Breddeprogram 2013 Endringsforslag

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.


Hovedartikkel: Piratpartiets begrunnelse
Kjerneprogrammet: Piratpartiets_søyler


Tilbake til hovedsiden for Breddeprogrammet 2013: Breddeprogram 2013
Opprinnelig utkast: Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013

Se Breddeprogram 2013 Strukturnummerering for spesifikk nummerering og struktur på alle emnefelt under debatten frem mot juni landsmøtet 2013.


HUSK: Sett inn krysslenker til Forumet, Piratpartiets subReddit, 
og Mailtrådene på "kunnskapsallmenningen". 
Eller send forslag direkte til programbanden@piratpartiet.no


For å legge inn et forslag eller endringsforslag kopier tabellen under (punkt 1) og gjør endringene dine og sett deretter tabellen inn riktig sted i emnene.
Nummerer forslaget fortløpende.

Du kan også sende forslag lagt inn i tabellen til programbanden@piratpartiet.no og den vil bli lagt til i listen over forslag.
Husk å fylle ut alle feltene, og gjør forslagene forståelige og oversiktlige.

Siste frist for innlevering av forslag er 31. mai 2013 23:59

Det vil foregå avstemming underveis på LF eller andre platformer dersom det er mest praktisk.
All informasjon blir sendt på e-post til medlemmene om frister m.m.

Husk at Piratpartiets søyler er grunnlaget for forslagene her.
Se også Kjerneprogrammet
Når vi utarbeider dette Breddeprogrammet er det spesielt en ting fra Kjerneprogrammet å være oppmerksom på:

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

I tillegg bør vi alle se gjennom Piratpartiets vedtekter.

De politiske sakene vi skal diskutere er delt inn iht. utfallet av diskusjonene om struktur på padden som du finner noen dumper av her Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013#Dumper fra struktureringsarbeidet

HUSK: Sett inn krysslenker for debattene på Forumet, Piratpartiets subReddit, 
og Mailtrådene på "kunnskapsallmenningen".


Forslagsmal
:Bruk følgende mal også på e-post:
Tittel TITTEL PÅ FORSLAG
Forslag fra individ/gruppe HVEM HAR FREMMET FORSLAGET ELLER ENDRINGSFORSLAGET?
Medlem i fylke HVILKET FYLKE ER DU MEDLEM I?
Kontaktdetaljer HVORDAN KAN VI NÅ DEG DERSOM VI LURER PÅ NOE IFBM. FORSLAGET?
Forslagets tekst HVA VIL DU/DERE SKAL STEMMES OVER I DETALJ?
Grunnlag og motivasjon for forslaget HVA ER GRUNNLAGET OG MOTIVASJONEN FOR FORSLAGET/ENDRINGSFORSLAGET?
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? ER FORSLAGET DIREKTE/INDIREKTE ELLER URELATERT TIL KJERNEPROGRAMMET?Se Breddeprogram 2013 Strukturnummerering for spesifikk nummerering og struktur på alle emnefelt under debatten frem mot juni landsmøtet 2013.Innhold

IT og Internett

Saker for digitalt personvern, åpenhet i offentlig sektor,
IKT-politikk, telekommunikasjon og fiberutbygging

Digitalt personvern

Forslag:

FORSL 1.1:01 Rådgivende folkeavstemning om avskaffning av Datalagringsdirektivet

-

Tittel Rådgivende folkeavstemning om avskaffning av Datalagringsdirektivet
Forslag fra individ/gruppe Geir Aaslid
Medlem i fylke Akershus
Kontakt detaljer geir@piratpartiet.no
Forslagets tekst Piratpartiet vil sammen med allierte organisere en kampanje for

å samle underskrifter som grunnlag for kravet om fokeavstemning.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Datalagringsdirektivet er et udemokratisk inngrep i innbyggernes

private sfære og medfører systematisk mistenkeliggjøring og overvåkning av befolkningen helt uten at det foreligger skjellig grunn.

Piratpartiet vil derfor arbeide for en mere demokratisk prosess i form av en rådgivende folkeavstmning hvor velgerne tar stilling til spørsmålet om DLD-lovgivningen i Norge skal avskaffes. Forslaget gjelder LOV 2011-04-15 nr 11: Lov om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) samt tilhørende forskrift FOR 2013-05-14 nr 484: Forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data (datalagringsforskriften) .

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Ja, veldig.

Åpenhet i offentlig sektor

Forslag:

FORSL 1.2:01 Offentlige lovdata bør være offentlig tilgjengelig

-

Tittel Offentlige lovdata bør være offentlig tilgjengelig
Forslag fra individ/gruppe Tobias Brox
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer tobias@tobixen.no
Forslagets tekst Piratpartiet mener at alle offentlige data bør være offentlig tilgjengelig, da

dette gir størst samfunnsnytte. Dette innbefatter også rettsavgjørelser.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Lovdata har i dag en monopolstilling på publisering av lover og

rettsavgjørelser. Noe er offentlig tilgjengelig, men det meste av rettsavgjørelser er gjemt bak en betalingsportal. Å gjemme rettsavgjørelser bak en betalingsportal medfører også en maktforskyvelse - advokatfirmaer og firma som har råd til å hyre advokater får en ekstra fordel fremfor menigmann. Maktforskyvingen er muligens marginal, men likefullt er det en prinsipiell problemstilling.

Lovdata er i dag en privat stiftelse. Det bør være en soleklar offentlig oppgave å vedlikeholde lovverket og publisere det i digitalt format.

Piratpartiet skjønner heller ikke hvorfor det skal være nødvendig å ha 24 ansatte for oppgaven med å publisere lovdata.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

IKT-politikk

Forslag:

FORSL 1.3:01 Påbud om bruk av frie og åpne standarder og formater

-

Tittel Påbud om bruk av frie og åpne standarder og formater.
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Offentlig forvaltning plikter å bruke åpne og frie standarder og formater, samt bidra til utvikling av slike der det mangler gode nok alternativ.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Kunnskap er makt sies det. I et demokrati er tilgang på informasjon en selvfølge. Informasjonen må tilbys slik at den er lett tilgjengelig for alle innbyggere. For å legge til rette for enkel, effektiv og billig utveksling av informasjon må en ha definerte standarder som sier noe om hvordan informasjonen innhentes, gjenskapes og lagres for fremtiden.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Forslaget henger sammen med søylen om demokrati gjennom at alle demokrati tilbyr og tillater informasjon til sine borgere. Søylen Kommunikasjon og infrastruktur møtes ved standarder og formater er viktige elementer i kommunikasjon. Videre berører forslaget alle elementene kunnskap, kultur, teknologi, innovasjon og vitenskap ved å senke barrièrene for å delta.

Telekommunikasjon

Forslag:


Fiberutbygging

Forslag:


-

FORSL 1.5:01 Påbud om bruk nedlegging av trekkerør.

-

Tittel Påbud om nedlegging av trekkerør for fiber.
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Alle som graver grøfter der det legges, eller gis tilgang til, strømførende kabler og rør plikter å legge ned trekkerør for fiber.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Av alle kjente teknologier for overføring av digital informasjon så er fiber den mest robuste. Kapasitetsmessig, levetidsmessig, værbestandig med mer så er fiber en klar vinner. Derfor må målet å være fiber til alle. Som ett av flere tiltak er pliktig nedlegging av trekkerør et steg i riktig retning. Utover forslaget må det utarbeides forskrifter i forhold til minimumstrekk en plikter å legge ned trekkerør og hvordan konkurrerende fiberleverandører skal kunne bruke samme trekkerør for sin infrastruktur.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Forslaget henger sammen med søylen om demokrati gjennom at alle demokrati tilbyr og tillater informasjon til sine borgere. Søylen Kommunikasjon og infrastruktur møtes ved standarder og formater er viktige elementer i kommunikasjon. Videre berører forslaget alle elementene kunnskap, kultur, teknologi, innovasjon og vitenskap ved å senke barrièrene for å delta.

Barn, Familie og Likestilling

Saker for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv,
forbrukerinteresser, kjønnslikestilling og integrering

Barn og unges oppvekst- og levekår

Forslag:


Familie- og samliv

Forslag:


Forbrukerinteresser

Forslag:


Kjønnslikestilling

Forslag:

FORSL 2.4:01 Kjønnsnøytral likestilling

-

Tittel Kjønnsnøytral likestilling
Forslag fra individ/gruppe Tale Haukbjørk Østrådal/Sigmund Kopperud/Lars Ihler
Medlem i fylke Vest-Agder/Oslo
Kontakt detaljer tale@piratpartiet.no, sigmundk@gmail.com, lars.ihler@piratpartiet.no
Forslagets tekst Grunnleggende rettigheter må ikke forhindres på grunn av kjønnsutrrykk, kjønnsidentitet eller biologisk kjønn. Piratpartiet tar sterk avstand fra diskriminering på grunn av en eller flere av disse faktorene.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Tross over 100 år med kvinnekamp og 40 år med kamp for rettighetene til LHBTI*-mennesker er det fortsatt store samfunnsmessige forskjeller mellom kjønnene. Dette er det på tide å få en slutt på. Alle mennesker er født frie, og Piratpartiet kjemper for grunnleggede rettigheter.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Ja. Å få være sitt eget indiid er en grunnleggende rettighet.

FORSL 2.4:02 Oppheving av tvangssterilisering for transseksuelle

-

Tittel Oppheving av tvangssterilisering for transseksuelle
Forslag fra individ/gruppe Tale Haukbjørk Østrådal/Sigmund Kopperud/Lars Ihler
Medlem i fylke Vest-Agder/Oslo
Kontaktdetaljer tale@piratpartiet.no, sigmundk@gmail.com, lars.ihler@piratpartiet.no
Forslagets tekst Det er ikke nødvendig at transseksuelle må sterilisere seg for å få anerkjent et kjønnsskifte. Dagens ordning, hvor mennesker ikke får skiftet juridisk kjønn uten kastraksjon/hysterektomi, må avskaffes.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Kravet om kastrasjon/hysterektomi som forutsetning for å skifte kjønndsidentitet legalt er både unødvendig dyrt og en tvangsinstitusjon som i aller høyeste grad trivialiserer menneskeverdet til de det omhandler.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Passer inn under søylen individ og personvern, dette er også grunnleggende menneskeverd.

FORSL 2.4:03 Anerkjennelse av tre juridiske kjønn

-

Tittel Anerkjennelse av tre juridiske kjønn
Forslag fra individ/gruppe Tale Haukbjørk Østrådal/Sigmund Kopperud
Medlem i fylke Vest-Agder/Oslo
Kontaktdetaljer tale@piratpartiet.no, sigmundk@gmail.com
Forslagets tekst Det bør etableres et tredje kjønn, for mennesker som ikke passer inn under dagens binære kjønnsnormer.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Kjønnsvariasjoner som ikke er 100% mannlige eller kvinnelige opptrer naturlig fra naturens side, og menneskets biologiske kjønn er ikke nødvendigvis noe som tilsvarer dets genus. Blant annet av den grunn har flere nasjoner valgt å innføre et tredje kjønn i deres lovverk.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Piratbevegelsen handler om frihet, også "friheten til å være det individet man ønsker å være i samfunnet" (Anna Troberg). Grunnleggende menneskeverd er viktig for pirater.

Integrering

Forslag:

FORSL 2.5:01 Styrking av kampen mot alle former for diskriminering

-

Tittel Styrking av kampen mot alle former for diskriminering
Forslag fra individ/gruppe Øyvind Hanssen
Medlem i fylke
Kontakt detaljer oh@hans.priv.no
Forslagets tekst

PIR vil styrke kampen mot alle former for diskriminering. Utgangspunktet må være at alle er like mye verdt og skal ha samme muligheter.

