Unge Piraters vedtekter

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

§1 Navn og Formål

Organisasjonens navn er Unge Pirater og skal assosieres med forkortelsen uPIR. Unge Pirater er Piratpartiets ungdomsorganisasjon, og har som mål å engasjere norsk ungdom i politikk med piratbevegelsens prinsipper som grunnpilar, samt å bidra til et godt samarbeid med internasjonale organisasjoner. Unge Pirater utformer egen politikk og eget arbeidsprogram for sin politiske virksomhet.

§2 Organisasjonens oppbygning

2.1 Sentralstyret skal stå for den daglige driften av organisasjonen. Alle sentralstyrets medlemmer velges av landsmøtet.

2.2 Sentralstyret har myndighet til å oppnevne en person eller gruppe for å representere organisasjonen internasjonalt

2.3 Partiets øverste myndighet er landsmøtet.

2.4 Regler for bruk av digitale beslutningsverktøy utenom landsmøtet besluttes av landsmøtet eller landsstyret.

2.5 Unge Piraters regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Organisasjonssekretæren utarbeider forslag til budsjett som vedtas av landsstyret i samarbeid med sentralstyret.

2.6 Sekretariatet er Unge Piraters organisatoriske organ, dette ledes av organisasjonssekretæren. Organisasjonssekretæren bestemmer selv hvem som skal delta i dette organet. Organet baserer seg kun på organisasjonssekretærens myndighet jfr §4.7

§3 Medlemskap

3.1 Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer mellom 13 og 26, som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partiorganisasjoner med unntak av Piratpartiet. Medlemmer som er over 26 år gamle er å regne som støttemedlemmer og har talerett, men ikke stemmerett.

3.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.

§4 Styret

4.1 Styret utgjør Unge Piraters ledelse og daglige drift.

4.2 Styret består av én leder (i dagligtale kalt Admiral), to nestledere (i dagligtale kalt Viseadmiral), inntil 4 styremedlemmer (dagligtale Befaler), samt en kasserer (i dagligtale kalt Skattekistesjef) og en person eller gruppe med ansvar for internasjonal koordinasjon.

4.3 Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er til stede.

4.4 Styret kan beslutte å avholde møter digitalt om dette er gunstig.

4.5 Styret kan ikke vedta ny politikk, kun utarbeide forslag til politikk som kan vedtas av landsmøteteller landsstyret.

4.6 Sentralstyret avholder Sentralstyremøte hver andre uke, med mindre annet blir avgjort tre dager før Sentralstyremøte; med flertall av Sentralstyret stemmer for å ikke avholdeSentralstyremøte.

4.7 Sentralstyremøte saksliste skal innholdet, men ikke avgrenset til, følgende punkter: Godkjenning av innkallelse ved valg av møteleder og referent, Beretning av arbeid gjort siden sist Sentralstyremøte, Eventuelt.

4.8 Styret har ansvar for å velge en organisasjonssekretær til å håndtere partiets organisatoriske oppgaver som er definert av dokumentet ‘Generalsekretærens arbeidsoppgaver og gjøremål’.

§5 Landsstyret

5.1 Landsstyret består av en representant fra hvert fylkeslag som møter med delegatstatus, sentralstyret som møter med observatørstatus og sittende leder som møter med delegatstatus.

5.2 Fylkeslagets representant blir valgt av fylkeslagets styre, blant medlemmene i fylkeslaget.

5.3 Landsstyret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av antall mulige personer med delegatstatus er tilstede.

5.4 Landsstyret er pliktet til å avholde møter minst 6 ganger i løpet av et kalenderår, møtene kan om nødvendig avholdes digitalt.

5.5 Landsstyret har ansvar for å kalle inn til landsmøte med minst 3 ukers varsel, samt å varsle via elektronisk post, og oppslag på organisasjonens kommunikasjonskanaler.

§6 Landsmøtet

6.1 Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned, med 3 ukers varsel til alle medlemmer. Kun saker sendt inn til styret innen 1 uke før landsmøtet kan behandles.

6.2 Alle medlemmer som er deltakere på landsmøtet har stemmerett, sentralstyret gis rett til å utforme digitale løsninger som kan gi medlemmer som ikke er fysisk deltagende stemmerett der det er hensiktsmessig.

