvirke korrupsjon og uønskede bindinger ved at det er åpenhet om finansieringen av de politiske partienes virksomhet. (2) Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kan fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der. (3) Loven gjelder for de politiske partienes hovedorganisasjon, sentrale ungdomsorganisasjon, fylkesorganisasjon, fylkesungdomsorganisasjon og kommunale organisasjon. Gruppene i Stortinget, fylkesting og kommunestyrer omfattes ikke av loven. Kapittel 3 og 4 gjelder for partier som er registrert i samsvar med kapittel 2. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). Kapittel 2. Registrering av politiske partier

§ 2.Registreringsmyndigheten. Virkninger av registreringen (1) Et politisk parti som oppfyller vilkårene i § 3, kan søke om registrering av partinavnet i Partiregisteret som føres av Registerenheten i Brønnøysund. (2) Før partiet kan bli registrert i Partiregisteret, må det registreres i Enhetsregisteret og tildeles et eget organisasjonsnummer, jf. enhetsregisterloven § 5. Når partiet er registrert i Enhetsregisteret, legges de opplysninger som der er registrert, til grunn for Partiregisteret. (3) Registrering i Partiregisteret innebærer at partiet får enerett til å stille valglister under det registrerte navnet. § 3.Vilkår for registrering av partinavn i Partiregisteret (1) For at et partinavn skal kunne bli registrert i Partiregisteret, må det ikke kunne forveksles med navnet på a) annet parti registrert i Partiregisteret eller b) samepolitisk enhet registrert hos Sametinget Når særlige grunner foreligger, kan registreringsmyndigheten også ellers nekte å registrere partinavn. (2) Sammen med søknaden skal partiet legge ved følgende dokumentasjon: a) stiftelsesprotokoll for partiet, b) opplysning om hvem som er valgt til medlemmer i partiets utøvende organ, og som har fullmakt til å representere partiet sentralt i saker etter denne loven, c) vedtekt som fastsetter hvilket organ i partiet som velger partiets utøvende organ, og d) erklæring fra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg, om at de ønsker partinavnet registrert. Den som avgir erklæring, må ha nådd stemmerettsalderen innen utløpet av det kalenderår søknaden fremsettes. Settes søknaden frem mindre enn ett år før et valg, er det tilstrekkelig at stemmerettsalderen er nådd innen utløpet av valgåret. Av erklæringen skal fremgå navnet, fødselsdatoen og adressen til den som har avgitt den. Erklæringen skal være egenhendig underskrevet og datert av den som har avgitt den. Ingen erklæring skal være mer enn ett år eldre enn søknaden. (3) Søknaden må ha blitt journalført hos registreringsmyndigheten innen 2. januar i valgåret, for at registreringen skal kunne få virkning ved valget. § 4.Endring av registrert partinavn. Sammenslåing av partier under nytt navn (1) Et registrert politisk parti kan søke om å få endre det registrerte partinavnet. Bestemmelsene i § 3 gjelder tilsvarende. Til erstatning for stiftelsesprotokoll skal det legges ved protokoll fra det møtet hvor det ble vedtatt å endre navnet på partiet. Hvis partiet fikk minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet ved siste stortingsvalg, gjelder ikke vilkårene i § 3 annet ledd bokstav d. (2) Hvis to eller flere registrerte partier slår seg sammen og søker registrering under et nytt navn, anses det for søknad om navneendring. Til erstatning for stiftelsesprotokoll skal det legges ved protokoll fra det møtet hvor det ble vedtatt å slå partiene sammen og søke registrering under et nytt navn. Hvis ett av partiene fikk minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet ved siste stortingsvalg, gjelder ikke vilkårene i § 3 annet ledd bokstav d. § 5.Avregistrering. Når et partinavn blir fritt (1) Virkningen av registreringen opphører og partinavnet blir fritt når partiet ikke har stilt liste i noe valgdistrikt ved to påfølgende stortingsvalg. Partinavnet skal da strykes