Rogaland Piratparti: Vedtekter 2013

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtekter for Rogaland Piratparti

Versjon 2.0 av vedtekter for Rogaland Piratparti

Vedtektene ble vedtatt på fylkesårsmøtet, som ble avholdt i Sandnes, lørdag 16/11 - 2013

Det var totalt 3 deltakere.

Eivind Kjørstad ble valgt til møteleder.

Alle deltakere ble valgt til å signere de nye vedtektene.

Vedtektene ble vedtatt med enstemmig.

§ 1. Formål

Rogaland Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Rogaland. Fylkeslaget skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Rogaland Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket.

§ 2. Organisasjon

Piratpartiet består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale organisasjon.

Piratpartiets partiorganer i fylkeslaget er fylkesstyret og fylkesårsmøtet. Det kan innkalles til medlemsmøter med fullmakter gitt av disse vedtekter eller av årsmøtet.

§ 3. Fylkesstyret og stemmeregler

Styret leder de formelle prosessene til Piratpartiet i fylket mellom årsmøtene, i samsvar med vedtektene og og vedtak fattet av årsmøtet. Styret møtes så ofte det er behov for det.

Fylkesstyret kan delta på styremøter via internett eller andre former for tekniske plattformer for kommunikasjon, så som mobilt nettverk eller lignende.

Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet.

Fylkeslagets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet.

Styret i Rogaland Piratparti skal bestå av 3 til 7 medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er representert på styremøter.

Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. I leders fravær har nestleder dobbelstemme ved stemmelikhet. Leder og nestleder velges separat.

§ 4. Fylkesårsmøtet

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai hvert år. Hvis årsmøtet ikke avholdes innen mai, må det avholdes et ekstraordinært årsmøte innen mai for å behandle fjorårets regnskap. (ihht. Partiloven § 18-2)

Årsmøte eller ekstraordinært årsmøte innkalles med minimum 3 ukers varsel.

Saker sendes til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Saksliste for årsmøtet består av agenda for årsmøtets innkalling og av innsendte saker. Endelig saksliste distribueres til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinært fylkesårsmøte avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 20% av medlemmene krever det.

Ved årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal det føres en møteprotokoll. Denne skal foreligge underskrevet og til gjennomsyn senest en måned etter møtet.

Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker:

Godkjennelse av innkalling til årsmøtet. Velge møteleder, møtesekretær og to personer til å underskrive møteprotokoll Styrets beretning Behandle årsregnskap Velge fylkesstyre, med kaptein, styrmann og tilstrekkelig antall styremedlemmer Revisor. (Ihht Partiloven § 21a-1 er revisor frivillig for fylkesorganisasjonen) Regnskapsfører Behandle og stemme over saker som er fremmet i samsvar med vedtektene. Foran stortings- eller fylkesvalg skal årsmøtet behandle lokallagenes forslag til valgprogram. Foran stortings- eller fylkesvalg skal årsmøtet vedta forslag til valgprogram som behandles på Piratpartiets årsmøte. Endring av vedtektenes § 1 krever minst 2/3 flertall. Alle valg, vedtak og andre vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.

Alle medlemmer i fylkeslaget og fylkets lokallag har møte-, tale, forslags- og stemmerett ved årsmøtet.

§ 5. Nominasjoner

I år før stortings- eller fylkesvalg plikter fylkesstyret å sette i gang en åpen nominasjonsprosess, og sørge for at nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar i valgåret.

Nominasjonsmøtet skal oppnevne en nominasjonskomite, som har ansvaret for nominasjonslisten for Piratpartiet i fylket.

I stortingsvalgår har fylkesstyret også ansvar for å nedsette en programkomite, som skal utarbeide et forslag til eget valgprogram i fylket.

§ 6. Regnskap og revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører og en revisor. Revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor skal avgi beretning til årsmøtet.

Det er frivillig om revisor ansettes dersom fylkeslagets inntekt i en periode forventes å være under grensen, pr. 2013 på 12000 kroner, nevnt i Partiloven § 18, tredje ledd, første punktum. Om revisor ikke ansettes i henhold til dette, er det Regnskapsfører som skal avgi beretning til årsmøtet.

§ 7. Vedtekter

Endringer i disse vedtekter kan bare årsmøtet foreta.

Rogaland Piratpartis eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis fylkeslaget blir oppløst.

Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer.

§ 8. Medlemskap

Personer over 16 år som deler Piratpartiets grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier, kan bli medlem av Piratpartiet.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Tillitsvalgte i Rogaland Piratparti kan ikke samtidig ha tillitsverv i andre partier.