Sentralstyret/Referat fra sentralstyremoete 2019-03-17

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Styremøte i sentralstyret 17.03.2019

Tilstede: Svein, Olav Handeland, Kari, Thomas, Geir, Olav Have

Oppstart: 21:05


Dagsorden styremøte I Piratpartiet 17 mars 2019 kl 2100

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Det ble ikke registrert noen innvendinger til punktene i sak 1.


2. Godkjenning av dagsorden, evt m. tilføyelser under eventuelt.

Enstemmig godkjent, Arendalsuka lagt til under eventuelt.


3. Godkjenning av referat fra forrige møte

Styremøtereferat fra faorrige møte ble godkjent.

Vi innfører praksis med at referatet fra forrige styremøte vedlegges som PDF med sakspapirene til inneværende møte. Vi fortsetter praksis med samskriving av referatet på pad under (og etter) styremøtet, men innfører altså en "fryst" versjon som PDF på neste møte. (Referatet kan likevel om nødvendig endres på etterfølgende styremøte (siste sjanse til endring), men vi forsøker å unngå dette ved å være flinke til å samskrive og gå gjennom under og rett etter møtet.)


4. Økonomi a) Foretn.fører redegjør (bankutskrift, vedlegg transactions)

Status for økonomi ble gjennomgått av forretningsfører. Ingen spørsmål eller kommentarer ble registrert.

b) Regnskap 2018

Regnskapet er mer eller mindre ferdig og har blitt levert til revisor i følge forretningsfører. Olav påpekte at det manglet et par formaliteter, og mente at dette måtte gjøres ferdig så raskt som mulig ettersom tiden går raskt fremover mot Landsmøtet og andre offisielle frister for avlevering av regnskap. Det ble ikke registrert andre spørsmål eller kommentarer utover at det ser ut til å være gjort et godt arbeid.

c) Budsjett 2019 (vedlagt)

Oppdatert budsjett ble fremlagt til orientering av forretningsfører. Ingen spørsmål eller kommentarer ble registrert utover at det ser greit ut i henhold til tidligere versjon og vedtatte planer.

d) Annet

Det foreslås fra Geir og Svein at politisk ledelse og forretningsfører kan få dekket telefonutgifter etter regning/kvittering. Forretningsfører har allerede hatt utgifter. Ledelsen ser at organisering rundt valget medfører en del ringing. Det er likevel små beløp det er snakk om, som egentlig ikke trenger sentralstyrebehandling, men greit å informere alle og å ha klarhet om det. Både Thomas og Geir bruker mobil så lite til å ringe at de har tellerskritt / kort & kontant.


Det mangler et bilag på restbeløp der bankgaranti ble trukket pga. ikke betalt husleie. Dette kan ordnes i 2019. Olav påtok seg ansvaret for å skaffe et slikt bilag fra leverandør.


5. Status pågående saker

5A: Unge Pirater Thomas redegjorde: Det ser ut til at uPIR vil holde på samarbeidet med ekskludert person fra Piratpartiet. Dette er i så fall en sperre mot videre samarbeid.


5B: T-skjorter

Olav redegjorde: Motpart i saken har byttet advokat. Ifølget Piratpartiets advokat har det ikke lykkes å få tilsvar på utsendte spørsmål. Et utkast til forliksklage har blitt sendt til sentralstyret og godkjent til utsendelse. Advokat vil innen kort tid effektuere innsending på vegne av partiet for å komme videre i saken.


6. Materiell, innkjøp a) Kjøpe 100 broderte caps? 13K med mva + broderingskort NOK 900

Forslag til vedtak: Kjøpe inn 100 stk. til totalt ca. 13 000.

ENSTEMMIG VEDTATT


b) Domenetilbud Ørjan Langbakk.

Forslag til vedtak: Piratpartiet kjøper ikke nevnte piratprat.no og piratchat.no.

ENSTEMMIG VEDTATT


7. Landsmøtet a) Forberedelser

Forslag til vedtak: Landsmøtet avholdes i Oslo 27-28. april, fortrinnsvis hos BitSpace (men ellers leie annet rimelig lokale dersom det ikke passer, dvs tidspunktet er bestemt.)

ENSTEMMIG VEDTATT

Olav ønsker å lage en arbeidsgruppe som skal ta seg av innkalling og tekniske forberedelser til Landsmøtet. Svein meldte seg frivillig til dette. Olav foreslo at Raymond Johansen kanskje kunne være med å hjelpe til med tekniske plattformer for videomøter m.m. Det var ingen protester mot dette, og Olav vil kontakte Raymond for å høre om dette er mulig.


b) Kandidater til neste sentralstyre

Valgkomiteen igangsettes snarest, ferdig innstilling skal være tilgjengelig i sakspapirer senest 1 uke før møtets start.


8. Medlemstiltak Det trenges tiltak for å få opp antall medlemmer, medlemsantallet har ifølge forretningsfører sunket 26 % siste år.

Kari måtte forlate møtet 22:14

Forslag til vedtak: Alle styremedlemmer forsøker å skrive et avisinnlegg før 15. juni. Tekster kan gjerne sendes "på høring" til andre i styret dersom ønskelig.

FOR: Olav Have, Olav Hande, Svein, Thomas AVHOLDENDE (forlatt møtet 22:14): Kari

Forslag til vedtak: Snarest mulig igangsette online medlemsmøter med videokonferanseverktøy.

ENSTEMMIG VEDTATT


Møtet ble avsluttet ca. 22:30