Forskjell mellom versjoner av «Ekstraordinært Landsmøte Breddeprogram 2013»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Dyre- og Viltvern)
(2013-04-14 12:41)
Linje 624: Linje 624:
 
Arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje, gass og teknologi. Teknologi er IKKE et stort eksportområde for Norge, Men jeg innser at definisjonen av ansvarsområdene for utenriks trenger en utvidelse. Kom med innspill alle sammen :) -AK)
 
Arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje, gass og teknologi. Teknologi er IKKE et stort eksportområde for Norge, Men jeg innser at definisjonen av ansvarsområdene for utenriks trenger en utvidelse. Kom med innspill alle sammen :) -AK)
  
== 2013-04-14 12:41 ==
+
'''IT og Internett'''<br>
 +
Ansvar for digitalt personvern, åpenhet i offentlig sektor, IKT-politikk, telekommunikasjon og fiberutbygging
  
 +
* Eige IT-departement med reell makt. Fornyings- og administrasjonsdepartentet er eit pingledepartement compared til f.eks. finans- eller næringsdepartementet. (Vegard) Jeg ser  for meg et dept som har rådgivningsfunksjon for alle andre dept. Kan lage en org. struktur dersom noen ikke forstår hva det innebærer. Jeg ser det med fordel at det er et pingledepartement da det ikke kan gjøre like stor skade på industrien som de koporatistiske holdningene rundt finans er i dag. regulering IT og teknologi er noe som ikke burde dras inn i politikken.
 +
* Bare en liten parentes:Kan vi prøve å utforme breddeprogrammet så dette punktet ikke blir 15 sider lengre enn de andre? Bare for syns skyld?
 +
* Politikk er politikk. Jeg tror det er umulig å få til. Men når det er sagt: Jeg håper vi får til et 30 siders prinsipp program. Hvor mange sider er grunnloven(Amerikansk og norsk) på? skal vi prøve å sikte oss inn på samme lengde?Syns vi skal gå for en kort og lettfattelig greie som den tyske grunnloven.
 +
* Opprette et departement som skal stå for utvikling av kravspesifikasjon, akseptansetesting og drift av software som staten bruker. (Thomas Steen)+++ Det er jo det dette er til Thomas. Er ikke det tydelig? -AK Nei, det er så langt fra tydelig.  Lag noen nye ansvarsområder under et eller annet politisk emne (departement) da? -AK
  
 +
 +
'''Barn, familie og likestilling'''<br>
 +
Barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv, forbrukerinteresser, kjønnslikestilling og antidiskriminering.
 +
 +
* Alle kjønn er likestilte. Piratpartiet tar sterk avstand fra kjønnsdiskriminering og sexisme, uavhengig av biologi (jfr. cis- og transkjønn) (Tale)+ Dette bør da inkludere "nei til kjønnskvotering" også - fordi individet oppfordres til å velge selv.OG fordi det blir for mange kjønn å skulle kvotere inn.
 +
* Kjønn skal ikke lenger juridisk bestemmes utifra hvilke genitalier man har, men ved psykiatriske evalueringer - Sigmund
 +
* Religionsfrihet må praktiseres, men ikke på bekostning av individets ytringsfrihet  Det er allerede under et eget departement. Vær snill å følge strukturen og ikke plasser kommentarer der de ikke hører hjemme. Da blir vi ikke ferdig til 15. april.
