Referat fra sentralstyremøte 2017-06-28

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra styremøte i sentralstyret 28.06.2017

Oppstart: kl. 20:15 via Skype

Til stede: Olav, Øyvind, Geir, Thomas, Øyvind, Håvard, Ørjan, Svein, Adrian


Sak 1: Innkalling og dagsorden

Det ønskes ført i protokollen fra Øyvind at han ønsker alle saksdokumenter i god tid i forkant av møtet. Det ble kommentert fra Håvard at dette også ble sagt sist møte, og at han støtter en slik praksis.


Valg av møteleder: Geir

Valg av referent: Olav


Sak 2: Godkjenning av tidligere møtereferat

Oppklaring angående avsnitt angående stemmerett for Unge Pirater sin representant fra møtereferat fra 12.06:

To av styremedlemmene, Håvard og Øyvind, ønsker å avklare at de i utgangspunktet støtter at representanten fra Unge Pirater skal ha stemmerett og ansvar i sentralstyret, og at dette kom frem feil i referatet fra sist møte der det ble gitt inntrykk av at alle var enige om det motsatte. Referent fra sist møte, Olav, beklagde feilen.

Det ble midlertidig konkludert med at representanten til Unge Pirater må meldes inn i Brønnøysundregistret som medlem av styret dersom stemmerett og styreansvar skal foreligge.

Med unntak av over nevnte ble det ikke ytret flere kommentarer angående de to siste referatene.


Sak 3: Situasjonen i Sør-Trøndelag

Saksrekkefølgen i utsendte sakspapirer ble ønsket flyttet, det var ingen innsigelser mot dette.

Sør-Trøndelag fylkeslag har ikke avholdt årsmøte innen fristen i gjeldende vedtekter, og har kunngjort dato for årsmøtet først til 9. juli 2017 – deretter endret til 30. juli.

T-skjortene til Piratpartiet står på lager i Sør-Trøndelag og har blitt nektet utlevert pga. påstander om relevante uavklarte forhold mellom GC Trade og Piratpartiet.

Øyvind ønsker det protokollført at det er uklart om det er andre fylkeslag som ikke har avholdt årsmøter.


Seksjon 1b:

I henhold til vedtak fra styremøte av holdt 12. juni 2017 har Svein forsøkt å kommunisere med tidligere gen. sek. via Facebook angående t-skjorter uten å finne en løsning. Svein sier videre at t-skjortene kjøpt fra Holm i Veiten i Bergen, som ble transportert til Sør-Trøndelag, er en separat sak fra uenigheten mellom GC Trade og Piratpartiet.


FORSLAG: Dersom kontakt via telefon, sms eller epost angående umiddelbar levering av t-skjorter ikke besvares innen 4. juli, vedtar herved styret at Gorm Hanssen politianmeldes av Piratpartiet for brudd på straffeloven kapittel 27.

VEDTAK: For: Olav, Thomas, Ørjan, Håvard, Svein. Avholdende: Øyvind


Seksjon 2b:

Mange detaljer ble diskutert, og et nytt forslag til vedtak ble skrevet i løpet av møtet.


FORSLAG: Utsette saken til neste styremøte og sende ut grundig dokumentasjon på alle forhold som kan være grunnlag for eksklusjon i forkant av møtet.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


Seksjon 3a/3b:

Mange detaljer vedrørende manglende årsmøte i Sør-Trøndelag ble diskutert.


FORSLAG: Sentralstyret påpeker ovenfor fylkesstyret i Sør-Trøndelag at det er et vedtektsbrudd å ikke innkalle til årsmøte innen 31. mai. I den sammenheng ønsker sentralstyret at ny årsmøtedato settes til første halvdel av august, men innen 11. august (før landsmøtet), slik at alle medlemmer i fylket kan delta.

Sentralstyret informerer om at stemmeretten for årsmøtet i pkt 3a over skal følge de sentrale partivedtektene, dvs alle som melder seg inn 30 dager før årsmøtet skal ha stemmerett på dette møtet

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


Seksjon 1a:

FORSLAG: Utsettes til etter 4. juli

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


Sak4: Eventuelle saker:

Geir påpekte at det ble glemt å melde inn ekstra saker i starten på møtet, men ingen protester mot å behandle dette likevel.


E1, Sakspapirer til styremøter:

Håvard kommenterte at det bør gjøres bedre arbeid med å få ut dokumenter til styremøtene tidligere. Dette var det bred støtte om å imøtekomme.


E2, Samarbeidsmiljøet i sentralstyret:

Øyvind kommenterte at miljøet i styret bærer preg av tidligere situasjon, og ytrer et ønske om at partiet må fokusere på fremtiden.


E3, Tidligere generalsekretær sine økonomiske transaksjoner:

Geir redegjorde kjapt for uklare transaksjoner mellom Piratpartiet sin konto og tidl. gen. sek. sin private konto. Tidl. gen. sek. er bedt om å redegjøre for transaksjonene.

Olav kommenterte at det er viktig å ta tak i dette selv om det er dårlig tid, og ønsker å se nærmere på saken så snart det er mulig.


Møtet ble avsluttet kl. 23:23