Referat fra sentralstyremøte 2015-04-16

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte torsdag 16. april 2015 klokken 21:00

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Daniel Davidsen, Øystein Middelthun, Anders Kleppe (Generalsekretær), Thomas Gramstad, Manuel Lains, Gorm Hanssen(fra22:00) Fraværende: Fredrik Nordhammer

Møteleder: Tale Haukbjørk Østrådal Referent: Manuel

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og agenda

Enstemmig godkjent

Godkjenning av referatet fra styremøtet 09.04.15

Referat fra sentralstyremøte 2015-04-09

Enstemmig godkjent

Pirater på Eldorado bokhandel

Ref. mail fra Anders (haster-- derfor settes denne øverst på agendaen) Forslag til vedtak: PIR sier ja takk til Eldorado-tilbudet. Anders: Dette er en Oslosak og har ingenting i et sentralstyremøte å gjøre med mindre det bare er til info. Manuel: Enig. Virker som enighet i styret om at dette bare blir info og hopper over dette.


Strategibanden

Manuel rapporterer om status på Strategibanden. Forslag til flere medlemmer: Øystein Jakobsen

--Anders: Jakobsen mangler kompetanse til å bidra med kompetanse når det kommer til strategiske analyser. Det er nok en grei forståelse mellom Jakobsen og undertegnede. Ref. til Oslomøtene i 2013 der prosessen med å bruke verktøy som er allment akseptert til dette formålet ikke ble brukt. Vi har ikke hatt fremgang siden disse Oslomøtene når det kommer til medlemstall og organisering av partiet, inkludert kommunikasjon mot eksterne interessegrupper. --Manuel: Jakobsen har vist interesse for å være med i dette arbeidet. Han har tidligere utarbeidet struktur for partiet og har mest sannsynlig verdifulle ideer om dette. Det er uansett styret som skal vedta. --Anders vektlegger at alle som skal være med i strategibanden må ha kompetanse. Anders har opplyst styret om at strategi er virksomhetskritisk og bør bestå av personer som har kompetanse på strategi. --Tobias og Thor har sagt ja. Tøystein er interessert i å være med, men usikker. Tale ønsker å hente inn ressurspersoner fra hele partiet, og ber Manuel sende ut mail til alle medlemmer med en slags utlysning og spørre etter medlemmer som har erfaring med å utvikle strategi. --Analyse av erfaringer fra strategien som ble utarbeidet for 2 år siden - Strategi, Merkevarestrategi, Verktøy og metoder, den siste er relevant i forhold til resultater av analysene i de to første lenkene. --Manuel sender ut mail om utlysning til posisjoner i Strategibanden, til alle medlemmer.

Oppfølging av konkrete tilganger

Anders på styre-lista, Robin på sekretariat-lista og Tobias på tech-lista. Anders burde ikke være på styrelista. Da siden styret er den instansen hvor folk eventuelt kan klage på han. Evt. må vi ha en annen adresse hvor folk kan klage på sekretariatet. Generalsekretæren har tale-, forslags- og innkallingsrett i styret. Han må stå på styrelista. Slike klager kan formidles på andre måter (f.eks. til styremedlemmer direkte hvis avsender vil være fortrolig), og kan diskuteres av styret f.eks. på skype eller IRC der Anders ikke kan være tilstede mens det pågår. Da må det eventuelt opprettes en rutine for dette.

--Sentralstyret konkluderer med at Skrubben skal være på styrelista. Leder+begge nestledere får mail fra sek. Manuel lurer på om ikke hele styret burde få sek mail. Det ender opp med at Manuel blir satt på listen, ikke alle vil.

Spørsmål til styret

Robin Lange spør i mail 10.04.2015 til Sentralstyret: Hvordan skal sentralstyret og sekretariatet forholde seg til hverandre, Skal Sentralstyret drive med detaljstyring av driften og delegering av oppgaver? Eller er dette et ansvarsområde som ligger til sekretariatet? -Merk: Parkinsons law of triviality er en typisk felle for styrer, hvor man ender opp til å bruke mengder med tid på trivialiteter, som går på bekostning av styrenes kjerneoppgaver. Det vi må spørre oss er:

  -Besitter Sentralstyret egentlig på samme tid både kompetanse og tid til å drifte partiets økonomiske oppgaver?
  -Trengs det en avklaring på relasjonen mellom Sentralstyret og Sekretariatet?
  -Hvordan løser vi oppfølging på redundans og kvalitetskontroll?