 +
* Det bør være en makstid på behandling av asylsaker. Man kan ikke la mennesker sitte på ubestemt tid i asylmottak (kan det bli tilfelle da at flere får avslag fordi det er for mange i kø til å utføre en skikkelig vurdering?) Incentivet er at om makstiden overskrides så har asylantene fri adgang til Norge. da er jeg enig :)  Hvem skal behandle asylsaker er spørsmålet. Etter 15. er det om saksbehandlingstiden er for lang. Vær snill å følge de akademiske prinsippene vi bruker på dette dokumentet -AK: Vel, hvis så er tilfellet, er det ingen mening i å publisere innhold, dvs. overskriften taler for seg selv... i så fall er svaret: Inkluderingsdepartementet. En Annen ting: hvis hensikten er å bygge ned byråkratiet, hvorfor starter vi med å bygge på departementene som allerede eksisterer? Personlig kunne jeg tenkt meg å ha alt dette samlet i et "Sosialdepartement" med så få byråkrater som mulig. (Thor). Det vil være temmelig vanskelig å få til uten en total vurdering på et senere tidspunkt av hele strukturen -AK
 +
* Det er kommet forslag om å flytte Inkludering til Helse og Omsorg, og sette inn Familie her som erstatning for inkludering. ---Begrunnelsen er som følger: Barnekonvensjonen skal sikre at barn har rett til like mye omsorg fra begge biologiske foreldre. Dette er et prinsipp vi har gått bort fra i Norge, Ref: Raundalens siste NOU stunt om bortfall av det biologiske prinsippet, som altså er i sterk konflikt med barnekonvensjonens artikkel 17, er det vel, i den engelske versjonen. -----Likeså er inkludering et Omsorgsspørsmål, mer enn et barne og likestillingsspørsmål. (her var det veldig mye flytende begreper. kombinert med at du er tydelig dårlig i norsk akademisk sett så blir det helhetlig klønete. det er vanskelig å forstå poenget ditt. hvis du heller kunne komme med noen konkrete poenger, og henvise til kilder på en bedre måte, så kan jeg muligens stille meg objektivt til dine synspunkter og prøve å forme en formening.)
 +
 +
 +
'''Dyre- og viltvern'''<br>
 +
Ansvar for dyrs vern og velferd
 +
Veldig bredt omåde, favner både fisk, havbruk, jakt, produksjonsdyr og kjæledyr.
 +
 +
* Bør dette være et eget område eller passer det som i dag? (P. Isdahl) - Hav og land er to vidt forskjellige konsept innen primærnæringene, så etter min oppfatning er det overhodet ingen fornuft i å slå alle disse inn under ett politisk område med mindre vi skulle ha en større overordnet plan med matproduksjon i det hele. -AK
 +
 +
 +
'''Finans'''<br>
 +
Planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.
 +
 +
 +
* Piratpartiet ønsker ikke å være et populistisk "nei til avgifter, ja til alt annet"-parti. (tobias)
 +
** Piratpartiet er tilhenger av enkle, billige tiltak med relativt stor nytteeffekt.  Det finnes svært mange gode idéer for hvordan ting kan gjøres bedre.
 +
** Piratpartiet vil strebe etter å finne en balanse i sine forslag; ethvert kostbart tiltak som Piratpartiet ønsker gjennomført må balanseres med forslag til budsjettkutt eller økte inntekter andre steder. ---Dette er politiske standpunkt. Vi skal ha politiske ansvarsområder på denne padden. Poltikken skal vi ta etter 15. april. -AK  --- Dette er et overordnet prinsipp, trodde det var overordnede prinsipper som skulle ned på pad'en her.
 +
* Piratpartiet befinner seg hverken til høyre eller venstre på den økonomiske skalaen (tobias) - blokkuavhengig.
 +
** I neste stortingsperiode vil piratpartiets politikk strebe etter å være mest mulig økonomisk nøytral; vi skal hverken jobbe for å bygge ned staten og offentlige tjenester eller for å øke mengden offentlige tjenester.(infrastruktur?)
 +
** Privatisering, konkurranseutsetting eller offentlig eide tjenester?  Piratpartiet har ingen prinsipielle synspunkter på dette, man må se hva som fungerer best i hvert tilfelle, og respektere lokaldemokratiet.Dette har heller ingenting her å gjøre. Vær snill å sett inn ansvarsområder for området finans takk. -AKa
 +
 +
 +
 +
'''Fiskeri- og kyst'''<br>
 +
Fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing.
