Sentralstyremoete 2018-06-11

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte i Piratpartiet 11. juni 2018

Tilstede: Geir, Kari, Olav, Olav, Svein, Thomas

Oppstart: 21:01


Sak 01: Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Møteleder: Geir Referent: Olav


Sak 02: Godkjenning av dagsorden, med evt tilføyelser under eventuelt.

FORSLAG TIL VEDTAK: Endre dagsorden til å ta Sak 05 først og Sak 07 først.

Enstemmig vedtatt.


Sak 03: Revisorsaker

 03 a) signaturer på årsregnskap og årsberetning

Det mangler noen signaturer på årsregnskapet for 2017 på som det jobbes med å få på plass innen kort tid.


 03 b) møte og internkontrollrutiner

Det skal avholdes et revisormøte den 19.06 der Geir og Thomas blir tilstede fysisk, Svein og Olav tilstede via Skype.

Til møtet: Piratpartiet benytter utsendt dokument for plan for overordnet internkontroll inntil videre.

Til møtet: Det skal lages maler for økonomiske rutiner og koble dette til overordnet plan for internkontroll.


Sak 04: Økonomi

FORSLAG TIL VEDTAK: Økonomisk status skal opp som fast sak på hvert styremøte.

Enstemmig vedtatt.

FORSLAG TIL VEDTAK: Sette en grense på utbetalinger/bestillinger på inntil NOK 5000,-. Overskridende skal styrebehandles.

Enstemmig vedtatt.


Sak 05: Arendalsuka

Svein lurer på om det kan bli litt lite mannskap til arrangementet, og ønsker gjerne hjelp fra andre i styret eller andre interessenter. Geir informerte om at han kunne hjelpe til. Have informerte om at han også kunne hjelpe til.

Tilstede på Arendalsuken: Svein, Geir, Have, og delvis Kari, Asbjørn Ølnes, Targeir, og muligens Thomas Sviund.

Åpningstider under Arendalsuka 2018 Politisk gate og alle stands vil være åpne fra mandag til og med fredag. Åpningstidene er: Mandag 13. august kl. 14:00 - 18:00 Tirsdag 14. august kl. 11:00 - 17:00 Onsdag 15. august kl. 11:00 - 17:00 Torsdag 16. august kl. 11:00 - 17:00 Fredag 17. august kl. 09:00 - 14:00

Targeir ønsker bidrag til video-opplegget han holder på med å lage, dvs. at noen kan spille inn video-klipp med politikk som kan benyttes i sosiale medier, valgkamp, etc. Olav og Svein kunne gjerne stille opp.


Sak 06: Partisekretæravtale, status

Det foreligger to alternativer: Kjøpe tjeneste fra selvstendig næringsdrivende, eller ansatt med lønn.

FORSLAG TIL VEDTAK: Thomas foreslår at sentralstyret vedtar føring om at:

   (1) Billigste løsning skal fremsettes og velges
   (2) Avgjørelse skal tas på neste sentralstyremøte
   (3) Olav og Geir jobber med forslaget til neste styremøte

Enstemmig vedtatt.


Sak 07: Programkomiteen og kvalitetskontroll

Det ble lagt frem tanker om at programforslag, uttalelser, og lignende, trenger en kvalitetskontroll. Dette for å hindre faktafeil, dårlige tekster, og lignende.

Det ble også lagt frem tanker om at vi bør kontrollere vedtatt politikk for eventuelle selvmotsigelser eller uklarheter.

FORSLAG TIL VEDTAK: Olav foreslår at det legges frem interne rutiner/retningslinjer for hva programkomiteen skal jobbe med og hvordan. Svein, Geir, Thomas, Have, og Targeir danner en gruppe som skal jobbe med et forslag til neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.


Sak 08: Rekrutteringskampanje via sosiale medier

FORSLAG TIL VEDTAK: Det startes en nasjonal kampanje for revitalisering av fylkeslag/lokallag. Kampanjen skal startes før sommerferien.

Enstemmig vedtatt.


Sak 09: Status Unge Pirater

Unge Pirater har kommunisert at de avholder landsmøte etter sommerferien, og at dette er i tråd med gjeldende vedtekter. Sentralstyret tilslutter seg dette.

Gjeldende vedtekter og annen informasjon skal legges frem så snart som mulig. Piratpartiet vil ha observatør på Unge Piraters landsmøte.


Sak 10: Administrativt verktøy og medlemssystem

FORSLAG TIL VEDTAK: Vi bruker Styreweb som en midlertidig løsning, inntil IT-gruppa implementerer en bedre løsning.

Sentralstyret støtter og ønsker en FriProg-løsning, men det finnes per idag ikke noen slik løsning, og vi må ha en fungerende løsning NÅ -- også for å overholde GDPR-lovgivningen som trer i kraft 1 juli.

4 for, 1 avholdende. Forslaget er vedtatt.

FOR: Have, Kari, Svein,Thomas Avholdende: Olav Handeland


Sak 11: Status lokallag og SSB

SSB: Alle fylker har rapportert, unntatt Akershus. Fortsatt mulig for dem å levere. Inaktive fylker slettet fra SSB.


Sak 12: Status kontor

Thomas har ryddet det nye kontoret.


Sak 13: Eventuelt

Hordaland Piratparti søker om 3000,- kroner i reisestøtte til å reise til Sogn og Fjordane for å stifte lokallag og samle medlemmer i sammenheng med fylkessammenslåing.

FORSLAG TIL VEDTAK: Det innvilges 3000,- kroner i reisestøtte til Hordaland Piratparti.

(Olav meldte seg inhabil angående reisestøtte-saken til Hordaland.)

Ellers enstemmig vedtatt.


Targeir forlot møtet kl 21:41 etter sak 03 og 07 ble ferdig behandlet.

Olav måtte forlate møtet kl 22:45-22:58 pga PC/mobil.


Møtet hevet kl 00:05.