Forskjell mellom versjoner av «Agder Piratparti Vedtekter»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Agder Piratparti Vedtekter)
 
m (Agder Piratparti Vedtekter)
Linje 1: Linje 1:
 
{{Beskytt}}
 
{{Beskytt}}
Vedtekter Agder Piratparti
 
 
'''§ 1. Formål'''
 
 
Agder Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Agder fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. Agder Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet og organisasjonsarbeid i fylket.
 
 
'''§ 2. Organisasjonens oppbygging'''
 
 
Agder Piratparti består av delegasjoner etter Piratpartiets vedtekter § 11 pr. 16. desember 2012. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon i oppstartsfasen. Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret.
 
 
'''§ 3. Årsmøtet'''
 
 
# Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal.
 
# Årsmøtet i Agder Piratparti består av delegasjoner etter § 2.
 
# Saksliste for årsmøtet består av delegasjonenes innstillinger.
 
# Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet ved valg avgjøres valget ved loddtrekning.
 
# Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med leder/kaptein, nestleder/styrmann, tilstrekkelig styremedlemmer og revisor.
 
# Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det.
 
 
'''§ 4. Styret'''
 
 
# Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet
 
# Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet.
 
# Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet.
 
 
'''§ 5. Nominasjoner'''
 
 
Piratpartiets styre fastsetter tidsfrister foran nominasjonsprosessen ved stortingsvalg.
 
Fylkespartiet oppnevner en nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes Piratpartiets styre.
 
 
'''§ 6. Kontingent'''
 
 
Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av Piratpartiets landsmøte.
 
 
'''§ 7. Regnskap & Revisjon'''
 
 
Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører og en revisor. Revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor skal avgi beretning til årsmøtet.
 
 
'''§ 8. Vedtekter'''
 
 
For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets styre.
 
Endringer i disse vedtekter kan bare årsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært årsmøte, som styret for fylkespartiet innkaller til. Agder Piratpartis eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis fylkespartiet blir oppløst. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets styre.
 
 
'''§ 9. Styret og stemmeregler'''
 
 
Styret i Agder Piratparti skal bestå av XXX til XXX medlemmer. Leder og nestleder velges separat. Styret er beslutningsdyktig når minst XXX - XXXXXX styremedlemmer er representert på styremøter.
 
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. I leders fravær har nestleder dobbelstemme ved stemmelikhet.
 
Styrets medlemmer kan delta på styremøter via internett eller andre former for tekniske plattformer for kommunikasjon så som mobilt nettverk eller lignende .
 
 
Stiftelsen av Agder fylkeslag av Piratpartiet Norge
 
Stiftelsesmøtet ble avholdt {{{sted}}} {{{dato}}}.
 
Det var totalt XXX deltakere, hvorav XXX deltok fra kl XXX.
 
 
Vedtektene fra §1 tom. §8 ble godkjent i eget møte med 6 medlemmer til stede 23. januar 2013, kl 20:00. §9 ble diskutert og er utformet etter konsensus blant deltakerne på stiftelsesmøtet. For å være gyldig ble det besluttet at styrets leder og ett styremedlem skal signere dette dokumentet iht. beslutning tatt under stiftelsesmøtet 24. januar 2013.
 
 
Valget ga følgende sammensetning av fylkeslaget Agder Piratpartis styre:
 
 
* Leder (Kaptein):
 
* Nestleder (Styrmann):
 
* Revisor:
 
* Styremedlemmer:
 
** Navn 1
 
** Navn 2
 
 
Referent:
 
 
 
________________________________ ________________________________
 
        Sign. leder                                                      Sign. styremedlem
 
  
 
== NAVN ==
 
== NAVN ==

Revisjonen fra 27. mai 2022 kl. 13:52

Denne siden er foreslått beskyttet.


NAVN

Fylkeslagets navn er Agder Piratparti

FORMÅL

Agder Piratparti har som formål å arbeide aktivt for å fremme Piratpartiets politikk i Agder-fylkene er i samsvar med piratkodeksen, Piratpartiets vedtekter, kjerneprogram og andre til enhver tid vedtatte saker.

MEDLEMSSKAP

Hvem kan bli medlem

Personer over 16 år som ikke er medlem i andre partier og som deler Piratpartiets grunnsyn som beskrevet i Kjerneprogrammet kan bli medlem. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt.

Doble medlemsskap

Doble medlemskap kan etter søknad godkjennes av fylkeslagsstyret og sentralstyret. Medlemsskap med tilhørende rettigheter oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare være med og behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Medlemsskap rettigheter

Rettigheter som medlem utøves personlig, eller ved utnevnelse av delegat på godkjent elektronisk beslutningsteknologi.

ORGANISASJON

Partiorganer

Piratpartiets partiorganer i fylket er fylkesstyret og fylkesårsmøtet, samt lokallagene, Piratstudentene i Agder (PST Agder) og deres styrer. Unge Pirater kan utnevne en representant til de organer de ønsker.

Årsmøtet

Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøtet som normalt skal være avsluttet innen utgangen av mars hvert år. Fylkesstyret kan fastsette annet tidspunkt dersom særlige forhold tilsier det.

Digitale møter

Det skal likevel avholdes møter kontinuerlig på digitale plattformer med bruk av godkjent beslutningsteknologi. Alle medlemmer har rett til å være til stede på årsmøtet.

