Referat fra sentralstyremoete 2018-03-16

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte fredag 16. mars 2018

Til stede: Geir, Olav. Odin, Svein, Thomas


Det har tidligere vært gjort to forsøk på å avholde styremøter, et 27. februar som måtte avlyses pga. sykdom, og et 3. mars som måtte avlyses pga. stengte veier (ekstremsnø). På begge datoer ble det avholdt arbeidsmøter med diskusjon og arbeid med tidligere vedtatte saker.


Oppstart: 21:29


Godkjenning av innkalling og dagsorden: Ingen innsigelser notert

Ordstyrer: Geir

Referent: Olav


SAK 1: Regnskapsrapport 2017 fra Ecit/Merisma

Det er levert innsigelser på deler av innholdet i siste regnskapsrapport, og partisekretær har gitt beskjed om hvilke korrigeringer som må utføres. Vi avventer per dags dato en oppdatert rapport.


SAK 2: Valg av ny regnskapsfører

Vi har startet arbeidet med å innhente tilbud fra en rekke forskjelige aktører, tilbakemeldinger har kommet fra noen selskaper. Vi har gått videre med to selskaper og skal innhente tilbud.


FORSLAG TIL VEDTAK: Partisekretær og org. nestleder settes til å viderebehandle saken til neste styremøte.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


SAK 3: Budsjett 2018

Budsjettforslaget (se link) forelagt tidligere ble diskutert og godkjent som et utgangspunkt til neste styremøte med et par korrigeringer; det skal legges inn 15.000,- kroner til Arendalsuken, pengene skal tas fra andre poster (helst utenom avsetting til valg 2019 slik at resultatet blir det samme).


FORSLAG TIL VEDTAK: Partisekretær får fullmakt til å foreslå noen alternativer til hvor over nevnte penger til Arendalsuken skal tas fra til neste styremøte.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


SAK 4: Digital LM-prosess før neste landsmøte

Det er dessverre i henhold til vedtekter per skrivende stund for sent å sette i gang en slik prosess så tett opp mot landsmøtet, men vi vil legge til rette for å starte opp dette rett etter landsmøtet slik at nye politiske forslag m.m. raskt kan vedtas som piratpolitikk.


FORSLAG TIL VEDTAK: Digitalt LM utsettes til å starte etter landsmøtet

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


SAK 5: Program og foredragsholder for neste landsmøte

Muligheter for å finne en ekstern foredragsholder ble diskutert. Vi kan kanskje få noen til å stille digitalt.

Vi vil kontakte Julie Reda (PPEU) for å forhøre oss om mulighet for å tale til forsamlingen om relevante tema.


SAK 6: Eventuelt

E1: Utvikling i T-skjorte saken

Faktura har blitt bestridt. Kravet blir da tatt videre til Forliksrådet. Pol. nestleder og org. nestleder tar ansvar for videre behandling.


E2: Unge Pirater

Styret i Piratpartiet ønsker å få i gang en bedre dialog med Unge Pirater.


FORSLAG TIL VEDTAK: Org. nestleder får fullmakt til å invitere alle involverte parter til et dialogmøte så snart som mulig og senest før neste møte i sentralstyret.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt


E3: Utsendelse av informasjon

Org. nestleder ønsker å sende ut informasjon til medlemmer om blant annet dato for landsmøtet, nye politiske vedtak, etc. Pga. litt problemer med epost i en periode må dette følges opp nå. Det ble ikke registrert noen innvendinger mot at dette gjøres så raskt som mulig.


Møtet ble avsluttet 23:01