Strategi

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.Definerte Mål

Målet er at Norge får et distribuert, etterrettelig, åpent og inkluderende politisk system upåvirket av næringsinteresser
og der grunnleggende rettigheter blir stadfestet og ivaretatt.

Ø.J.


Dette er per i dag den førende definisjonen av mål som danner grunnlaget for analysene under.

Den fulle analysen med egen oppsummering finner du her Fil:Strategianalyse Mai 2013 Analyse Full.pdf og her Fil:Strategianalyse Mai 2013 Oppsummering.pdf

PESTLE-analyse

Faktorene Piratpartiet omgis av: Politiske, Økonomiske, Sosiale, Teknologiske, Juridiske og Miljø

PESTLE-analyse
Kategori Faktorer

P – Politiske
Hva er relevante nøkkelfaktorer for Piratene internasjonalt og nasjonalt? Eks: Internasjonale og nasjonale lover for partier, valgordninger, organisajoner, m.m.

 • Global partibevegelse
 • Nasjonalt, nytt partikonsept med fokus på digitale politiske spørsmål
 • Blokkdannelse i norsk politikk påvirker PIR hvordan?
 • Tett samarbeid med PP Sverige, PP Spania.
 • Tett samarbeid med Pirate Parties International (PPI)
 • Viser som parti at idé følges av handling. THB-avtalen.
 • Andre partier jobber for å blokkere nettsteder uten lov og dom.

E – Økonomiske
Hvilke økonomiske faktorer påvirker partiet? Eks: Statstøtte, sponsor, gaver, digital- vs. tradisjonell økonomi m.m.

 • Statlige, fylkeskommunale og kommunale støtteordninger
 • Retningslinjer for gaver og donasjoner til partiet.
 • Medlemskontigentens betydning?
 • Slag av effekter og tekstiler?

S – Sosiale
De vikigste sosiale og kulturelle faktorene som påvirker partiet og måten Piratene kommuniserer på. Eks: Holdninger til utdanning, livsstilsendringer, demografi, multikultur, m.m.

 • Kommunikasjon over internett
 • Sosiale medier
 • AFK møter basert på løse agandaer
 • Relativt desentralisert beslutningsmyndighet
 • Konsensus baserte beslutninger internt
 • RL møter - Eks: landsmøter, fylkesmøter, m.m.
 • Grupper sammensettes både med hensyn på vid kompetanse, men også snever
 • Rom for ressurspersoner uten formelle verv
 • Stor variasjon på tekniske online møtesteder (forum, e-postlister, wiki, e-post, sosiale medier)
 • Demografi:
  • Sammensetning viralitet 85% menn, 15% kvinner
  • 80% av potensielle velgere menn 24-45 år
  • 15% kvinner i fylkesledelse. Nasjonalt 14%
  • 13-18 år har økt kraftig i februar 2013, 92% gutter
 • Språk OS
  • 60% norsk OS, hvorav 12% ny-norsk
  • 32% engelsk/US OS
 • Internasjonalt samarbeid på nett, hovedsaklig tech-plattformer

T – Teknologiske
Teknologiske begrensninger, endri1nger og innovasjoner. Eks: Relevant teknologi for partiet innen dabatt, beslutning, læring og administrasjon. Men også generelle teknologiske hensyn i spørsmål Piratene engasjerer seg i.

 • Lite økonomiske ressurser til utvikling av verktøy for debatt og avstemming, spesielt på tverrplatform
 • Mangler tydelig ansvarsområder for behovsanalyser, planlegging og prosjektering
 • PPI samarbeid om utvikling startet, men mangler formelle kanaler og koordinasjon

L – Juridiske
Dagens praksis og foreslått juridiske endringer og hvordan det påvirker Piratene. Viktig også å se praksis vs. retorisk lov- og regelverk. Eks: DLD, Utdanning, m.m.

 • Åndsverksloven
 • Datalagringsdirektivet DLD
 • Overvåkning
 • Blokkering av nettsteder uten juridiske prosesser på forhånd. Drevet av økonomiske krefter.

E – Miljø
Hvilke miljømessige (miljø i videste betydning) hensyn bør tas lokalt og i et videre perspektiv? Eks: Lokalt, nasjonalt og internasj. Miljøfaktorers innvirkning på politiske- og sosiale faktorer

 • Åpenhet i prosesser internt
 • Sammensatte grupper med ansvar for ulike merkantile partifunksjoner gir gode vilkår for læring internt
 • Sviktende koordinering av ressurser internt
 • Idealisme er en sentral drivkraft hos medlemmer
 • Miljøvern- og dyrevernspolitikk er skilt ut som egne politiske områder foran debatten om Breddeprogram

Dokumentet blir enklest å bruke videre i prosessen dersom hvert punkt holdes så kort som mulig, helst en linje men maksimalt to i hvert punkt i kolonnen Faktorer. MEN: Skriv heller mer enn mindre, så rydder vi etterhvert.

