Sentralstyret/Referat fra sentralstyremoete 2018-11-30

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte i Piratpartiet 13.11.2018

Oppstart: 21:05

Til stede: Thomas, Svein, Geir, Olav Have, Olav Handeland


1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Innkalling: Møteleder: Geir Referent: Olav Handeland


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under eventuelt.

Ingen kommentarer utover at det legges til en sak til eventuelt: medlemskampanje

Ingen protester mot å legge over nevnte til Eventuelt.


3. Økonomi

a) Forretningsfører redegjør (bankutskrift, vedlegg 1)

Vedtatt: Vi ønsker at den årlige avgiften til den internasjonale piratbevegelsen motregnes mot pengene de skylder oss istedenfor å sende dem 40 Euro + 20 Euro i gebyrer hvert år. Geir får fullmakt til å avtale dette med dem.

b) Forliksrådssak Trondheim, Svein/Olav redegjør

Det har kommet et svar fra motpartens advokat om at tilsvar til prosesskriv sendt fra Piratpartiet vil bli sendt til Piratpartiets advokat i løpet av uke.


4. Neste EOLM

a) Svein gjør oppmerksom på at vi må ha et vedtak på å innkalle til EOLM Referatet fra forrige møte er lagt inn nederst, dette utgjør et slikt gyldig vedtak (?). Ja, det er vedtatt.

b) Forberedelser, vedtak og innstillinger. Fristen for innkalling er tre uker før møtet (dvs ca 50 timer fra nå), og alle saker som skal opp må være spesifisert i innkallingen.

Noe teknisk krøll med Discourse sin epost-server som er "hardwired" til den gamle epost-serveren. Må endres til domeneshop.

Forslag til innkalling må ut onsdag 14. november, sendes til godkjenning til styret. Olav tar på seg denne saken.


c) Innstilling fra Sentralstyret om æresmedlemmer Til forslag fra Oslo Piratparti om å utnevne M. Lains og C. Lains som æresmedlemmer av Piratpartiet. Forslag til vedtak: Sentralstyret støtter forslaget fra Oslo Piratparti og anbefaler at M. Lains og C. Lains tildeles æresmedlemskap i Piratpartiet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt


5. Vedtektsforslag om æresmedlemmer (til neste LM/FDL) Styrebehandles, slik at forslaget fremmes av styret (vedlegg 2 aeresmedlemskap).

Vedtak: Enstemmig vedtatt


6. Status Unge Pirater (vedlegg 3) Ny-valgt Generalsekretær i Unge Pirater, C. Tallerås (Oppland) har henvendt seg via epost. Olav redegjør.

Olav tar en samtale i løpet av onsdag 14. november kl. 14:00.


7. Eventuelt

a) Fullmakter. Det foreslås at styret åpner for at medlemmer som melder forfall til et møte, kan gi fullmakt til andre tilstedeværende, slik at man sikrer et vedtaksdyktig styre.

Dette er mulig allerede idag (forankret rettighet i norsk lov), trenger ikke noen eget vedtak på det.


b) Medlemskampanje

Forslag til vedtak: Piratpartiet sender ut en kampanje der betaling av medlemskontingent for inneværende år også skal gjelde for 2019

Bruke Facebook-annonsering, kostnadsramme NOK 1000. Enstemmig vedtatt.