  * FNs rasediskrimineringskonvensjon må inkorporeres i norsk lov
   med forrang!
  * Styrke og generalisere diskrimineringsloven, styrke LDO (ombudet).
Grunnlag og motivasjon for forslaget De menneskerettskonvensjoner som er inkorporert i norsk lov med forrang er:
  * Den europeiske menneskerettighetskonvensjon
  * FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
  * FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
  * FNs barnekonvensjon (barnets rettigheter)
  * FNs kvinnekonvensjon (avskaffelse av diskriminering av kvinner)

Når det gjelder rasediskrimineringskonvensjonen er den inkorporert i diskrimineringsloven og ikke menneskerettighetsloven. Det betyr at den ikke har forrang foran andre norske lover. Diskrimineringsloven kan styrkes. Den har altså ikke forrang slik menneskerettighetsloven. Den gjelder etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Kan den utvides til å gjelde flere ting?

Tross diskrimineringsloven ser vi nok av eksempler på at folk blir diskriminert på grunnlag av etnisk opprinnelse, ved ansettelser for eksempel.

Alder og fysisk handicap er regulert i andre lover og gjelder på avgrensede områder som arbeidsliv og tilgjengelighet.

I tillegg er det opprørende å se alle fordomsfulle utfall mot muslimer, romfolk, og andre som er "annerledes". Man kan ikke forby ytringer, men man kan i det minste mene noe og slå fast noen prinsipper.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

Dyre- og Viltvern

Saker for dyrs vern og velferd


Dyrevern

Forslag:

FORSL 3.1:01 Avvikle pelsdyrnæringen

-

Tittel Forby hold av dyr i bur for menneskets forfengelighet alene.
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Å holde dyr i bur kun for å dekke menneskers forfengelighet er en respektløs og følelseskald handling mot organismer med følelser. Derfor foreslås det å forby rev, mink og andre dyr ene og alene for å selge pelsen. I første omgang foreslås reve- og minkoppdrett avviklet.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Det finnes ingen reelle behov for det moderne mennesket å ikle seg pels fra dyr som har blitt alet opp med ingen andre formål en å tilby pels. På dette grunnlaget alene er pelsdyrnæringen en anakronisme (det vil si at pelsdyrnæringen befinner seg i en tidsperiode der det ikke er normalt at den eksisterer). Videre er det avdekket over år flere tilfeller der dyreholdet ikke kan kalles annet enn dyremishandling.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

Dyrevelferd er ikke dekket direkte av partiets fem søyler. Men, teknologi og innovasjon har gjort dyrepels overflødig da vi i dag har andre metoder for å produsere plagg for å holde varmen.

Dyrs velferd

Forslag:


-

Finans

Saker for planlegging og iverksetting av den økonomiske politikken,
overvåkning av finansmarkedene og samordning av arbeidet med statsbudsjettet


Økonomisk politikk

Forslag:

FORSL 4.1:01 Avvikling av Årsavgift for motorvogn

Tittel Avvikling av Årsavgift for motorvogn.
Forslag fra individ/gruppe Lars Erik Schou
Medlem i fylke Aust-Agder
Kontaktdetaljer @gmail.com
Forslagets tekst Avskaffe Årsavgift for motorvogn.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Årsavgift for motorvogn ble innført i

1917 som en midlertidig avgift for å skattlegge luksus. Den lever i beste velgående idag som en "fiskal avgift", en avgift hvis formål er å gi staten inntekter. Den er ikke øremerket til noe formål. I 2013 er takstene som følger:

---
Bil totalvekt under 7500kg: 2940kr
Dieselbil uten partikkelfilter: 3425kr
Motorsykkel: 1800kr
Campingvogn over 350kg: 1100kr
Moped, traktor Elbil etc: 415kr
---

Ingen er glade i avgifter, men jeg mener de iallefall bør ha en hensikt, som for eksempel å hjelpe til å finansiere spesifike forvaltningsoppgaver som koster uforholdsmessig mye penger. Årsavgiften på bil går rett i statskassen uten øremerking til noe som helst. I tillegg rammer den veldig usosialt, da det finnes mennesker som ofte er ressurssvake samtidig som de er avhengige av bil, for eksempel handicappede og aleneforeldre.

Årsavgiften genererer ca 9mrd kroner i inntekt til staten årlig. Dette er mye penger, men de er altså ikke øremerket til noe spesielt. Dersom staten ikke klarer seg uten denne inntekten får man foreslå å hente inn pengene på ordinært vis, ikke igjennom usosiale særavgifter.

Jeg mener det er på tide å gi begrepet "midlertidig" mening, og avskaffe Årsavgift for motorvogn, gjerne før avgiften fyller 100 år.

FORSL 4.1:02 Lovendringsforslag om arveavgift/arveloven

-

Tittel Lovendringsforslag om arveavgift/arveloven
Forslag fra individ/gruppe Thomas Gramstad
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer thomas@piratpartiet.no
Forslagets tekst Mitt forslag går ut på at arveavgift på eiendom skal gjøres

latent, dvs. at den føres opp som en rentefri heftelse (lån til staten) i grunnboka som kun forfaller til betaling ved salg av eiendommen. Dvs. at man slipper å betale avgiften så lenge man velger å beholde den arvede eiendommen selv. Når den som har arvet eiendommen dør, slettes heftelsen (men evt. ny heftelse påføres for neste generasjons arv). Mitt forslag vil eliminere noen problemer:

* Familiemedlemmer kan overta dyre feriesteder på sørlandskysten for egen bruk uten å ruineres av arveavgiften, som fremtvinger salg til pengesterke.
* I gården der min mor bor, bodde en trygdet lett tilbakestående mann sammen med sin pleietrengende mor. Moren eide leiligheten. Moren døde, og sønnen måtte selge leiligheten fordi han ikke hadde penger til arveavgiften.
* Det er mulig å arve en familiebedrift med et verdifullt produksjonslokale uten å måtte belaste bedriften med en stor utbytteutbetaling for å dekke arveavgift + 28% skatt på utbytte. En belastning som kan føre til konkurs og tap av arbeidsplasser.

Dersom arvingene ønsker å selge eiendommen, vil de fleste ha råd til å betale avgiften.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Her kommer lovendringsforslag om arveavgift/Arveloven. Jeg fremmer

dette som et forslag som Piratpartiet Norge kan/bør ha med i sitt program (breddeprogrammet). Lovendringsforslaget er formulert og ført i pennen av Thomas Høven, som skriver:

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

FORSL 4.1:03 Økonomisk tiltakspakke

-

Tittel Økonomisk tiltakspakke
Forslag fra individ/gruppe Thomas Gramstad og Thomas Høven
Medlem i fylke
Kontakt detaljer thomas@piratpartiet.no
Forslagets tekst

1. Fjern arveavgiften helt. Det er en usosial skatt som i sin tid ble innført av keiser Augustin for å finansiere pensjon for den romerske hærs store antall krigsveteraner.

2. Fjern formueskatten helt. Disse pengene er det allerede betalt skatt av.

3. Noen av de tapte skatteinntektene kan/bør tas inn som en økt eiendomsskatt, primært på landareal som beslaglegges til privat bruk slik at allmennheten ikke har adgang (en slik skatt kan begrunnes som en kompensasjon til allmennheten fordi den ikke kan bruke arealet.) Eiendomsskatten kan knyttes opp mot landareal med en høyere sats i de mest attraktive områdene. Næringsområder og naturområder der allmennheten har tilgang bør fritas for eiendomsskatt.

Grunnlag og motivasjon for forslaget

1. Man unngår at eiendom blir et primært lagringsmedium for penger/økonomisk verdi, slik at penger "syltes ned" i eiendom. Dermed blir eiendommer billigere, og det blir lettere å få til at "alle" kan eie sin egen eiendom, selveierdemokratiet styrkes. I tillegg styrkes penger som lagringsmedium -- man kan ha pengene i banken istedenfor i eiendom -- og da blir pengene tilgjengelig for utlån og investeringer i f.eks. nye og innovative virksomheter.

2. Mindre samfunnsøkonomisk sårbarhet for svingninger i eiendomsmarkedet.

3. Mindre behov for og rettferdiggjøring av overvåkning av folks økonomi og privatliv, slik at den overvåkningen kan reduseres og avvikles.

4. Stimulerer til mindre privatisert/avlukket eiendom og mer allmenn tilgjengelighet, dvs. allemannsretten styrkes.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

FORSL 4.1:04 Utrédd oljeboring i Lofoten og lokal avstemmning

-

Tittel Utrédd oljeboring i Lofoten og lokal avstemmning
Forslag fra individ/gruppe Thomas Gramstad
Medlem i fylke
Kontakt detaljer thomas@piratpartiet.no
Forslagets tekst

1. Det skal gjøres et grundig utredningsarbeid om konsekvenser,

 ulemper og fordeler ved oljeboring, uten hastverk.

2. Utredningskonklusjonene skal gjøres godt kjent, spesielt for

 lokalbefolkningen.

3. Piratpartiet vil så avholde en folkeavstemning om oljeutvinning

 i Lofoten, der stemmene til innbyggerne i Lofoten skal vektes
 med faktor 10 (dvs. at en Lofoten-innbygger får "10 stemmer"
 sammenlignet med den ene stemmen til en borger i en annen
 landsdel).

(Dette forslaget tillater at Landsmøtet kan endre vektefaktoren 10 til et annet vektingstall.)

Grunnlag og motivasjon for forslaget

Piratpartiets holdning til oljeboring i Lofoten:

Piratpartiet tar utgangspunkt i følgende 3 punkter:

1. Oljens økonomiske verdi vil stige over tid, i takt med at

 mengden tilgjengelig olje avtar. Derfor vil det uansett
 lønne seg å utsette utvinning og salg av oljen lengst
 mulig, slik at vi kan ta høyere betalt for oljen.

2. Det er i prinsippet tåpelig å brenne opp oljen, når den

 kan brukes til å lage så mange stoffer (plast m.m.) som
 vi trenger. Ved å vente med utvinningen øker vi sjansene
 for at oljen fra Lofoten vil bli brukt til produksjon av
 nyttige stoffer istedenfor å brennes opp. Noe som også
 gir mindre forurensning og bedre miljø.

3. Piratpartiet ønsker at de som berøres direkte av en evt.

 oljeutvinning i Lofoten -- altså lokalbefolkningen -- i
 størst mulig grad skal ha stor innflytelse på beslutningen
 om å bore etter olje eller ikke, og når det evt. skal skje.

Siden begge valgalternativene -- utvinning og ikke-utvinning -- er tjent med å vente lengst mulig med evt. oljeboring, har vi god tid på oss til å ta en godt vurdert og gjennomtenkt beslutning.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

FORSL 4.1:05 Ekte konkurranseutsetting av bankvirksomhet

Tittel Ekte konkurranseutsetting av bankvirksomhet.
Forslag fra individ/gruppe Thomas Gramstad, Lars Ihler
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer thomas@piratpartiet.no, Lars.Ihler@piratpartiet.no
Forslagets tekst PIR ønsker å avvikle ordningen med sentralbanker og banker med spesielle monopoler og privilegier, og erstatte med "fri banking", der banker må konkurrere og terskelen for å starte ny bank er lav.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Stoppe samrøre regjering - bank. Gjøre banker mer ansvarlige. La markedet straffe dårlige banker, ikke redde banker fra sine mistak. Se mer info: Daniel Ust: A Free Banking FAQ, http://mars.superlink.net/~neptune/BankFAQ.html
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Demokrati, nøytral infrastruktur.

Finansmarkedene

Forslag:

FORSL 4.2:01 Restriksjoner for bankvirksomhet

-

Tittel Restriksjoner for bankvirksomhet
Forslag fra individ/gruppe Geir Aaslid, Thomas Gramstad
Medlem i fylke Akershus, Oslo
Kontakt detaljer thomas@piratpartiet.no
Forslagets tekst

1. Lovforbud mot salg av strukturerte spareprodukter i Norge

2. Oppsplitting av alle norske banker som både driver tradisjonell bankvirksomhet og investeringsbank (casino banking) i to juridiske enheter for å skille disse banktypene 100%. All erfaring viser at interne "vanntette skott" ikke fungerer.

3. Lovforbud mot redningsaksjoner/nasjonalisering rettet mot banker som er i ferd med å gå konkurs etter spekulasjon eller katastrofale forretningstabber som medfører konkurs.

