Referat fra sentralstyremøte 2017-02-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 17. februar 2017 klokken 20.35 Sted: Mumble, YPE, rom Unge Pirater

Tilstede: Tale Haukbjørk Østrådal, Anders Kleppe, Gorm Hanssen, Adrian Tveito Ingebrigtsen, Øyvind Eikrem, Raymond Johansen, Davor Poljcic.

Fraværende: Manuel Lains

Møteleder: Øyvind

Referent: Gorm og Tale


Saksliste

Godkjenning av innkalling og agenda

Godkjent!

Godkjenning av referater fra styremøte 06.01.17

Referat fra sentralstyremøte 2017-02-07

Godkjent!

1: Kravene om EOLM

Genersalsekretær viser til innkalling sendt 8. januar for møte 9. januar, og kommunikasjonen som fulgte den innkallingen. For referanser til vedtektene vises til §9.3; §13.4, se §13.1; §2.3; §4; §7, spesielt §7.2; §§15.1 og 15.5 og se spesielt §9.5.

Fra sakslisten:

"Vi ser nå at urolighetene som har blusset opp igjen er organisert gjennom offisielle Piratpartikanaler for Sogn og Fjordane. Fremdeles er det slik at denne infrastrukturen blir sensurert av Nondal slik at styret og sekretariatet ikke kan kommentere på sider som Nondal kontrollerer for å forsøke å rette opp noe av den potensielle skaden han påfører Piratpartiet.

Sammen med flere uriktige påstander om styret, dets medlemmer og generalsekretær, mener jeg som generalsekretær at det er på tide å iverksette en §13.4-avgjørelse om suspensjon der det er mulig. For de opprinnelige fem som har startet denne kampanjen for å få styret ut av balanse bør styret se på muligheten for en suspensjon med forutsetning at en av de fem melder seg inn etter at avgjørelser om hvordan styret skal forholde seg til den nye utviklingen. En suspensjonssak, eller avventende suspensjon kan som kjent lede til en eksklusjon under LM 2017. Alle har all mulig rett til å prøve et eventuelt suspensjonsvedtak på LM.

For å unngå mer skader for Piratpartiet i valgåret ber jeg styret vurdere om vilkårene for suspensjon er tilstede og om det er mulig å gjøre vedtak om avventende suspensjoner.

Dokumentasjon om hvor stor faktisk andel av medlemmene som krever EOLM legges frem i morgen på møtet. Sekretariatet trenger litt tid på å finne detaljerte lister.

Generalsekretær foreslår, som sist, at saken gås gjennom muntlig og at avstemmingen om hvilke tiltak styret vil iverksette kan gjøres på e-post inntil 2/3 har stemt for suspensjon av relevante medlemmer, alternativt minst halvparten for andre typer tiltak for å stoppe urolighetene. Når det er klart om styret iverksetter tiltak eller ikke avsluttes avstemmingen, dog senest en tid som et flertall av deltakende styremedlemmer fastsetter i dette møtet.

Det er også vist til relevans iht. §§ 15.1 og 15.5 om lokal- og fylkeslags plikter.

For organisasjonens skyld og fremdriften dette viktige valgåret er det veldig viktig at styret får tatt et endelig standpunkt i denne saken og ikke faller for fristelsen å finne en mellomløsning som ikke vil tjene til annet enn mer uro frem mot LM2017."

Sentralstyret går igjennom saken, og teller over hvor mange medlemmer som har krevd et ekstraordinært landsmøte. Og de som krever EOLM er under 20% av Piratpartiets stemmeberettigede medlemmer pr. i dag, og de har altså ikke anledning til å kreve EOLM.


Sentralstyret vedtar å suspendere Øyvind A. Holm, Tobias Brox, Ståle Olsen på grunnlag av at de motarbeider partiet i arbeid med listearbeid og andre kjerneoppgaver for å lykkes med valget,kommende høst.

Vedtak: For:5

Mot: 0

Avholdende: 1

Sentralstyret vedtar en avventende suspensjon på Øyvind Nondal og Bjørn Gotheim ettersom vi ikke har anledning til å suspendere ikke-medlemmer.

Vedtak: For: 5

Mot: 0 Avholdende: 1

2. WIRE

Vi vurderer nå igjen om Wire er riktig for oss, eller om Skype passer bedre.

Styret beslutter å bruke Skype.

Vedtak: For: 6 Mot: 0 Avholdende: 0

3. Medlemspakker

Påminnelsessak:

Fra Trondheimsmøtet har vi følgende beslutning: 3. Innkjøpet (av t-skjorter og andre effekter) skal deles ut som pakker til medlemmene i 2017.

For å få en best mulig effekt av disse innkjøpene er det viktig at alle drar i samme retning og markedsfører tiltaket daglig gjennom de kanalen vi har til rådighet både digitale og andre typer kanaler. Minner igjen om målene som er satt for 2017:

Her er bilde av medlemspakken, med link til innmelding: https://twitter.com/GormPirat/status/831960371854454784

700 betalende medlemmer. Minst ett arrangement på Arendalsuka. Lister i alle fylker. 20.000 stemmer under Stortingsvalget.

Det viktigste å få på plass er listene. De har frist 31. mars 2017 kl 12:00. Listene skal minimum ha antall personer som tilsvarer antall mandater i hvert fylke og inntil 7 i tillegg for hvert fylke.


Det er veldig viktig at styret får satt foten ned for den utviklingen vi ser nå. Sekretariatet vil uansett gjøre alt som er mulig for å utsette et eventuelt legitimt krav om EOLM fordi det ikke vil foreligge reviderte tall fra 2014, 2015 og 2016 før tiden som er satt av til det ordinære LM 6. og 7. mai i Bergen og vi derfor umulig kan gjøre en faglig og gjennomtenkt vurdering av resultatene etter to år med utfordrende driftsforhold og økonomi. Likeså minner jeg på at vi har hatt to år med underslagsdrift og derfor trenger å sikre at ikke Piratpartiet taper mer penger enn det vi allerede har sett vi har måttet redusere budsjettet med. En EOLM prematurt er nettopp en slik tapsfelle som kan ødelegge hele valgkampen igjen.

Møteslutt: 21:36