6.3 Saken «politisk arbeidsprogram» og saken «valg» avholdes kun på det ordinære landsmøtet såsant intet annet er spesifisert i innkallingen til ekstraordinært landsmøte.

6.4 Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret i samarbeid med landsstyret bestemmer det med 2 ukers varsel til alle medlemmer. Kun de saker innsendt til styret innen en uke før det ekstraordinære landsmøtet kan behandles.

6.5 Saksliste for landsmøtet består av: Godkjenning av innkalling og referat fra siste landsmøte, Valg av Møteleder og referent, Styrets beretning, Økonomisk rapport, Fastsettelse av medlemskontingent, Politisk arbeidsprogram, Valg av sentralledd, Valg av kasserer, Valg av kjeksansvarlig.

§7 Kontingent

7.1 Medlemskontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet 2 år før aktuelle året og kreves inn av partiet sentralt.

7.2 Sentralstyret i samarbeid med landsstyret plikter til å legge til rette for praktisk måte å innbetale kontingent på.

7.3 Den satte medlemskontingenten for et år gjelder fra 1. oktober året før til og med 31. august det gjeldene år.

7.4 Ved betaling etter den 31. august gjelder medlemskapet inneværende år og år etter.

§8 Regnskap & Revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer sentralstyret en regnskapsfører og eventuelt en revisor.

§9 Kjeks

9.1 Kjeks

9.2 Kjeksansvarlig velges av landsmøte for et år.

9.3 Kjeksansvarligs arbeidsoppgaver innebærer å anskaffe kjeks til landsmøtet og andre større arrangementer landsstyret eller sentralstyre anser som nødvendig og/eller ønskelig.

§10 Valg

10.1 Alle medlemmer og støttemedlemmer er valgbare til verv i Unge Pirater.

10.2 Sentralstyrets leder blir valgt for to år. Valget foretas året før valgår.

10.3 Sentralstyrets nestledere blir valgt for to år. De velges hvert sitt år.

10.3.1 Oppstår det en situasjon hvor begge nestlederen må velges samme år, velger LM hvem som velges inn for et år.

10.4 Ved likt antall kandidater som ledig verv kan akklamasjon benyttes, så framt ingen krever ordinær avstemming.

§11 Fylkeslag

11.1 Alle fylkeslag som benytter navnet Unge Pirater og anerkjenner seg som et fylkeslag av Unge Pirater plikter seg å følge ‘Unge Piraters vedtekter’.

11.2 Fylkeslagstyret må bestå av minst tre personer som oppfyller vervene:

• Leder (dagligtale Kaptein)

• Nestleder (dagligtale Visekaptein)

• Økonomiskansvarlig (dagligtale Pengedeler)

11.3 Styret kan også bestå av en ekstra nestleder og inntil 3 styremelder (dagligtale Mannskap)

§12 Lokallag

12.1 Alle lokallag som benytter navnet Unge Pirater og anerkjenner seg som et lokallag av Unge Pirater plikter seg å følge ‘Unge Piraters vedtekter’.

12.2 Lokallagstyret må bestå av minst tre personer som oppfyller vervene:

• Leder (dagligtale Styreperson)

• Nestleder (dagligtale Assisterende styreperson)

• Økonomiskansvarlig (dagligtale Lokalbank)

12.3 Styret kan også bestå av en til nestleder og inntil 3 styremelder (dagligtale Roer)

§13 Styrende dokumenter

13.1 ‘Unge Piraters vedtekter’ er ungdomsorganisasjonens formelle regler, og er overordnet andre styrende dokumenter.

13.2 ‘Generalsekretærenes arbeidsoppgaver og gjøremål’ er et dokument som fastsetter generalsekretærens oppgaver. Innholdet fastsettes av landsmøtet.

13.3 ‘Politisk arbeidsprogram’ fastsetter organisasjonens grunnprinsipper og overordnede politiske prioritert. Innholdet fastsettes av landsmøtet og tas opp på hvert landsmøte.

13.4 ‘Unge Piraters grafiske profil’ fastsetter krav til grafisk framstilling av Unge Pirater, som alle lokallag, fylkeslag og sentral må følge. Innholdet fastsettes av landsmøtet.

13.5 ‘Unge Piraters budsjett’ fastsetter de generelle økonomiske rammer og innstilles årlig av sentralstyret. Det må vedtas av landsmøtet før det trer i kraft.

13.5.1 ‘Unge Piraters budsjett’ kan revideres av landsstyret ved behov.

§14 Øvrige bestemmelser

14.1 Vedtekter

14.1.1 Endringer i disse vedtekter kan bare landsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært landsmøte, som styret for Unge Pirater i samarbeid med landsstyret innkaller til.

14.1.2 Sentralstyret har frihet til å endre ordlyd og format på samtlige dokumenter, i henhold til redaksjonell frihet.

14.2 Definisjoner

14.2.1 ‘Delegatstatus’ omtales de representanter som innehar stemmerett og talerett.

14.2.2 ‘Observatørstatus’ omtales de representanter som innehar talerett.

14.2.3 ‘Avholdende’ omtales de som velger å ikke stemme. Det vil bli telt som blanke stemmer.

14.2.4 ‘Suspendert’ omtales de personer som midlertidig er fratatt sitt verv inntil en vurdering er tatt.

14.2.5 ‘Ekskludert’ omtales de medlemmer som er blitt nektet medlemskap på bakgrunn av oppførsel eller andre faktorer som er uforenlige med Unge Piraters grunnsyn.

Signatur og prokura

14.2.6 Signaturrett tildeles sentralstyrets leder alene

14.2.7 Prokura tildeles sentralstyrets leder alene

14.3 Mistillit

14.3.1 Forslag om mistillit til personer med verv i Unge Pirater kan fremmes med skriftlig begrunnelse av alle som fremmer forslaget.

14.3.1.1 For mistillit mot person med verv i lokallag må minst to medlemmer av lokallaget underskrive.

14.3.1.2 For mistillit mot personer med verv i fylkeslag må minst fem medlemmer eller to med verv underskrive.

14.3.1.3 For mistillit mot personer med verv sentralt må minst 20 medlemmer eller syv med lokalverv eller fire med fylkeslagsverv underskrive. Eventuelt 1/3 av sentralstyret.

14.3.2 Mistillit mot lokallagverv

14.3.2.1 De som har blitt stilt mistillit mot, blir suspendert fra sitt verv øyeblikkelig. Hvis mer enn 2/3 av lokalstyret blir stilt til mistillit blir hele styret suspendert inntil saksbehandling.

14.3.2.2 Fylkesstyret vil være fungerende saksbehandler og har i oppgave å utarbeide saksdokumentene.

14.3.2.2.1 Fylkesstyret kan opprette en saksbehandlingskomite i sitt sted.

14.3.2.2.2 Hvis fylkesstyret ikke påtår seg oppgaven som saksbehandler eller oppretter komité faller oppgaven på sentralstyret.

14.3.2.3 Når saksdokumenter er klare skal saksbehandler kalle inn til ekstraordinært årsmøte i lokallaget.

14.3.2.4 Vedtaket som fattes kan ankes en gang til fylkeslagets årsmøte og en gang til ordinært landsmøte etter behandling i fylkeslagets årsmøte.

14.3.3 Mistillit mot fylkesverv

14.3.3.1 De som har blitt stilt mistillit mot, blir suspendert fra sitt verv øyeblikkelig. Hvis mer enn 1/2 av fylkesstyret blir stilt til mistillit blir hele styret suspendert inntil saksbehandling.

14.3.3.2 Sentralstyret vil være fungerende saksbehandler og har i oppgave å utarbeide saksdokumenter.

14.3.3.2.1 Sentralstyret kan opprette en saksbehandlingskomite i sitt sted.

14.3.3.2.2 Hvis sentralstyret ikke påtar seg oppgaven om saksbehandler eller oppretter komite faller oppgaven til landsstyret.

14.3.3.3 Når saksdokumenter er klare skal saksbehandler kalle inn til ekstraordinært årsmøte i lokallaget.

14.3.3.4 Vedtaket som fattes kan ankes en gang til ordinært landsmøtet.

14.3.4 Mistillit mot sentralverv

14.3.4.1 De som har blitt stilt mistillit mot, blir suspendert fra sitt verv øyeblikkelig. Hvis mer enn 1/2 av sentralstyret blir stilt til mistillit blir hele styret suspendert inntil saksbehandling.

14.3.4.2 Landsstyret vil være fungerende saksbehandler og har i oppgave å utarbeide saksdokumenter.

14.3.4.2.1 Landsstyret kan opprette en saksbehandlingskomite i sitt sted.

14.3.4.2.2 Hvis landsstyret ikke påtar seg oppgaven som saksbehandler eller oppretter komite faller oppgaven til mistillitstillerne å etablere en komite av personer som ikke består av mistillitstillere.

14.3.4.2.3 Blir ingen saksbehandler vedtatt oppheves suspensjonen, men alle som ble suspendert vil ved neste landsmøte bli stilt til valg eller frasi sin stilling.

14.3.4.3 Når saksdokumenter er klare skal saksbehandler kalle inn til ekstraordinært landsmøte, uavhengig om de ordinært kan kalle inn til landsmøte.

14.3.4.4 Vedtaket som fattes kan ankes en gang til ordinært landsmøtet.

14.3.5 Ved avgjort mistillit, vil forsamlingen avgjøre straffen til den mistillitstilte. Straffen skal stemmes over separat i henhold til regler for votering. Er den mistillitstilte stilt på grunn av brudd på norsk lov, skal personen politianmeldes ved avgjort mistillit.

14.4 Eksklusjon

14.4.1 Hvis et medlem motarbeider organisasjonens politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmer ekskluderes såfremt styret i lokallaget, fylkeslaget eller sentralt finner det riktig.

14.4.2 Ved beslutning av eksklusjon skal berørte medlem(er) informeres med grunn til eksklusjon, informasjon om den ekskludertes rettigheter, og at eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan sendes med digital post, så fremt det er sikkert at personen kan nås på den måten.

14.4.3 Et ekskludert medlem kan kreve at landsmøtet tar stiling til saken en gang. Det ekskluderte medlemmet får tilgang til behandlingen av prosessen, og tildeles talerett for den delen.

14.5 Votering

14.5.1 Simpelt flertall er oppnådd når et alternativ får flertall av stemmen, så fremst ikke halvparten er avholdende.

14.5.2 Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er over halvparten for forslaget enn mot, og flertallet av stemmene ikke er blanke.

14.5.3 Absolutt flertall er oppnådd når mer enn halvparten av de potensielle stemmeberettigede stemmer for forslaget.

14.5.4 Kvalifisert flertall er oppnådd når minst to tredjedeler av de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget.

14.5.5 Absolutt kvalifisert flertall er oppnådd når minst tre fjerdedeler av de potensielle stemmeberettigede stemmer for forslaget.

14.5.6 Absolutt tre fjerdedels kvalifisert flertall er oppnådd når minst tre fjerndeler av det potensielle stemmeberettigede stemmer for forslaget.

14.5.7 Voteringer avgjøres ved alminnelig flertall med mindre annet er bestemt.

14.5.7.1 Personvalg avgjøres ved simpelt flertall

14.5.7.2 Endringen i vedtekten avgjøres med kvalifisert flertall.

14.5.7.3 Mistillit fattes med absolutt flertall.

14.5.7.4 Eksklusjon fattes med absolutt kvalifisert flertall.

14.5.7.5 Oppløsning avgjøres ved absolutt tre fjerdedels kvalifisert flertall.

14.5.7.6 Revidert budsjett fastsettes ved absolutt kvalifisert flertall.

14.5.8 Stemmelikhet

14.5.8.1 Ved førstegangs stemmelikhet skal votering gjøres på nytt.

14.5.8.2 Ved andregangs stemmelikhet tildeles sittende øverste tilstedeværende leder avgjørende stemme.

14.5.8.3 Hvis øverste tilstedeværende leder ikke ønsker å benytte den avgjørende stemmen fryses forslaget og skal tas opp igjen ved neste samling.

14.5.8.4 Hvis et tidligere fryst forslag ikke løses ved neste møte, selv etter andregansstemming, faller forslaget.

14.6 Oppløsning

14.6.1 Landsmøtet kan velge å oppløse Unge Pirater. Ved positiv votering for oppløsning innkalles det til ekstraordinært landsmøte innen et halvt år. På ekstraordinært landsmøte stemmes det igjen, og ved nok en positiv votering oppløses Unge Pirater.

14.6.2 Unge Piraters eiendeler skal tilfalle Piratpartiet ved en oppløsning.