Stiftelsesdokument

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dagsorden:

1. Konstituering av møte med valg av møteleder og referent 2. Vedtekter 3: Valg av styre

1. Konstituering av møte med valg av møteleder og referent

Alle medlemmer er orientert over epost og andre digitale kommunikasjonsmidler. Det foreligger ingen annen formell innkalling. Valgt møteleder er Lasse Gregersen Valgt referent er Fredrik Kabdebo Nordhammer

2. Vedtekter

§1 Formål: - enstemmig vedtatt

Unge Pirater Vest-Agder skal representere alle medlemmer av Unge Pirater innenfor Vest-Agder fylkeskommune. Og bidra til opprettelsen av lokallag i sitt fylke.

§2 Organisasjonens oppgaver: - enstemmig vedtatt

Unge Pirater Vest-agder skal legge til rette for at medlemmer kan føre egen politikk basert på piratbevegelsens grunnprinsipper som beskrevet i piratkodeksen.

§3 Medlemskap og kontingent: - enstemmig vedtatt

Alle innenfor aldersgruppen 15-26 som deler Unge Pirater sine grunnverdier/syn kan bli medlem. Medlemmer som ikke faller inn under aldersgruppen er å regne som støttemedlemmer. Kontingenten fastsettes hvert år på landsmøte i Unge Pirater. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

§4 Årsmøtet: - enstemmig vedtatt

Årsmøtet som holdes hvert år i slutten av mars, er Unge Pirater Vest-Agder sin høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøtet med 30 dagers forvarsel til alle medlemmer via epost. Alle saker som skal til behandling må sendes inn innen 14 dager før selve årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig 7 dager før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer eller media til å være til stede. Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av organisasjonen. Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig eller ved hjelp av digitale hjelpemidler hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan stemmes på. Skal flere velges ved samme avstemning, må de avgitte stemmene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Avgitte stemmer som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet skal:

1. Behandle Unge Pirater Vest-Agder årsmelding
2. behandle Unge Pirater Vest-Agder regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Unge Pirater Vest-Agder budsjett
5. Velge:

  • Leder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer

§5 Ekstraordinært årsmøte: - enstemmig vedtatt

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
Kun saker som er sendt inn til styret 7 dager i forveien kan tas opp på årsmøtet.

§6 Styret: - enstemmig vedtatt

Unge Pirater Vest-Agder ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av kaptein/formann, styrmann/styrkvinne/nestleder, mannskap/styremedlemmer og alternativt inntil 3 varaer. Styret velges for ett år. Møter avholdes på jevnlig basis og/eller når det er behov for det. Styret plikter til å legge til rette for deltakelse ved hjelp av digitale hjelpemidler. Styret skal: Føre egen politikk med prinsipper forankret i piratkodeksen. Bidra til opprettelsen og drift av lokallag i sitt fylke. Utvikle og legge til rette for bruk av digitale hjelpemidler i den daglige driften av organisasjonen.

§7 Organisasjonsledd: - enstemmig vedtatt

Unge Pirater Vest-Agder skal bidra til opprettelsen av lokallag og drift av lokallag.

§8 Oppløsning: - enstemmig vedtatt

Oppløsning av Unge Pirater Vest-Agder kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 3/4 flertall av minst 2/3 av medlemmene, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med minst 3/4 flertall med minst 2/3 av medlemmene. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Unge Pirater Vest-Agder. Hvis Unge Pirater Vest-Agder oppløses blir alle eiendeler og verdier overtatt av Unge Pirater.

§9 Kjeks - enstemmig vedtatt

Kjeks!

§10 Endring av vedtektene: - enstemmig vedtatt

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. For at avstemmingen skal være godkjent, må minst 2/3 av medlemmene være til stede på møtet, og ha avgitt stemme. Digitale stemmer likestilles med stemmer fra fysisk oppmøtte. Vedtektene trer i kraft etter opphevet møte.

3. Valg av styre Kandidater til styret: Fredrik Kabdebo Nordhammer Kaptein/leder Sign. Lasse Gregersen Styrmann/nestleder Sign. Tale Haukbjørk Styremedlem Sign.

Valgt styre: Fredrik Kabdebo Nordhammer Kaptein/leder Lasse Gregersen Styrmann/nestleder Tale Haukbjørk Styremedlem