Forslag til tre vedtak:

  1. Robin Lange skal tas opp som medlem av sekretariatet. (Han har bekreftet at han ønsker dette på et møte på kontoret
    på søndag).
    - Står i vedtektene at GS velger selv sammensetning av sekretariatet i samarbeid med sentralstyret. Derfor burde det ikke fattes
    et vedtak (Da fordi det er hans valg, han sitter med avgjørelsen til slutt) men heller at GS informerer om dette og såfremt ingen
    har noe imot det så tyster Styret.

--Styret mener det går ut av vedtektene at generalsekretær selv velger sammensetning av sekretariatet.

    Forslag til vedtak: Oppheve vedtak om at sentralstyret intervjuer potensielle medlemmer til sekretariatet (Er dette vedtatt tidligere? Hvilket møte)

--Det er tilsynelatende ikke noe vedtak å oppheve.

  2. Økonomi/regnskap/revisjon skal ligge under sekretariatet. Begrunnelsen er kort og godt at Piratpartiets økonomi er så
    omfattende at den må håndteres av folk som har faglig bakgrunn i økonomiske fag. Og håndteringen må skje som en
    arbeidsoppgave som utføres på kontor som en annen dagjobb (uten å blande seg inn i arbeidstiden :-) -- poenget er at
    dette er IKKE noe som et tilfeldig styremedlem kan drive med på fritiden.
    - Igjen sier vedtektene våre at merkantile oppgaver ligger hos sekretariatet. Merkantil og økonomi er overlappende, men
    ikke helt det samme? Best å få et klart vedtak. Kommunen definerer "innkjøp-, budsjett-, regnskaps- og lønnsrelatert arbeid" som merkantile oppgaver. Vi kan godt en gang for alle vedta at økonomi ligger under sekreteriatet slik at det ikke hersker noen tvil.

--Økonomi/regnskap ligger naturlig under sekretariatet. --Manuel tar opp den hierarkiske strukturen det er lagt opp til i verdektene. Han etterspør en mer desentralisert struktur. --Vi diskuterer struktur. Vi må ha et ansvarsforhold slik lovverket er. Dette ansvarsforholdet må være slik fordi styret skal ha en person å holde ansvarlig, dette skal være GS. --Thomas: Vi må ha de ansvarslinjene som partiloven++ pålegger oss.

  3. Robin Lange tilbys jobben som økonomisjef i PIR. Han er interessert i dette, men han vil at sentralstyret skal foreta noen
    grunnleggende valg og føringer før han kan si ja til dette. Bl.a. valg av en del rammebetingelser og rutiner, herunder om
    PIR skal bruke ekstern programvare og tjenester til økonomi-håndteringen, eller ha interne løsninger. Det er nok best å
    invitere Robin inn på møtet for å gå gjennom rammebetingelsene han vil ha avklart før han kan si ja til økonomisjefjobben.
    - Mener også dette er opp til sekretariatet. GS er den som kan tilby jobben og hvis Robin har noen krav til stillingen så får GS
    ta det opp med Sentralstyret.

--Anders: Robin må få en rund stillingsbeskrivelse, slik at han ikke blir sittende arbeidsledig. --Robin skal kurse styret i økonomien i å drive et parti.

 • Bygger litt videre på punktet over: (Høylytt tenking av DD)
  - GS har overordnet ansvar for driften i partiet. Dette inkluderer også det å delegere oppgaver videre. Hvis han ønsker alle brukernavn og passord tilsendt så har folk å gjøre det. Hvis folk har problemer med hvordan GS gjør ting så kan de sende saken over til styret. (Dette fritar dem likevel ikke å gjøre det GS ber dem om, ved mindre det er direkte ulovlig/uetisk. Med andre ord så er ikke argumenter som "Det er ikke sikkert nok" god nok grunn til å la være å gi han det han ber om)
  - Styret kan da be GS om å oppfylle noen krav til redundans samt kvalitetskontroll. Da f.eks. om GS blir truffet av bussen imorgen hvordan vil den daglige driften fortsette? GS står så fritt til å løse dette slikt han ønsker og informere styret om hvordan det er løst. Så får styret ta stilling til om det er godt nok.
  - Siden alt av tilganger og nettsider burde være sentralisert hos sekreteriatet så får man en enkel måte å peke finger om noe går galt. Vi peker da alltid på GS (Under den forutsetning at han har fått alle tilganger og kontoer han har bedt om) som da må forklare hva som har skjedd. Derfor må GS selv passe på å ha gode nok rutiner slikt at han kan dokumentere at feilen ikke skyldes ham selv men at den han eventuelt har delegert oppgaven videre til er gnukk tulling og evt. hvorfor det ikke har blitt oppdaget før. Ja, i den grad noen skal skyldes på, bør denne iallefall ha hatt reell anledning til påvirkning og arbeidsro i saken. GH-> roller/avtaler kan med hell erstatte omkamper. Ja, derfor jeg skriver at GS burde ha overordnet ansvar og at folk skal gi han det som blir bedt om. Clear chain of command. (Skrev noe åpent, oppfordrer ikke til heksejakt men at vi har en plass å gå til. Den vi går til har nok ansvar/makt til å ordne ting uten detaljstyring. Han får heller be om hjelp av styret og/eller andre hvis han mener det trengs.) Cool!GH

--Anders, Tale, Øystein: Lovverket sier at EN person må sitte på ansvaret for daglig drift av partiet. Men samtidig er styret juridisk ansvarlig.

  - Oppførsel sett i "Bitcoindonasjoner - har vi kontroll?": Slik oppførsel er isåfall et produkt av engasjement+uklare roller og oppgaver+div.uhell. Jeg foreslår at ryddighet,
  forutsigbarhet og oversikt gir høyere suksessrate enn å peke fingre.GH - Det er fortsatt ingen unnskyldning for å ikke oppføre seg som folk. Kan vi heller fokusere på å løse problemer/oppgaver, heler enn å peke fingre??GH Nei. Ingen unnskyldning for å ikke oppføre seg som folk. Har litt med ansvar å gjøre.
 • Vi har sett oss sveiseblinde på penger som lekker, og Gorm foreslår å se på muligheter for å få til en cash-reuptake effekt. Dette dreier seg om at vi som politisk parti gjør godt det som vi kan, og viser dette utad. På den måten er det fullstendig realistisk å få via ymse kanaler betalt tilbake utlegg og kostnader vi allerede har hatt, men fra andre aktører. Som helikopterturen til Erna Solberg fra Stein Erik Hagen. Det frister, og det er stemning for å se på hvordan vi kan lage en plan på dette.

--Ja, vi bare gjør det. Tale fix. Begynner med å kontakte digi.no

VÅR Reddit

En sak for spesielt interesserte, eller et troverdig kommunikasjonsverktøy?

 • Nøyaktig hva er Tech gruppa sin funksjon?
 • Er Reddit per idag et fungerende kommunikasjonsverktøy for oss? -Hvorfor/ ikke?
 • Er Redundancy ivaretatt?
 • Er markedsføring og profileringsaspektet adekvat ivaretatt? (Markedsføringens fire P'er)
  • Øystein viser frem: http://www.pouet.net/bbs.php som eksempel på noe som kunne blitt brukt internt.
  • Argument fra Tale: Den interne redditen kan ikke brukes med telefon-app.
  • Vi tenker også høyt om hvordan platformen skal brukes. Skal alle ha tilgang eller bare pirater?
  • Øystein foreslår å tagge de som er medlemmer av partiet, slik at det er synlig. Da kan hvem som helst få tilgang til å debattere.
  • Det er enighet om at den interne diskusjonen kan foregå på et forum som minner om pouet i den nye medlemsportalen, men den eksterne subredditen bør være åpen også for folk som ikke er medlemmer. Da kan vi nå potensielle velgere og nye medlemmer også. Medlemmer bør tagges som det på den eksterne subredditen slik at det blir klart og tydelig om uttalelser kommer fra medlemmer eller ikke-medlemmer.
  • Vi stemmer over om den eksterne subreddit'en skal være "valgkampverktøyet" vårt.
  • Gorm mener vi bør definere et mål med reddit'en.
  • Manuel mener at dette egentlig er noe en PR-gruppe må ta stilling til, og ikke rushes gjennom et sentralstyremøte.
  • For: Tale, Øystein, Daniel, Gorm, Thomas Mot: Avholdende:Manuel
  • Vi stemmer over om reddit.piratpartiet.no skal peke på den eksterne
  • For: Øystein, Daniel Gorm , ThomasMot: Avholdende: Tale, Manuel
  • Begge forslagene er vedtatt.
 • Tobias skriver:

(Sitat) Dersom jeg fikk tilgang til serverne, ville jeg prøvd å få tid til:

0) Satt opp SSL for medlemsdatabase-webgrensesnittet som Middelthun har snekret i hop. Dette er ett steg i riktig retning for å få litt bedre sikkerhet, og bedre sikkerhet er en forutsetning for at vi kan gi flere folk tilgang på medlemsdatabasen. Jeg antar det tar meg en halvtime, men ... jeg aner jo fint lite om hvordan ting er satt opp.

