Bruker:Tobixen

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 5. jun. 2023 kl. 02:21 av Tobixen (diskusjon | bidrag) (Andre politiske meninger)
Hopp til: navigasjon, søk

Tobias Brox - ordinært medlem med noen varaverv. Grorud, Oslo.

Personlige ønskemål med Piratpartiet

Politiske mål

 • Jeg ønsker å få inn folk i styre & stell som kan IT og tech. Jeg skjønner godt at dette kan virke noe arrogant ovenfor de i Piratpartiet som ikke er teknikere - men tross alt, hva er vårt utgangspunkt? "Piratpartiet" (i Sverige) ble stiftet fordi politikerene tilsynelatende manglet kompetanse til å skjønne at gårdagens forretningsmodeller ikke passer overens med dagens teknologi. Vi trenger mer kompetanse på tinget! Ref Falkvinge, det kan være tilstrekkelig med én person som kan få en fot innafor og forklare saker og ting ovenfor resten av tinget!
 • Det offentlige burde ikke bruke noe som helst midler på kulturstøtte etc såfremt ikke sluttproduktet frigis til skattebetalerene. Dette er også i tråd med Piratpartiets utgangspunkt; vi ønsker egentlig ikke å være "pirater", og slik jeg ser det er løsningen frie data og fri kultur.
 • Det offentlige burde ikke bruke noe som helst penger på programvare som ikke er "fri". Dette følger logisk av forrige bullet point. Ja, jeg innser at jeg kan virke noe fanatisk på "Open Source" og "Fri Programvare" (to delvis overlappende begreper) - men dette er viktig! Jeg er veldig overbevist om at det offentlige på sikt vil spare mye penger på å satse på fri programvare, og få et bedre og mer produktivt sluttresultat - samtidig som at satsing på fri programvare vil gi positive ringvirkninger for samfunnet forøvrig. Se forøvrig fri programvare.
 • Jeg ønsker et samfunn hvor jeg ikke føler meg tvunget til å benytte meg av produktporteføljen til Microsoft, Google, Facebook eller andre kommersielle aktører. Jeg ser at ikke alle er like kritiske; Facebook er blitt en viktig kommunikasjonskanal innad i partiet, det er mange som foretrekker Skype for VoIP, det er mange pirater som er fornøyde windowsbrukere, i skrivende stund er vårt "offisielle" forum en subreddit, etc. Jeg er ikke helt uenig i at man må være pragmatisk inniblandt, men prinsipielt sett bør vi ikke kreve at medlemmene våre er nødt til å registrere konti på tredjepartstjenester, vi bør ikke være for avhengige av eksterne aktører (som plutselig kan gå konkurs, finne ut at de ikke ønsker å ha oss som kunde mer, etc), og prinsipielt bør vi fremme frie desentraliserte tjenester. Det finnes flere gode grunner for at det bør være slik - riktignok kan man vel påstå at de fleste grunnene er mer eller mindre basert på "paranoiditet". Skillet mellom paranoiditet og naivitet kan imidlertid enkelte ganger være hårfint! Men, la meg minne på Piratpartiets opphav: Piratpartiet ble stiftet fordi kommersielle særinteresser fikk for stor makt; piratpartiets opphav var en motvekt mot en kulturformidlingsbransje, men f.eks. Microsoft har betydelig politisk makt - kanskje mer enn kulturformidlingsbransjen!
 • Jeg er sterk motstander av korrupsjon - et fenomen som for enkelte forbindes med "land vi ikke ønsker å sammenligne oss med" - men likefullt et fenomen som er betydelig også her i landet! Korrupsjon trives best i skjulte kroker, vi i Piratpartiet må alltid jobbe for mest mulig "lys" og innsyn i offentlige avgjørelser! (og det inkluderer selvfølgelig interne avgjørelser i partiet! Jeg ergrer meg litt over at ikke alt av arbeid som gjøres internt er like synlig utad til medlemsmassen - særlig mtp programvareutvikling)
 • Det er utrolig mange rare politiske avgjørelser som gjøres, og man undrer seg i mange tilfeller over om det skyldes inkompetanse eller om det skyldes korrupsjon. Det finnes ingen fasitsvar på hvordan politikken bør styres, et helt åpent folkedemokrati har også sine svakheter - men det er i allefall av overordnet betydning at folk flest for alle praktiske formål får lett tilgang til å studere saksmapper, se hva politikerene har stemt i ulike saker, kunne kommentere og diskutere politikken som føres, samt idéelt sett også kunne påvirke politikken real-time.