fra Partiregisteret. (2) Det samme gjelder fire år etter at partiet er oppløst eller har skiftet navn. § 6.Opplysning om hvem som sitter i partiets utøvende organ (1) Registrerte partier skal ved endring av tidligere registrerte opplysninger, sende melding til Registerenheten i Brønnøysund om hvem som er medlemmer av partiets utøvende organ. (2) Partiene skal innen 2. januar i valgåret sende inn oppdaterte opplysninger eller bekreftelse på de opplysninger som er registrert i Partiregisteret, om hvem som er medlemmer i partiets utøvende organ med virkning for valget. Registreringsmyndigheten skal i god tid innen fristen informere partiene om de opplysninger som er registrert i Partiregisteret. § 7.Kunngjøring av vedtak Registreringsmyndigheten skal kunngjøre vedtak om registrering av nye partinavn eller sletting av navn fra Partiregisteret. § 8.Klage (1) Registreringsmyndighetens vedtak etter dette kapittel kan påklages til Partilovnemnda, jf. kapittel 5. Fristen for å klage er tre uker. Klagen fremsettes for registerfører og skal være skriftlig og begrunnet. Nemnda sender melding om avgjørelser i klagesaker til registerfører. Nemndas vedtak i klagesaker skal kunngjøres. (2) Partilovnemndas vedtak kan bringes inn for domstolene. Søksmål må i tilfelle reises innen to uker fra det tidspunktet melding om nemndas vedtak med opplysning om søksmålsfristen kom frem til vedkommende part. En rettsavgjørelse om partiregistrering har bare virkning for et forestående valg dersom den er rettskraftig senest 31. mars i valgåret. Inntil eventuell rettskraftig dom foreligger, legges nemndas vedtak til grunn for Partiregisteret. § 9.Forskrift Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om registreringsordningen og om registreringsmyndighetens virksomhet. Kapittel 3. Finansiering av politiske partiers organisasjoner og folkevalgte grupper

§ 10.Overordnede prinsipper for offentlig støtte (1) Statlig tilskudd til politiske partiers organisasjoner på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå ytes med de beløp som fastsettes av Stortinget. (2) Stortinget finansierer de folkevalgte gruppene i Stortinget. Fylkeskommunen finansierer de folkevalgte gruppene i fylkestinget. Kommunen finansierer de folkevalgte gruppene i kommunestyret. Støtten til de folkevalgte gruppene i fylkestinget og kommunestyret skal ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget. (3) Til støtte fra stat, kommune eller fylkeskommune skal det ikke knyttes betingelser som kan komme i konflikt med de politiske partienes selvstendighet og uavhengighet. (4) Myndighetene skal ikke føre kontroll med partienes eller gruppenes disponering av støtten. § 11.Statlig tilskudd til politiske partiers organisasjoner og ungdomsorganisasjoner på nasjonalt nivå (1) Politiske partier kan søke departementet om statlig støtte til partiets organisasjon på nasjonalt nivå. Støtten ytes som stemmestøtte og grunnstøtte. (2) Stemmestøtte ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste stortingsvalg. Grunnstøtte ytes som et likt kronebeløp til partier som ved siste stortingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Stortinget. Av den samlede støtte fordeles 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte. (3) Den sentrale ungdomsorganisasjonen til et politisk parti som er berettiget til stemmestøtte, kan søke departementet om statlig støtte. Støtten ytes som et likt kronebeløp per stemme partiet oppnådde ved siste stortingsvalg. (4) Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning i perioden. (5) Før statlig støtte kan utbetales, skal søker gi departementet opplysninger om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til og hvem som har disposisjonsrett. Bekreftelse skal gis minst én gang årlig. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 12. Statlig tilskudd til politiske partiers organisasjoner og ungdomsorganisasjoner i fylkene (1) En fylkesorganisasjon for et parti kan søke om støtte. Støtten ytes som stemmestøtte og grunnstøtte. Partiorganisasjonene i Oslo kan søke om støtte både som fylkesorganisasjon og som kommuneorganisasjon, jf. § 13. (2) Stemmestøtte ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd i fylket ved siste fylkestingsvalg. Grunnstøtte ytes som et likt kronebeløp til partier som ved siste fylkestingsvalg mottok minst 4 % av stemmene i fylket eller som fikk innvalgt minst én representant i fylkestinget. Av den samlede støtte fordeles 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte. (3) Fylkesungdomsorganisasjonen til et parti som er berettiget til stemmestøtte, kan søke om statlig støtte. Støtten ytes som et likt kronebeløp per stemme partiet oppnådde ved siste fylkestingsvalg i fylket. (4) Søknaden sendes til fylkesmannen. Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning i perioden. Støtten utbetales av fylkesmannen til partienes fylkesorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner. (5) Felleslister, bestående av partier som alle oppfyller vilkårene i kapittel 2, kan søke om stemmestøtte og grunnstøtte. Støtten beregnes i samsvar med annet ledd. Partienes omforente forslag til fordeling legges til grunn for utbetalingene. Blir partiene på felleslisten selv ikke enige om fordelingen, skal støtten fordeles etter skjønn og med utgangspunkt i stemmetallene for partiene på landsbasis eller etter stemmetallene ved et tidligere valg. (6) Før statlig støtte kan utbetales, skal søker gi fylkesmannen opplysninger om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til, navn på kontoinnehaver og hvem som har disposisjonsrett. Bekreftelse skal gis minst én gang årlig. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 13.Statlig tilskudd til politiske partiers organisasjoner i kommunene (1) En kommuneorganisasjon for et parti kan søke om støtte. Støtten ytes som stemmestøtte og grunnstøtte. Partiorganisasjonene i Oslo kan søke om støtte både som kommuneorganisasjon og som fylkesorganisasjon, jf. § 12. (2) Stemmestøtte ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd i kommunen ved siste kommunestyrevalg. Grunnstøtte ytes som et likt kronebeløp til partier som ved siste kommunestyrevalg mottok minst 4 % av stemmene i kommunen eller som fikk innvalgt minst én representant i kommunestyret. Av den samlede støtte fordeles 9/10 som stemmestøtte og 1/10 som grunnstøtte. (3) Søknaden sendes til fylkesmannen. Søknad om støtte første år etter et valg anses å gjelde hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning i perioden. Støtten utbetales av fylkesmannen til partienes kommuneorganisasjoner. (4) Felleslister, bestående av partier som alle oppfyller vilkårene i kapittel 2, kan søke om stemmestøtte og grunnstøtte. Støtten beregnes i samsvar med annet ledd. Partienes omforente forslag til fordeling legges til grunn for utbetalingene. Blir partiene på felleslisten selv ikke enige om fordelingen, skal støtten fordeles etter skjønn og med utgangspunkt i stemmetallene for partiene på landsbasis eller etter stemmetallene ved et tidligere valg. (5) Før statlig støtte kan utbetales, skal søker gi fylkesmannen opplysninger om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til, navn på kontoinnehaver og hvem som har disposisjonsrett. Bekreftelse skal gis minst én gang årlig. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 14.Departementets adgang til å holde tilbake statsstøtten Departementet kan sette som vilkår for utbetaling av statstilskudd til et parti eller partiledd at dette har foretatt innberetning etter reglene i kapittel 4. § 15.Klage over vedtak om statlig støtte Vedtak om tildeling av statsstøtte kan påklages til Partilovnemnda, jf. kapittel 5, innen tre uker etter at det ble fattet. Nemndas vedtak kan bringes inn for domstolene. § 16.Forskrift Departementet kan gi forskrift om at stemmestøtte ikke skal utbetales under en viss beløpsgrense. Kapittel 4. Støtte fra andre. Regnskap, bokføring og innberetning. Offentliggjøring