 +
 +
* det er viktig å ta vare på de økologiske systemene som finnes i dag, slik at neste generasjons fiskere også vil ha noe å leve av.  Vi må i stor grad ta hensyn til forskere og eksperter ved vedtak om kvoter, marine naturreservater, minste- og maksimumsmål på fisk, tider på året og døgnet det er lov å fiske, etc. (tobias)
 +
* lag et eget "primærnæringsdepartement" for å samle landbruk, jordbruk, skogbruk, oppdrett, avl, fiskeri, og andre primærnæringer under ett. Dette departementet bør også ha ansvar for tilsyn og kontroll av næringsmidler som importeres og eksporteres.  Lager du et endringsforslag da. For disse emnene dekkes av flere depter i denne padden per akkurat nå. Personlig har jeg litt vanskelig for å forstå at de samme menneskene kan ha kunnskap nok om både jordbruk, og fiske, og skogbruk. Det kommer til å bli et rent kaos organisatorisk. Men det kan jo være du har noen idéer som gjør at det er mulig å få til? -AK ja, det kan bli kaotisk hvis alle skal kunne alt, men problemet i dag er at ulike etater og dept. ikke snakker sammen selv om de, i mange tilfeller hører under samme paraply. Jeg tenker her på et sunt tverrfaglig samarbeid, med færre beslutningstakere, men med en samlet profesjonell stab som har "samme" arbeidsplass, og hvor ansvaret også samles på ett sted (i dag er det for enkelt å skylde på hverandre hvis noe går galt fordi det ikke hører inn under et ansvarsområde, eksempelvis helse, omsorg, barn, og inkludering (som alle har mye til felles og hvor en enkelt sak kan berøre alle deler)). Jeg liker å se på det hele som en spesialisert organisasjon som skal levere et produkt, eksempelvis som et verft hvor ulike avdelinger lager ulike deler, men at alle vet at det ene ikke er uavhengig av det andre. Slik er det også med primærnæringene, og eksport/import og tilsyn av disse. Isolerte enheter hemmer effektivitet, og skaper heller intern konkurranse i stedet for samarbeid. Ergo trenger man også færre byråkrater, men muligens flere spesialister/fagfolk. Tror ikke det er så vanskelig å organisere etter et slikt prinsipp.  --Det er vel en grunn til at IT og Internett står øverst på listen her ;) -AK
 +
 +
 +
'''Administrasjon og Livssyn'''<br>
 +
Samordner fornyingsarbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, kirkesaker, tros- og livssyn, statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter.
 +
 +
* Markere et klart skille mellom kirke og stat. Særbehandlingen av kristendommen må ut av Grunnloven, den må være strengt sekulær. Samtidig må kirkeskatten opphøre. Folk får selv betale for sine religiøse aktiviteter, det er ikke et statlig anliggende. (ØAH)
 +
* Religiøse/livssynsaktiviteter kan falle inn under kultur, og få støtte som kulturell virksomhet: Det innebærer tre forskjeller ift. dagens praksis: (1) Det er ikke kirken/livssynsorganisasjonen som får støtten, men det aktuelle prosjektet ut fra dets kulturelle verdi (øremerking av midler til kulturelle aktiviteter, administreres av livssynssamfunnet selv, men med tilsyn av det offentlige), og (2) Det vil være mulig å være medlem av mer enn et livssyns- eller trossamfunn, fordi slike medlemskap blir en privatsak uten økonomisk relevans for det offentlige, og derfor (3) staten behøver ikke å vite (og vil ikke få vite) hvem som er med i hvilke/t livssynssamfunn -- dette er private og potensielt sensitive personopplysninger.(Thomas G)
 +
Interessante betraktninger Thomas -AK
 +
 +
* Betyr dette at vi bør ha et eget kirkepolitisk område?  Staten kan overta eierskapet til kulturelt og historisk verdifulle bygg og slik stå for vedlikehold. De som vil bruke bygget betaler en fornuftig leie slik at de kan drive som normalt. Dette frarådes. Se hvordan infrastrukturen er ellers i landet? vil vi at kulturarven skal lide samme skjebne? Private aktører (i dette tilfellet de religiøse som ønsker å fortsette å bruke disse byggene) har mye større incentiv til å vedlikeholde dette ref Tradgedy of the commons- Slett ikke usannsynlig det. Dette bør vi debattere videre frem mot juni. Meget interessante betraktninger + -AK
 +
* Så hva foreslås det å gjøre med kirke under Administrasjon og Livssyn? Legge inn et punkt i retning av det som jeg nevnte? Er kraftig kontroversielt, men det må være sånn. Staten må være sekulær i et moderne samfunn. Kristenfolket vil protestere, men de stemmer sannsynligvis ikke PIR likevel. Jepp. Tar poenget. Forslaget om å ta vare på kulturbygninger hører vel hjemme et eller annet sted her i denne strukturen? -AKHører vel hjemme under Kultur. -Othar  Jeg foreslår at vi fjerner kirkesaker fra her, og lar det gå under kategorien tros- og livssyn. Jeg er personlig uenig, men det er meget gode argumenter her..... #halvtoverbevist -AK Kirkesaker er vel underordnet tros- og livssyn, per definisjon, er det ikke? -Morten
 +
* Livssyn havner mer naturlig under Kultur enn administrasjon. Hvis livssyn må blandes med noe så bør det under kultur (P. Isdahl)
 +
 +
 +
'''Forsvar'''<br>
 +
Ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
 +
 +
* Øke fokusområder til Heimevernet. Gi heimevernet opplæring i informasjonsinnsamling, formidling, og grunnleggende militærtrening, men avvæpne. Våpenløst heimevern er selvmotsigende.. (Norge har verdens 13. største våpentetthet, noe som tilsier at det ikke våpen som er trusselen. Finn gjerne en korrelasjon som motsier denne påstanden Heimevern kan være mye det. Inkludert miljøvern. (Sivilforsvaret har delvis denne miljøvernrollen i dag P.Isdahl) Det er vanskelig å akseptere anonymisering om våpen er delt ut.) Anonymisere medlemmer av heimevernet. Jobbe tettere med lokalbedrifter. I en krigssituasjon så bør heimevernet fungere som lokalkjente for et helprofesjonelt forsvar, som kan brukes til etterretning og forsvar av leir. Men det er viktig at heimevernet har ingen dokumentasjon eller navn på folk som har denne treningen, slik at invaderende styrker ikke kan gå etter dem. (Thomas Steen) Er det ikkje litt problematisk med hemmeleg miilitær? -VB Enig! Problematisk for fienden. De som har treningen og vet hvem andre som mer med, har få problem. Så ett norsk CIA eller FBI med andre ord? Nei takk....Det har vi allerede. Det heter PST. Heimevernet vil ikke være aktiv utenom stridssituasjon/trening.
 +
* Samkjøre beredskapsorganisering mellom forsvaret, heimevernet , sivilforsvaret og politireservene. Alle instanser som kan ha behov for ressurser fra disse beredskapsorganisasjonene må vite hva de har kunnskap om/opplæring til. (Dette er etter egen erfaring som vernepliktig i Sivilforsvaret, som oftest kalles ikke sivilforsvaret ut til oppdrag de kunne bidratt på, fordi mange politi/brann-etater ikke har kjennskap til hva vi er gode for).
 +
* Les Melding til Stortinget om terrorberedskap, der er det mange forslag å bygge videre på. (P. Isdahl)
 +
 +
 +
'''Helse,  inkludering og omsorg'''<br>
 +
Ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi, i et åpent og transparent helsevesen. Ansvar for kostholds- og ruspolitikk og integrering av innvandrere.
 +
 +
* sykehusene må drive seg selv, ha eget budsjett og egen valgt ledelse(tommyk) Kva vil "drive seg selv" seie? -VB+ Er det noen studier som uttaler seg om private eller offentlige sykehus gir best tjenestegrad for den vanlige mannen i gata? (Tror blanding av privat og offentlig er best, greit at noen kjøper seg ut av offentlig kø ved å gå til private, da blir køen kortere for alle -- dette er synsing, har ikke studier på det, men det virker som både 100 % offentlig og 100 % privat begge har store svakheter.)
