Referat fra sentralstyremøte 2017-06-012

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra sentralstyremøte 12.06.2017

Oppstart: kl. 21:00 via Skype

Til stede: Olav, Svein, Thomas, Odin, Øyvind, Adrian, Håvard og Geir.


Sak 1: Innkalling og dagsorden

Kommentar fra Håvard: §9.3 er noe uklar med hensyn på innkalling, utsendelse av sakspapirer, etc. Foreslår at dette oversendes kontrollkomiteen for forslag til forbedring. Ingen protester mot dette.

Det ble diskutert Unge Pirater sin tilknytning til sentralstyret. Leder og partisekretær prosederte at Unge Pirater sin representant i sentralstyret inntil behandling til ekstraordinært årsmøte ikke har stemmerett eller styreansvar i sentralstyret. Ingen hadde innsigelser mot dette mens saken prosesseres frem mot landsmøtet.

Ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden.


Ordstyrer: Geir

Referent: Olav


Sak2: Revisjon, regnskap og SSB-rapportering

Orientering fra partisekretær: Alle regnskaper (med godkjent revisorberetning) og rapporter er levert innen tidsfrister og er godkjent. Det er informert feil med (hensyn på inntekter) til SSB i 2015, noe som Piratpartiet har informert SSB om og skal rydde opp i. Piratpartiet har fått beskjed om at dette er ryddig og greit. Regnskap for 2016, revisorberetning for 2016.


Sak3: Bank, budsjett og likviditet

Orientering fra partisekretær: Dokumentasjon har blitt sendt via epost til styret. Det stod ca. 20.000,- på konto rett før landsmøtet. Overtakelse og adgang til konto forventes i løpet av få dager.


Angående foreløpig budsjett:

- forsiktig anslått inntekter til ca. 480.000,- ikke medregnet inntekter til fylkeslag o.l.

- estimert kommende kostnader til totalt ca. 480.000,-

- angående spørsmål om lån/overføring til/fra Unge Pirater m.fl.: en må først finne ut av hva som er gjort av vedtak, deretter snarest ta de til etterretning

- oppdatere løpende forslag til budsjett på neste sentralstyremøte pga. usikkerheter per dags dato


Sak4: Ansettelseskontrakt for partisekretær

Thomas overtar som ordstyrer i sak 4.

Lønnsnivå og arbeidskontrakt ble diskutert, det ble ikke notert noen innsigelser til forespeilet nivå (i foreløpig budsjett) på ca. 420.000 per år for en heltidsstilling. Stillingsprosent vurdert fra 20-40 % avhengig av økonomi, behov (ekstra i valgår), og øvrig arbeidsmengde fra andre i styret.


FORSLAG: Det delegeres ansvar for å ferdigstille forslag til en kontrakt (med varighet til og med 31.12.2017 i første omgang, og så fremt økonomien i partiet tillater dette) til Thomas og Olav.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak5: Vedtak om ekstraordinært landsmøte

FORSLAG: Pga. økonomisk usikker situasjon foreslås det at det ekstraordinære landsmøtet 12-13. august avholdes heldigitalt.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak6: Situasjon i Sør-Trøndeland fylke

T-skjorter:

Orientering fra org. nestleder: Det er lagret 1800 t-skjorter hos fylkesleder i Sør-Trøndelag. De er nektet utlevert til sentralt partiledd pga. påstand om uavklart ukjent problemsituasjon med tidligere gen. sekr. Org. nestleder stiller seg uforstående til at tidl. gen. sekr. via GC Trade er part i saken ettersom over nevnte t-skjorter er kjøpt av Piratpartiet fra Holm i Veiten i Bergen - og således ikke har noe med GC Trade å gjøre. I løpet av møtet kom det frem at en epost fra tidl. gen. sekr. ikke har kommet frem til styret, og det ble enighet om å avvente videre handling til dette har blitt behandlet.

FORSLAG: Styret gir pol. nestleder oppgaven å kommunisere med tidl. gen. sekr. for å få en avklaring på innholdet i siste epost, og hva som kan løse situasjonen. Ellers avvente tilbakemelding fra denne kommunikasjonen før videre handling.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


Årsmøte:

I løpet av møtet ble det klart at årsmøtet i Sør-Trøndelag skal avholdes 9. juli. Ifølge Øyvind skal innkalling ha blitt sendt ut lørdag 10. juni. Olav poengterte at det snarest må bli kjent om det finnes medlemmer som ikke har fått innkalling, og i så tilfelle snarest ordnes opp i. Geir poengterte av Sør-Trøndelag sine lokale vedtekter strider mot sentrale forskrifter og må endres, dvs. at det ikke er anledning til å avholde årsmøter etter 31. mai. Det ble også nevnt at årsmøter midt i sommerferien ikke er god praksis. Partisekretær, Geir, tar ansvar for å kommunisere dette til fylkeslaget.


Sak7: Redaktør for mediegruppe og aktivitetsplan

FORSLAG 1: Targeir Attestog innsettes som redaktør, samt at nestledere og leder jevnlig (minst 1 gang hver uke) bidrar til saker i sosiale medier via egne artikler og/eller deling av andre relevante norske saker. Over nevnte personer delegeres ansvar til å fylle mediegruppen med ressurspersoner.

VEDTAK 1: Enstemmig vedtatt.

FORSLAG 2: Lokale saker bør kunne benyttes i valgkampen. Styret gir pol. nestleder fullmakt til å organisere saker til valgkampen sammen med fylkeslag.

VEDTAK 2: Enstemmig vedtatt


Øyvind forlot møtet kl. 22:57, øvrige medlemmer til stede og styret er fremdeles vedtaksdyktig.


Sak8: Arendalsuka

Arrangementskomite: Geir ønsker å være med å organisere Arendalsuka sammen med Svein og Targeir m.fl.

FORSLAG: Støtte reise for et tilstrekkelig antall personer til lav kostnad, ellers spare penger. Privat innkvartering uten dekning av kostnader. Totalt budsjettak på 15.000,-

VEDTAK: Enstemmig vedtatt.


Sak9: Styreforsikring

FORSLAG: Saken utsettes.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


Sak10: Ansvarområde for styremedlemmene

Hvert enkelt styremedlem oppfordres til å tenke gjennom hva de ønsker å bidra med i styret. Saken tas med til videre diskusjon til neste styremøte.


Eventuelt

Kontor: Det er allerede vedtatt at kontoret legges ned, til orientering jobbes med å få dette utført innen senest september 2017.

Medlemssystem: styremedlemmer bør se på ulike alternativer til neste styremøte. Enn så lenge holder org. nestleder orden på medlemsdatabasen lagret og sikret lokalt med backup.


Møtet ble avsluttet kl. 23:30