0 Overskriften endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 17.Adgangen til å motta bidrag Det er tillatt for alle å gi bidrag til politiske partier og partiledd med de begrensninger som følger av § 17 a. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 17 a.Forbud mot bidrag fra enkelte bidragsytere. Særskilte plikter i tilknytning til ulovlige bidrag (1) Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag dersom giveren er ukjent for partiet (anonyme bidrag). (2) Politiske partier og partiledd kan ikke motta bidrag fra: a) rettssubjekter under statens eller annen offentlig myndighets kontroll, b) utenlandske givere, det vil si privatpersoner som ikke er norske statsborgere eller som ikke oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, jf. valgloven § 2-2, eller juridiske personer som er registrert i utlandet. (3) Med bidrag menes i denne paragraf enhver form for støtte. (4) Ulovlige bidrag skal tilbakebetales til giver innen fire uker etter at de er mottatt. Bidrag som ikke kan tilbakebetales til giver, skal overføres til statskassen innen samme frist. (5) Alle politiske partier og partiledd plikter å innberette ethvert bidrag etter denne paragraf som ikke er tilbakebetalt til giver eller overført til statskassen innen fristen i fjerde ledd. Reglene i § 19 første og annet ledd og § 20 femte ledd gjelder tilsvarende. Slik innberetning skal gis senest fem måneder etter regnskapsårets avslutning. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 18.Regnskapsplikt, bokføringsplikt, innberetningsplikt mv. (1) Alle politiske partier og partiledd som er nevnt i § 1 tredje ledd annet punktum har regnskapsplikt og bokføringsplikt etter denne loven og forskrift gitt med hjemmel i loven. (2) Partier og partiledd som nevnt i første ledd skal avgi årlige innberetninger om inntekter og kostnader i perioden 1. januar til 31. desember samt eiendeler og gjeld per 31. desember. Innberetningen skal gis senest fem måneder etter regnskapsårets avslutning. (3) Partier eller partiledd som i løpet av året har hatt samlede inntekter på under 12 000 kroner etter fradrag av all offentlig støtte, er unntatt fra regnskapsplikt, bokføringsplikt og innberetningsplikt etter første og annet ledd. Disse plikter å gi en erklæring (forenklet innberetning) om at inntektene for året har vært under dette nivået. For øvrig gjelder de samme regler i loven for slike erklæringer som for innberetninger etter annet ledd. (4) Alle partier og partiledd har i valgår plikt til særskilt å innberette bidrag over 10 000 kroner som er mottatt i perioden 1. januar til og med fredag før valgdag. Innberetningen skal skje innen fire uker etter at bidraget er mottatt. Bidrag mottatt senere enn fire uker før utløp av innberetningspliktig periode i første punktum skal være innberettet innen utløpet av fredag før valgdag. (5) Innberetninger etter denne paragraf sendes det sentrale registeret for ordningen. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 18 a.Plikt til registrering og krav til regnskapssystem (1) Enhver transaksjon eller disposisjon som har virkning på sammensetning av og størrelsen på partiets eller partileddets inntekter, kostnader, gjeld eller eiendeler, skal registreres i et regnskapssystem. Opplysningene skal regnskapsføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig og på en slik måte at det etterpå er mulig å foreta rekonstruksjon. (2) Regnskapssystemet skal være innrettet ordentlig og oversiktlig og på en måte som muliggjør innberetning til det sentrale registeret for ordningen og kontroll med at innberetningspliktige opplysninger er riktige. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 18 b.Dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale (1) Dokumentasjon, spesifikasjoner og annet regnskapsmateriale skal oppbevares i minst fem år. Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet. (2) Oppbevaringsplikten for regnskaps- og innberetningspliktige partiledd som legges ned, overføres til partiet eller partileddet som er nærmest i partihierarkiet. (3) Oppbevaringspliktig materiale skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 19.Inntekter som skal innberettes (1) Innberetningen skal inneholde en fullstendig oversikt over de inntekter partiet eller partileddet har hatt i løpet av perioden. (2) Inntektene skal kategoriseres på følgende måte: Offentlig støtte: a) Statlig støtte etter kapittel 3 b) Kommunal/fylkeskommunal partistøtte c) Annen offentlig støtte Inntekter av egen virksomhet: d) Kontingentinntekter e) Inntekter fra lotterier, innsamlingsaksjoner og lignende f) Kapitalinntekter g) Inntekter fra forretningsvirksomhet h) Andre inntekter Bidrag fra andre: i) Privatpersoner j) Kommersielle foretak k) Organisasjoner i arbeidslivet l) Andre organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond m) Andre Interne overføringer: n) Overføringer fra andre partiledd (3) Med bidrag menes pengebidrag og verdien av varer, tjenester og andre tilsvarende ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris. Ytelse fra privatpersoner som består i ordinært dugnadsarbeid som ikke krever særskilte kvalifikasjoner, eller som ikke er en del av bidragsyters inntektsgrunnlag, regnes ikke som bidrag. Det samme gjelder utlån av lokaler og gjenstander fra privatpersoner som ikke har dette som del av sitt inntektsgrunnlag. (4) Andre bidrag enn pengebidrag skal verdsettes til omsetningsverdi. (5) Andre bidrag enn pengebidrag, med verdi under beløpsgrensene i § 20 første ledd, kan unntas fra innberetning. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 20.Identifisering av bidrag, bidragsytere og sponsorer. Erklæring om avtaler (1) Dersom en bidragsyter i løpet av perioden har gitt ett eller flere bidrag til partiets hovedorganisasjon som til sammen utgjør en verdi av 35 000 kroner eller mer, skal bidragets verdi og bidragsyterens identitet oppgis særskilt. Det samme gjelder for bidrag til partiledd på fylkeskommunalt nivå som til sammen utgjør en verdi av 23 000 kroner eller mer, og for bidrag til partiledd på kommunalt nivå som til sammen utgjør en verdi av 12 000 kroner eller mer. Bidrag til partienes ungdomsorganisasjoner følger reglene for bidrag til morpartiet på tilsvarende nivå. (2) Dersom det er inngått politiske eller forretningsmessige avtaler med noen bidragsytere, skal det gis erklæring om dette i innberetningen. Kravet om erklæring gjelder enhver avtale, uavhengig av beløpsgrensene i første ledd. Bidragsyters identitet skal oppgis i samsvar med femte ledd. (3) Det skal gis erklæring om sponsoravtale dersom verdien av ytelsen(e) fra den det er inngått avtale med, overskrider beløpsgrensene i første ledd. Sponsors identitet skal oppgis i samsvar med femte ledd. (4) Bidrag til organisasjoner eller enheter som direkte eller indirekte kontrolleres av eller på annen måte er knyttet til parti eller partiledd som nevnt i § 1 tredje ledd, oppgis særskilt i tilknyttet partiledds innberetning dersom samlet verdi overskrider beløpsgrensene i første ledd. Bidragsyters identitet skal oppgis i samsvar med femte ledd. (5) Privatpersoner skal identifiseres med navn og bostedskommune. Andre bidragsytere, långivere eller sponsorer skal identifiseres med navn og postadresse. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 20 a.Kostnader som skal innberettes (1) Innberetningen skal inneholde en fullstendig oversikt over de kostnader partiet eller partileddet har hatt i løpet av perioden. (2) Kostnadene skal kategoriseres på følgende måte: Kostnader etter art a) Lønnskostnader b) Varekostnader c) Kostnader til anskaffelse av tjenester d Finanskostnader Kostnader etter aktivitet e) Administrasjonskostnader f) Kostnader i forbindelse med partiaktiviteter g) Valgkampkostnader i. markedsføringstiltak ii. andre kostnader (3) Overføringer til andre partiledd skal spesifiseres i note. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 20 b.Balansetall som skal innberettes (1) Partiet eller partileddet skal gi fullstendige opplysninger om eiendeler fordelt på anleggsmidler og omløpsmidler i tillegg til kortsiktig og langsiktig gjeld. (2) Långivers identitet og lånebeløpet skal oppgis særskilt hvis låneavtalens pålydende verdi overskrider beløpsgrensene i § 20 første ledd. § 20 femte ledd gjelder tilsvarende. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 21.Erklæringer, signatur og kontaktpersoner (1) Innberetning etter § 18 annet og tredje ledd skal inneholde en erklæring om at partiet eller partileddet ikke har hatt inntekter, kostnader, gjeldsposter eller eiendeler som avviker fra det som er oppgitt. (2) Innberetning skal undertegnes av partiets eller partileddets leder og minst ett annet styremedlem. (3) Partiet eller partileddet skal minst én gang årlig gi det sentrale registeret for ordningen opplysninger om hvem som er oppnevnt som kontaktperson. Opplysningene skal bekreftes av partiets hovedorganisasjon. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 21 a.Revisjonsplikt. Særskilte bestemmelser om revisjon av politiske partier (1) Partiets hovedorganisasjon har revisjonsplikt etter revisorloven § 2-1. Unntakene i revisorloven § 2-1 annet ledd får ikke anvendelse. Andre partiledd som er nevnt i § 1 tredje ledd annet punktum, har ikke revisjonsplikt etter loven her. (2) I tillegg til regnskapet skal det årlig gis revisor erklæring om alle innberetningspliktige forhold etter kapittel 4 i denne loven. (3) Den som reviderer og godkjenner et politisk partis regnskap etter første ledd, kan ikke samtidig være medlem av partiet eller ha en samlet engasjementstid i partiet som overstiger åtte år. For revisjonsselskap gjelder dette den som er utpekt som ansvarlig revisor. (4) Reglene om taushetsplikt i revisorloven § 6-1 er ikke til hinder for at revisor kan gi opplysninger om partienes regnskapsmessige disposisjoner til Partilovnemnda og Partirevisjonsutvalget. (5) For øvrig kommer revisorlovens regler til anvendelse. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 22.Offentliggjøring (1) Det opprettes et sentralt register for innberetninger etter denne loven. (2) Det sentrale registeret skal sammenstille opplysningene om partienes og partileddenes innberetninger og gjøre dette offentlig tilgjengelig på hensiktsmessig måte, for eksempel ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Registeret skal sende en oversikt til Partilovnemnda og departementet over partier eller partiledd som ikke har overholdt innberetningskravet innen fristen. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 22 a.Forskrift (1) Nærmere regler om regnskap og bokføring, definisjon av bidrag og ytelser, bruk av revisorer, tilbakebetaling, verdifastsetting og overføring av ulovlige bidrag til statskassen, innberetningsmåten og om organiseringen av det sentrale registeret fastsettes i forskrift av departementet. (2) Departementet kan i forskrift gi regler om at innberetningssystemet helt eller delvis også skal omfatte finansieringen av valgkamper til kandidater som representerer politiske partier eller partiledd og som vinner representasjon til folkevalgte organer. Innberetning foretas som en del av partiets eller partileddets årlige innberetning etter denne loven. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 23.Innsyn i partiers regnskaper og avtaler med bidragsytere (1) Partier eller partiledd som er omfattet av denne loven, plikter på forespørsel å gi enhver innsyn i det regnskap som er utarbeidet for siste år. (2) Partiet eller partileddet plikter på forespørsel å gi enhver innsyn i avtaler inngått med bidragsytere. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). Kapittel 5. Nemnd for kontroll med partifinansieringen, klagebehandling mv.

