Sentralstyret/ref28012021

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 28.01.2021 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: Kari, Linda, Svein, Thomas, William


Saksliste

1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Kari Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Svein


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Forslag til vedtak: Saksliste godkjent.

Evt saker til Eventuelt:


3. Godkjenning av referat fra forrige møte.


Vedtak: Referat godkjent


4. Økonomi.

Forretningsfører redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost). Olav sendte epost til styret under møtet og redegjorde for økonomien. Vi fikk partistøtten i går, så nå har vi klart å spare en sum til valgkampen. Gorm Hanssen fortsetter å betale 1000 kroner i måneden i henhold til dom.

Status Nordea/bankkort til partileder. Banken må ha mer informasjon, Svein kontakter dem igjen. Svein har betalt husleie på kontorene ut juni. Ber om system for refusjon av utgifter. Vi har nå nytt system for å betale slike utgifter via styreweb. Olav har sendt kort redegjørelse på epost.

Utbetalinger uten faktura blir betalt mot bilag, f eks styrevedtak. Ny epost er fakturamottak@piratpartiet.no. Reiserefusjoner etc: Skal lages nytt skjema som skal sendes inn til spesifikk epostadresse, godkjennes i styreweb. Olav har sendt ut epost med detaljer om betaling og refusjon via Styreweb. Styreweb er nå klart til å sende ut kontingent-forespørsler. Olav har adgang til Fiken regnskap og styrewebs regnskapsmodul. Tilgang til tidligere admin må avsluttes, Olav følger opp. https://pad.piratpartiet.no/p/styremoete-sentralstyret-2021-01-28


5. Nyheter fra Internasjonalt team.

Svein var på styremøtet til PPI i går. "Unicorn gate" utfall ble at klagen ble avvist av Østerrike, mulig PPI skal behandle den senere. PPI vil også jobbe med valgkampstrategier. Samle informasjon på nettet. Ser ut til at Svein og Linda får beholde FN-passene sine. Fikk jo ikke brukt dem pga COVID i fjor. Vi skal snakke mer om organisering av internasjonalt team. Svein og Linda har vært med på enda et kort samarbeidsmøte med europeiske pirater. Fokus er å hjelpe hverandre med valgkamp.


6. Innspill fra Programkomiteen til neste landsmøte eller FDL.

Ingen mottatt, nytt møte i Programkomiteen neste uke.


7. Status PPI Graphics Vault, og ditto Australia (Github) -- ref. forrige styremøte for detaljer.

Linda har sendt forespørsel til Gregory om å få tilgang og instruksjoner, ikke fått svar.


8. Nedsette team til å jobbe med forbedring av prosedyrer.

Svein has sendt ut epost med utkast til prosedyre. Man må vurdere i hvor stor grad dette kan brukes for å løse konfliker mellom medlemmer.

a) Klar og tydelig prosedyre for varsler, inkludert ansvarsforhold og referanse til aktuelle dokumenter om

   grunnlag for ekskludering (vedtektene; andre vedtak?).

8b og c nedenfor utsettes, kom gjerne med forslag til måter å håndtere disse to punktene på: b) Valg/oppnevnelse og oppfølging av kandidater til store møter. c) Roller, ansvar og autoritet for internasjonalt team.

Sjekk vedtektene! (Og vedtatt forslag fra Lars Stormo om varsling for ca 2 år siden -- ble det en del av vedtektene?) Ingenting om varsler i vedtektene fra før.

(Denne saken er utsatt til dette styremøtet fra forrige styremøte -- ref. Sak 8 på desember-styremøtet.)

Forslag til vedtak: Svein sin skriftlige fremstilling angående varslingsprosesser godtas uten endringer. Brukes som internt arbeidsdokument. Enstemmig vedtatt.


9. Status: Lister i lokallag før stortingsvalg. (ref. Sak 9 fra forrige styremøte)

Linda samlet og sendte til styret stortingsvalglistene fra valget i 2017 (som både .txt og excel-fil). Vi begynner vel med å spørre de fleste av de samme personene. Skal vi kryssreferere mot nåværende medlemslister? Valgdistrikt er i noen tilfeller slått sammen. Oppland og Hedmark har ingen liste. Liste for Adger er under utforming. Olav sier at Sogn og Fjordane og Hordaland sin liste er ferdig til å leveres inn. Sendes inn til Svein, blir lagt til i databasen vår for valglister. En kandidat i Oslo tok selv kontakt og ønsker å stå på listen igjen denne gangen også.

Svein skal sende ut epost til medlemmer og invitere til å stå på lister, delta i valgkampen, ta på seg verv eller finne oss på Discord etc. Ta i bruk et skjema hvor folk kan fylle ut data for å bi satt på liste: Navn, fødselsår og bosted. Ønsker innspill på hvilken plattform vi skal bruke, Google forms? Annet? Google Forms er godkjent for bruk rundt personopplysninger. Styret godkjente Google Forms etter diskusjon. William sier en person fra UPIR i Rogaland har meldt seg frivillig til å stå nederst på listen. Vi må ha to tillitspersoner for hvert valgdistrikt.

Arbeidsmøte om 2 uker her på Zoom angående valglistearbeid. Send informasjon til Svein eller Linda ang navn til lister. Torsdag 11 Februar kl 21, anbefaler å lese seg opp på regler og skaffe navn.Valgdirektoratet har skjema som det skrives under på og som må være sendt inn tidsnok til at det er dem i hende senest 31 mars. (OBS: Holder ikke med datostempling innen den 31. mars.)

NB: De som kan møtes også til arbeidsmøte onsdag 3 februar kl 21. Linda sender ut innkalling.

Mål: Må få på plass 19 lokalboende tillitspersoner x 2 -- altså to personer i hvert valgdistrikt til å signere på valglistene. Disse behøver ikke selv å stå på valglista.


10. Arendalsuka: Påmeldinger og planer.

Melde oss på noe spesielt? Har fått epost med tilbud om adgang til å søke om plass for å vise seg fram under Arendalsuka. Holder det med å ha stand? Det er vedtatt at det blir Arendalsuke, men Corona gjør det usikkert om det blir digitalt. Dato: 16-21 August 2021. Vi har kontor i Arendal og har stand-utstyr. Vi bør fokusere på stand. Vi velger å ikke søke på spesielle aktiviteter.


11. ...legg til evt andre saker her (dvs ovenfor)...


Eventuelt.

Ingen saker til Eventuelt.

Møtet hevet kl 22:10

Neste sentralstyremøte: torsdag 25 februar 2021 21:00 (fast siste torsdag)