4. Maksgrense på hvor mye av oljefondet som tillates investert i internasjonal bank og finansvirsomhet.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Deler av bankvesenet har utviklet seg til en blanding av

gambling og ren bandittvirksomhet, og det trengs lovendringer for å få bukt med uvesenet. Forslaget bør raffineres over tid, og er ment som et populistisk angrep for å få oppmerksomhet og oppslutning blant de mange som er urolig over bankenes maktmisbruk. Angrep på blå/konservative verder: Vi trenger slike angrep og bankdittene er et perfekt mål fordi både AP og Høyre er i en defensiv posisjon her.

Lærdommen etter finanskrisen i 1930 var at banken ikke kunne tillates å bli så store at de må reddes av staten etter "kriser" eller egen inkompetanse som ellers ville medføre konkurs. I moderne tid har vi sett islandsk bankvesen kollapse etter uansvarlig gambling, vi har sett irlandske og spanske banker medvirke til bobler i eiendomsmarkedet etterfulgt av politikere fra de gamle partiene som griper inn og "redder" bankene fra konkurs - redningen medfører barbering av velferdstlbud og en enorm statsgjeld til neste generasjon. Vi har sett amerikanske banker låne ut kjempesummer til uteliggere og andre uten nedbetalingsevne i trygg visshet om at de ville bli reddet, for så å videreselge den råtne gjelden til norske banker som strukturerte spareproduktpakker. Felles for de strukturerte spareproduktene har vært at det har vært umulig for kundene å tjene penger på dem, samtidig som risikoen har vært enorm for store tap, noe bankene omhyggelig har holdt skjult for kundene.

Her hjemme har tvilsomme selgere videresolgt kompliserte spareprodukter til kommuner som ikke har skjønt hva de har kjøpt, og enda mer tvilsomme finansinstitusjoner har trålet gamlehjem på jakt etter demente kjøpere. Imens har offentlige etater som skulle holde bankene i ørene sovet i timen.

All næringsvirksomhet medfører fare for konkurs grunnet egne feilvurderinger, og banker kan ikke særbehandles i forhold til annet nærngsliv. Banker må tillates å gå konkurs istedet for at de reddes eller nasjonaliseres, og næringsdrivende må lære seg å velge bank med omhu og tegne risikoforsikringer mot bankkonkurser. Enhver redning av banker fjerner likviditet fra den levedyktige delen av næringslivet som må lide unødig og risikoen for at redningen bare medfører en større krise senere er for stor i forhold til en ofte tvilsom redningsgevinst.

Vi så i 2007-08 at Oljefondet ble kraftig redusert etter at de var med til bunns i markedet grunnet en overeksponering i finansplasseringer. Piratpartiet er imot en slik gambling med vår felles oljeformue.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

Statsbudsjettet

Forslag:


-

Fiskeri- og Kyst

Saker for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd,
sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport
og beredskap mot akutt forurensing

Fiskeri- og havbruksnæring

Forslag:


Fiskehelse og fiskevelferd

Forslag:


Sjømattrygghet og -kvalitet

Forslag:


Havner

Forslag:


Infrastruktur for sjøtransport

Forslag:


Beredskap mot akutt forurensing

Forslag:


-

Administrasjon og Livssyn

Saker for samordning av fornyingsarbeidet i offentlig sektor og
ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, tros- og livssyn,
statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter

Fornyingsarbeidet i offentlig sektor

Forslag:

FORSL 6.1:01 Reform av anbudsregler

-

Tittel Reform av anbudsregler
Forslag fra individ/gruppe Tobias Brox
Medlem i fylke
Kontakt detaljer tobias@tobixen.no
Forslagets tekst Det bør utredes om reglene for offentlig anbud er gode nok, og om det

finnes muligheter for å forbedre disse.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Formålet med anbud er å redusere kostnaden på offentlig finansierte

prosjekter og å redusere mulighetene for korrupte avgjørelser. Dagens anbudsregler er imidlertid ofte dårlig egnet, særlig når det kommer til programvareutvikling og programvareanskkaffelse - se http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Programvareanbud - samtidig er problemstillingen altfor kompleks til at Piratpartiet kan komme opp med noen enkle løsninger, derfor trengs det en utredning.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

Forvaltningspolitikk

Forslag:

FORSL 6.2:01 Frivillig statsvelferd

-

Tittel Frivillig statsvelferd
Forslag fra individ/gruppe Lars Ihler, Tale Haukbjørk Østrådal, Lasse Gregersen
Medlem i fylke Oslo, Vest-Agder
Kontaktdetaljer lars.ihler@piratpartiet.no, tale@piratpartiet.no, lasse@piratpartiet.no
Forslagets tekst For å kunne sikre personvern på en skikkelig måte må individet også få muligheten til å la være å delta i hele eller deler av det tvangsbaserte spleiselaget velferdstaten er basert på i dag. De personene som vil velge å ikke delta, må også være i stand til å finansiere seg selv uten tilskudd eller trekk fra offentlig sektor på de områdene de har meldt seg ut av. Å ikke delta i dette spleiselaget trenger ikke å bety tap av personlig eiendomsrett eller ekskludering fra samfunnet ellers.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Dersom vi skal følge prinsippene om personvern må det også gjelde mer enn bare det sosiale aspektet. På samme måte som man kan velge å ikke finansiere ett kirkesamfunn burde man kunne velge bort finansiering av offentlige velferdsordninger.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Hentet fra kjerneprogrammet: "Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere

enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen."

Konkurransepolitikk

Forslag:


Tros- og livssyn

Forslag:

FORSL 6.4:01 Skille kirke og stat

-

Tittel Skille kirke og stat
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Staten skal være sekulær.
Grunnlag og motivasjon for forslaget I et moderne samfunn er det ingen rasjonell grunn for en stat å fremme et livssyn fremfor et annet. Staten sin oppgave skal være å ivareta menneskerettighetene, se til at menn, kvinner og barn behandles og vurderes med lik verdi og å fremme verdier som er inkluderende uavhengig av ens meninger. Staten skal bidra til å fremme debatt basert på saklighet og gjensidig respekt.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Forslaget henger sammen med søylen om demokrati gjennom at alle demokrati tilbyr og tillater informasjon til sine borgere. Videre berører forslaget alle elementene kunnskap, kultur, teknologi, innovasjon og vitenskap ved å sikre muligheter og rett for alle å delta.

FORSL 6.4:02 Trosamfunnsplikt

-

Tittel Trosamfunnsplikt
Forslag fra individ/gruppe Lars Ihler
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer Lars.Ihler@piratpartiet.no
Forslagets tekst Staten og dens beboere SKAL være troende. For å kunne sikre et stabilt samfunn er individet forpliktet - så lenge vedkommende bor i dette samfunnet - å også underkaste seg alle deler av den. Dersom mennesker skulle ha mulighet til å fratre dette, vil det føre til kollaps av samfunnet og påfølgende anarki, noe som er stikk i strid med samtlige piratprinsipper og menneskerettighetene.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Det er viktig med tro for å kunne ivereta ett godt og sterkt samfunn. Eksempel: Vi får beskjed om at vi må ha tro til dagens finsanssystem og de bestemmelser som blir gjort fra offentlig sektor. Med tanke på en vedvarende struktur tas det høyde for relasjonene ut fra føringene til ett troende samfunn. Med utgangspunkt i kvalitetssikring, effektueres forankringen innenfor konseptet trosamfunsplikt (hentet fra https://gamma.kaldera.no/svada/).
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Meh...

Statlig arbeidsgiverpolitikk

Forslag:


Samer og nasjonale minoriteter

Forslag:


-

FORSL 6.6:01 Samisk 2.0

-

Tittel Samisk 2.0
Forslag fra individ/gruppe Thomas Gramstad
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer thomas@piratpartiet.no
Forslagets tekst

1. Produsere, vedlikeholde og videreutvikle samiske læremidler,

 inkludert Wikipedia på samisk:
 1.1 Lage åpne digitale læringsressurser (OER), der alle som har
   kunnskap om samisk kultur og språk kan bidra med innhold.
   Organiseres og kvalitetssjekkes av redaktører eller
   redaksjonskomite. Frivillige bidrag er bra, men det trenges
   en fast, betalt redaksjonskomite som kan operere over tid
   for å holde ting i gang og for å kunne oppdatere og
   videreutvikle læringsressursene. Det må altså etableres
   faste midler til en redaksjonskomite over tid.
 1.2 Støtte til og systematisk utbygging av Wikipedia på samisk.
   ( http://se.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1mit ). Her trenges
   det en fast, betalt redaksjonskomite som kan operere over
   tid, og dette er nok det viktigste punktet for å få
   Wikipedia på nordsamisk til å ta av. Tilsvarende for andre
   samiske språk.
 1.3 La samiske skoleelever skrive Wikipedia-artikler som en del
   av skolearbeidet, og at lærerne retter også i Wikipedia.
 1.4 Støtte og organisere ulike skrivekonkurranser med
   forskjellige "bounties", pengepremier og priser;
   gjenoppvekke tidligere prosjekt.
 1.5 Organisere betalt skriving i Wikipedia på nordsamisk f.eks.
   gjennom eller i samarbeid med samiske organisasjoner eller
   institusjoner; evt. inkludert avtaler om
   vedlikehold/oppdateringer.
 1.6 Organisere Wikipedia skriveverksteder på samiske kulturhus
   og på samiske arrangementer der folk kan skrive i Wikipedia
   sammen.


2. Støtte utvikling og vedlikehold av samisk-språklig fri

 programvare, inkludert korrekturprogramvare, pedagogiske
 plattformer og miljøene som forvalter disse, bl.a. Divvun og
 Giellatekno:
 2.1 Kursing i hvordan bidra til og styre åpne dugnadsprosjekter
   og FriProg-prosjekter: Kan gjøres av frivillige i
   FriProg-miljøet.
 2.2 Ferdigstilling av den nordsamiske utgaven av LibreOffice.
 2.3 Støtte og vedlikeholde samisk alfabet og stavekontroll i
   Libreoffice og annen relevant programvare for skriving,
   komposisjon, regning osv.
 2.4 Få ferdig og vedlikeholde en hel Linux-distribusjon på
   samisk. (Debian og Ubuntu har nordsamisk som et språkvalg
   i installereren, men det er en veldig mangelfull og ikke
   oppdatert oversettelse.)
 2.5 Oppdatere oversettelsene av KDE og av installasjonssystemet
   til Debian.


3. Samle oppmerksomhet og støtte for samisk kultur gjennom

 digitalisering, publisering og deling på Internett:
 3.1 Støtte og stimulere digitalisering av samisk folkekultur,
   slik at den blir synlig og tilgjengelig for alle på nett.
 3.2 Oppmuntre samiske opphavere til å ta i bruk
   fribrukslisenser som Creative Commons på (deler av) sitt
   materiale og gjøre det tilgjengelig på nett.
 3.3 Øke mengden av samisk litteratur, musikk og kultur på nett,
   og lovlig bruk og gjenbruk av disse ressursene.
 3.4 Skaffe midler til digitale ressurser for å holde de
   sørsamiske og lulesamiske skriftspråkene levende.


4. Samiske tastaturer bør finnes som standard i mobile dingser;

 støtte utvikling og vedlikehold av dette:
 4.1 iOS har ikke samisk tastatur.
 4.2 For Android finnes det et nedlastbart, noe obskurt(*)
   tastatur.
 4.3 Windows 8 (Phone/RT)?
 4.4 Firefox OS: Open Source-operativsystem for smartmobiler
   og nettbrett.


 (*) Obskurt fordi det ikke er tilpasset mobilplattformen, men
   kopiert fra PC-tastaturer, og det er ikke integrert i
   Samsung-operativsystemet (ikke på listen sammen med de
   andre tastaturene, men på en egen liste). 
Grunnlag og motivasjon for forslaget Forslaget er todelt. Den delen som er fremmet her er forslaget til Breddeprogrammet.