1) Fikset ett nytt felt i medlemsdatabasen - "assosierte fylkeslag" - for de som ønsker å være aktive i fylkeslag utenfor folkeregistrert adresse. Det er minst fire av dem. Antar dette lar seg gjøre i løpet av en time - men igjen, jeg aner fint lite om hvordan ting er satt opp.

2) lage et script som sammenligner mailinglistene med medlemsdatabasen, og spytter ut kommandoer for å få ting i synk. Dette vil være en semiautomatisk ordning som senere kan helautomatiseres. Jeg tipper dette tar meg en time, med forbehold om at ting er skrudd i hop på et vettig vis.

3) Satt opp noe slags form for backup av medlemsdatabasen, hvis vi ikke allerede har det. Igjen, det er noe som absolutt bør være på plass før man "roter" i webgrensesnittet.

4) Med dette på plass tror jeg systemene vil være robuste nok til at sekretær kan vedlikeholde medlemsregisteret gjennom webgrensesnittet.

Dette bør jeg kunne presse inn ila denne uka. Ikke fordi jeg har tid, men fordi det er viktig.

(Sitat slutt fra Tobias)

--Øystein: Tobias har fått tilgang til alt av servere. Tror han har fått tilgang til dashboard. Han skal få innføring av Øystein på hvordan ting gjøres. Endelig skal Øystein Middelthun få litt avlastning.

Internasjonalt

PPEU GA: PPEU trenger et nytt styre, og det er foreslått å velge et nytt styre på Piratecon i Tjekkia 15. - 17. mai. Anders (som styremedlem i PPEU) bes oppdatere sentralstyret på hva det nåværende styret i PPEU har foreslått. Moira fra Pirates Without Borders ringte Tale nå nettopp og ba om at sentralstyret sier ja til å avholde general assembly/

 • Anders og Tale opplyser om at forslaget fra Moira er vedtektsstridig, Vi kan derfor ikke stemme over det. Det refereres til paragraf 17 i PPEU sine vedtekter.

Fra Tøystein:

Jeg har sett rundt på wikien og sidene til piratpartiet, og har ikke funnet epostadressen til sentralstyret ett eneste sted. På piratpartiet.no så står det epost-adresse til alle fylkeslagene, og til pressekontakt under presse, men under kontakt er det ingenting annet enn et webskjema. Det å ha epostadressen oppgitt vil kunne være smart. Det er ikke mulig å kontakte sentralstyret eller landsstyret etter å ha lest på nettsidene, som er dumt (mulig det finnes et sted, men jeg har brukt nok tid til å lete at det bør være mer synlig). Også på wikien er det vanskelig med info. Det er ingen epostlister som er listet opp. På siden til Sentralstyret er det ingen kontaktinfo. Det virker heller ikke som om oversikten er oppdatert (ut i fra hva jeg husker fra Landsmøtet). Det er ikke kontaktinfo for sekretariatet på deres side. Til og med under Kontakt-siden er det ikke en eneste epostadresse, eller telefonnummer. Jeg håper noen sentralt ser på infoen der ganske raskt.

Jeg jobber selv med å bedre sidene til Oslo Piratparti, og håper at vi kan få flere til å bedre informasjon for fylkeslagene.

PS: Jeg ser nå at telefonnummeret som er listet opp på kontakt-siden https://www.piratpartiet.no/kontakt/ er listet til en viss oppsagt sjørøver på gule sider. Det er vel også kanskje noe som burde gjøres noe med ganske raskt.

PPS: Kommer referatet fra Landsmøtet til å bli publisert på wikien enda? Jeg tenkte å rydde litt på wikien, oppdatere styrer etc om jeg har noe dødtid på jobb, men da er det greit at det skjer i henhold til det publiserte og godkjente referatet, og ikke bare basert på en pad.

(Sitat slutt fra Tøystein)

 • Daniel skriver mail ut til styret med oppgaver som må gjøres.

Forslag til vedtak: Fordeling av oppgavene Tøystein beskriver, altså hvem oppdaterer de aktuelle wiki- og websidene?

Brønnøysund

 • Daniel foreslår at vi flytter alt vi ikke har kommet til før klokken 00:00 til møtet neste uke.
 • ZETTA - Daniel ønsker tilganger til mail.piratpartiet.no for å kjøre load monitoring over en periode for å se om vi trenger det vi betaler for i dag - Ref tidligere diskusjon
 • Daniel velger nå å misbruke sitt verv for å påpeke at samboeren hans meldte seg inn og betalte kontingenten sin før landsmøtet men har enda ikke fått velkomstmail enda.


Møtet heves ca. 00:00