Referat fra sentralstyremøte 2017-03-15

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte 15.03.2017 Sted: YPE Mumble server, rom: Unge Pirater, onsdag 15. mars 2017. Møtet startet 20:18.

Tilstede: Anders, Raymond,Gorm, ØyvindEikrem, Adrian,


Møteleder: Øyvind Eikrem

Referent: Tale Haukbjørk Østrådal

Godkjenning av innkalling og agenda

[Enstemmig godkjent]

Godkjenning av forrige sentralstyremøte

Forrige sentralstyremøte var 23. februar:

https://wiki.piratpartiet.no/index.php/Referat_fra_sentralstyrem%C3%B8te_2017-02-23

[Enstemmig godkjent]

Fra innkallingen som ble sendt til styret 8. mars 2017:

Referanser til tidligere avgjørelser er i teksten under.

Denne gangen foreslår jeg at vi tar disse sakene. Andre saker som øsnkes behandlet tas på neste møte, eller eventuelt i et hastemøte dersom det blir nødvendig igjen.

Landsmøtelpkalene er som kjent USF Verftet, Bergen, 6.-7. mai 2017. Lokalene er tilgjengelig 0900-1800 lørdag og søndag, med møtetid 1000-1700 begge dagene. Dersom det kommer flere enn 40 skal Olav Handeland være behjelpelig med å forsøke å finne større lokaler på UiB.

Innkallingen fra i fjor på Facebook LM2016 Trondheim Innkalling FB (referents kommentar: hva er relevansen av denne linjen?)

1. - 5. Ordinære landsmøte 2017

Anders kommer med praktisk info om planleggingen av landsmøtet. Det foreslås å invitere fagfolk framfor politiske eksterne talere, f. eks. revisor eller SSB for å gå inn på formaliteter vi må ha i bakhodet når vi driver med og utvikler politikk. Styret tar en runde med synspunkter på dette. Tale påpeker at et foredrag om formaliteter er svært nyttig for de som kommer til å være nyvalgte styremedlemmer etter LM.

Det vektlegges at møteleder(ne) må være ekstern(e) og

Det foreslås at Landsmøtet blir strukturert på følgende måte i år:

Først formalitetene som ender med styrets beretning, regnskapene for 2013, 2014, 2015 og 2016. Deretter en kort gjennomgang av hva sekretæriatet, med generalsekretær i spissen, har vært gjennom av administrative utfordringer siden underslaget. Disse formelle sakene kan fort ta opp mot 2 timer av møtestarten, for det er mye å gå gjennom.

Deretter ber vi LM ta en beslutning om vi skal bruke tid på opprørerne, eller valgkampen.

Dersom landsmøtet velger opprørerne sine falske anklager har noe for seg, så må sekretariatet advare om at det vil gå ut over valgkampen og de få midlene vi har til den.

Deretter valg-"program" og endringer i kjerneprogrammet.

Til slutt endringer i vedtektene dersom det har kommet inn endringsforslag.

Valget foreslår jeg at vi tar søndag så sent som mulig slik at folk får la det sige inn at det er et strengt ansvar å være i styret i Piratpartiet på nasjonalt nivå og at det er en plikt og et absolutt krav at hvert enkelt medlem setter seg inn i lovene og reglene som gjelder for styrets arbeid. Det kan ikke generalsekretær fortsette å forklare til medlemmer som ikke vil høre på hva som gjelder av regler. Da svekker vi sekretariatet, som per i dag i realiteten er gratis i forhold til lønn.

Sekretariatet og programbanden samarbeider om å kutte i forslag iht. det som må tas på det ordinære landsmøtet, og foreslå at LM vedtar et nytt EOLM for programarbeid i august i fbm. Arendalsuka.

Vedtektene sier følgende: §6.8 Dagsorden for ordinært landsmøte skal som minimum inneholde følgende punkter:

1. Valg av møteleder.

2. Godkjenning av innkalling til landsmøtet og det praktiske arrangement rundt den elektroniske delen av landsmøtet.

3. Leders beretning.

4. Foreleggelse av revidert årsrapport. (i år for tre år og kanskje også 2013).

   (4.1 som ekstra) Generalsekretær informerer om styrets plikter og ansvar og minner Landsmøtet om at dette er et nasjonalt politisk parti som MÅ rapportereiht. lover og regler og etter gitte spesifikasjoner etter partiloven og regnskapsloven.