Overordnet mål:

 Piratpartiet vil styrke de tre samiske språkene i Norge:
 nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, som alle er truet og
 derfor trenger å støttes, ved å bygge ut og vedlikeholde en
 infrastruktur for samisk språkteknologi og nettverk for læring
 og deling av samisk kultur og kunnskap -- en infrastruktur som
 vil bestå av åpen teknologi, fri programvare og kunnskap og
 kultur som er mest mulig fribrukslisensiert eller i det fri. 


Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Ja

Forsvar

Saker for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
og koordinering mellom heimevern, sivilforsvar og politireserver


Sikkerhetspolitikk

Tittel Forby profesjonell og statlig bruk av droner uten spesifik rettslig hjemmel
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer freqmod (gmail)/IRC
Forslagets tekst Piratpartiet mener bruk av droner profisjonelt og av politi skal være ulovlig dersom det ikke foreligger rettslig hjemmel for det. Politiet kan f.eks få lov til å bruke droner ved ulykker, men ikke til spaning. Bedrifter som vil bruke droner bør undelegges datatilsynet på samme måte som bedrifter som behandler andre personopplysninger.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Hindre utvanning av rettigheter ved å bruk av ny teknologi.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Å hindre utvanning av rettigheter ved å bruk av ny teknologi er en av basisene for piratpartiet.

Forsvarspolitikk

Forslag:

Tittel Jobbe for internasjonale konvensjoner som regulerer dronebruk til angrep
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer freqmod (gmail)/IRC
Forslagets tekst Piratpartiet mener bruk av droner til angrep må være etterprøvbart og reguleres av konvensjoner i samme ånd som gjeldene konvensjoner for retningslinjer i krig. Beslutninger om å gå til angrep må kunne undersøkes, og myndigheten til å gjøre dette må være tydelig deligert til personer ansatt av stater direkte (dvs ikke via underlevrandører).
Grunnlag og motivasjon for forslaget Hindre utvanning av rettigheter ved å bruk av ny teknologi.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Å hindre utvanning av rettigheter ved å bruk av ny teknologi er en av basisene for piratpartiet.

Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver

Forslag:


-

Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

Saker for å sikre at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester,
uavhengig av blant annet bosted og økonomi, kostholds- og ruspolitikk


Helse- og omsorgstjenester

Forslag:

FORSL 8.1:01 Egenandel på tannlege

-

Tittel Egenandel på tannlege
Forslag fra individ/gruppe Bjørn-Rune Hanssen
Medlem i fylke Nordland Piratparti
Kontakt detaljer bjornrune.hanssen@gmail.com
Forslagets tekst Kostnader til tannhelsetjenester gitt gjennom det offentlige skal

underlegges et system med egenandel på lik linje med øvrige helsetjenester.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Det må sees på som en svikt i det offentlige helsevesen at

tannlegetjenester ikke er underlagt samme betalingssystem som andre helsetjenester. Det bør likevel utredes om private tannklinikker bør få en andel av offentlig støtte for å unngå å presse dem helt ut av markedet ved at det offentlige tar over kundene. Per i dag består nemlig 3/4 av sektoren av privat praksis.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Individ og personvern / menneskerettigheter

Kostholdspolitikk

Forslag:

FORSL 8.2:01 Legge om skatte- og avgiftspolitikk for å fremme mer bruk av frukt og grønt

-

Tittel Det er for dyrt å leve sunt.
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Skatte- og avgiftspolitikken må legges om slik at frukt og grønt blir billig kost. Det betyr at prisene må reelt senkes i fra dagens nivåer.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Det er for dyrt å velge sunn mat. Prisen på kassalappen når en har kjøpt druer, mango, bananer, gulrøtter og bønnespirer er for høy til å kunne forsvares om en virkelig ønsker at folk skal spise mer sunn mat og mindre av raffinert sukker og fett.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

FORSL Reform av dagens kosttilskuddsreguleringer

-

Tittel Reform av dagens kosttilskuddsreguleringer
Forslag fra individ/gruppe Lars Ihler
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer Lars.Ihler@piratpartiet.no
Forslagets tekst Øvre grense for innhold av slike stoffer som nevnt over i kosttilskudd, bør fjernes.

Alternativt: Legemiddeldefinisjonen bør unntas matvarer og kosttilskudd som inneholder:

- Essensielle næringsstoffer (vitaminer, mineraler og andre essensielle næringsstoffer),

- Antioksidanter,

- Stoffer som kroppen produserer selv men som faller med alderen og hvor tilskudd kan hindre sykelige prosesser i kroppen.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Kosttilskudd med høyere doser enn det som er i kosttilskuddsforskriften regnes som legemidler i Norge. Det er ganske problematisk, særlig nå som dagens regjering vil stramme inn på importen av legemidler til Norge. Det vil ramme kosttilskudd.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen.

Ruspolitikk

Forslag:


FORSL 8.3:01 Humanisering av narkotikapolitikken og likebehandling av alle stoffer ut fra Produktkontrolloven

-

Tittel: Humanisering av narkotikapolitikken og likebehandling av alle stoffer ut fra Produktkontrolloven
Forslag fra individ/gruppe Thomas Gramstad
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer thomas@piratpartiet.no
Forslagets tekst Forslaget består av 3 punkter:

1. Avkriminalisering av brukerne/rusmiddelavhengige.


2. Rusmidlene vil i utgangspunktet ikke bli legalisert, men de skal vurderes etter Produktkontrolloven, dvs. det lovbestemte unntaket om at narkotika, alkohol og tobakk ikke skal vurderes etter Produktkontrolloven oppheves/fjernes.

3. I takt med at rusmidlene vurderes vitenskapelig i henhold til Produktkontrollovens standarder og regler, skal dagens spesiallover for narkotika, alkohol og tobakk, tilpasses til konklusjonene som er trukket i henhold til Produktkontrolloven. Dette vil primært dreie seg om vitenskapelig dokumentasjon av giftighetsgrad, avhengighetsvurdering, og helsefare; samt fare for andre/vern mot forurensning/passiv røyking når det gjelder rusmidler som inntas i form av røyk/gass.

Grunnlag og motivasjon for forslaget 1. Politi og lovverk skal ikke behandle/straffe rusavhengige som

kriminelle bakmenn. Istedet skal de rusavhengige behandles på en menneskeverdig måte og få behandlingstilbud.

2. Likestilling av alle produkter: Alle produkter og stoffer skal behandles likt etter de samme reglene for vitenskapelig og medisinsk dokumentasjon.

Unntaksbestemmelsene -- de spesielle privilegiene -- i Produktkontrolloven for narkotika, alkohol og tobakk skal fjernes, slik at disse stoffene kan vurderes ut fra Produktkontrollovens bestemmelser og prinsipper.

- Spesiallover om narkotika, alkohol og tobakk (NAT) skal tilpasses Produktkontrolloven og dennes krav/forutsetninger, inkludert krav om empiriske data og vitenskapelig metode/analyse. Dette vil gi et mer logisk og objektivt utgangspunkt for reguleringer av stoffene.

- Dette inkluderer vurdering av giftighet, helseskader, negativ påvirkning av samfunnsøkonomi osv., men det inkluderer også evt. positive sider ved det aktuelle stoffet, der slike finnes.

- For rusgifter som først og fremst eller i stor grad direkte påvirker/skader omgivelsene (dvs. røyk/gass) må vern av andre og omgivelsene veie tungt, dvs. røykegifter må reguleres strengt.

Antatte effekter av å ta utgangspunkt i Produktkontrolloven istedenfor spesiallover om NAT:

- Noen typer sterkt brennevin vil bli vanskeligere tilgjengelig enn idag.

- Noen typer svak alkohol (øl, sider, rusbrus) vil muligens bli lettere tilgjengelig for voksne/mindre regulert enn idag, men med aldersgrenser.

- Noen typer lette narkotika vil bli lovlig/mer tilgjengelig (men på en regulert måte, f.eks. aldersgrenser), eksempelvis khat. (Men ikke røykenarkotika pga. forurensning/skade på omgivelsene.)

- Tobakk gjør mye mer skade og dreper mange flere enn narkotika, alkohol og trafikkulykker til sammen, likevel er det idag nesten ingen restriksjoner på omsetningen av tobakk. Tobakkens spesielle privilegie-situasjon kan ikke begrunnes vitenskapelig eller medisinsk og vil måtte skjerpes inn. Lisens for å selge tobakk (a la vinmonopolet), nedtrapping av antallet lisenser over tid.

- Håndheving av voksen aldersgrense for å kjøpe tobakk.

- Miljøtiltak og miljølovgivning mot forurensning pga. røyking av tobakk og andre røykestoffer -- hører muligens mer hjemme under miljølover mot forurensning og helselover mot legemsfornærmelse, men disse må uansett koordineres med Produktkontrolloven.

Jeg synes at målet for PIRs narkopolitikk skal være "Hvordan kan vi sørge for at færrest mulig mennesker dør/ødelegges/plages av rusmidler?" og ikke "Hvordan kan vi få til en mest mulig utflippa livsstil med fri flyt av rusmidler?".

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Individ og personvern (for de rusavhengige)
  Kunnskap og kultur: Vitenskaps- og kunnskapsbasert politikk
  for narkotika, alkohol og tobakk.

FORSL 8.3:02 Legalisering av narkotika

Tittel Legalisering av narkotika
Forslag fra individ/gruppe Anders Storsveen
Medlem i fylke Sør-Trøndelag
Kontaktdetaljer anders@generation.no
Forslagets tekst Forslaget gå ut på å legalisere produksjon, distribusjon og konsum av narkotiske stoffer, ved å passe de inn i allerede eksisterende systemer og institusjoner.
 • Tilnærmet ufarlige stoffer, som f.eks te laget av coca-blader, har lik eller tryggere sikkerhetsprofil enn koffein, og kunne vært underlagt samme regime som kaffe.
 • Lettere stoffer som marijuana/cannabis ville vært underlagt samme regime som alkohol. Det kunne vært et lisensieringssystem som tillot enkelte utsalgssteder eller apotek til å selge brukerdoser. De ville hatt opplysningsplikt, og ville ikke kunne solgt til synlig berusede person (da rus som svekker dømmekraft som alkohol).
 • Psykedeliske stoffer som LSD, psilocybin, MDMA og 2c-b ville vært tilgjenglig over disk på apoteker. Det ville være dosebegrensninger og personlig ansvar for produktet (ikke lov å videreselge o.l) som gjør at man hindrer videresalg og "binging" (kortisktig overforbruk). Dette er stoffer som, når brukt riktig, har ingen eller akseptable skadevirkninger og veldig lite potensiale for fysisk og psykisk avhengighet.
 • Stimulanter som amfetaminer, kokain, samt smertestillende/avslappende stoffer som opiater og benzoer, ville vært tilgjenglig enten over disk eller på resept basert på risikovurderinger gjort av disse. Det vil være informasjonsansvar, og muligens rasjonering av disse til rekreasjonell bruk basert på langsiktige farer og avhengighetshensyn.

