Sentralstyremoete 2018-09-25

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte i sentralstyret 25.09.2018

Oppstart: 21:06 Tilstede: Svein, Olav (Handeland), Have (Olav Have Holm), Geir, Targeir (observatør), Kari, Thomas, Lars


Konstituering med godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent, og eventuelt endringer på dagsorden

Innkalling: Ingen kommentarer Møteleder: Geir Referent: Olav Dagsorden: Ingen kommentarer


1. Advokat til Forliksrådet/Tingretten Saken må av tekniske årsaker fremmes på nytt til Trondheim Forliksråd.

FORSLAG TIL VEDTAK 1: Olav Handeland og Svein Mork Dahl får sammen fullmakt til å engasjere en advokat til å fremme saken til Forliksrådet i Trondheim, samt gjennomføre forhandlinger og inngå en eventuell avtale i Forliksrådet.

I denne saken vedtar sentralstyret i Piratpartiet at Kari Toreskaas og Thomas Gramstad har fullmakt til å signere på vegne av Piratpartiet, org. nr. 998732115 .

Dette er i henhold til partiets vedtekter.

ENSTEMMIG VEDTATT


2. Økonomistatus, og rapportering om status for bilagsføring per dags dato Ingen større transaksjoner i perioden, noen nye innmeldinger. Saken med utleier av gammelt kontor nærmer seg sannsynligvis en løsning, men det gjenstår å komme til enighet om en mindre sum. Org. nestleder har sendt en epost til utleier som et forsøk på å løse saken, men mangler per dags dato et svar på siste utspill.

FORSLAG TIL VEDTAK: Piratpartiets regnskap ajourføres den 15. i påfølgende måned. Forretningsfører har ansvar for bilagsføring.

ENSTEMMIG VEDTATT


3. Avklaring av programkomiteens mandat, sammensetning, og virksomhetsområde

Til orientering: Det ble sendt inn en sak til behandling av sentralstyret fra siste møte i programkomiteen. Denne saken handler om programkomiteen har myndighet til å endre/fjerne/legge til valgprogram/kjerneprogram basert på et vedtak av retningslinjer for programkomiteen i sentralstyret. Det bekreftes at det IKKE er anledning til overnevnte. Landsmøtet er øverste organ i partiet og ingen underordnede organer kan endre eller overstyre landsmøtevedtak. Redaksjonelle endringer er OK. Inaktive vedtak/prosjektgrupper kan legges på is, men ikke fjernes uten ny behandling på landsmøte.


FORSLAG TIL VEDTAK: Olav Have Holm opptas som medlem av programkomiteen

Have avstår fra å delta i avstemningen.

Ellers enstemmig vedtatt.

Det ble opprettet en egen arbeidsgruppe som skal lage vedtektsforslag om Programkomiteen, slik at Programkomiteen forankres i partiets vedtekter. Thomas, Olav og Svein meldte seg som frivillige til arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa vil jobbe frem forslag til vedtekter i samarbeid med Programkomiteen og Sentralstyret.


Det ble foretatt en liten teknisk pause på ~5 minutter. Møtet fortsatte 22:42


4. Styreweb er klart til bruk, webopplæring til styremedlemmer m.m.

Systemet er klart til å ta i bruk. Det planlegges opplæringsmøter for styremedlemmer sentralt og lokalt, Olav lager Doodle for å koordinere.


5. Status Unge Pirater Det er innkalt til landsmøte for Unge Pirater 5-7. oktober.

FORSLAG TIL VEDTAK: Sentralstyret vil innstille til neste Landsmøte at Piratpartiet kutter tilhørigheten til Unge Pirater, dvs. at Unge Pirater foreslås fjernet som partiets ungdomsorganisasjon.

ENSTEMMIG VEDTATT


6. Eventuelt:

A: Valgkampmateriell 2019

FORSLAG TIL VEDTAK: Piratpartiet starter arbeidet med å designe materiell til valgkampen i 2019 i løpet av høsten 2018. Kari undersøker en mulighet for hjelp til design til neste styremøte. Det må fremsettes et budsjett for en eventuell designjobb til neste styremøte.

ENSTEMMIG VEDTATT


B: Lokale saker til valgkamp FORSLAG TIL VEDTAK: Utsette saken til neste styremøte

ENSTEMMIG VEDTATT


Møte ble avsluttet 00:03