 +
* åpenhet og innsyn i helsevesenet må være slik at alle kan se hvilke skader og dødsfall som skjer ved hvert sykehus(tommyk)
 +
* http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=18&t=308
 +
* Øyne og munn inn i folketrygden med egenandelsordning slik som med resten av kroppen! kevin.+https://www.facebook.com/pages/Gratis-Tannhelse-tannhelsen-inn-i-folketrygden/322946761080936 En side jeg har startet på FB. Kevin. ++ Yess!
 +
*  Utrede mulighet for psykisk legevakt (akutt psykolog/psykiatri) (Thomas Steen)+++
 +
* Flytte narkotikapolitikk fra justis til helse.+1. Det er viktig å sette de ulike politiske arenaene under de departementene som faktisk vet hva det handler om. Kriminalitet som omhandler narkotika faller fremdeles under justis. Veldig risky. Svært usikker re: umiddelbar politikk, selv om jeg prinsipielt er for å avslutte hele ruskrigen. Det er nok av unge som er opplyst nok til at partiet kan ta ett standpunkt på dette. samtidig vil det komme på dagsorden til de andre partiene som ikke lengre kan vri seg unna å svare på dette området. Forskningen er der og er ganske tydelig; kriminalisering er ikke humant.Hvordan kommer vi oss fram i den politiske floraen om avholdsorganisasjonene går helt bonkers? Narkotikaavhengighet er en sykdom og hører hjemme her. Avkriminalisering hjelper, se resultatet i Portugal, f.eks. De rusavhengige skal ikke plages av politiet/straffeforfølges bare fordi de er avhengige, men det betyr ikke at rusmidlene må være lovlige. Rusmidlene kan være ulovlige og beslaglegges/destrueres, og straffeforfølge bakmennene, ikke de rusavhengige.
 +
* Bruk Produktkontroll-loven som objektiv, vitenskapelig standard for narkotika, alkohol og tobakk: Fjern unntaksbestemmelsene for disse tre fra Produktkontroll-loven, og fjern spesiallovene om NAT som har bygd seg opp i det vakuumet som har oppstått fordi de er unntatt fra Produktkontroll-loven. (Thomas G)
 +
 +
 +
'''Velferd og Menneskerett'''<br>
 +
Ansvaret for sykepenger, attføringsordninger. sosial, uføre, boligstøtte, velferdspermisjoner (bla. fødsels-/svangerskapspermisjon) og menneskerettigheter.
 +
 +
* Fokusere enda mer på at man opparbeider seg muligheter etter å ha arbeidet (og skattet etter et par år).
 +
* Alle NAV-tilsette og støtteordningar skal være organisert under staten (per i dag er sosialstønadsdelen kommunal og gjer den veldig mykje vanskelegare for dei som allereie er i ein vanskeleg situasjon. +1 Borgerlønn/minsteinntekt!
 +
* Boligstøtte osv bør muligens være organisert av kommunen ettersom det er avhengig av lokale forhold. Hva menes med boligstøtte? Hjelp til å få lån? De som ikke har finansiell dekning burde ikke få lån nettopp som følge av betalingsdyktighet. for det er nettopp ved at bunnen i korthuset faller, så kan ikke resten holde seg oppe i løse luften. Å eie bolig er ingen rett. Støtte til husleie/livsopphold? kommunale boliger?
 +
*  Hva med borgerlønn som ett mer rettferdig og enkelt system vs NAV.  - Skal vi føre det opp som en del av ansvarsområdet her, så tar vi en rask demokratisk prosess etter den 15. for å fastslå strukturen vi jobber med frem mot juni? -AKVil heller ha programfestet at vi skal forske på borgerlønn og negativ inntektsbeskatning. - Det siste faller vel naturlig inn inder Finans? Vi har forøvrig 0-skatt for mange grupper i dagens system. Pensjonister med lav pensjon, aleneforeldre med opptil relativt høy 'inntekt' og altfor mange rike (men der har vi utfordringen med dobbelbeskatning, som gjør at null-skatt for rike ikke nødvendigvis betyr at pengene de tjener ikke allerede er beskattet). -AK
 +
 +
 +
'''Arbeid og Innvandring'''<br>
 +
Politikk knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, innvandring og pensjoner.
