Sentralstyremoete 2018-05-23

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret 23. mai 2018

Tilstede: Geir, Håvard, Kari, Lars, Olav, Olav, Svein, Thomas Targeir invitert og tilstede fra og med punktet om Styreweb

Oppstart: 21:00


1) Valg av møteleder og referent

Møteleder: Geir Referent: Olav

Forslag som sett over ble vedtatt.


2) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det ble ikke notert noen innsigelser. Innkalling og dagsorden godkjent.


3a) Regnskap og revisjon, Geir informerer

Det kom spørsmål fra Lars om ikke-rapportert kredittkortbruk til tidligere generalsekretær. Svein sjekker muligheter for å skaffe penger fra private utlegg fra nevnte person.

Det kom spørsmål fra Olav om revisjonsberetningen har kommet. Fungerende partisekretær informerte om at det mangler underskrifter fra styret, dette må sendes inn så snart som mulig.

Det ble enighet om at hver av styremedlemmene skal signere og sende direkte til revisor.


3b) Partileddenes rapportering til SSB innen 1. juni.

Fungerende partisekretær har rapportert for Akershus og Nordland i Partiportalen, styret i nevnte fylker må signere. Olav skal rapportere for Hordaland og leder i Sør-Trøndelag skal rapportere for den nye regionen. Svein og Targeir rapporterer for Agder. Lars rapporterer for Nord-Trøndelag og lokale partiledd i Trøndelag.

Vedtak 1: Fungerende partisekretær foreslår at det fremlegges en tiltaksplan til neste møte for reaktivisering av inaktive fylker. Svein, Geir og Olav foreslår å lage en plan på dette etter 1. juni.

Vedtak 2: Fungerende partisekretær foreslår at organisatorisk nestleder og fungerende partisekretær får fullmakt til å rapportere for partiledd som ellers ikke er i stand til å rapportere.

Overnevnte to avsnitt ble enstemmig vedtatt.


4) Vedtak om mulig avtale med Styreweb

Olav informerte om tidligere saksgang om medlemsdatabase.


Forslag til vedtak: Olav foreslår at han selv får fullmakt til å sette opp og prøve ut minst et open-source system i tillegg til Styreweb innen 14 dager fra dagens dato. Ingen av systemene skal driftes selv av Piratpartiet. Dette skal gi et grunnlag for styret å ta en avgjørelse om hvilken plattform Piratpartiet skal benytte. Alle styremedlemmer stiller seg frivillig til å være med å teste plattformen. Håvard stiller seg frivillig til å hjelpe Olav med overnevnte.

Enstemmig vedtatt.


5) Avslutning Zetta

Thomas informerte om tidligere saksgang og annen utvikling. Det koster ca. 7000 NOK per måned å drifte Zetta-systemene per dags dato.

Olav poengterte at tjenester som Discourse, Pirat-wiki, og Pirat-pad, ligger på Zetta i dag. Dette mente han at må håndteres på en måte slik at de tjenestene fremdeles kan være i bruk, dvs. at denne delen av Zetta-tjenestene ikke må stenges ned før eventuelt ny ordning er på plass. Olav mente også at vi bør gi en rimelig tidsfrist før vi stenger Zimbra slik at de som eventuelt har informasjon de ønsker å hente ut får tid til dette.

Targeir poengterte at nettsiden også må flyttes til en ny server.

Forslag til vedtak: Olav foreslår at det settes en deadline til 30. juni angående nedskalering av tjenester hos Zetta. Olav foreslår også at fungerende partisekretær i samråd med Øystein Middelthun får fullmakt til å nedskalere det som ikke benyttes per dags dato for å spare penger i påvente av mer omfattende arbeid frem mot 30. juni.

Enstemmig vedtatt


6) Revidert budsjett for 2018

Olav foreslår å vedta forelagt budsjett med følgende endringer:

   - fjerne referanse til styreweb
   - endre antall måneder med eksisterende IT-løsning til 6 måneder med tilsvarende endring av kostnad
   - Videreføre 18.000,- som kostnad til nytt IT-system

Enstemmig vedtatt


7) Arbeidsavtale for partisekretær

Olav overtar som ordstyrer da Geir erklærer seg inhabil.

Det ble en diskusjon rundt følgene av vedtatte vedtektsendringer fra landsmøtet 12-13. mai. Ifølge Olav må en endre på arbeidsavtalen slik at dette passer med overnevnte vedtak.

Forslag til vedtak: Olav får fullmakt til å forhandle om arbeidsavtalen til Geir slik at den kommer i henhold til de nye vedtektene, slik at han kan fortsette å forestå Piratpartiets forretningsførsel. Avtalen skal vedtas av styret.

Til info (fra landsmøtet 12-13. mai):

§ 9.6 (ny) Styret velger selv hvordan det vil organisere arbeidet i valgperioden. Eventuell ansettelse av fagpersoner og andre støttefunksjoner
innenfor vedtatte budsjettrammer gjøres ved vedtak med 2/3 flertall i sentralstyret som da har arbeidsgiveransvaret. Styret er bundet av
spesifikke landsmøtevedtak.
Enstemmig vedtatt.


8) Forholdet til Unge Pirater Geir tar tilbake ordet som møteleder.

Håvard falt ut i løpet av samtalen pga. manglende strøm på mobiltelefon.

Forslag til vedtak: Styret i Unge Pirater får en frist til senest 1. juni om å kalle inn til årsmøte for 2018. Nevnte årsmøte skal avholdes innen senest 30. juni. Dersom innkalling ikke sendes ut innen 1. juni må sentralt partiledd bistå med å kalle inn til (ekstraordinært) årsmøte, og styremedlemmer kan bli holdt ansvarlig for brudd på vedtekter.

Enstemmig vedtatt.


9) Eventuelt

E1: Samarbeid mellom fylker

Lars foreslår at fylkesledere samles på en konferanse for å forbedre kommunikasjon og samarbeid på kryss av grenser.

Svein foreslår at fylkesledere kan komme til Arendalsuka.

Forslag til vedtak: Svein foreslår at fylkesledere (og andre) møtes fysisk på en politisk samling / konferanse i løpet av høsten 2018.

Enstemmig vedtatt.


Møtet ble avsluttet 23:38