FYLKESSTYRET

Funksjon

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som blir fattet av fylkesårsmøtet.

Møter

Fylkesstyret møtes minst fire ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte som lederen eller to styremedlemmer krever det. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesstyret er til stede, deriblant fylkesleder eller en nestleder.

Innkalling

Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene. Om leder ikke møter, leder en nestleder møtene. Møtene skal så langt som praktisk mulig være åpne, og fylkeslagets medlemmer har talerett. Fylkesstyret har ansvar for all politisk og administrativ virksomhet på fylkesnivå, herunder økonomi og daglig drift av fylkeslaget, samt prokura og signatur. Fylkesstyret har ansvar for å inspirere til å stifte nye lokallag og interesselag.

Arbeidsoppgaver

Videre skal fylkesstyret bidra til at det utarbeides lokale valgprogrammer og at det stilles valglister for Piratpartiet i flest mulig kommuner i fylket. Fylkesstyret bør delegere arbeidsoppgaver til medlemmene iht. oppgaver som kreves utført i fylket.

Undergrupper og nominasjoner etter § 7

Fylkesstyret skal til enhver tid motivere og følge opp aktivitetsgruppene og holde oversikt over hvem som er med i de forskjellige gruppene. Fylkesstyret skal i mellomvalgsår sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at nominasjonsmøtet holdes iht. §7 nominasjon.

FYLKESÅRSMØTET

Fylkeslagets årsmøte og innkalling:

For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 31. desember foregående år. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med talerett.
Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet.

Frister

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist gjelder også for kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.

Digitalt årsmøte

Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av årsmøte.

Konstituering av årsmøte:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av protokollunderskriver(e)
 • Eventuelt valg av tellekorps

Som et minimum skal følgende saker behandles på årsmøtet:

 • Årsberetning fra styret
 • Regnskap/økonomirapport
 • Budsjett
 • Arbeidsplan
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og valgkomité
 • Kasserer utnevnes av styret

Styret

Styret skal bestå av leder (kaptein) og to til syv medlemmer (mannskap), herav to nestledere (styrmenn), inkludert ett medlem valgt eller utpekt av Unge Pirater Agder. Styret velges for to år. Minst 1/3 av styret skal stille til valg hvert år. Leder velges for to år. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan utskiftning av leder/styre skje oftere. Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer og velges av årsmøtet for neste årsmøte. Valgkomitéen skal legge frem innkomne forslag og eventuelt komme med egne forslag.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i fylket krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret. Møtet kan også avholdes på digitale plattformer dersom det er mest praktisk. Det kalles inn til møte med minst 14 dagers varsel, med sakspapirer sendt ut senest syv dager før møtet. Dersom møtet avholdes digitalt kan det settes av inntil 14 dager for gjennomføring av ekstraordinært årsmøte.

Voteringsregler i fylkeslaget

Møteleder foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal være skriftlig, alternativt på digitale plattformer og anonymt. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer, ref. §7, gjøres med alminnelig flertall. Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, skal det foretas omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.

Protokoll

Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig for alle partimedlemmer senest 14 dager etter fylkesårsmøtet. Endelig godkjenning av protokollen skjer i det første fylkesstyremøtet etter fylkesårsmøtet. Alternativt kan protokollen godkjennes ved avslutning av årsmøtet dersom protokoll føres direkte på padde under møtet.

Revisor

Fylkesårsmøtet velger en revisor til å stå for revisjon av fylkeslagets regnskap dersom fylkeslaget er revisjonspliktig. Revisoren kan ikke ha andre verv i fylkeslaget. Ved krav om offentlig godkjent revisor kan årsmøtet bestemme at dette vervet skal utøves av kasserer internt i fylkeslaget.

NOMINASJON

Nominasjonsmøter i Piratpartiets fylkeslag i forkant av hhv. stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes senest innen utgangen av februar i det året valget finner sted og kalles inn til av fylkesstyret med minst en måneds varsel. Nominasjonsmøtet konstitueres på samme måte som fylkesårsmøtet.

VEDTEKTSENDRINGER

Krav til endringer

Vedtektsendringer kan kun skje når 2/3 av de tilstedeværende stemmer for. Forslag til vedtektsendringer sendes ut senest 21 dager før fylkesårsmøtet til fylkesstyret og Piratpartiets lokallag i fylket, og de må være kunngjort i saksdokumentene til årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av Piratpartiets sentralstyre.

Godkjenning og anke av avslag fra sentralstyret

Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til alle fylkeslederne i hele landet som sammen skal avgjøre anken inntil Piratpartiet har opprettet et landsstyre. Landsstyret er etter opprettelse ankeinstans.

OPPLØSNING

Krav til oppløsning

Agder Piratparti kan kun oppløses dersom minst 75% av stemmene på årsmøtet bestemmer det. Minst 50% av medlemmene må ha foreslått eller støttet behandling av oppløsningsvedtak. Et forslag om oppløsning skal være avgitt minst 30 dager før årsmøtets start.

Disponible midler

Alle midler i Agder Piratparti tilgjengelig etter en formell oppløsning tilfaller Piratpartiet sentralt.

Godkjenning av oppløsning

Et vedtak om oppløsning skal godkjennes av Piratpartiets sentralstyret før det trer i kraft.