På generelt grunnlag er det viktig at tilgangen på stoffer fra alle kategorier av stoffer blir gjort såpass god, at det ikke skapes et illagalt marked. Det bør også være flest mulig alternativer tilgjenglig innen hver kategori, og at disse blir gjort mer/mindre attraktive via verktøyene som har blitt beskrevet over, basert på tryggheten av stoffene (at opium-te er lettere tilgjenglig og billigere enn heroin osv). Like viktig som det over, er at det også finansieres nye tiltak for folk som trenger hjelp med bruken sin. Disse tilbudene må være vitenskapsbasert, lett tilgjenglige og ha være medisin/helsefokusert og unngå elementer av straff og fordømmelse. Finansieringen av disse bør lett dekkes av besparingene i forbindelse med politi, toll og rettsvesen.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Forbudspolitikken for rekreasjonelle rusmidler er basert på moralisme og avhold/bruksreduksjon, ikke på vitenskap og skademinimering. I korte trekk har fobudspolitikken mange utilsiktede og alvorlige konsekvenser. Det er forbundet med økt vold, økt kriminalitet, store samfunnskostnader, helseproblemer, dødsfall og minsket frihet i samfunnet. En legalisering og regulering av disse stoffene, vil føre til en netto forbedring på alle disse områdene. Motivasjonen er utdypet her: http://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Legalisering_av_narkotika
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Individ og personvern / menneskerettigheter

-

Velferd og Menneskerett

Saker for sykepenger, attføringsordninger, sosial, uføre, bostøtte,
velferdspermisjoner så som fødsels-/svangerskapspermisjon m.fl. og menneskerettigheter


Sykepenger og velferdspermisjoner

Forslag:


Sosial og bostøtte

Forslag:


Attføring og ufør

Forslag:


Menneskerettigheter

FORSL 9.4:01 Forbud mot ikke-samtykkende kjønnslemlestelse

-

Tittel Forbud mot ikke-samtykkende kjønnslemlestelse
Forslag fra individ/gruppe Vegard Pettersen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer vegard.pettersen+208qinwiki@piratpartiet.no
Forslagets tekst Forhuden er en naturlig del av det mannlige kjønnsorgan.

Enkelte grupper, så som jøder, muslimer, og en del amerikanere, lemlester guttebabyer ved å klippe eller bite forhuden av.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Dette er et overgrep og må forbys.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Forslaget henger sammen med "individ". Guttebabyer har liten mulighet til å beskytte seg selv mot overgrep, derfor må lovverket sikre deres rettigheter.

-

Arbeid og Innvandring

Politikk knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, innvandring og pensjoner


Arbeidsmarked og arbeidsmiljø

Forslag:


Innvandring

Forslag:


Pensjoner

Forslag:


-

Justis- og Beredskap

Saker for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og
kriminalomsorg, domstoler og lovarbeid


Samfunnssikkerhet og beredskap

Forslag:

FORSL 11.1:01 Skjerpe skillet mellom sivil og politi/militær beredskap.

-

Tittel Skille mellom sivil og militær/politi beredskap
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst Sivile redningshelikopter skal ikke brukes der bevæpning er nødvendig eller i situasjoner der formålet er å etterforske/oppdage lovbrudd.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Etter 22 juli har det blitt vedtatt at sivile redningshelikopter skal kunne brukes av både politiet og det militære til oppdrag der skarpe våpen blir benyttet. Denne sammenblandingen mellom livreddende og krigslignende oppgaver ødelegger troverdigheten og fokuset til redningstjenesten slik vi kjenner den i dag. I dag er det hovedredningssentralene som alene bestemmer over ressursbruken. Hvilke konflikter vil en ikke få når forsvarsledelse og politi skal blande seg inn i hovedredningssentralene sine oppgaver? Samtidig som helikoptrene som skal brukes til å redde liv til havs nå får redusert rekkevidde og flytid ved at de skal armeres.

Sivile redningshelikopter skal kun brukes til sivile redningsoppgaver. Politi og forsvar skal ha egne dedikerte helikopter om det viser seg å være behov for dette.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg

Forslag:

FORSL 11.2:01 Fri fildeling og fri informasjon

-

Tittel Fri fildeling og fri informasjon
Forslag fra individ/gruppe Manuel Antonio Pettersen Lains
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer manuel@piratpartiet.no
Forslagets tekst
 • Besittelse av eller tilgang på informasjon skal under ingen omstendigheter betraktes som kriminelt. Ei heller skal handling utført i hensikt å få tilgang til slik informasjon betraktes som kriminelt (Eksempelvis trykke på en lenke du har fått tilsendt av en venn i en e-post)
 • Kopiering/duplisering av informasjon skal under ingen omstendigheter betraktes som kriminelt. I den grad det kan pekes ut, gjelder dette kilde såvel som mål.
 • Ingen utenforstående skal kunne overvåke eller sensurere kommunikasjon mellom to eller flere parter, og innholdet i denne kommunikasjonen er ikke gjenstand for "godkjenning" på noe vis, hverken i forkant eller i etterkant.
 • Åndsverksloven skal begrenses til å kun gjelde kommersiell utnyttelse av et verk etter bestemte regler. Kopieringen i seg selv er altså lovlig, men den kommersielle utnyttelsen kan fortsatt være rettighetsbeskyttet i en viss varighet.
 • Varigheten på slike monopolrettigheter for kommersiell utnyttelse av åndsverk må vurderes utifra et samfunnsøkonomisk perspektiv, hvor hovedfokus må være størst mulig gevinst for samfunnet og lite vekt skal legges på særinteresser til opphavsmenn.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Sangen "Din tanke er fri" kan være sentral for å forstå prinsippet bak dette forslaget. I dagens informasjonsalder hvor vi blir tettere og tettere integrert med elektroniske duppedingser og med hverandre, blir det etterhvert vanskelig å skille ut hvor grensen går for hva som er deg, hva som er din neste, og hva som er imellom. Informasjonen som passerer fra din datamaskin til din venns datamaskin kan bli kopiert hundrevis av ganger på veien, og på hvilke tidspunkt informasjonen forlater deg og ankommer din neste er vanskelig å stadfeste. Man må nemlig innse at våre datamaskiner, telefoner, "augmented reality"-utstyr og liknende kommer stadig nærmere det å bli en del av oss selv. Og når informasjonen vi besitter er en del av oss selv, en del av våre tanker, hvordan kan vi da godta at noen utenforstående skal bestemme hvilken informasjon som er "lisensiert" eller "godkjent" og hvilken som er "ulovlig"? Hvordan kan vi godta at noen skal kunne kontrollere i hvilken grad du kan dele av din informasjon, dine tanker, med en annen person? Din tanke er som sagt fri, og på samme måte må all informasjon være fri.

De som søker å skjule/hemmeligholde informasjon er selvfølgelig i sin fulle rett til det. Det er ingen menneskerett å tvinge andre til å dele sine tanker med deg. Men hvis informasjonen først har passert fra en person til en annen, er den "kopierte tanken" vel så gyldig og original som utgangspunktet, og følgelig har ikke den opprinnelige innehaveren noen naturgitt rett til å bestemme over informasjonen. Han kan ikke kreve sensur eller straffing av personer som besitter eller kommuniserer nevnt informasjon. Dette innebærer imidlertid ikke at opprinnelig innehaver av nevnt informasjon ikke kan "registrere" informasjonen og bli tildelt visse rettigheter fra en myndighet når det kommer til kommersiell utnyttelse av åndsverket, hvis nevnte myndighet finner det for formålstjenlig å tilby en slik rettighet til en opphavsmann.

Informasjon er kultur. Informasjon er hva hele vårt verdenssamfunn bygger på. Når vi vokser opp lærer vi oss et språk. Det kopieres fra foreldrene våre, fra folk rundt oss. Det lagres i hjernen og benyttes til å kommunisere med andre. Slik bruker vi tanker vi har kopiert til å kommunisere og illustrere våre egne tanker. Vi bruker sitater fra kjente kulturutrykk. Memes på internett. Hele verdens kultur og samhandling baserer seg på kopiering. Fri informasjon gir oss størst mulig samfunnsmessig gevinst. Informasjon vil være fri.


Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? "Individ og personvern - Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen."

Forslaget er relatert til søylen om individ og personvern ettersom beskyttelse av privat kommunikasjon, private tanker og ditt jeg står sentralt.

"Kommunikasjon og infrastruktur, under Prinsipper" - Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private."

Tankefrihet innebærer at ingen skal kunne kontrollere eller sensurere dine tanker. På samme måte skal informasjon være fri. Ytringsfrihet innebærer at ingen skal kunne kontrollere eller sensurere dine ytringer. På samme måte skal kommunikasjon mellom individer være fri.

FORSL 11.2.02 Anerkjennelse av BitCoin og lignende løsninger som gyldige betalingsmiddel

-

Tittel Anerkjennelse av BitBoin og lignende løsninger som gyldige betalingsmiddel
Forslag fra individ/gruppe Lars Ihler, Tale Haukbjørk Østrådal, Lasse Gregersen og Manuel Antonio Pettersen Lains
Medlem i fylke Oslo, Vest-Agder
Kontakt detaljer Lars.Ihler@piratpartiet.no, tale@piratpartiet.no, lasse@piratpartiet.no, manuel@piratpartiet.no
Forslagets tekst Bitcoin har kommet som ett alternativ til dagens finansielle system. Det får kraftig kritikk i det politiske spekteret fordi kriminelle benytter seg av denne fremfor de etablerte løsningene. Å forby en slik tjeneste vil være det samme som å forby selve Internettet, da dannelsen og utbredelsen av Internett vil ende opp med at de etablerte løsningene i dag blir i stor grad tilsidesatt av nye former for samhandling mellom individer.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Følge prinsippene om personvern.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Søylen "Individet":
 • Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger.
 • Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet

FORSL 11.2:03 Straffedommer i større grad beregnes/dømmes ut ifra 'behov for beskyttelse for samfunnet' enn 'straff for den kriminelle'

-

Tittel Straffedommer i større grad beregnes/dømmes ut ifra 'behov for beskyttelse for samfunnet' enn 'straff for den kriminelle'
Forslag fra individ/gruppe Kristian Nordhaug
Medlem i fylke
Kontakt detaljer klo3ver@gmail.com
Forslagets tekst Straffedommer i større grad beregnes/dømmes ut ifra 'behov for beskyttelse for samfunnet' enn 'straff for den kriminelle'.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Det må vel være snakk om en lovendring i straffedomsprosessen. Det kan sees som et ledd i en nødvendig og, jeg vil si, uungåelig holdningsendrings-prosess overfor kriminalitetsverdenen og straffedømte, ettersom folks evne til kompleks informasjonsbehandling gradvis forbedres. I samme sammenheng har jeg et forslag om å skifte ut begrepet 'straff' fra alle relevante offentlige bøker/bruksprotokoller (hva skal det kalles) med et begrep som klinger mer som 'forvaring'. Et enkelt, men kanskje effektivt positivt, tiltak.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

FORSL 11.2:04 Stoppe kriminalisering av offerløse handlinger

-

Tittel Stoppe kriminalisering av offerløse handlinger
Forslag fra individ/gruppe Lars Ihler
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer Lars.Ihler@piratpartiet.no
Forslagets tekst Handlinger uten noe offer er det usosialt å straffeforfølge, og det fører til kriminalisering samt stigmatisering av det som egentlig er samhandling mellom fredelige individer.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Kriminalisering av fredelige individer skaper store utgifter for det norske samfunnet og hvis vi skal følge prinsippene om personvern, kan ikke fredelige individer kriminaliseres og straffes.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Hentet fra kjerneprogrammet: "Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere

enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen."

Domstoler og lovarbeid

Forslag:


-

Kommune og Regional

Saker for bolig- og utbygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken,
ungdomsbyråd, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg


Bolig- og utbygningspolitikken

Forslag:


Distrikts- og regionalpolitikk

Forslag:

FORSL 12.2:01 Bli kvitt regjeringens destruktive distriktsfokus

-

Tittel Bli kvitt regjeringens destruktive distriktsfokus
Forslag fra individ/gruppe Sigmund Kopperud
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer sigmundk@gmail.com
Forslagets tekst Overføringer fra landets 18 byregioner til periferien

bør begrenses sterkt, reisefradrag bør også begrenses, og en større del av Nasjonal Transportplan bør i fremtiden fokusere på landets 18 byregioner. Piratpartiet bør ikke ha noe imot å bruke penger på periferien, men slike avgjørelser bør begrunnes utifra et reelt nytteperspektiv.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Dagens utarming av byregionene for å

gagne periferien skaper armod i byene for å støtte opp under en latterlig, reaksjonær idé skader verdiutvikling og bovilkår i byregionene. Ønsker om å reversere bruken av kommuneoverføringer, begrense bruken av reisefradrag og sikre at en større del av Nasjonal Transportplan representerer grunnleggende et ønske om mer demokrati - At det skal foreligge en begrunnelse i befolkningsantall for hvorfor et gitt område skal nyte godt av skatteseddelen.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Søylen 'demokrati' -

Hvorfor skal titalls milliarder pumpes ut av steder der det bor folk for å gagne steder der det IKKE bor folk, i tilfeller der det ikke eksisterer en reell nytteverdi?

