Retningslinjer for Saksdatabasen

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Saksdatabasen inneholder saker piratpartiet mener noe om utover kjerneprogrammet.

Denne siden beskriver saksdatabasen. Den inneholder vedtak fra landsmøtet i juni 2013, samt retningslinjer fra programbanden om hvordan saksdatabasen skal brukes.

Krav til forslag i saksdatabasen

Alle forslag i saksdatabasen skal følge følgende mal, slik at forslagene er seriøse og velbegrunnede.

 • Bakgrunn
 • Formål
 • Forslag

Ekstra frivillige punkter

 • Potensiale
 • Forbedringsmuligheter i framtiden
 • Relasjon til kjerneprogrammet,

Det skal være mulig å finne forslagstiller for alle forslagene, og alle forslagstillere må opplyse om hvilket fylke de hører til, enten i forslaget, eller i profilen sin på LiquidFeedback.

Forklaring

 • Bakgrunn, hvordan er verden i dag på dette området, hvilke relevante regler finnes, hvilke fordeler har de, hvilke forbedringspotensiale har de.
 • Formål, hva skal forslaget utrette, hvorfor trengs dette forslaget
 • Forslag, hva er det som faktisk foreslås, hva skal endres
 • Potensiale, om en stund bør forslaget vurderes, hvordan skal vi finne ut om det har vært en suksess. Målene her bør være SMARTe (spesifikke, målbare, aktuelle, realistiske, tidsbestemte).
 • Relasjon til kjerneprogrammet, hvordan passer/passer ikke forslaget i forhold til utsagnene i kjerneprogrammet til piratpartiet.

Copy-paste-mal til Liquid Feedback

Dette er en mal som kan kopieres inn i tekstfeltet i Liquid Feedback for å få grei formatering. I tillegg må man huske å skrive inn tittel og lenke til en forumtråd for diskusjon (lag en ny om det ikke finnes). Hvis det finnes en forumtråd fra før bør man lenke til forslaget i liquid feeback derfra.

Forslagsstiller er kun nødvendig dersom man legger inn forslag for andre, eller ikke har skrevet fylket man er medlem av i profilen.

**Forslagstiller:** <navn>, <fylke>
=== Bakgrunn ===
=== Formål === 
=== Forslag ===

Endringer til forslag den 08.06.2013

Det opprinnelige forslaget fra Programbanden vedtatt på lørdag 08.06.2013 ligger til grunn. Dette forslaget beskriver endringer fra programbandens forslag.

Kjerneprogrammet ligger til grunn. Ut over kjerneprogrammet har vi to distinkte måter å utforme saksdatabase på.

- Forslag til utvidelser ut over kjerneprogrammet, som skal legges i saksdatabasen, skal legges inn i Liquid Feedback og kvalitetssikres av Programbanden. - Forslagene skal stemmes på og vedtas der. - Det må være mulig å komme med alternative versjoner av forslaget før det går til avstemning. Så kan man stemme over hvilket alternativ man vi fremme og det mest populære alternativet blir så lagt fram for avstemning (med 3/5-reglen). - Det stilles høye krav til deltagelse og konsensus, samt en gitt tidsfrist for avstemning. Kravene må være praktisk gjennomførbare [initielle verdier - 2/3 deltagelse av LF brukere på en avstemning for at den er gyldig, 3/5 flertall av stemmene kreves for at et forslag skal vedtas, minst 1 uke behandlingsfrist]. - Forslag som er lagt inn og avvist, kan omformuleres og foreslåes på nytt. Det er grenser for hvor hyppig nye versjoner av samme forslag kan sendes inn.

Behandling av tema som ikke berøres av saksdatabasen skal løses gjennom det vi kaller breddepolitiske prosesser. Borgere kan påvirke Piratpartiets politikk ved å delta i disse prosessene, det kan f.eks. være folkeavstemninger, medlemskap i interesseorganisasjoner eller tradisjonelle høringsprosesser.

Resultatet av breddepolitiske prosesser KAN overprøves av partiet og unntas fra partiets politikk. Dette skal begrunnes av partiet. Slik beslutning skal kreve høy konsensus, og skal forklares utad.

Stortingsrepresentanter KAN overprøve partiets politikk og stemme ut fra egen overbevisning. Dette skal begrunnes av representanten og skal forklares utad (ref "holderdeord").

(denne teksten er endret redaksjonelt fra det originalt foreslåtte forslaget) (Forslaget kan endres ytteligere redaksjonelt av Programbanden på møte den 09.06.2013)

Prosess for utarbeidelse av saksdatabase vedtatt lørdag 08.06.2013

(der forslaget vedtatt søndag 09.06.2013 er forskjellig fra dette forslaget overprøver forslaget fra søndag dette forslaget)

Breddepolitisk utvikling av saker i det norske Piratpartiet

Formål

 • Øke de reelle valgmulighetene for velgerne.
 • Motvirke skjult påvirkning fra særinteresser.
 • Mer fordeling av makten.
 • Sikre prosessen mot vingling og kupping ved at f.eks medier øker søkelyset på noen få saker, og at andre saker blir ignorert (ivareta meningsstabilitet i saker som krever det).
 • Større etterrettelighet og kontroll på om politikerne følger opp saker etter valget, eller bryter løfter.
 • Realistisk gjennomførbar prosess.
 • Ha klare meninger om saker før valget så velgerne kan vite hva vi står for.