Organisatoriske mål

Hvordan kan vi på en troverdig måte fremme breddedemokrati i samfunnet når vi enda ikke har greid å fremme breddedemokratiet internt? Svar: vi kan ikke! Det er virkelig viktig å få fart på utprøving av eksisterende breddedemokratiske verktøy og evt utvikling av våre egne. Vi må evaluere hva som var bra og hva som var dårlig med LiquidFeedback.

Piratpartiet må bli et ekte "grasrotsparti", og ikke et tradisjonelt "top-down-parti"! Alle aktive medlemmer bør være med på å utforme politikk og bidra til partiets ve og vel (i ekstreme tilfeller må det imidlertid være mulighet for ekslusjoner eller moderasjon). Alt av diskusjoner og avgjørelser bør legges ut åpent (kanskje med visse unntak). Ting som angår partiets ve og vel, såvel som de små daglige administrative avgjørelsene, bør diskuteres åpent med de medlemmene som har interesse av det, og ikke i lukkede styremøter. (MDG opererer med "åpne styremøter" hvor ordinære medlemmer blir oppfordret til å komme til komme med - men vi kan gjøre det bedre enn som så).

Noen tanker om en idéell partistruktur...

Andre politiske meninger

Dersom jeg en gang skulle bli valgt inn som representant for Piratpartiet, vil jeg lojalt stemme ihht vedtak utformet gjennom partiets breddepolitiske prossesser. Unntaksvis kan det tenkes at konflikten mellom min egen politisk samvittighet og vedtak utformet gjennom partiets breddepolitiske prossesser blir for stor - da vil jeg velge å følge egen samvittighet. Det kan også tenkes at jeg må stemme over saker hvor det ikke finnes noe partivedtak. Jeg har selvfølgelig politiske meninger utover piratpartiets kjernesaker. Jeg er mest fanatisk på at det bør tilrettelegges (og oppfordres) mer til syklisme (bra både for folkehelsa og miljøet), samt at allemannsretten må bestå - og også muligheten til å benytte seg av allemannsretten - mao, beholde markagrenser og unngå privatisering og nedbygging av strandsoner og andre viktige turområder. Dette er viktig - husk på at det er en viss asymmetri her, et "nei" til en byggesøknad er et reversibelt vedtak, det betyr at allmennheten er sikret rettigheter i noen få år. Et "ja" til en byggesøknad medfører reversible endringer, det tar kanskje flere hundre år før neste gang området atter en gang kommer allmennheten til gode.

Jeg nekter å la meg plassere på en tradisjonell venstre-høyre-skala, men jeg har noen tanker og synspunkter:

 • Planøkonomi har tradisjonelt vist seg å fungere dårlig, markedsøkonomi har tradisjonelt vist seg å fungere bra. Man skal ikke undervurdere markedet og man kan ikke lure markedet; dersom f.eks. det er hinsides dyrt å leie bolig fungerer det ikke med lover som setter makspris for utleie av bolig. Man må heller se på hvilke tiltak man kan sette i gang for å få gitt incentiver til å øke tilbudssiden i markedet (eller evt redusere etterspørselen).
 • Markedsøkonomi er et middel, ikke et mål i seg selv - og markedsøkonomien er ikke alltid ufeilbarlig.
 • En av grunnene til at markedsøkonomi ikke alltid fungerer bra er "eksternalisering" av kostnader. Det er viktig å få "internalisert" slike kostnader, bare da kan markedsøkonomien fungere optimalt. Det er ofte (men ikke alltid) bedre å legge skatter og avgifter på uønsket oppførsel i stedet for å forby uønsket oppførsel.
 • Det er ikke til å skyve under en stol at privatisering nesten alltid fører til økt effektivitet - men ønsker vi et samfunn hvor det meste av kritiske samfunnsoppgaver gjøres av kommersielle firma som har profittmaksimering som hovedformål? Privatisering bare for å privatisere er jeg sterk motstander av, men statlige monopoler er heller ingen god idé.
 • Vi må leve av Noe - et samfunn hvor folk flest lever av penger fra NAV vil kollapse før eller siden. Velferdssamfunnet skal ikke sy puter under armene på folk, og uansett hvor langt nede man er må det alltid være lønnsomt å gjøre ærlig arbeid. Slik er det ikke med arbeidsledighetstrygd (aka dagpenger) i dag, der kan man faktisk gå ned i inntekt ved å velge ærlig arbeid fremfor dagpenger!
 • Dette "noe" har vært olje nå i de siste tiårene. Samfunnet bør ikke bli for avhengige av oljeinntektene, og man skal ikke utelukke at det kan være vel så smart å oppbevare verdier under bakken som å pumpe de opp raskest mulig. Det eneste riktige Norge kan gjøre mtp klimautfordringene er å la oljen ligge der den ligger. Elektrifisering av sokkelen er (i de fleste tilfellene) ren idioti. Før oljeprisen sank så vi en voldsom overoppheting i bransjen, med veldig usunne lønninger - det er et tegn på at utvinningstakten er for høy. På den andre siden, det norske samfunnet er fullstendig avhengig av oljeinntektene, så vi kan ikke uten videre stoppe å pumpe opp olje.
 • Sosial utjevning er bra - i det norske samfunnet jeg vokste opp i var det ikke så stor forskjell på folk - noen var selvfølgelig rikere enn andre, men vi var alle "folk". Forskjellen mellom rik og fattig her i landet har økt veldig de siste tiårene - det er ikke bra - men man må være litt pragmatisk, vi ønsker ikke en situasjon hvor rikfolket flykter landet pga for høyt skattepress.
 • Jeg er veldig for "crowdfunding" (kickstarter m/ venner) og tenker at dette konseptet med fordel kunne vært brukt for en del infrastrukturutbygginger i offentlig regi. Jeg ser imidlertid en klar fare med dette, vi ønsker neppe en situasjon hvor de områdene hvor det bor mest rikfolk får alt av "god" infrastruktur, mens "slummen" blir avspist med transittmotorveier.
 • Fanatiske liberalister setter opp personlig frihet som en nærmest hellig rettighet. Vi trenger lover og regler å forholde oss til - dersom ett individ går litt for langt i å praktisere sin personlige frihet, så vil det begrense andres personlige frihet. Lover og regler har imidlertid en tendens til å akkumuleres; det er ofte enklere å legge til nye lover enn å fjerne gamle. Et samfunn som har lover og regler for alt mulig er et dårlig samfunn; da får man sovende "gummilover" - vi er alle lovbrytere, dersom politiet først bestemmer seg for å ta en person, så kan de gjøre det. Vi har sett mange eksempler på at motstandere av sittende regime bli ryddet av veien i Russland for "vanlige" lovbrudd. Det er naivt å tro at slikt ikke foregår her i landet også.
  • (Jeg er forøvrig i mot påbud om bruk av redningsvest - ikke fordi det er min hellige rett å selv bestemme om jeg skal bruke redningsvest eller ikke, men fordi det ikke er dokumentert at dette påbudet vil ha noen særlig positiv effekt. Dersom 20-30 menneskeliv ville vært spart hvert år på et slikt påbud, så trenger vi det kanskje. Dersom tankegangen "bare man kan spare ett menneskeliv, så er det verd dét" legges til grunn, så er det ekstremt mange rare lover som ville hatt livets rett!)
 • Eiendomsretten blir også ofte fremmet som en nærmest hellig rettighet. Eiendomsretten er ikke mer hellig enn andre rettigheter. Det blir helt feil å bruke begrepet "eiendomsrett" på immaterielle data.

Andre trivia

Født i 1975. Bodd i Tromsø mesteparten av livet, bor nå på Grorud sammen med familien (tre barn og to voksne). Kjøpte en billig seilbåt i 2009, og har siden den gang oppgradert båt flere ganger - initiativtager (og pådriver) for prosjektet http://www.baatwiki.no/. Kan nås på +47-91700050 samt tobias@piratpartiet.no