Ungdomsbyråd

Forslag:


Kommuneøkonomi

Forslag:


Lokalforvaltning

Forslag:


Gjennomføring av valg

Forslag:


-

Kultur

Saker for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet,
historiske bygninger, minnesmerker, pengespill og lotteri


Kultur

Forslag:

Medier

Forslag:

FORSL 13.2:01 Kulturpolitikk - Øk støtten til norsk spillutvikling

-

Tittel Kulturpolitikk - Øk støtten til norsk spillutvikling
Forslag fra individ/gruppe Geir Aaslid
Medlem i fylke Akershus
Kontakt detaljer geir@piratpartiet.no
Forslagets tekst PIR vil likestille kulturstøtten til film og dataspill over to stortingsperioder, med en økning av spillstøtten 2014-17 til 100 mill NOK fordelt likt på 4 år.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Norsk filmpolitikk består i å få opp markedsandelen på norske filmer, og støtten til dette gode formålet har omsider kommet opp i 400 mill NOK årlig.

Kulturpolitikken omfatter nå også en intensjon om å øke markedsandelen på norske dataspill, men støtten her er på ynkelige 20 mill NOK årlig. Dette til tross for at nordmenn bruker mere penger på dataspill enn de gjør på film.

PIR ønsker en slutt på diskrimineringen av den raskest voksende digitale underholdningen - dataspill. Dette er hovedbegrunnelsen.

Med en slik økning vil det være rom for både økt utviklingsstøtte, økt lanseringsstøtte samt en økning av stipend for reiser og kompetansehevning. Sistnevnte er en ordning som er felles for filmfolket og spillfolket, og det bør her legges til rette for at også forfattere kommer inn under samme ordning.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Indirekte relatert ved en sterkere satsning på både digital kultur og digital distribusjon av kulturen vår.

Forum: http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=15&t=355

FORSL 13.2.02 Bort med TV-lisensen

-

Tittel Bort med TV-lisensen
Forslag fra individ/gruppe Bjørn-Erik Langset
Medlem i fylke Oppland
Kontaktdetaljer bjornlangset@hotmail.com
Forslagets tekst Bort med TV-lisensen
Grunnlag og motivasjon for forslaget De fleste som har TV aparat i dag

betaler TV-lisenes. I 2011 var lisensen på 2 477,52 kroner beløpet varierer litt fra år til å men får man se på TV om man betaler denne nå i 2013 ? svaret er nei, man må også ha ett abonnement i tillegg enten da som Riks-TV, Parabol, Kabel TV eller lignende. Som også blir kostende en del i løpet av ett år. Som de fleste vet så går TV-lisensen til NRK dette betyr at å betale til NRK er ikke valg fritt. Skal du ha TV så må du jammen betale for, det selv om du ikke har noen interesse av og se på NRK. Solgt TV'n din eller fungerer den ikke lengere ? Da må du jo for all del ikke glemme å si i fra om dette ellers må du fortsatt betale lisensen, leste om en sak for en tid tilbake hvor en person hadde gått bort og familien hadde glemt og si i fra til NRK. Ja de måtte jammen betale uansett, var ingen kjære mor der i gården nei. Så jeg mener det er på tide å få bort denne avgiften så får NRK skaffe seg heller penger på andre måter, for jeg mener det ikke er riktig at man skal betale for noen man ikke trenger/eller vil ha. Det finnes tross alt andre kanaler enn NRK.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? ?

FORSL 13.2:03 Få NRK over på skatteseddelen mm.

-

Tittel Få NRK over på skatteseddelen mm.
Forslag fra individ/gruppe Sigmund Kopperud
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer sigmundk@gmail.com
Forslagets tekst

Få NRK over på skatteseddelen og omgjøre det iløpet av 20-25 år til en universalinkubator for media og relevante teknologier som er lisensiert ifølge Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-SA 3.0 NO) eller GPL.

NRKs nåværende budsjett kommer over på skatteseddelen... Imidlertid bør ikke målet være å bevare NRK som kanal, men snarere sikre at det blir en inkubator for medier og relevante teknologier som finansierer alt med en CC BY-SA 3.0/LGPL. For å få til dette, imidlertid, er det nødvendig å 'frede' en del av NRKs mest populære programtilbud over en periode på 20-25 år, med en gradvis fristilling av involverte midler for å sikre både folkets støtte og en viss kontinuitet. Under en slik modell blir NRK over tid en organisasjon med lite fysisk eiendom i forhold til dagens situasjon, men til gjengjeld en organisasjon med langt større slagkraft. NRKs fysiske lokaler kan dermed overføres enten til staten eller til non-profits. og en slik overgang kan være del av en overgang til en ordning som prioriterer at det brede lag av folket har tilgang til gode flerbrukslokaler.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Lisensavgiften utgjør en destruktiv

politikk ovenfor landets fattige og det eksisterer en bred støtte for reform i befolkningen. Min personlige motivasjon er som følger: Vi trenger en forholdsvis stor inkubator for copyleft-medier i Norge.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Søylen 'demokrati' og 'individ(personvern)'-

Idrett

FORSL 13.3.01 Ishall løftet mot år 2018

-

Tittel Ishall løftet mot år 2018
Forslag fra individ/gruppe Steinar Holstad
Medlem i fylke ?
Kontaktdetaljer sholstad@gmail.com
Forslagets tekst Piratpartiet vil sette av 10 milliarder kroner til 200 nye ishaller i løpet av dei neste 5 åra. Ishallane vil bli bygd ut i heile landet for å dekke inn behovet for iskapasitet i alle fylker i landet.

Ishockey og curling er svært populære idrettar i områder der det finst ishallar og dette tilbodet trengst i alle delar av landet.

Grunnlag og motivasjon for forslaget Norge har kun 48 ishaller medan Sverige har over 350 ishaller. To fylker i Norger mangler ishaller, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

I mange byer er det underdekning av ishaller og har ikkje nok kapasitet til barn og ungdom som vil spele ishockey, curling eller skøyte eller isdansaktiviteter.

Ein ishall vil koste om lag 60 millioner kroner inkludert mva, men mva får kommunen tilbakebetalt. Investeringsbehovet vil vera rundt 50 millioner kroner for ein ishall.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? ?

Frivillig virksomhet

Forslag:


Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker

Forslag:


Pengespill og lotteri

Forslag:

FORSL 13.6:01 Pengespill og lotterier skal bidra til finansieringen av kultur og sport

-

Tittel Pengespill og lotterier skal bidra til finansieringen av kultur og sport
Forslag fra individ/gruppe Eirik Stillingsen
Medlem i fylke  ?
Kontakt detaljer eirik@splattbiblioteket.org
Forslagets tekst
 • Liberalisere spillmarkedet og at Norsk Tipping og Norsk Rikstotos monpoler opphører.
 • Innføre en lisensordning, som i Storbritannia, der alle aktørene i spillemarkedet må dele overskudd med sporten/formålet for pengespillet.
 • Aktørene i spillmarkedet får selv lov å sette tilbakebetalingsprosent, i stedet for som i dag ved forskrift.
 • Innføre forbud mot å registrere spillere eller å nekte spillere å spille, dersom aktørene tilbyr faste odds. Dette fordi spillselskaper helst ha dårlige spillere, ikke flinke spillere som kunder.
 • At spillere skal være forbrukere og være beskyttet mot villedende markedsføring og ha samme rettigheter som alle andre forbrukere.
 • At spillere som leverer sine spill elektronisk, ikke skal behøve å betale kupong/bongavgift.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Piratpartiet er positiv til at pengespill og lotterier skal bidra til finansieringen av kultur og sport.

Dagens foreldede politikk der henholdsvis kultur- og landbruksdepartementene detaljstyrer monopolene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, skaper usunne spillevaner, og at formålet pengespillene skal finansiere, taper store penger. Tilbakebetalingsprosenten på odds- og hestespill ville vært omtalt som ågerodds i de fleste andre land utenfor Norden.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?  ?

Forum: http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=28&t=383

Kunnskap

Saker for barnehager, grunnskole, videregående opplæring,
høyere utdanning og forskning


Barnehager

Forslag:


Grunnskoler

Forslag:

FORSL 14.2:01 Nye fag inn i grunnskolen

-

Tittel Nye fag inn i grunnskolen
Forslag fra individ/gruppe Kristian Nordhaug
Medlem i fylke
Kontakt detaljer klo3ver@gmail.com
Forslagets tekst Nye fag inn i grunnskolen (barneskole/ungdomskole).

1. Først og fremst systemtenking.

2. Politikk og "samfunnspolitisk funksjon (og byråkrati)"

3. "Livshåndtering".

Grunnlag og motivasjon for forslaget Systemtenking er et relativt nytt kunnskapsfelt som utdyper den generelle forståelsen av sammenhenger og sammensatthet. Grunnleggende forståelse av systemer gir omfattende innsikt i årsakssammenhengsdynamikk. Et interesse- og fagområde for fremtiden.

Hvordan fungerer samfunnet politisk? - hvordan delta i/påvirke politikken?

Kanskje den ene tingen et bevisst individ skulle forvente at man lærte på en skole, men totalt fraværende i moderne skolehistorie, er "livshåndtering". Hvordan møte, forholde seg til, og overleve i verden, den moderne verden, som et enkeltmenneske. Veldig mange lærer dette hjemme; økonomisk og personlig mellom-menneskelig ansvar og funksjon. Veldig mange lærer det ikke hjemme.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?


Tittel Skoleprogrammet - Grunnskolen
Forslag fra individ/gruppe Vegard Pettersen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer vegard.pettersen AT piratpartiet.no
Forslagets tekst

Forslaget mitt har til hensikt å være en forenkling i forhold til tidligere forslag. Jeg tenker på i forhold til hvordan stortinget fungerer og hva vi kan få til av påvirkining i stortingets prosesser. Forslaget er relativt enkelt å lære for valgkampmedarbeidere. Det burde være egnet ved debatter (når folk stiller vanskelig spørsmål fra salen). Opplevde noen kverulanter under innsamling av underskrifter, på det tidspunktet var det strenkt tatt ingen som hadde alle svarene. Menigman vil ut i fra egen erfaring, både med egen skolegang og eventuelle barns skolegang, se at "oi dette var fornuftig". Det er laget forslag om å endre hele læreplanen, men jeg tror det er for omfattende til å satse på formelt ved dette valget.

Lærertettheten skal økes (lærer defineres som adjunkt eller lektor, assistent skal holdes helt utenfor). Klassene skal gjøres mindre.

Det skal legges til rette for at elever som er særlig begavet skal få et eget tilbud i egne grupper med eget pensum.

Hjemmet og skolen skal sammen ha ansvaret for elevens læring. Dersom hjemmet av ulike årsaker ikke er i stand til å følge opp, har skolen et ansvar for at eleven greier seg skolemessig.

Skolen er ansvarlig for at alle elevene får tilegnet nok kunnskaper til å kunne gjøre leksene uten hjelp. Dette ansvaret gjelder fra første klasse, og skal særlig vektlegges da. Hensikten er at det skal være en endelig ansvarsfordeling mellom skole og hjem hvor skolen er ansvarlig for undervisning og hjemmet er ansvarlig for at leksene blir gjort.

Det skal være et overordnet mål at grunnskolen skal sette elevene i stand til å få fullt utbytte av undervisningen når de begynner i den videregående skole. Dette skal gjelde både yrkesfag og studieforberedende. Elever med lærevansker skal få tilført nok resurser (med nok resurser menes for en hver pris) slik at også de også er i stand til å nå dette målet.

Et skoleår er på ca. 190 dager a’ seks timer a’ 45 minutter (med variasjoner avhengig av blant annet trinn). Denne tiden skal brukes til undervisning og faglig trening. Prøver og evalueringer skal begrenses til det aller nødvendigste.

