Sentralstyremoete 2018-06-25

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte i sentralstyret 25.06.2018

Til stede: Geir, Kari, Have, Olav, Svein, Thomas Oppstart: 21:15


1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent

Forslag: Referent: Olav, Møteleder: Geir

Enstemmig vedtatt.


2. Godkjenning av dagsorden, med evt tilføyelser under eventuelt

Ingen innsigelser registrert. Julia Reda EU-sak lagt til under Eventuelt.


3. Revisorsaker a) Thomas redegjør fra revisormøtet b) signaturer på årsregnskap og årsberetning c) faktura revisjon ankommet (vedlegg 1)

Møte med revisor gikk smertefritt. Det var ingen store uenigheter, og revisor var også enig i at vi ikke trenger OTP, da Geirs stilling var kun 40 %. Revisor sendte da ut årsberetning til signatur til styremedlemmene fra 2017. Disse må signere, ellers vil det komme en note i revisjonsrapporten. Det er klart at det i styreansvaret ligger en plikt til å signere årsberetning og årsregnskap. Manglende signatur er problematisk, og dersom man ikke signerer må det stilles spørsmål ved om man bør skifte ut styremedlemmene dette gjelder.


4. Økonomi a) Partisekretær redegjør (bankutskrift, vedlegg 2, kontorstatus vedlegg 5, budsjett V4 vedlegg 6) b) Forliksrådet og Gorm Hanssen, Svein redegjør c) Rammer for internasjonal virksomhet (se også neste sak))

a.) Oppdatert budsjett til orientering til styret.

b.) Forslag til vedtak: Det fremlegges en ny politianmeldelse basert på tilsendt informasjon fra Forliksrådet fra Gorm Hanssen og Anders Kleppe / GC Trade. Den fremlagte avtalen mellom disse beviser etter vårt skjønn heleri/tyveri. Vi sender også oppdatering om dette til Forliksrådet. Olav tar ansvar for å utføre anmeldelsen lokalt i Hordaland innen 29. juni 2018. Svein tar ansvar for å sende oppdatering til forliksrådet etter å ha fått dokumentasjon fra Olav.

Enstemmig vedtatt.

c.) Forslag til vedtak: Det settes en ramme på 5000,- per år til internasjonalt arbeid støttet av sentrale partimidler.

Enstemmig vedtatt.


5. Internasjonal virksomhet Se dokument fra Raymond (vedlegg 3)

Forslag til vedtak: Piratpartiet refunderer dokumenterte reiseutlegg på kroner 4750,- fra Raymond. Videre må praksisen med refusjon av kostnader for arrangement/reiser i etterkant avvikles, det skal søkes om støtte på forhånd.

For: Olav Handeland, Thomas, Kari, Olav Have Holm Avholdende: Svein


6. Arendalsuka Status, Svein redegjør.

Det ble løst diskutert innkjøp av ny rollup, ellers lite oppdateringer siden sist styremøte.


7. Administrasjonsavtale Avtaleutkast foreligger, med to alternativer (vedlegg 4). Vesentligste endringer er navneskifte til forretningsfører, fra partisekretær; samt tillegg for regnskapsførsel i Fiken.

Geir meldte seg inhabil som møteleder, Olav overtok midlertidig som møteleder i sak 7.

Forslag til vedtak: Geir ansettes på åremål som forretningsfører fra og med 1. august 2018 til og med 31. mai 2020 i henhold til utsendte saksdokumenter. Stillingsprosent settes pga. formelt ansvar for bilagsføring i regnskapssystem til 15 % (endret fra originalt forslag 12 %).

Enstemmig vedtatt.


8. Rekrutteringskampanje via sosiale medier: Thomas og Geir møter fylkesleder i Oslo i slutten av uka for å diskutere Oslo fylkeslag. Materiell, det må designes tekster (eksempel, vedlegg 7), og det trenges folk til å spre dem.

Geir overtar som møteleder.

Det skal avholdes et møte for å revitalisere Oslo fylkeslag før sommerferien.

Ifølge Olav bør kampanjen sparkes i gang før sommerferien. Olav 1+2, Geir, og Svein tar ansvar for å starte kampanjen i henhold til tidligere styrevedtak. Arbeidsmøte med avsluttende vedtak og igangsettelse avholdes 2. juli kl. 21:00.


9. Status Unge Pirater

Intet nytt fra sist styremøte.


10. Administrativt verktøy Tidsplan for innfasing av styreweb, Olav redegjør.

Styreweb skal ifølge Olav være klart til å ta i bruk innen ca. starten av juli måned. Alle relevante tillitsvalgte vil få utsendt innlogging til systemet innen kort tid.


11. Eventuelt

Julia Reda EU-sak https://juliareda.eu/en/ https://juliareda.eu/2018/05/censorship-machines-link-tax-finish-line/


Møtet ble avsluttet 23:23