Good luck! Dette er bare nr 1 av minst 3 analyser som skal ende med noe fornuftig i forhold til hvor Piratene bør sette fokuset, og hvilke virkemidler vi bør bruke for å bli en maktfaktor i norsk politikk. Denne gangen er det Stortingsvalg. Snart er det lokalvalg, da blir det noen lokale forhold som vil være forskjellige, blant annet vil vi sannsynligvis se flere direktedemokratiske avgjørelser i lokalpolitikken enn i rikspolitikken.SWOT-analyse

Hvordan er situasjonen for Piratpartiet per i dag.

Målet med SWOT-analysen er å identifisere de viktigste interne og eksterne faktorene som er avgjørende for å nå målene vi setter om f.eks. antall stemmer ved valg, eller andre faktorer som meningsmålinger m.m.

Interne faktorer Eksterne faktorer
Styrker Svakheter Muligheter Trusler
 • Eks: Sterkt motiverte medlemmer
 • Eks: Varierte kompetanser
 • Eks: Manglende koordinasjon og fordeling av oppgaver iht. kompetanser
 • Eks: Vanskelig å koordinere grupper under samme ansvarsområde
 • Eks: Global partibevegelse
 • Eks: Samarbeid om valgkamp f.eks via PPI
 • Eks: Blokkpartiene er velkjent for velgerne
 • Eks: Nytt "ukjent" parti vanskelig å introdusere i den norske kulturen


SWOT-analyse har to hovedkategorier, hver med to underkategorier:

 • Interne faktorer
  • Potensielle interne sterke sider. Saker Piratpartiet er god til og som hjelper mot måloppnåelser.
  • Potensielle interne svakheter. Ting Piratpartiet mangler eller utfører dårlig i forhold til måloppnåelsen.


 • Eksterne faktorer
  • Potensielle eksterne muligheter som kan brukes for å styrke Piratpartiets evne til å se hva vi bør fokusere på.
  • Potensielle eksterne trusler eller hindringer som Piratpartiet står overfor i kampen om stemmer og mandater.


Internt Fokus:

 • Ressurser: Donasjoner, kompetansemessige og organisatoriske
 • Verdiforankring - Kjerneprogrammet
 • Visjoner - Kjerneprogrammet
 • Metoder
 • Materiell - Valgkampmateriell, digitale platformer for debatter/avstemninger
 • Effektivitet
 • Tilgjengelighet
 • Kvalitet
 • Medlemmer / tillitsvalgte / ressurspersoner
 • Ledelse
 • Informasjon
 • Endringsevne/ -vilje
 • Omdømme

Eksternt Fokus:

 • Politiske og lovmessige rammer og betingelser
 • Økonomiske rammer
 • Utviklingsmuligheter, for eksempel tilgang på prosjektmidler
 • Forventninger fra samarbeidsparter
 • Teknologiutvikling
 • Velgernes og pressens etterspørsel etter konkrete svar
 • Det politiske landskapet/-kulturen
 • Befolkningens forventninger
 • Andre partiers og organisasjoners handlinger/oppfatninger


Begrensninger og feller

SWOT-analyse er et verktøy for kategorisering.
Det er viktig å være oppmerksom på følgende når vi går gjennom prosessen med SWOT-analysen:

 • Først defineres klare mål
  • Dersom målet ikke er definert og tydelig for deltakerne kan bidragsyterne ha ulike mål i tankene under prosessen og resultatet kan bli lite hensiktsmessig
 • Svakheter og Styrker, Muligheter og Trusler skal ikke vektes eller graderes
  • Det er en utfordring å balansere vekten mellom en sterk trussel med en svak mulighet
  • Muligheter utenfor Piraptpartiet kan ofte bli forvekslet med partiets sterke sider
  • Det er viktig å holde kategoriene atskilt
 • SWOT-analyser forvekslet ofte med mulige strategier
  • SWOT beskriver nåsituasjonen, strategien beskriver vurderinger som fører til valg vi faktisk tar for fremtiden
 • SWOT-analyse kan føre til strategiske valg, men det er neste steg etter selve analysen
 • I konfliktfylte sammenhenger kan det være lurt at en nøytral person leder prosessenHer er videre arbeid med Merkevarestrategi (Markedsstrategi-Analyse) og Merkevareplan (Markedsplan-TBA)

Saker å ta tak i

Dette er en liste over aktuelle saker der vi kan komme med offentlige kommentarer.