Samtidig informeres om at en styrestilling ikke er for mennesker uten erfaring fra styrer på nasjonalt nivå med mindre de kommer inn for å lære og ikke motarbeide styret og Piratpartiet. Generalsekretær vil også informere om at piratpbevegelsen og Piratpartiet er to veldig forskjellige ting og ikke kan blandes annet enn med samordnede aktiviteter der Piratpartiet ideelt sett hacker det politiske systemet fra innsiden. Utenfor kan vi ikke gjøre noe for å forme fremtiden vår.

Viser i så måte til debatten internasjonalt de siste to årene etter at PPEU ble sabotert mindre enn en dag etter at det nye styret var valgt og fremdeles ikke er registrert som et politisk parti på EU-nivå. Viser i så måte også til Island der de har tatt konsekvensen av dagens lover og regler og dermed hatt kjempesuksess gjennom to nasjonale valg.

Det vil også bli informert om at generalsekretær MÅ være en vel kvalifisert person med stor arbeidskapasitet og derfor er det veldig lite sannsynlig at Piratpartiet kan skaffe en kompetent generalsekretær uten å betale en god lederrlønn. Jeg estimerer totale kostnader på litt i overkant av en million kroner inkludert sosiale kostnader og arbeidsgiveravgift. Den typen kompetanse man trenger i dag for å lede et politisk parti med statsstøtte krever god lederlønn. Generalsekretær vil likevel ta et crash-kurs med alle nyvalgte medlemmer etter LM. Så det må også være et minstekrav at de som blir blir valgt blir igjen inntil crash-kurset er gjennomføt. Dette gjelder selvfølgelig ikke dem som allerede vet hva de har som plikter.

(4.2 som ekstra) Styret sammen med generalsekretær gir Landsmøtet muligheten til å bruke masse tid på suspensjonssakene, eller forkusere på valgåret slik et politisk parti skal. Det er kritisk at styret avviser alle kverulanter veldig bestemt i denne prosessen. Det er ingen tvil om at alle de fem som er suspendert har brutt flere vedtekter. Vi har en liste fra et tidligere styremøte som beskriver de fleste av dem. Det er et par til som er brutt av de suspenderte medlemmene, så jeg håper Landsmøtet aksepterer at vi ikke trenger kverulanter som ødelegger valgkampen fra innsiden. Dersom de er på utsiden betyr bare det mer reklame, slik det ble på Island. De hadde verre utfordringer enn oss, men klarte helt fint å eliminere de falske anklagene.


5. Valg av sentralstyre som følger: - (Generalsekretær foreslår at vi tar dette valget søndag siden situasjonen er slik den er og slik at medlemmene kan la det sige inn hvilket ansvar de faktisk tar ved å stille til valg i styret. Her er elementet med personlig økonomisk ansvar helt sentralt dersom enkelte styremedlemmer gjør ting som koster Piratpartiet økonomiske ressurser.)

Valg av leder/kaptein. (Ikke på valg, se 6.10) Valg av 1. politisk nestleder/styrmann. (Ikke på valg) Valg av 2. organisatorisk nestleder/styrmann. (På valg) Valg av 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Representant fra Unge Pirater, valgt av Unge Pirater. Valg av øvrige styremedlemmer. (Den ene vi har igjen er på valg, dvs. at vi trenger alle på valg.) 6. Valg av revisor. (dette er alltid en formalitet siden det er krav om offentlig godkjent revisor. Vi vet alle at revisorer trekker seg dersom vi ikke rapporterer rettidig og på riktig måte.)

7. Politisk debatt.

8. Ved avslutningen av landsmøtet undertegnes protokollen av to personer som har vært tilstede under landsmøtet.

6.9 Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte kan fremsettes av ethvert medlem som har stemmerett på landsmøtet, og skal være sendt til styret senest 3 uker før landsmøtet holdes.

6.10 Valg av leder og 2. nestleder (politisk) for to år skal skje utenom ordinære valgår. 1. nestleder (organisatorisk) skal velges for to år i ordinære valgår. Øvrige styremedlemmer velges for to år og slik at så nært som mulig halvparten av medlemmene er på valg annethvert år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen, ref. §6.8.

6.11 Dersom det av ulike grunner er valg på noen av lederstillingene utenom dette mønsteret, f.eks. ved at en leder trekker seg før perioden er omme, blir den nye kandidaten valgt frem til neste ordinære valg iht. disse vedtektene, dvs. kortere enn en to-årsperiode.

6.12 For 2016 fortsetter leder etter dette i 2 år til landsmøtet etter neste Stortingsvalg i 2017. I 2016 velges 1. nestleder for ett år, deretter iht. §6.10. 2. nestleder velges som normalt for to år. Denne delparagrafen, §6.12, opphører automatisk 31.12.2016 kl 23:59.

Vedtakstekst:

" Sentralstyret vil med dette støtte generalsekretærens forslag til struktur i foranstående skisse."

Avstemming: For:Øyvind,Gorm Ray, Adrian, Tale Mot: Avholdende:

2. Årsmelding 2016 Styremedlemmene må sammen skaffe logg for de viktigste beslutningene som er gjort og det viktigste arbeidet som er gjort gjennom regnskapsåret 2016. Denne årsmeldingen skal foreligge når vi har møte med revisor så snart 2016-regnskapet er klart for revisjon og årsmeldingen er skrevet. Årsmeldingen er en del av regnskapet for 2016 og derfor påkrevd som dokumentasjon for styrets arbeid i regnskapsåret 2016. Det er også formkrav som revisor har kritisert oss for ikke å følge i 2014 og 2015. Dette MÅ rettes på i år. Formkravene finnes på Partiportalen, og i lovverket. Vi må blant annet nevne hva vi gjør for å få kvinner inn i organisasjonen og hva vi gjør for miljøet og et par andre formelle ting.

Generalsekretær sender styret listen om krav over hva som skal stå i årsmeldingen, slik at styret raskt og effektivt utarbeider en årsmelding for 2016. Styret anser seg som orientert.


Informasjon om regnskapene

Partilovnemda har bedt om at vi legger frem regnskap for 2013 også. Sekretariatet forespeilet at dette kom til å få en kostnad på opp mot 80.000,-, men nå viser det seg at forrige regnskapsfører hadde alt digitalt, og at det kommer til å koste rundt 4000,-

Styret anser seg som orientert.


2. - Revurdering av suspensjonssakene - Forslag fra Raymond

Bakgrunn: Nedenforstående, (1-5), personer ble på forrige styremøte suspendert eller avventende suspendert. Flere av våre medlemmer og tillitsvalgte har bedt Sentralstyret om å vurdere suspensjonene på nytt. De signaliserer også klart at de vil trekke sin støtte for krav til EOLM dersom suspensjoner blir hevet. Forslagsstiller forutsetter at dette skjer i mail til alle medlemmer og tillitsvalgte dersom suspensjonene skulle bli opphevet.

Det finnes svært gode grunner til å vurdere suspensjonene på nytt. For Oslo's vedkommende har vi i ettertid lært at suspensjonen av Brox vil stå direkte i veien for valgarbeidet. Det er det motsatte av styrets mål for sitt arbeid. I Hordaland ser styret fornyet aktivitet hvor de to suspensjonene kan bli til hinder for en suksess i det fylket også.

Forslagsstiller legger til grunn at representantene fra Buskerud og Sogn og Fjordane står bak «utbrytergruppen» og at de har en lang rekke aktiviteter over måneder som har vært og er ødeleggende for partiet. Vi viser til følgende dokument på Wiki: https://piratenpad.de/p/oLsfxf7SJNgM9GyU En mer grundig gjennomgang vil bli presentert for LM2017.

Forslagsstiller minner om at vi har alle øyne på oss i disse dager. Partilovnemnda er et av disse øye-par. Dersom de ikke liker hva de observerer risikerer vi i verste fall å miste vår inntektskilde. Sentralstyret ber alle om å arbeide i positiv retning for partiets fremme fra dette tidspunkt av.

  • Tobias Brox, Oslo
  • Øyvind A. Holm, Hordaland
  • Ståle Olsen, Hordaland
  • Bjørn Gotheim, Buskerud
  • Øyvind Nondal, Sogn og Fjordane

Derfor foreslås det at det stemmes over at følgende, eller bearbeidet, forslags-tekster hver for seg.

Vedtak A: Oslo “Styret har i dag vedtatt å oppheve suspensjonen av Tobias Brox, idet han har klart signalisert at han ikke vil støtte EOLM videre. Vi ønsker med dette Oslo lykke til med valgarbeidet. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid.”

Vedtak For: Mot:Gorm, Øyvind, Ray, Adrian Avholdende: Tale

Vedtak B: Hordaland “Styret har i dag vedtatt å oppheve suspensjonen av Holm og Olsen, idet de har klart signalisert at de vil trekke støtten av EOLM og heller samarbeide om å stille lister. Dersom Sentralstyret ser fortsatt motarbeiding fremover vil eksklusjons-sak til LM2017 bli presentert. Vi ønsker alle tillitsvalgte lykke til med re-boot i Hordaland de neste ukene.»

Vedtak For: Mot: Gorm, Øyvind, Ray, Adrian Avholdende: Tale

Vedtak C: Buskerud og Sogn og Fjordane “Styret har i dag vedtatt å opprettholde suspensjonen av Nondal og Gotheim, og viser igjen til lenke til Wiki som dokumenterer deres ødeleggende aktiviteter.»

