Referat fra sentralstyremoete 2018-01-30

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat fra sentralstyremøte 30. januar 2018

Til stede: Geir, Olav. Thomas, Odin, Svein

Ordstyrer: Geir

Referent: Olav


Sak1: Referat fra siste møte

Se eget referat for informasjon om arbeidsmøtet 12. november 2017.


Sak2: Piratpartiet i sosiale medier

punkt a) Geir foreslår å utsette punkt A, enighet om dette pga. agenda for møtet.

punkt b) Olav hadde et innlegg for nedleggelse av 2 facebook-grupper

FORSLAG TIL VEDTAK: Nedlegge både åpen og "lukket" Piratprat, invitere brukere til Facebook-SIDEN, Slack og Discourse. Olav tar seg av det praktiske rundt nedleggelse, invitasjon, varsling, etc.

ENSTEMMIG VEDTATT


Sak3: Organisering av styrets arbeid/ansvarsoppgaver 2018

Det ble diskutert litt hvordan vi kan forbedre arbeidsprosessene i partiet, der flere kan være med å jobbe med sine ansvarsområder. Det foreslås å sette i gang en arbeidsgruppe innen kort tid for å se nærmere på konkrete forslag.

FORSLAG TIL VEDTAK: Nedsette en arbeidsgruppe bestående av Olav, Geir, Thomas og Svein. De skal samles på et eller flere møter innen neste styremøte og lage et forslag til ny ordning med fordeling av konkrete oppgaver. Første arbeidsmøte fastsettes til 8. februar kl. 21:00.

ENSTEMMIG VEDTATT


Sak4: Fastsette tid og sted for landsmøtet

FORSLAG TIL VEDTAK: Olav foreslo å avholde landsmøtet i Oslo 12-13. mai. Møtet skal avholdes fysisk, men vil i henhold til vedtekter være tilgjengelig for digital deltakelse.

ENSTEMMIG VEDTATT


Sak 5: Organisering av arbeid pro politikk og valgkamp frem mot 2019

FORSLAG TIL VEDTAK: Geir foreslår å utsette saken til neste styremøte 27 februar

ENSTEMMIG VEDTATT


Sak 6: Kontoret - avsluttet forhold pr 1 april.

Olav og Geir informerte om at kontoret er avsluttet fra og med 1 april, alt som må gjøres er å vaske ut snarest. Geir tar seg av at huseier trekker siste leie av bankgaranti i stedet for faktura, må koordinere med Lars Stormo Anshus om dette for å unngå at eventuelle misforståelser med utleier kan kunne oppstå.


Sak 7: Skifte av regnskapsfører

Litt diskusjon generelt rundt temaet. Olav og Geir mente at Merisma er unødvendig dyre, og ikke ser ut til å holde høyere kvalitet i henhold til kostnad.

FORSLAG TIL VEDTAK: Geir foreslår å kontakte revisor for å få finne gode og rimelige regnskapsførere, deretter forelegge et forslag til ny ordning til styret.

ENSTEMMIG VEDTATT


Sak 8: T-skjortesaken, inndrivelse av krav

FORSLAG TIL VEDTAK: Det skrives et brev med pengekrav til den/de ansvarlige, i henhold til tidligere samtaler om emnet. Svein tar seg av dette, og Olav bistår i prosessen.

ENSTEMMIG VEDTATT


Sak 9: Frafall fra styre

Thomas mener at vi bør forbedre vedtektene når det gjelder ordninger for vara og medlemmer som frafaller i løpet av en styreperiode, og at det må forberedes vedtaksforslag til Landsmøtet.


Sak 10: Oppsummering fra digitalt landsmøte

Olav og Geir informerte resten av styret om resultater, gjennomføring, m.m. Referat/resultater ligger tilgjengelig på wiki-sidene.


Sak 11: Eventuelt

En eventueltsak ble lagt til agenda.

E1: Fastleggelse av kommende styremøter

Det ble diskutert faste dager for styremøter og arbeidsmøter.

FORSLAG TIL VEDTAK: Neste styremøte fastsettes til tirsdag 27 februar 21:00

ENSTEMMIG VEDTATT


Møtet ble avsluttet ca. 22:35, noen ble igjen litt lenger for å snakke litt om vedtatte punkter.