0 Overskriften endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 24.Nemnd for kontroll med partifinansieringen og klagebehandling (1) Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. Kongen og departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre Partilovnemndas utøving av myndighet i enkelttilfeller etter loven. (2) Partilovnemnda gis myndighet til å: a) tolke reglene i denne loven og i forskrift gitt med hjemmel i loven b) kontrollere at finansieringsbestemmelsene i loven overholdes c) fatte vedtak om bruk av administrative sanksjoner og inndragning d) avgjøre klager over vedtak om registrering, jf. § 8 e) avgjøre klager over vedtak om tildeling av statlig støtte, jf. § 15 (3) Partilovnemnda kan kreve at partiet eller partileddet legger fram all dokumentasjon av betydning for etterlevelse av plikter i kapittel 4 i denne loven som nemnda finner grunnlag for å vurdere særskilt. (4) Hvis Partilovnemnda finner det nødvendig, kan partiets eller partileddets etterlevelse av plikter i kapittel 4 kontrolleres. Slik kontroll utføres av et særskilt oppnevnt kontrollorgan, Partirevisjonsutvalget. Utvalget kan kreve at partiet eller partileddet legger fram all dokumentasjon av betydning for ovennevnte forhold. Forhold knyttet til revisjonsvirksomheten som utvalget mener kan være i strid med revisorloven eller § 21 a i denne loven, skal rapporteres til Finanstilsynet. (5) Partirevisjonsutvalget skal på anmodning fra Partilovnemnda i år utenom valgår gjennomføre rutinekontroll av innberetningspliktige partiers eller partiledds etterlevelse av pliktene i kapittel 4. Kontrollen skal være politisk nøytral og ikke omfatte områder som berører partiets eller partileddets selvstendighet eller politiske handlefrihet. Partirevisjonsutvalget skal veilede partiet eller partileddet om forståelsen av pliktene i kapittel 4. (6) Revisorloven § 6-1 om taushetsplikt er ikke til hinder for at Partirevisjonsutvalget legger fram opplysninger av betydning for etterlevelsen av denne loven eller straffeloven §§ 387 til 389, for Partilovnemnda. (7) Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Partilovnemnda eller Partirevisjonsutvalget, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om partiinterne forhold. Forvaltningsloven § 13 a første ledd nr. 1 til 3 og § 13 b første ledd nr. 2 til 6 får likevel anvendelse. 0 Endret ved lover 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). § 25.Oppnevning av Partilovnemnda. Sammensetning (1) Nemndas medlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd for seks år av gangen. Departementet kan ved tidsperiodens utløp forlenge mandatet inntil en ny nemnd kan oppnevnes. (2) Nemnda skal ha minst fem medlemmer. Lederen skal ha dommerkompetanse. Nemndas medlemmer kan gjenoppnevnes. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 26.Nemndas årlige rapport Nemnda skal avgi årlig rapport om sin virksomhet. Rapporten overleveres departementet innen 1. oktober. § 27.Forskrift Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om nemndas virksomhet og sammensetning. Departementet kan videre gi forskrift om klagerett over nemndas avgjørelser i saker om dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlighetsloven og saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36. Departementet kan i forskrift gi tilsvarende bestemmelser om Partirevisjonsutvalget. 0 Endret ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). Kapittel 6. Administrative sanksjoner, inndragning og straff

0 Kapitlet tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 28.Administrative sanksjoner (1) Ved brudd på reglene i kapittel 4 avgjør Partilovnemnda hvor mye den statlige partistøtten skal avkortes. Førstegangsregelbrudd av mindre omfang kan sanksjoneres med formell advarsel. Ved fastsettelsen av avkortingen skal det blant annet legges vekt på hvor mye støtte partiet eller partileddet kan søke om i det aktuelle året og overtredelsens grovhet og varighet. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om avkortingen. (2) Domstolene kan prøve alle sider av Partilovnemndas vedtak etter paragrafen her. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 29.Inndragning (1) Partilovnemnda skal ved brudd på bestemmelsene i § 17 a første til fjerde ledd treffe vedtak om inndragning inntil den fulle verdien av det ulovlig mottatte bidraget. (2) § 28 annet ledd gjelder tilsvarende. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128). § 30.Straff (1) Den som forsettlig eller grovt uaktsomt gir vesentlig uriktige opplysninger i forbindelse med innberetningsplikten i kapittel 4, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. (2) Den som forsettlig eller grovt uaktsomt gjør seg skyldig i vesentlig brudd eller gjentatte brudd på bestemmelsene i § 17 a, straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år. 0 Tilføyd ved lov 1 feb 2013 nr. 6 (ikr. 1 mars 2013 iflg. res. 1 feb 2013 nr. 128).