 +
 +
* Kunne Arbeid med fordel puttes under Velferd og Menneskerett? Arbeid, Velferd og Menneskerett med andre ord? Er det en menneskerett å ha jobb? mulig jeg misforstår, men for å svare på mitt eget spørsmål så er det nei.  Enig, ved nærmere ettertanke -AK Tja, produktivt virke/utøvelse av kreative evner er en menneskerett. "Arbeid" er bare en måte å organisere dette på, og ikke nødvendigvis den beste dersom arbeid defineres snevert som lønnsarbeid/lønnsslaveri. Nettopp her kommer borgerlønn/minsteinntekt inn.
 +
* Søndagsåpne matbutikker? Alledagsåpne butikker, ut fra det som markedet etterspør og tilbyr. Klarere skille mellom "handelssoner" og "boligsoner" a la skjenkeringen mht. åpne butikker på søn- og helligdager.
 +
 +
 +
'''Justis- og beredskap'''<br>
 +
Ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, domstoler og lovarbeid.
 +
 +
* Nedkriminalisere rusforbrytelser. Ihvertfall ikke-grove narkotikaforbrytelser bør nedkriminaliseres så det nedreguleres til forenklet forelegg med mulighet for å få alle bøter og registreringer i bøteregisteret slettet etter endt behandlingsløp. Bøtene bør være nasjonalt fastsatt, og ikke være altfor høye. - Sigmund+  På grensen til spesifikk politikk, men siden det også går på hvem som har ansvar for hva lar jeg det stå ;) -AK Vi har oppført at narkotika er ett helseproblem tidligere, men fortsatt skal det utstedes bøter for dette? Lite konsekvent. Rusmidler går på helse og ikke på justis og skal følgelig ikke kriminaliseres med bøter eller lignende. Ei heller de som selger dette. Feilslutning, se kommentar om Produktkontroll-loven høyere opp. Å erstatte dagens overkriminalisering med det jeg foreslår er i seg selv et helsefokusert løp. - Sigmund. Det er ikke overkriminalisering, det er feilkriminalisering: Det er ikke de rusavhengige, men bakmennene og rusmidlene som skal tas.  Det er forskjell på nedkriminalisering og avkriminalisering. Avkriminalisering flytter rusproblemet ut av justis og inn under helse. Det går an å kombinere begge forslag. Nedkriminalisering av ikke-grove narkotikalovbrudd rommer langt mer enn å 'avkriminalisere brukerdoser'. - Derfor ble vel ruspolitikk flyttet under Helse, Inkludering og Omsorg. -AK
 +
*
 +
 +
'''Kommune og regional'''<br>
 +
Ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken, ungdomsbyråd, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.
 +
 +
* Etablere ungdomsbyråd i alle kommuner, med reell innflytelse på forvaltning i  lokalsaker som omhandler dem. Dette er viktig for å ta vare på ytringsfriheten til ungdom og at de skal føle seg hørt. Det kan også kombineres med deltakese over nett. Vil føre til større tillit til demokratiet og mer politisk engasjement og deltakelse.(Kenneth)
 +
* Senke stemmerettsalderen. Gjerne fra 12 år, kanskje enda lavere.
 +
 +
'''Kultur'''<br>
 +
Ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, historiske bygninger, minnesmerker, pengespill og lotteri
 +
 +
* Bevaring av norsk kulturarv, historiske bygninger og minnesmerker. - Othar+ Statlig eller medlemsbasert kirke ? (Det kommer vi fram til etter den 15. April. Det er da detaljene under hver enkelt departement skal inn. Nå er det strukturering.) +++ Takk Othar :D
 +
* Øke kunnskapen om norrøn kulturarv? - Othar+ Øke kunnskapen om ALL kulturarv :)
 +
* Lovendringer som avkriminaliserer sport og spill som i dag utøvere må ut av landet for å praktisere på proff nivå!+ Dette må i tilfelle kombineres med gratis behandlingstilbud til spill(gambling)avhengige, siden det der finnes mange tragiske skjebner, og som kan lede til kriminalitet hvis ubehandlet.