Staten skal bidra kraftig med midler til å utvikle pedagogisk programvare. Det gjelder særlig programmer som kan være til hjelp for elever med lærevansker.

Det er viktig at elevene så tidlig som mulig blir fortrolig med IT. Dette skal oppnås ved at skolene har utstyr og kompetanse som til en hver tid er up-to-date. På denne måten skal skolen forsyne arbeidslivet med topp kompetanse på IT-området. Norge skal være det landet i verden hvor befolkning har IT inn til beinet.

Grunnlag og motivasjon for forslaget  ???
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?  ???

Videregående opplæring

Forslag:


Høyere utdanning

Forslag:

FORSL 14.4:01 Obligatorisk engelsktest av forelesarar i engelskspråklege studium

-

Tittel Obligatorisk engelsktest av forelesarar i engelskspråklege studium
Forslag fra individ/gruppe Targeir Attestog
Medlem i fylke Aust-Agder
Kontaktdetaljer targeir@piratpartiet.no
Forslagets tekst Obligatorisk engelsktest av forelesarar i engelskspråklege studium. Viss dei skulle ha manglande skrive- og tale-ferdigheiter, burde dei bli pålagde (oppfriskings-)kurs i engelsk skriving og uttale.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Vi lever i eit internasjonalt samfunn der det blir stadig mer viktig å kommunisere på andre språk. Dessverre er det variererende engelskkunnskaper blant forelesere i teknologiske fag som data. Viss undervisninga skal gå føre seg på engelsk, burde det vere eit krav at forelesarane har forståeleg uttale og eit godt ordforråd (relativt til fagfeltet dei underviser i). Elles kan vi like gjerne gå tilbake til å

undervise på norsk.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Kunnskap og kultur

Forskning

Forslag:


-

Landbruk og Mat

Saker for mat- og landbrukspolitikken


Matpolitikk

Forslag:


Landbrukspolitikk

Forslag:


-

Miljøvern

Saker for miljøpolitikk, rådgiving og bidra til at det
internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes


Miljøpolitikk

FORSL 16.1:01 Begrense planlagt foreldrelse

Tittel Begrense teknisk planlagt foreldrelse
Forslag fra individ/gruppe Frederik M. J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer freqmod på IRC / mail
Forslagets tekst

Planlagt foreldelse er å bygge inn mekanismer og egenskaper i produkter som gjør at de får forkortet livsløp, og dermed må erstattes av nye produkter.

Bygge økonomiske insentiver for å lage produkter med lenger levetid for alle produkter som ikke er spiselige

 • Straffe produsenter som begrenser levetid v.h.a. tellere.
 • Straffe produsenter dersom levetiden til et produkt forringes ettersom nye generasjoner av produktet kommer.
 • Legge ekstraavgift på elektrisk utstyr uten utskiftbare batterier.
 • Lage miljøavgifter som reduseres eksponensielt med levetiden til et produkt.

Ref: http://tv.nrk.no/program/koid28001909/garantert-kort-levetid (utgår 16. mai)

http://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence

For å få virkelig slagkraft for dette må man nok gå i allianse med flere piratpartier i EU og evt. EU-delegasjoner for piratpartier i land som er medlem i EU.

Grunnlag og motivasjon for forslaget

Forbrukersamfundet kveler kloden. Produkter produsert under kommunismen har levetid på 5 ganger så mye som under kapitalismen (og viser dermed at det er mulig). Bedriftsøkonomisk lønner planlagt foreldrese seg, men samfunnsøkonomisk, og miljøøkonomisk er det en katastrofe. Dette er miljøpolitikk uten samfunsøkonomisk eller levestandardsmessige tap.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Planlagt foreldrelse er en generalisering av kopisperrer utenfor det digitale domenet. Piratpartiet er mot kopisperrer i prinsipprogrammet sitt, derfor er det naturlig at vi er i mot firmaers forsøk på å tjene mer penger ved å lage dårligere produkter i resten av samfundet og.


FORSL 16.1:02 Bærekraftighet (frihet for kommende generasjoner)

-

Tittel Bærekraftighet (frihet for kommende generasjoner)
Forslag fra individ/gruppe Tale Haukbjørk Østrådal og Lasse Gregersen
Medlem i fylke Vest-Agder
Kontaktdetaljer tale@piratpartiet.no/lasse@piratpartiet.no
Forslagets tekst Piratpartiet står for bærekraftighet. Dessuten vil vi legge til rette for at grunnlaget for en verdig eksistens i frihet også er der i framtiden. Forutsetningen for dette er en åpen og ansvarsfull omgang med naturlige ressurser.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Forslaget er direkte oversatt fra det tyske piratpartiets grunnprogram. Kampen for frihet er den største delen av piratbevegelsens utgangspunkt, og denne friheten må selvfølgelig også gjelde for de kommende generasjoner. Forslaget er både en internasjonalisering av programmet vårt, og et kompromiss mellom ulike synspunkt innad i partiet. Dette forslaget kan også sammenføyes med forslag 18.2:01 Satsing på Fornybar Energi.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Bærekraftig utvikling, teknologisk så vel som ressursmessig, er grunnleggende prinsipper i piratbevegelsen. Dette er også direkte basert på piratkodeksen, punkt V: Pirater respekterer liv, som lyder:"Pirater er fredelige. Derfor avviser de dødsstraff og er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv."

Internasjonalt miljøvernsamarbeid

Forslag:


-

Næring og Handel

Saker for å legge forholdene til rette for næringsliv, oppstartsbedrifter,
eksport og import


Næringslivspolitikk

Forslag:


Oppstartsbedrifter

Forslag:


Eksport og import

Forslag:


-

Olje og Energi

Saker for tilrettelegging av en samordnet og helhetlig energipolitikk
med fokus på alternative energikilder


Energipolitikk

Forslag:

FORSL 18.1:01 Om oljeboring i Lofoten

-

Tittel Om oljeboring i Lofoten
Forslag fra individ/gruppe Thomas Gramstad
Medlem i fylke Oslo
Kontakt detaljer thomas@piratpartiet.no
Forslagets tekst Piratpartiets holdning til oljeboring i Lofoten:

Piratpartiet tar utgangspunkt i følgende 3 punkter:

1. Oljens økonomiske verdi vil stige over tid, i takt med at mengden tilgjengelig olje avtar. Derfor vil det uansett lønne seg å utsette utvinning og salg av oljen lengst mulig, slik at vi kan ta høyere betalt for oljen.

2. Det er i prinsippet tåpelig å brenne opp oljen, når den kan brukes til å lage så mange stoffer (plast m.m.) som vi trenger. Ved å vente med utvinningen øker vi sjansene for at oljen fra Lofoten vil bli brukt til produksjon av nyttige stoffer istedenfor å brennes opp. Noe som også gir mindre forurensning og bedre miljø.

3. Piratpartiet ønsker at de som berøres direkte av en evt. oljeutvinning i Lofoten -- altså lokalbefolkningen -- i størst mulig grad skal ha stor innflytelse på beslutningen om å bore etter olje eller ikke, og når det evt. skal skje.

Siden begge valgalternativene -- utvinning og ikke-utvinning -- er tjent med å vente lengst mulig med evt. oljeboring, har vi god tid på oss til å ta en godt vurdert og gjennomtenkt beslutning. Piratpartiet går derfor inn for følgende mht. oljeboring i Lofoten:

1. Det skal gjøres et grundig utredningsarbeid om konsekvenser, ulemper og fordeler ved oljeboring, uten hastverk.

2. Utredningskonklusjonene skal gjøres godt kjent, spesielt for lokalbefolkningen.

3. Piratpartiet vil så avholde en folkeavstemning om oljeutvinning i Lofoten, der stemmene til innbyggerne i Lofoten skal vektes med faktor 10 (dvs. at en Lofoten-innbygger får "10 stemmer" sammenlignet med den ene stemmen til en borger i en annen landsdel).

(Dette forslaget tillater at Landsmøtet kan endre vektefaktoren 10 til et annet vektingstall.)

Grunnlag og motivasjon for forslaget Ja
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

Alternative energikilder

Forslag:

FORSL 18.2:01 Satsing på Fornybar Energi

Tittel Satsing på Fornybar Energi
Forslag fra individ/gruppe Tale Haukbjørk Østrådal og Lasse Gregersen
Medlem i fylke Vest-Agder og Unge Pirater
Kontaktdetaljer tale@ og lasse@
Forslagets tekst

Fokuset på fornybar energi er positivt for alle. Ved å minske CO2-utslipp, og samtidig forebygge at lagrene av fossile brennstoff brukes opp sikrer man en fremtidig opprettholdende energiproduksjon. Fornybare energikilder er viktige for å ha en bærekraftig utvikling, og kommer til å måtte ta over for fossile enegrikilder når disse går tomme. Derfor ønsker Piratpartiet at det skal forskes på og bygges ut fornybare energikilder i et langt større omfang enn dagens tempo.

Grunnlag og motivasjon for forslaget

Fordi ingen skal kunne bruke mot oss at vi er et klimafornekterparti uten miljøpolitikk, og fordi piratkodeksen innebærer at vi tar et standpunkt for bærekraftighet.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

Forslaget er direkte relatert til søylen "Teknologi, Innovasjon og Vitenskap". Forskning på fornybar energi vil være ett steg mot fremtiden. Mye av dagens forskning settes på vent på grunn av mangel på økonomiske midler og energi. Våre lagre med fossile brennstoff brukes opp, samtidig som behovet for energi øker. Derfor, for å få til fremskritt innenfor vitenskapen trenger vi metoder for å få ren fornybar energi, uavhengig av om dagens klimaendringer er menneskeskapte eller ikke. Forslaget har også rot i piratkodeksen i paragrafen "Pirater respekterer liv" og jeg siterer: "Pirater står for en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning."

Samferdsel og Infrastruktur

Saker for transport av personer, gods og posttjenester,
overoppsyn med veg, flyplasser og jernbane


Persontransport

Forslag:

FORSL 19.1:01 Offentlig finansiert kollektivtransport

Tittel Offentlig finansiert kollektivtransport
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer freqmod IRC / @gmail
Forslagets tekst

Sak "stjålet fra det tyske piratpartiet": http://www.piratenpartei.de/politik/lebenswerte-umwelt/bauen-und-verkehr/

Utrede og se på kost/nytte for gratis kollektivtransport. Se hvor mye man kan spare ved å droppe dårlige, forvirrende (digitale) bilettsystem, samt å få enda flere reisende til å velge kollektivt i stedet for privatbil.

Grunnlag og motivasjon for forslaget
 • Få enda flere reisende til å velge kollektivt i stedet for privat.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?
 • Å unngå digitale bilettsystemer fører til færre muligheter for overvåkning.

FORSL 19.1:02 Offentlig finansiert kollektivtransport

Tittel Avskaff Rushtrafikken
Forslag fra individ/gruppe Thomas Gramstad
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer thomas AT piratpartiet.no
Forslagets tekst

Piratpartiet vil arbeide for å avskaffe rushtidstrafikken i de større byene, denne dobbelte daglige svøpen som bybefolkningen utsettes for.

Hvordan avskaffe rushtidstrafikken?

