Referat fra sentralstyremøte 2014-02-14

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE FREDAG 14. FEBRUAR 2014, KL. 19:00

Tilstede: Even Gran, Øyvind A. Holm, Tale Haukbjørk Østrådal, Thomas Gramstad, Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun

Meldt forfall, og trukket seg fra styret: Geir Aaslid

Møteleder: Øystein Middelthun

Referent: Thomas Gramstad

Agenda:

1. Valg av møteleder og referent.

Øystein M. er møteleder, Thomas G er referent

2. Etterarbeid etter landsmøtet i Kristiansand. Herunder referat, kontroll av stemmegiving og oppsummering av erfaringer/evaluering/rapport.

 • Kontroll av stemmegivning: Tale har trippelsjekket stemmegivningen.
 • Oppsummering av landsmøte: erfaringer/evaluering/rapport: Tale + teknikara ordner det til neste styremøte.
 • (ØJ: Stavanger foreslått som lokasjon for neste landsmøte)

3. Oppdatering av offisiell informasjon:

 • Brønnøysund: ØJ tar ansvar til neste SS-møte
 • Websidene: Mangler nye vedtekter
 • Vedtekter: Tale og Øyvind går gjennom, tar med Thomas sine kommentarer, sendt i epost til SS.
 • Wiki og eventuelle andre kanaler/steder

4. Budsjett (forslag fra Ole-Aleksander)

 • Utsettes til senere, vi har ikke tilgang til siste versjon og Ole-Aleksander er ikke tilstede.
 • Revisor: Må velges på landsmøte.
 • Regnskapsfører (forslag fra Geir: Tandem Regnskap i Sandviksveien 26).

Geirs forslag ble enstemmig vedtatt.

5. Godkjenne regnskap + faktura fra Geir.

 • Enstemmig vedtatt.

6. Eventuelt ekstraordinært landsmøte for å velge revisor og få på plass evt. andre vesentlige mangler, se nedenfor/på slutten.

 • Etter vedtektene kan ekstraordinært landsmøte være heldigitalt. Kan f.eks. gå over en uke, med god tid for diskusjon etc.

Enstemmig vedtatt at vi skal ha et heldigitalt landsmøte.

(Detaljer: tid, organisatorer etc. avgjøres på neste styremøte.)

 • Potensielle saker: Se nederst/helt på slutten av referatet.
 • Detaljer rundt ekstraordinært landsmøte diskuteres nærmere under neste SS-møte + pad

7. Kommende fylkesårsmøter og oppfølging av Buskerud.

 • Også Gotheim og Løken trekker seg fra det nåværende fylkesstyret. Nyvalg av styre og full reorganisering av fylkeslaget.
 • Ole-Aleksander følger dem opp. Alt dette delegeres til organisasjonssekretæren -- enstemmig vedtatt.

8. Postboks.

 • Enstemmig vedtatt å leie postboks hos Colosseum City Self Storage. Thomas ordner detaljene rundt dette.

9. Arkiv og lager, City Self Storage.

 • Forslag fra ØSM: Vi avventer og ser an behovet i forhold til kontorlokalet vi vil få. Enstemmig vedtatt.

De som vil møtes en gang i mellomtiden og tar en titt på lagerrom-typene hos Colosseum City Self Storage.

10. Utsendelse av fakturaer til fornyelse av medlemskap.

 • Skal vi sende ut fysiske fakturaer til alle medlemmene?

Enstemmig vedtatt. ØSM ordner fysisk utsendelse, inkludert avsenderadresse på baksiden.

11. Redegjørelse for hvordan digitale verktøy skal bli utviklet.

 • Prosessgruppa m.fl. møtes i morgen, lørdag, i en heldags-workshop for å jobbe med dette.

Referat fra dette kommer på wiki senere (ØJ).

12. EU-valgkamp.

 • Sverige skal se om de får sendt oss noe stæsj. Det er også muligheter for at vi kan hjelpe Polen; det jobbes med å finne ut hvordan dette skal gjøres. Tale holder kontakt med Josef om dette.

13. Kandidatur til PPEU (ref. innspill fra Anders Kleppe)

 • PIR N er founding member av PPEU. Vi kan nominere styremedlemmer til PPEU. En norsk nominasjon viser at vi finnes og er med.
 • Skal vi (sentralstyret) nominere Anders Kleppe som styremedlem i PPEU?

Vedtatt (4 for, 1 mot, 1 avholdende).

 • Nominasjonsfristen er 20.02.

14. Idedugnad -- oppgaver til sekretariatet.

 • Venter på pad fra Ole-Aleksander. Da kan vi skrive inn oppgaver der.

Tale er leder for admin. Overføres dette til organisasjonssekretæren? Ja. Overføres admin til sekretariatet? Ja.

15. Planer det neste året.

 • Ole-Aleksander bistår i partibygging med formalia (inkl. brreg)
 • ØJ spør Manuel om han har lyst til å ta partibygging
 • Bygge Kjellsen-systemet, samt utarbeide distribuert demokrati.
 • Identifisere hvordan pirater kan gi merverdi i et lokalt styre og kommunisere dette til organisasjonen
 • Hjelpe de svenske piratene med valget, ditto for Polen og andre land.
 • Følge opp overvåkning av overvåkerne.
 • Profesjonalisering og organisering.

16. Eventuelt.

 • Valg av nytt sentralstyremedlem når Geir trer ut.

Kan sentralstyret supplere seg selv med et nytt sentralstyremedlem midlertidig frem til førstkommende landsmøte? Nei, vi har ikke lov å oppnevne noen, heller ikke midlertidig, ref. vedtektene.

 • Vi har ikke varaer, men det bør kanskje innføres, se eget punkt om dette under "Tanker om saker til ekstraordinært landsmøte" nedenfor.
 • Å trekke seg fra sentralstyret har umiddelbar virkning, dvs. at Geir meldes ut av sentralstyrets fora etter at referat fra dette styremøtet er distribuert. Bank o.l. må oppdateres, slik at Geir ikke lenger har prokura, signatur o.l.
 • Even: Avtale uformelle digitale arbeidsmøter, f.eks. en gang i uken, av typen "hver torsdag kl. 20:00 møtes de som vil på Skype".

Vedtatt, slik at torsdag kl. 20:00 blir arbeidsmøtetid.

17. Arbeidsavtale for organisasjonssekretær.

Utsettes til senere SS-møte.

18. Innkallingsrett til sentralstyremøter.

 • Skal Sentralstyret vedta å tildele organisasjonssekretæren rett til å innkalle til sentralstyremøte, i kraft av å være sentralstyrets sekretær?

Enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 21:40.


TANKER OM SAKER TIL EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE:

     Saker til ekstraordinært landsmøte:
     * valg av revisor
     * valg av nytt sentralstyremedlem
     * vedtektsendringsforslag:
       a) Benkeforslag for vedtektsendringer?
         Hvis 3 pirater er enige kan de fremme et vedtektsendringsforslag og hvis landsmøtet er
         enstemmig kan det vedtas. Krav om at de 3 må være tillitsvalgte? Problemer med
         masse rare, tidkrevende forslag? Begrense forslaget? Krav om 6 pirater for å kunne
         benke?
       b) Innføre vara-medlemmer i Sentralstyret, vedtekt for dette.
       c) Paragraf om oppløsning
     * valg av varamedlemmer