 +
 +
 +
'''Kunnskap'''<br>
 +
Ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.
 +
 +
* Konsentrere oss om å slå sammen og styrke adskilte høgskole/universitetsavdelinger i småbyer der mer enn en slik eksisterer. Få bygget campus. Der det ikke finnes mer enn én avdeling av en høyere utdanningsinstitusjon bør avdelingen legges ned og studieplassene relokaliseres til modercampuset. - Sigmund  Er det ikke litt merkelig at et parti som er for desentralisering går inn for en slik sentralisering? Men uansett er ikke dette et politikk-spørsmål, dette er noe som skal høre inn under univ/høgskolen sitt lokale/interne selvstyre. Mao. hvert univ/høgsk. bestemmer dette ut fra sin konkrete situasjon, som de selv kjenner best. Er ikke dette en detalj som hører hjemme etter 15.? Eller er det et ansvarsområde under et av de politiske områdene Sigmund? -AK Det er da et statlig hensyn? Ikke nødvendigvis
 +
* Etterstrebe konsekvensmålinger på gjennomførte politiske vedtak. Har de virket etter hensikt? Hvis ikke, revurder eller skrinlegg. - Are+
 +
* Forskning og teknologi - ta ut som eget dept? For vikti
 +
* Høyere utdanning bør ikke blandes med barnehager, grunnskole og vgs. Foreslår at høyrere utdanning slås sammen med forskning og teknologi (P. Isdahl)
 +
 +
 +
'''Landbruk og mat'''<br>
 +
Ansvar for mat- og landbrukspolitikken.
 +
 +
* Kosthold flyttet til Helse og Omsorg -AK
 +
* Vil ikke dette komme i konflikt med det foreslåtte primærnæringsdep? Dyrevelferd havner naturlig under her, men det er foreslått et eget område for dyr. (P. Isdahl)
 +
 +
 +
'''Miljøvern'''<br>
 +
Ansvaret for miljøpolitikk. Initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak gjennom egne virkemidler. Ansvar for å sikre at det internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes. Omformulering: Ansvar for rådgiving og bidra til at det internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes. (?) Alt:  Ansvar for å ta initiativ til  at det inter...
 +
 +
* Ansvar for å forebygge videre ødeleggelser av norsk kyst- og havområder til fordel for olje- og gassindustri.+Enig, HVIS det viser seg at det er en reell og sannsynlig fare for ødeleggelser. Vi kan ikke verne Lofoten fordi en fisker "føler" det vil bli et problem.-Marton+enig
 +
* Jeg ville ha omformulert setning 2. Den gjør dette deptet, om det noensinne blir til, til både lovgiver og utøver uten politisk kontroll -AK
 +
* endre taktikk fra pisk til gulrot innen miljøhensyn.
 +
* Overordnet ansvar for å rydde opp i lokalforurensning inne i de større byene. Lokalpolitikerne tør ikke utfordre privatbilismen, ikke engang for å få dieselgiftskrotet vekk fra veiene, og prioriterer heller ikke utbygging av kollektivtransporten. Dette må gjennomføres fra et overordnet nivå.
 +
 +
'''Næring og handel'''<br>
 +
Ansvar for å legge forholdene til rette for næringsliv, oppstartsbedrifter, eksport og import.
 +
* Gårdssalg av alkohol, også over Klasse D, under et fordelaktig avgiftsregime.
 +
* Fjerne Vinmonopolet og innføre egne løyver for salg av alkohol over Klasse D slik at      Hvorfor fjerne Vinmonopolet?
 +
 +
 +
'''Olje og energi'''<br>
 +
Tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk med fokus på  alternative energikjelder som geotermisk-, vind-, sol-, salt-, bølge- og kjernekraft m.m
 +
 +
*  Enig. Kjernekraft er viktig.