 • Fremme fleksibel, individualisert arbeidstid der dette er mulig (--> sprer trafikken ut over et større tidsrom). Støtte B-samfunnet -- støtte dem som vil begynne på jobb sent og som vil dra fra jobb sent. (www.b-samfundet.dk) Utvide samfunnets generelle "åpningstid".
 • Systematisk plassering av arbeid hjemmefra til tidspunkter som preges av rushtidstrafikken (dvs. flytter en del av køtrafikken til andre tidspunkter).
 • Restriksjoner på privatbilisme kombinert med kraftig utbygging, oppgradering og vedlikehold av kollektivtransporten.
 • Subsidiering av sykler fra arbeidsgiver og fra det offentlige. Gratis bysykkel i rushtidssonene.
 • Utrede ordninger som kan redusere avstanden mellom arbeidssted og bosted.
 • Idedugnader og utredninger av andre tiltak.
Grunnlag og motivasjon for forslaget

Rushtidstrafikken har en rekke negative konsekvenser for individ og samfunn:

 • Dårlig samfunnsøkonomi: Sløsing av tid og krefter i lange, ineffektive køer.
 • Miljøproblemer: Masse forurensning, lufta i byene forverres til et uakseptabelt og helsekadelig nivå.
 • Sosial degradering: Rushtidstrafikken innebærer at alle er i veien for hverandre og forhindrer hverandre, dette skaper en slags alles-kamp-mot-alle-situasjon, med holdninger og aggressive følelser som undergraver byboernes sosiale instinkter for hverandre.
 • Stress og dårlig helse: Stresset fra de to daglige rushene setter seg i kroppen som spenninger som reduserer kroppens bevegelighet og fleksibilitet, som igjen reduserer sinnets fleksibilitet, kreativitet og arbeidsdyktighet, og som kan bidra til utvikling av helseskader over tid.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Vi har søyle om infrastruktur

FORSL 19.1:03 Strømkrav på kollektivtransport over visse lengder

Tittel Strømkrav på kollektivtransport over visse lengder
Forslag fra individ/gruppe Sigmund Kopperud
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer sigmundk@gmail.com
Forslagets tekst I de tilfeller der det er snakk om togreiser på over tre timer og/eller buss for tog, skal alle reisende forsynes med strømkontakter
Grunnlag og motivasjon for forslaget

Demokrati, infrastruktur. Dette er viktig for hele folket!

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Hentet fra kjerneprogrammet: "For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral."

FORSL 19.1:04 Øremerkede midler til utility tunnels / flerbrukskulverter

Tittel Øremerkede midler til utility tunnels / flerbrukskulverter
Forslag fra individ/gruppe Sigmund Kopperud
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer sigmundk@gmail.com
Forslagets tekst Staten bør øremerke kommunale tilskudd slik at landets nøkkelbyer får utility tunnels / flerbrukskulverter som rommer alt av rør og kabler.
Grunnlag og motivasjon for forslaget

Dette er en av de tingene vi kan stå for som kan sikre hurtigst mulig utbygging av fiber i Norges nøkkelbyer.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler? Ja, infrastruktur

Godstransport og posttjenester

Forslag:


Vegpolitikk

Forslag:


FORSL 19.3:01 Reorganisering av skatter

- Forslag trukket av innsender -

FORSL 19.3:02 Sentral innkreving av bompenger

Tittel Sentral innkreving av bompenger
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer freqmod IRC / @gmail
Forslagets tekst

Sentral innkreving av bompenger

Piratpartiet ønsker sentral administrasjon for innkreving av bompenger, for å minske innkrevingskostnader. Ekstrakostnader for biler som ikke har brikke belastes bilene uten brikke. Anonym brikke/kontantkort gjøres tilgjengelig på bensinstasjoner. Krav om forhåndsbetalt brikke for alle utenlandsregisrterte biler (kontrollposter/bomstasjoner langs landegrensene kombinert med bensinstasjoner).

FORSL 19.3:01 19.3:02 19.3:03 Opprinnelig postet som ett enkelt forslag med tre forslag integrert. Opprinnelig tittel Selvfinansiert statlig veipolitikk

Grunnlag og motivasjon for forslaget
 • Å komme myten om at staten skattelegger bilister uberettiget mye til livs.
 • Å synliggjøre kostnadene til infrastruktur.
 • Å redusere administrasjonskostnader.
 • Å stimulere til mindre kjøring (og mindre miljøbelastning) ved å la folk betale mindre jo mindre bil de kjører.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?
 • Prinsipprogrammet sier ingen ting om overnevnte forslag, det påvirker ikke nøytralitet på veiene.
 • Anonym bompengeinnkreving vil gjøre det lettere å ferdes anonymt på norske veier
 • Økt bompengeinnkreving kan gjøre det lettere å spore hvor biler kjører (og kjøremønstere med anonyme brikker).


FORSL 19.3:03 Forenkling av planprosess

Tittel Forenkling av planprosess
Forslag fra individ/gruppe Frederik M.J. Vestre
Medlem i fylke Oslo
Kontaktdetaljer freqmod IRC / @gmail
Forslagets tekst

Forenkling av planprosess

Piratpartiet ønsker en mer helhetlig veiutbygging, og vil jobbe for å øke størrelsene på parseller mest mulig, slik at faste kostnader per parsell, blir minst mulig. Vi ønsker og at statlig reguleringsplan skal brukes ved utbygging av hovedveier, med instruks om at hovedveier såfremt det er praktisk mulig skal legges utenom tett bebyggelse for å skåne den og for å skåne bilkjørerene for nedsatte fartsgrenser i tilknytninger til tettsteder.

FORSL 19.3:01 19.3:02 19.3:03 Opprinnelig postet som ett enkelt forslag med tre forslag integrert. Opprinnelig tittel Selvfinansiert statlig veipolitikk

Grunnlag og motivasjon for forslaget
 • Å komme myten om at staten skattelegger bilister uberettiget mye til livs.
 • Å synliggjøre kostnadene til infrastruktur.
 • Å redusere administrasjonskostnader.
 • Å stimulere til mindre kjøring (og mindre miljøbelastning) ved å la folk betale mindre jo mindre bil de kjører.
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?
 • Prinsipprogrammet sier ingen ting om overnevnte forslag, det påvirker ikke nøytralitet på veiene.
 • Anonym bompengeinnkreving vil gjøre det lettere å ferdes anonymt på norske veier
 • Økt bompengeinnkreving kan gjøre det lettere å spore hvor biler kjører (og kjøremønstere med anonyme brikker).

FORSL 19.3.04 Fjern bompenger som innkrevningsform, ta inn pengene på inntektsskatten

-

Tittel Fjern bompenger som innkrevningsform, ta inn pengene på inntektsskatten
Forslag fra individ/gruppe Marton Teilgård
Medlem i fylke  ?
Kontaktdetaljer teilgard@stud.ntnu.no
Forslagets tekst
 • Fjern dagens bompengeordninger
 • Ta inn tilsvarende inntekt over inntektsskatten
 • Ikke tillate bompenger som finansieringsgrunnlag for ny vei
Grunnlag og motivasjon for forslaget Dagens bompengeordning er dyr og urettferdig. Det går uforholdsmessig mye penger til administrasjon bak en unnskyldning at kun de som bruker den gitte veien skal betale. Jeg vil prinsippet til at alle som tjener på veien skal betale. Det er enkelt å argumentere for at alle tjener på god infrastruktur uavhengig av om man har bil, alle handler jo varer fraktet over vei i butikken, og dette vil føre til at vi sparer alle pengene som går til administrasjon, administrasjonen av inntektsskatten blir ikke større av å skru opp satsen.

Den er urettferdig fordi den treffer så ujevnt. Personer som blir presset ut av bykjerner og bomringer er personer med lavere inntekt. Disse må så betale bompenger hver dag for å komme på jobb/skole/barnehage. Samtidig er det liten uenighet om at Norge skal ha befolkning i distriktene og at det skal legges til rette for det. Vi har jo faktisk vår største industri i det mindre farbare Vestlandet. De som bor der, og velger å jobbe der betaler uforholdsmessig mye for sine veier og nye veiprosjekter. Det er i hvert fall ikke vanskelig å argumentere for at hele landet tjener på at oljeindustrien har god infrastruktur.

Ett siste argument er at det jobbes med GPS-system i Autopass. Det er, etter min mening, bare ett tidsspørsmål før det blir påbudt. Da er det ikke langt før DLD-folket begynner å snuse på andre måter å bruke denne GPSen på..

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?  ?

FORSL 19.3.05 Fjerne midtdelere på veier med mindre enn fire felt

-

Tittel Fjerne midtdelere på veier med mindre enn fire felt
Forslag fra individ/gruppe Marton Teilgård
Medlem i fylke  ?
Kontaktdetaljer teilgard@stud.ntnu.no
Forslagets tekst
 • Midtdelere på vei med mindre enn fire felt er i utganspunktet forbudt
 • Unntak kan gis over korte strekninger der det er vanskeligumulig å bygge sikker vei, eller som en midlertidig løsning med en bestemt tidsgrense mens man venter på utbygging av veien.
Grunnlag og motivasjon for forslaget

Midtdelere på veier med mindre enn fire felt er et tiltak som stort sett bare skaper frustrasjon. Man blir liggende bak noen som ligger under fartsgrensen i opptil flere mil, og er fristet til å foreta farlige forbikjøringer både før og etter slike strekninger. Man kan lage ett unntak i regelen for spesielt korte strekninger med ekstrem fare, si en maksgrense på 2-3km, med en god begrunnelse i form av skilt. midtdelere på tofeltsvei er i dag en billig løsning på å følge utopien "nullvisjonen", en utopi som bør gis en seriøs reality-check.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?  ?

Flyplasser og flytrafikk

Forslag:


Jernbane

Forslag:


-

FORSL 19.5:01 Alle nye toglinjer skal bygges for minst 250km/t

-

Tittel Alle toglinjer skal bygges for fremtiden
Forslag fra individ/gruppe Jo Øiongen
Medlem i fylke Rogaland
Kontaktdetaljer jo.oiongen@gmail.com
Forslagets tekst For å få bygget en jernbane som er fremtidsrettet skal alle nye linjer bygges for 250km/t som et minimum.
Grunnlag og motivasjon for forslaget Effektiv infrastruktur er livsnerven i et hvert samfunn med høy levestandard. Det handler om å kunne transportere både mennesker og gods raskt og effektivt og til lav kostnad. Det er bedre å gjøre ting skikkelig med én gang, enn å bedrive lappverksarbeid i ettertid. Har vi ikke råd til linjer som støtter minst 250km/t så har vi ikke råd til linjen uansett!
Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?

FORSL 19.5.02 Gjennomfør InterCity-korridoren hurtigere

-

Tittel Gjennomfør InterCity-korridoren hurtigere
Forslag fra individ/gruppe Sigmund Kopperud
Medlem i fylke  ?
Kontaktdetaljer sigmundk@gmail.com
Forslagets tekst

Få gjennomført InterCity-korridoren hurtigere enn det som er foreslått i Nasjonal Transportplan. Få gjennomført høyhastighetslinjer i to spor til Bergen,Kristiansand, Stavanger og Trondheim. Oppgradere Nordlandsbanen til elektrifisert "InterCity-standard" Utvide den moderniserte Nordlandsbanen til Narvik og Tromsø, for så å ende i Alta. Finansiere denne store ekspansjonen blant annet ved å redusere bruken av kommuneoverføringer, bruke mer oljepenger og organisere disse oppgraderingene i egne prosjektselskap som utsteder statsgaranterte gjeldsobligasjoner.

Grunnlag og motivasjon for forslaget

Nåværende infrastruktur? http://ofv.no/presse_1/artikler_2010/hovedveiene_i_norge_har_laveste_gjennomsnittsfart_av_12_europeiske_land/ http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3644429.ece#.UZUT5LWeM_Y

På forbindelser uten togbytte er faktisk 'nåværende infrastruktur' omtrent like hurtig på en gjennomsnittlig basis.

Det er videre slik at å bygge ut med autobahn-kvalitet mellom Norges nøkkelbyer kommer til å koste langt mer og være et langt større naturovergrep enn det en tosporet høyhastighetsbane utgjør. I begge tilfeller må nye traséer ryddes vei til. Robotbiler er jo selvfølgelig gode når det kommer til å redusere antallet bilulykker i landet og knekke taxinæringen, men er ikke istand til å dekke det skrikende transportbehovet som eksisterer mellom Norges nøkkelbyer.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?  ?

Utenriks

Saker for Norges interesser internasjonalt bestemmes blant annet av
vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi,
vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og
omfattende eksport av olje, gass og teknologi


Internasjonalt politisk samarbeid

Forslag:


Forvaltning av norske landområder

Forslag:


Forvaltning av norske havområder

Forslag:


Andre utenriksspørsmål

Forslag:


-