Bakgrunn

I dagens politiske system stemmer man på et parti uansett om man er fullstendig enig i alle sakene eller ikke. Man må velge det partiet man er mest enig med, og så akseptere at de ikke mener det samme som deg på alle saker. Dette gjør at enkeltsaker det er flertall for blant folket kan bli stemt ned, fordi flertallet går på tvers av partigrensene og regjeringskonstellasjonene fører til at de blir ikke vedtatt.

Dette ønsker Piratpartiet å gjøre noe med på sikt ved å redusere Stortinget til administratorer og ha egne politiske grupperinger som utformer meninger og politikk hvor velgerne kan kombinere politikken på forskjellige saksområder. Forskjellige fraksjoner i partiet kan lage sine egne pakker om saker de er opptatt av. For eksempel kan man ha en sosialistisk pakke som er opptatt av en sterkere offentlig sektor og en liberalistisk pakke for større privat sektor. Vi ser at dette er en radikal endring av hvordan demokratiet fungerer. Derfor vil vi innføre denne prosessen internt i partiet for å få erfaringer og å vise at det er en bedre måte å utforme politikk på enn dagens system.

Piratpartiet ønsker å ha meninger om saker før de kommer opp på Stortinget slik at velgerne vet hva vi står for. Derfor vil vi lage en database over våre saker og meninger i stedet for et detaljert program. Vi ønsker også at våre stortingsrepresentanter skal tale våre medlemmers sak direkte og at det er tydelig og etterprøvbart hvor forankret sakene er i partiet. Derfor vil vi legge inn saker der representantene skal stemme i databasen og ha en rådgivende avstemning før representantene stemmer på Stortinget.

Piratpartiet ønsker også et levende saksmangfold og en flat struktur, og ikke at saker kun kan vedtas i partiet på landsmøtet en gang i året. Derfor kan alle medlemmer foreslå saker til enhver tid.

Nye prosesser

Man kan se på dagens politiske situasjon i Norge som en situasjon med tre menyer med politikk det er mulig å stemme på. Man kan kanskje velge mellom noe av tilbehøret ved å stemme på et lite støtteparti; f.eks. mellom pommes frites eller bakt potet ved å velge et støtteparti, men hvis man vil ha båtpoteter finnes det ingen som tilbyr det. Da har man ikke noen reell makt, dette kan føre til politikerforakt, eller lavere oppslutning om valget.

Vi ønsker at våre stortingsrepresentanter skal tale våre medlemmers sak direkte og at det er tydelig og etterprøvbart hvor forankret sakene er i partiet. Vi ønsker at medlemmene skal kunne debattere saker og komme med anbefalinger til politikerne løpende, mellom landsmøter. Vi vil fremdeles at politikerne skal kunne gå mot forslag som kommer, spesielt som del av et kompromiss. Dersom politikerne velger å gå bort i fra anbefalingene krever vi en saklig begrunnelse. En oversikt over slike unntak vil presenteres før hvert valg slik at man kan stemme ut kandidater man synes ikke gjør en god nok jobb.

Alle partimedlemmene ønsker ikke nødvendigvis å sette seg inn i og stemme over alle saker som kommer til Stortinget. Derfor ønsker vi å tilby folk pakker med politikk som de kan stemme for, men at det skal være mulig å overstyre pakkene for saker man er spesielt opptatt av. Forskjellige fraksjoner i partiet kan lage sine egne pakker om saker de er opptatt av. For eksempel kan man ha en sosialistisk pakke som er opptatt av en sterkere offentlig sektor og en liberalistisk pakke for større privat sektor.

For å utarbeide budsjetter og saker som er i konflikt med hverandre ønsker vi et system der man kan gi poeng til saker som man er mer opptatt av.

Prosesser for saksdatabasen

Piratpartiet skal ikke ha et eget breddeprogram eller valgprogram. I stedet skal det utformes en database over saker og meninger som medlemmene har stemt over. Sakene i databasen kan ikke bryte med Kjerneprogrammet. Når sakene er stemt over er de offisiell piratpartipolitikk. Sakene kan så brukes i valgkampmateriell, debatter osv. Avstemningen foregår i Liquid Feedback eller liknende verktøy der det er mulig å delegere ansvar for saksområder. Medlemmer, organisasjoner, partier, fylkeslag osv. kan lage pakker med forslag som man kan delegere til de som lager pakken innenfor hvert saksområde. Deretter kan man overskrive saker (dvs. justere forslaget) man er spesielt opptatt av innen disse områdene.

