Sentralstyret/Referat fra sentralstyremoete 2018-10-31

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralhalloween-møte i Piratpartiet 31.10.2018

Oppstart: 21:35

Til stede: Olav Handeland, Olav Have Holm, Geir, Thomas, Svein, Kari

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Innkalling: Kommentar: Unngå personnavn fra pågående saker i innkallinger. Innkalling godkjent. Møteleder: Olav Referent: Geir


Saksliste

2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Det ble lagt til en sak til eventuelt: Ønske om dialogmøte


3. Økonomi a) Forretningsfører redegjør (bankutskrift, vedlegg 1, halvårsregnskap vedl 2 resultat og 3 balanse)

Det har vært en periode der regninger ikke har blitt betalt pga. manglende tilgang til nettbank. Problemet har blitt håndtert. Halvårsregnskap er nesten klart, mangerl avstemning av noen kontoer for blant annet medlemsinnbetalinger fra Paypal. Sistnevnte skal innhentes nødvendig dokumentasjon av org. nestleder som administrerer Paypal. Se ellers vedlegg.


b) Trondheim Forliksråd, Svein/Olav redegjør

Advokat er satt på saken og prosessskriv er sendt per post og epost til rette vedkommende.


c) Avslutning kontor StOPl. (vedlegg 4)

Forslag til vedtak: Org. nestleder får fullmakt til å forhandle på vegne av Piratpartiet med et sluttoppgjør på maksimalt inntil kr. 10.000,-. I en eventuell avtale må det inngå aksept for at alle økonomiske krav til Piratpartiet er innfridd i sin helhet (endelig oppgjør).

ENSTEMMIG VEDTATT.


d) Nedskalering Zetta, Geir redegjør

Nedskaleringen starter som utsendt via epost (se vedlegg). Websider (piratpartiet.no), wiki-sider, pirat-pad, og discourse-forum bevares intakt i drift, men kapasitet kan gjerne nedskaleres til minimum.

Vi ber Zetta om en fysisk disk med backup av alt, som vi betaler for, og som skal oppbevares på kontoret.

Flytting av websider m.m. kan utføres i desember.


e) Nye fullmakter for 2019, Skattetrekkskonto Nordea (vedlegg 5). Styret må sende inn fullmaktskjemaer, kontonr er 6039.86.16734

For å få adgang til nødvendig konto må det signeres et fullmaktsskjema. Org. nesteleder fyller ut, signerer, og sender per post til Piratpartiets postadresse for videre behandling.


Kari måtte forlate møtet kl. 22:40, styret er fremdeles vedtaksdyktig ved at varamedlem Olav Have Holm tar over for Kari med stemmerett.


4. Neste FDL / EOLM Ønskelig før jul, må formelt vedtas. Det er EOLM vi vil ha. Thomas og Olav Han redegjør. Debatt.

Forslag til vedtak: Det kalles inn til ekstraordinært landsmøte 6-9. desember. Møtet, inklusive diskusjon og avstemning, avholdes heldigitalt.

ENSTEMMIG VEDTATT.


Det skal forberedes diverse vedtektsendringsforslag til EOLM: Bl.a. forankre Programkomiteen i vedtektene, gi sentralstyret mulighet for å innkalle til FDL, og vedtekter om forholdet til ungdomsorganisasjon, og vedtektsforslag om æresmedlemskap.


5. Vedtektsforslag om æresmedlemmer (til neste LM/FDL) Styrebehandles, slik at forslaget fremmes av styret (vedlegg 6).

Det ble litt diskusjon rundt hvor myndigheten for å akseptere æresmedlemskap bør ligge. Vi går for al LM er vedtaksinstans. Et nytt forslag redigeres til siste sentralstyremøte før innkalling til EOLM (og tas også med i eget vedtektsarbeidsmøte før det) .

Forslag til vedtak: Neste styremøte settes til 13. november kl. 21:00

ENSTEMMIG VEDTATT.


6. Status Unge Pirater Utgår hvis intet nytt. Vedtak: Utgår.


7. Styreweb som Administrativt verktøy Olav redegjør. Utgår hvis intet nytt. Vedtak: Utgår.


8. Eventuelt

A. Ønske om dialogmøte

Vedtak: Utsettes til senere.