Vedtak For: Gorm, Øyvind, Adrian, Ray, Mot: Avholdende: Tale

--| Subsidiært, dersom vedtakene A til og med C ikke får simpelt flertall, stemmes det over følgende

Vedtak D: Alle suspensjonene “Styret har i dag vedtatt å opprettholde alle suspensjonene, og er forberedt på å dokumentere grunnlaget før et EOLM eventuelt gjennomføres eller på LM2017. Vi er klar over at dette vil ta tid bort fra valgforberedelsene og planlegging, gjennomføring av landsmøtet.»

Vedtak For: Gorm, Øyvind, Adrian, Ray, Mot: Avholdende: Tale

Vedtak E: Støtte til Generalsekretæren “Styret har i dag besluttet å komme med følgende uttalelse til medlemmer og tillitsvalgte: Nåværende generalsekretær har vist en arbeidsvilje som har imponert oss alle. Han har vært spydspissen i arbeidet med å rydde opp etter underslaget. Han har brukt all sin tid, samtidig med at han har stiftet familie, på å gi partiet en mulighet til å vokse seg sterkt fremover. Vi burde alle kunne konstatere at uten hans innsats ville vi ikke lenger vært et parti. Han har ikke en eneste gang truet med å gi opp, selv om det til tider har blåst hardt rundt ham. Generalsekretæren har lyktes i den jobben han tok, når ingen andre ville. Av det, i det minste, står det stor respekt.»

Vedtak For:Gorm, Øyvind, Adrian, TALE, Mot: Avholdende:

Vedtak F: Arbeidsfordeling “Styret har besluttet at dialog rundt disse saker føres av partileder og nestleder i nært samarbeid og koordinering med Generalsekretæren»

Vedtak For: Gorm, Øyvind, Ray, Adrian, Tale, Mot: Avholdende:


Grunnlagsdokumenter: Dokumentet: Revurdering av Suspensjoner, finnes vedlagt i epost Forslag til Sentralstyresak datert 21. februar 2017 og sent på epost til Styret@piratpartiet.no


Kommentar fra generalsekretær: Ifølge vedtak fra styremøte torsdag 23. februar ble de suspenderte tilbydt å samarbeide for å gi sekretariatet sterkt tiltrengte ressurser for blant annet å avlaste Adrian og også påkrevd rapportering fra generalekretær til revisor og regnskapsfører. Ingen av de nevnte har samarbeidet hverken med Adrian eller Anders. Likeså har Hordalnd ikke tilbudt å assistere med Landsmøte slik de er forpliktet til etter vedtektene. Listearbeidet er også foretatt av Gorm, nå med god hjelp fra Olav Handeland og Geir Martin Ohna. Så kort fortalt: disse fem har ikke greper mulighetene de fikk til å samarbeide og det er derfor slik at de fremdeles motarbeider styret på en sslik måte at Piratpartiet potensielt nå ligger an til å få en stor økonomisk belastning som vi må finne en løsning på. Jeg vil derfor anbefale styret på det sterkeste å la Landsmøtet behandle disse sakene og ikke opphve suspensjonene på det nåværende tidpunkt. Det hjelper lite at de sier til leder at nå vil de samarbeide, noe det altså har valgt å ikke gjøre, slik de har gjort i to år nå. Ingen av disse har bidratt positivit til at Piratpartiet skulle unngå å miste stattsstøtte.

Det finnes medlemmer både i Hordaland og Oslo som krever at det de omtaler som løse kanoner ikke har verv i fylkeslagene dersom de skal legge ned frivillig arbeid til fordel for Piratpartiet. Et anslag er at det er like mange av disse medlemene som det er medlemmer som støtter å kaste styret.

Utdrag fra styremøtereferat 17.02.2017 1: Kravene om EOLM[rediger Genersalsekretær viser til innkalling sendt 8. januar for møte 9. januar, og kommunikasjonen som fulgte den innkallingen. For referanser til vedtektene vises til §9.3; §13.4, se §13.1; §2.3; §4; §7, spesielt §7.2; §§15.1 og 15.5 og se spesielt §9.5.

T-skjorter:

Piratpartiet, som politisk parti, kan ikke selge ting. Det kreves at vi legger ved faktura ved salg, noe som fort kan koste 150,- i gebyrer og omkostninger. Det er åpenbart at det derfor ikke lønner seg å drive salg med slike formaliteter. Derfor har styret i 2015 vedtatt å opprette et AS, men det skorter stadig på mennesker som kan drifte dette ASet.

Møtet hevet 21:27