Sentralstyret/ref29042021

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Møte i sentralstyret i Piratpartiet

Dato: 29.04.2021 Tid: 21:00 Sted: Zoom

Zoom-lenke for dette styremøtet:

Olav PPNO is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Styremøte PIR Time: 21:00 This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/95668860172

Meeting ID: 956 6886 0172 (Ikke noe krav om passord til møtet.)


Tilstede: William, Svein, Linda, Kari, Olav

Saksliste


1. Konstituering med godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.

Valg av møteleder: Kari Valg av referent (men alle bidrar i pad) : Linda og alle


2. Godkjenning av dagsorden, evt med tilføyelser under Eventuelt.

Vedtak: Saksliste godkjent.

Eventuelle saker til Eventuelt:


3. Godkjenning av referat fra forrige møte:

Vedtak: Godkjent


4. Økonomi

Forretningsfører redegjør (bankutskrifter, se vedlegg sendt på epost) Vanlige utgifter, leie av lokaler til valgkamp i Oslo.Tilbakebetaling av PR-utgifter. Problemer med kontingent-automatikk hos Nordea, Olav sendte ut manuelt. Regnskapsfører holder på å ferdigstille regnskapet vårt, innen neste uke, så går det til revisjon. Vil etter planen være ferdig før Landsmøtet den 29 mai. Lav kostnad for denne tjenesten. Partiportalen etterlyser regnskap fra Kristiansand Piratparti. Svein følger opp i morgen. Frist innen 1 juni.

5. Status valglister og andre valgforberedelser Nesten alle lister godkjent. Sogn og fjordane og Finmark ble levert med formalfeil. Svein har bestilt merchandise. Ser bra ut. Krus, bil-klistremerker etc etc. Campingvogna til valgkampen er under tilpasning. Vistaprint leverer god kvalitet, Adrian kan muligens designe noen ting for oss også. Vi må bestille valglister til utdeling. Se epost. Arendal og Oslo. Ca 500 stk. til hver by. Lokallagene bestiller selv. Thomas har bestilt til Oslo. Informasjonssak: Filip blir intervjuet av journalist i Oslo. Svein ble intervjuet av Agderposten.

6. Saker fra Programkomiteen Forslag 1: Forslagstiller: Linda Tørklep Forslag: Under Søyle 1, punkt 6: Piratpartiet støtter muligheten for flere enn to juridiske foreldre der barna og foreldrene er enige om flere enn to foreldre

Begrunnelse: Det er flere familier nå som består av blandingsfamilier eller gjengifte, og noen har også polyamorøse storfamilier. Å begrense plikter og rettigheter juridisk til de to biologiske eller juridisk gifte foreldrene fratar fraskilte eller ekstra foreldre mulighetene for å være ansvarlige for sine barn. Utfall: Sendes tilbake til forslagsstiller. Konkretiseres, hvilke lover dekker allerede dette, er det behov for denne endringen, hva er til barnets beste. Bør konsekvensutredes først.

Forslag 2: Forslagstiller: Linda Tørklep Forslag: Under punkt 6, klima og miljø Piratpartiet vil beskytte hunder mot tvangsavl og avl som skaper raser som lider av alvorlige helseplager.

Begrunnelse: https://www.nrk.no/nordland/hunder-selges-til-blodpris-_-finn.no-sammenligner-det-med-ps5_-men-veterinaer-sier-de-ma-ta-ansvar-1.15455723 Vedtak: Går videre til landsmøte.

Forslag 3: Forslagstiller: Thomas Gramstad

Forslag: Piratpartiet støtter en digital versjon av «guleboka», forutsatt at den digitale guleboka ikke gir tilgang til eller slår opp i en helsedatabase. Slik at den digitale guleboka (vaksinepasset) inneholder kryptografiske signaturer (som tilsvarer stempler i analog/fysisk gulebok). Datoen på kryptografisk signatur angir om den aktuelle vaksinen er ny nok. Gyldigheten av vaksinepassordningen skal være tidsbegrenset og vurderes med jevne mellomrom. Bruken skal begrenses til reise inn og ut av smitteområder, og store arrangementer.

Begrunnelse: https://www.nrk.no/ytring/vaksinepass-bor-innfores-sa-snart-som-mulig-1.15450100 - Dette forutsetter at det digitale vaksinepasset IKKE gir tilgang til og IKKE slår opp i en database med helseopplysninger om personen -- de opplysningene skal hverken sendes over nett eller være tilgjengelige for grensevakter (eller vakter for store arrangementer, kjøpesentre etc.).

Grunnloven § 106 fastslår retten til bevegelsesfrihet og skal blant annet verne mot vilkårlig portforbud. Nødvendige tiltak etter smittevernloven som begrenser den enkeltes bevegelsesfrihet vil være inngrep i denne rettigheten, men vil ikke anses som vilkårlige inngrep.

Retten til bevegelsesfrihet er nedfelt i EMKs tilleggsprotokoll 4 art. 2: ”1. Enhver som lovlig befinner seg på en stats territorium, skal ha rett til bevegelsesfrihet innenfor dette territorium og til fritt å velge sitt bosted. 2. Enhver skal være fri til å forlate ethvert land, også sitt eget. 3. Utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli pålagt andre innskrenkninger enn slike som er i samsvar med lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, for å opprettholde samfunnsordenen (ordre public), for å forebygge forbrytelser, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. 4. De rettighetene som er slått fast i avsnitt 1 kan også i bestemte områder bli pålagt innskrenkninger i samsvar med lov og begrunnet med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn.”

Vedtak: Sendes tilbake med forslag om omskriving til vaksinekort, ikke vaksinepass. Legge oss på WHO sine internasjonale løsninger? Unntakslov? Samme som gulfebersertifikat? Kan ikke bruke begrepet "Guleboka".

Forslag 4: Thomas ønsker godkjenning: Bevaringsplan for privatarkiv i Arkivverket Arkivering: epost om bevaringsplan for privatarkiv i Arkivverket Vedtak: Godkjent, Thomas følger opp.


Eventuelt.

Møtet hevet kl 22:19

Neste sentralstyremøte: torsdag 27 mai 2021 21:00 (fast siste torsdag). NB Landsmøte den 29 og 30 Mai. Pad: