Sentralstyret/Referat fra sentralstyremoete 2019-01-16

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sentralstyremøte, Piratpartiet

Dato og tid: Onsdag 16 januar 2019 kl 21:00

Til stede: Thomas, Svein, Kari, Olav Handeland (Olav), Håvard,æ, Olav Have Holm (Have), Observatører: Michal, Targeir, Tobias

(Targeir, Tobias og Michal har ikke stemmerett. Gjestene var fraværende fra møtet en periode på midten/slutten av møtet pga. pizzapause...)

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Møteleder: Geir Referent: Olav


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Det ble gjort endringer av dagsorden basert på noe forvirring rundt signaturstatus på arbeidskontrakt. Teksten ble endret fra “Skriftlig avtale foreligger ikke, dette er i strid med lovgivningen og må ordnes umiddelbart.” til “Det er uklart om signert skriftlig arbeidsavtale foreligger, dette må avklares og ordnes opp i umiddelbart.” Det ble ikke registrert protester mot endringen foreslått av Håvard.


3. Økonomi

a) Forretningsfører redegjør (bankutskrift, vedlegg 1 og 2)

Forretningsfører forklarte noen enkelttransaksjoner i utsendt bankutskrift fra siste periode på spørsmål fra Targeir.

Det er et par bilag som mangler for 2018 ifølge forretningsfører. Det ene bilaget, angående siste avtaler med utleier for tidligere kontor, fremskaffes av Olav innen 16-17. januar 2019. Det andre bilaget, fra Effektus AS, sjekkes opp av forretningsfører.

b) Budsjett 2019 (vedlegg 3)

Olav påpekte at vi akkurat har fått oppdaterte tall fra Staten om statsstøtte for 2019. Budsjettet må da oppjusteres med en liten sum, til kroner 334.807,-.

Olav foreslår at det bør stemmes over foreløpig budsjett slik det foreligger et vedtak på partiets økonomiske plan.

Budsjettforlag enstemmig vedtatt.

c) Gjeld til fylkeslag som er inaktive eller ikke eksisterer ved årets slutt. Vedtak om avskrivning av mellomværende, slik at moderpartiet beholder pengene.

Det ble diskutert hva som skal gjøres med penger fra inaktive og/eller sammenslåtte fylkeslag som har fått penger fra staten inn på sentral bankkonto. Det ble enighet om at det er mest ryddig å la fylkeslagene gjøre vedtak i dette selv før sentralstyret behandler saken videre.

d) Annet

Kari informerte om at det finnes en mulighet for å leie inn en rimelig grafisk designer for å hjelpe Piratpartiet med å designe reklamemateriell til valgkampen.


4. Status Unge Pirater: Nytt møte berammet. Annet å diskutere?

Det har blitt satt i gang et nytt forsøk på å komme i gang med samarbeidsmøte nr. 2. Thomas lager Doodle for et nytt møte. Fra Piratpartiet stiller Thomas, Svein og Olav.


5. Oppsummering av FDL: Olav redegjør. Forslag til underpunkter som grunnlag for diskusjon leges til senest etter Olavs redegjørelse.

Olav informerte kort om tekniske og organisatoriske utfordringer for gjennomføring av møtet og hvordan disse ble håndtert.


Partikulturen på FDL og i partiet generelt bør oppgraderes via vedtak av 5a og 5b 5a) Ledelsen samlet bør slutte opp om de politiske sakene som fremmes av programkomiteen

Det ble diskutert hvordan arbeid rundt en politisk prosess internt i partiet bør foregå, og det forelå en del ulike meninger om saken.

Olav og Kari mente at det ikke nødvendigvis bør foreligge en nødvendighet av enighet fra enkeltmedlemmer eller styret som helhet angående forslag fra programkomiteen, men at alle bør kunne ytre sin stemme fritt. Utover det var det tilsynelatende enighet om at det er en fordel å være samkjørt og velinformert for å ikke kaste bort tid og arbeid ved å motarbeide hverandre uten grunn.

Thomas mente at forslag som Programkomiteen har arbeidet med i lang tid og forberedt grundig ikke skal endres eller overkjøres av enkeltpersoner (heller ikke møteleder) på møtet, Det vil si at Programkomiteens innsendte forslag, inkludert valgalternativer i forslag, skal legges frem til avstemning slik de er. Evt endringer må eksplisitt voteres over, ikke bare skrives inn i saksdokumentene. Det er selvsagt mulig å sende inn alternative forslag til Programkomiteens forslag - men når man vet at Programkomiteen arbeider med en sak i lang tid, er den mest ryddige prosessen å sende inn alternative tekst- eller vedtaksforslag til Programkomiteen, slik at den kan innarbeide slike alternativer i det forslaget som Programkomiteen jobber med. Olav var uenig i deler av beskrivelsen av ovennevnte innspill, og mente at de ulike alternativene var så like at de nærmest kunne kalles identiske, men tok kritikk til etterretning.

Svein foreslo at det kunne være en god ide å legge flere ideer/tema/saker ut til åpen diskusjon for å innhente synspunkter, støtte, eller kritikk i tidlig fase. Dette fikk bred støtte.

5b) Anonymitet på FDL bør ikke være tillatt

Olav mente at anonymitet på FDL bør støttes opp under, men mest med hensyn på avstemninger. Thomas påpekte at begrepet “anonymitet” ikke brukes om avstemninger, der heter det “hemmelige valg”, slik at “anonymitet på FDL” ikke har noe med avstemningen å gjøre, kun med debatten/ytringene som det er ønskelig at skjer under fullt navn. 5b er altså et forslag om å kreve at all debatt under FDL skal skje under fullt navn. Det var generell enighet om dette på møtet.

Det ble foreslått at dette er noe som bør diskuteres på et landsmøte som en egen sak.

Enstemmig vedtatt.


Andre punkter: Olav mente at partiet trenger nye og bedre verktøy for diskusjon og avstemning, siste løsning var en kriseløsning. Kari stilte spørsmål ved tidspunkt for FDL og landsmøter; uheldig at disse legges til eksamenstid for studenter? Kari mente at det ville være gunstig å unngå å legge møter til eksamenstid for studenter/elever for å få flere unge engasjert i partiet.


6. Arbeidsavtale forretningsfører Det er uklart om signert skriftlig arbeidsavtale foreligger, dette må avklares og ordnes opp i umiddelbart.

Forretningsfører og sentralstyret kontrollerer status for signert avtale med øyeblikkelig virkning.


7. Eventuelt

7a) Referat forrige møte foreligger muligens, men ingen lenke er oppgitt av referatansvarlig.

Olav: Dette ligger på wiki/pad.


Møtet ble hevet ca. 22:30


Til orientering: I løpet av møtet ble det utført teknisk support via medlemmer i Oslo og Agder. Wiki-sider, som var nede i ett døgn etter flytting av Wordpress-installasjon, er nå oppe igjen, og en løsning for piratpad er trolig like rundt hjørnet.