Overordnet prosessbeskrivelse

Fra piratpartiet -> saksdatabase

 1. Forslag om saker
 2. Debatt
 3. Avstemning

Fra Stortinget/regjering -> saksdatabase

 1. En stortingsproposisjon / høring el.
 2. Sak fra proposisjonen inn i LF.
 3. Avgjørelse i LF -> database, veiledende for avstemning.

Fra program til stortingsforslag

 1. Nominer sak fra databasen som forslag.
 2. Avstemning/prioritet om forslag hver måned.
 3. Forslag.

Detaljert prosessbeskrivelse

Piratpartiet -> saksdatabase

Alle piratpartimedlemmer (som har vært medlemmer i minst 30 dager) kan komme med forslag, men de må følge en fast form, være saklige og ikke stride mot kjerneprogrammet. Programbanden kan underkjenne forslag, med en saklig begrunnelse. Sakene vil fremdeles være synlige for alle medlemmer, men det vil ikke bli startet avstemning. Underkjennelser kan ankes til sentralstyret. Alle forslag som godkjennes og legges inn i systemet må annonseres til stemmeberettigede via mail, slik at alle får mulighet til å delta.

Saksgang:

 1. Forslag sendes inn til Programbanden
 2. Programbanden godkjenner/underkjenner forslaget
 3. Programbanden fastsetter behandlingstid for forslaget innenfor en gitt ramme.
 4. Programbanden legger forslag inn i Liquid Feedback (eller liknende verktøy)
 5. Debatt
 6. Evt. ny revisjon av forslaget
 7. Avstemning
Fra Stortinget/regjering -> saksdatabase

Stortingsproposisjoner og andre saker som går ut på høring blir også lagt inn som saker av Programbanden innen en uke etter at de blir offentliggjort. I disse sakene blir oversikter over høringssvar og lignende lenket fra sidene. Dersom det finnes meninger fra partiet i disse sakene allerede vil disse sakene bli utvidet og en ny avstemning vil i så fall kun inneholde alternativer som passer med det tidligere vedtaket. Når det er avstemning i Stortinget skal alle Piratpartiets representanters stemmer legges inn sammen med svaret samt lenke til stortinget.no, holderdeord.no (og/eller lignende tjenester).

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en prosess blant medlemmene på grunn av kort tid fra forslaget kommer til votering må representantene begrunne avstemningen i tidligere vedtak partiet har gjort som de mener er relevante. Dersom det ligger forslag om saken fra før siste valg som er mer enn ett år gamle kan stortingsrepresentantene se bort fra dem dersom de mener det er nye saker som motstrider de gamle sakene. Dersom mer enn 50% av Piratpartiets representanter gjør dette vil saken automatisk komme opp til ny vurdering/avstemning.

Fra program til stortingsforslag

Hver måned når det er stortingssesjon kan Piratpartiet nominere et begrenset antall saker som medlemmene mener representantene skal fremme som forslag på Stortinget. Disse nomineres ved hjelp av et poengbasert system i Liquid Feedback eller tilsvarende verktøy.

Utforming av budsjettforslag og prioritering mellom saker i konflikt med hverandre

 • Forslag til punkter på budsjettet gis poeng ettersom hvor viktig man mener at de er. Forslagspakker gis også poeng. Disse kombineres sammen med kostnader til forslaget og brukes til å prioritere forslaget, og hvor dyre alternativer som skal velges. Dette gjøres automatisk vha. en formel, som vi vil komme med mer detaljert info om senere.

Suksessmål

 • En levende, løpende debatt blant Piratpartiets medlemmer hvor minst 33% av medlemmene er innom en gang i måneden eller mer.
 • Flere reelle delegeringspakker på viktige områder.
 • Et saksgrunnlag som gir oss slagkraft i valgkampen.
 • At stortingssaker blir lagt inn og stemt over blant medlemmene.

Kontinuerlig forbedring

 • Til neste år bør man gå gjennom alle frister og formål og se om de er ivaretatt. Man bør også se etter om noen har greid å utnytte svakheter i systemet.
 • Man bør se etter måter å øke oppslutningen om og bruken av systemet dersom den ikke er god nok.

Standardsvar på underkjente forslag

Forslag med potensiale

Dette forslaget følger ikke formkravene til forslag i liquid feedback. Som beskrevet på http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Retningslinjer_for_Saksdatabasen#Krav_til_forslag_i_saksdatabasen.
<skriv evt. en setning/ett råd om hva som gjør forslaget godt nok)>

Forslag som er helt usaklige

Vi i programbanden anser ikke dette forslaget som seriøst. Det følger heller ikke formkravene til forslag i liquid feedback 
(som beskrevet på http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Retningslinjer_for_Saksdatabasen#Krav_til_forslag_i_saksdatabasen ). 
Vi vil deaktivere avstemning på dette forslaget. Dersom forslaget forbedres . Denne beslutningen kan ankes til sentralstyret (jfr. vedtak på landsmøtet juni 2013)