Forandringer i Åndsverksloven

TBD

NRK-avgift på mobiltelefoner

TBD

Slagord

 • Let’s hack the political sphere! (*Stared*)
 • 1984 er ikke en bruksanvisning
 • Sharing is Caring! (Nytt etter visittkorten, svinger godt!)
 • Åpenhet i Staten, ikke Privatlivet
 • Breddedemokrati: Medbestemmelse hele tiden!
 • Frihet for kunnskap og kultur
 • Hold verdens største bibliotek fri for sensur
 • Nei til gårsdagens monopoler
 • Skriv inn alle slagordene fra visittkortene, er en del som svinger der
 • Piratene kommer for å ta skatten din (Tror du må perfeksjonere denne Øyvind LMAO - AK)
 • Kvalitetskontroll av politikere
 • Åpenhet i alle offentlige prosesser

Fokus

Kanskje det beste vi kan gjøre er å fokusere på at partiet ikke blir oppfattet som et «Donald-parti», som Øyvind ikke ble sitert på av BT!

Det var mye som ikke ble sitert av BT. Dette er en viktig observasjon i forhold til å forholde seg til medier. De vil sitere deg på det som passer seg i forhold til artikkelen de skriver. Det er sannsynligvis vanskelig å vite hva de vil sitere deg på, så det er vel bare å prøve å svare så best som mulig på alle spørsmålene.

Det å starte et politisk parti er ikke så lett, men når man først har gjort det er det faktisk mulig å påvirke massene om man har en god strategi. Ved å studere strategi kan man bedre gjennomføre det som skal til for å kunne påvirke massene. Jeg anbefaler The Art of War av Sun Tzu, ikke bare fordi det er en klisjè, men fordi det faktisk er mye sannhet i det som ble skrevet for mange århundrer siden.

Anekdoter som kan brukes i debatter og intervjuer

Opphavsrett

Teksten er flyttet til Opphavsrett.

Ingen får lov til å bruke tallet mitt!

Dette er et (søkt?) eksempel på å fremheve at alt, når det er digitalisert, faktisk kan representeres som et stort tall. Vi lager en liten tekstfil som inneholder en setning eller to. Vi påberoper oss retten til ekskusiv eiendomsrett over disse setningene, og gjør samtidig oppmerksom på at filen også kan representeres som et stort heltall når de binære kodene konverteres om til titallsystemet. Fordi vi har bestemt at denne filen er MIN og bare MIN, vil bruk av dette tallet nødvendigvis føre til at filen blir rekonstruert, og det er brudd på mine opphavsrettigheter. Med andre ord har de mistet retten til å bruke dette heltallet. Eventuelt kan en melodi lages, der notene konverteres om til heltallsverdier. Ingen får lov til å bruke denne tallrekken.

Ytringsfrihet

Musikksmakparagrafen

Det hersker en allmenn oppfatning om at for eksempel religion skal være fritatt for kritikk, fordi dette kan såre de dyrebare følelsene hos de som hører med til religionen. I Storbritannia finnes det lover som forbyr såkalt «hate speech», og det er krefter som vil innføre lignende begrensninger på ytringsfriheten i Norge.

«Musikksmakparagrafen» er noe som vi, for å understreke et poeng, spøkefullt kan si vi vil ha innført. Dette kan forklares ved at det å si ting som «Du har ikke peiling på musikk», «Beatles er oppskrytt» eller «Bob Dylan synger som en kaffetrakter» kan såre følelsene hos de som har et nært forhold til musikken eller artisten. Og dette er faktisk ikke tull. Mange blir seriøst fornærmet hvis musikksmaken deres blir kritisert, og vil ta dette langt verre opp enn om all verdens religioner ble kritisert og latterliggjort på det verste. Likevel er denne indignasjonen mindre verdt enn om den hadde vært religiøst betinget.

Så hvorfor betraktes religion blant mange som en «hellig ku» som ikke skal kritiseres eller latterliggjøres? Hvorfor var det tegnerne og distributørene av Muhammedtegningene som fikk så ørene flagret av politikerne, og ikke de voldelige protestantene som forlangte at også ikke-muslimer skulle være underlagt forbudet mot avbilding av Muhammed? Det var en ynkelig og nedstemmende opplevelse å se den totale mangelen på vilje til å forsvare ytringsfriheten blant politikere som merkelig nok klarte å holde seg oppreist til tross for en alvorlig mangel på ryggrad.

Den eneste muligheten til å få slutt på den smertelige opplevelsen det er å få nedvurdert sin musikksmak, er å få følgende paragraf inn i Straffeloven:

Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for enhver type musikk eller artist, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder.

Det betyr selvfølgelig at musikkanmeldere ikke kan bruke verdiene 1-3 på terningen sin, og nedsettende prat om platen skal ikke forekomme. Men i praksis er dette ikke noe problem. Alle typer musikk og alle artister har krav på vår dypeste respekt og er hevet over enhver kritikk.