 +
* Leste jeg riktig? Kjernekraft? Hvorfor? Hvorfor ikke?+ Fordi det er en unødvendig risiko som vi ikke behøver å ty til om vi benytter oss av de andre mulighetene inntil vi finner en 100% sikker måte å bruke f.eks. thorium på.+Enig i det. Men å utelukke kjernekraft helt og gjøre det til en ting man absolutt ikke ønsker seg vil jo etterhvert gjøre at man utelukker eventuelle 100% sikre måter å utvinne kjernekraft på. Kjernekraft gir avfall som er vanskelig og dyrt å oppbevare.Forskning på kjernekraft er viktig, selv om vi ikke behøver det i dag. Det er greit å ha teknologien klar når vi trenger den.+++ Men vi burde absolutt se på løsninger som er thorium-baserte, ettersom thorium er lettere å oppbevare og har mindre halveringstid enn uran osv. Det kreves også mindre areal for å bygge et kjernekraftverk som blir drevet av thorium. Dessuten er thorium en naturlig forekomst som det finnes massevis av.+ All forskning er bra, men vi har mange gode muligheter for kraftproduksjon som er mye mer miljøvennlig pr. i dag. Eventuelle nye teknologier som forskes fram vil jo bare gi oss flere muligheter i framtiden.+Kjernekraft er den eneste reelle grønne energikilden utover sol, vind, bølge og evt. saltvann. Selv et jordskjelv på 8.0 og etterfølgende tsunami som er verste i moderne tid, så har ingen dødd av radioaktiviteten per dags dato.+ Her snakker vi om en reell fare for radioaktivt utslipp som kan skape problemer.Kull skaper mer radioaktivt utslipp enn kjernekraft. Og de går hele tiden. Kjernekraft vil bare slippe ut like mye/mer radioaktivitet ved uhell. Og selv jordskjelv på 8.0 og påfølgende tsunami overstiger ikke radioaktivitetsutslippene til kull. Risikoen rundt atomkraft er så lav at det er naivt å unngå bruke det når vi har faktiske problemer med forurensing fra andre kilder.+ Det er viktig å inkludera eksternalitetar når ein vurderar energikjelder. Kjernekraft utan ei løysing på avfallsproblematikken er ikkje bra. Då dyttar me problemet over på framtidige generasjonar.
 +
. -VBUtvinning av kraft fra thorium produserer langt, langt mindre avfall enn det som er tilfellet med lettvannsreaktorene vi har idag. Jeg vil påpeke at thorium er kjernekraft - det å ha fokus på alt. energikilde, som kjernekraft, er ikke ensbetydende med å bygge ut eksisterende teknologi..
 +
* Moderne kjernekraft innebærer i Norge så og si ingen risiko for ulykker, vi har jo ikke for vane å slite med jordskjelv og tsunamier. Det er i dag en av de reneste energikildene innenfor vår teknologiske evne, og burde blitt bygget i steden for "midlertidige" gasskraftverk når dette var en sak. Det vil også være renere med norsk kjernekraft enn importert gass/kullmiks fra europa. Gass/kull er mye verre, helt enig. Det betyr ikke nødvendigvis at thorium er et bra alternativ. Sammenlign thorium med de beste konkurrentene, ikke de dårligste!
 +
* Må huske på at det er forskjell på et kjernekraftverk som var laget for anrikning av uran til bruk i atombomber, og dagens modeller som produserer forbausende lite avfall. Thoriumkraftverk, om teknologien finpusses og blir ferdigstilt, kan tilogmed benytte seg av det avfallet som blir til overs fra mer konvensjonelle atomkraftverk. Sverige har hatt kjernekraft i hvor mange år nå? Og har dere hørt om lagringsproblemer derfra enda?+
 +
* Hemp fjernet - Det har overhodet ingenting med energi å gjøre i denne sammenhengen :D  -AK Sikker på det? http://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/biofuels/hemp-energy.htm Det blir for detaljert. Det burde da ikke ha noe med saken om det skal innlemmes som en energi-kilde eller ikke? Poenget er at det er en alternativ energi-kilde og bør anerkjennes som det også! hvertfall så lenge salt står der også :P Det er allerede under alternative energikilder. Listen er bare eksempler. Det er ikke nødvendig å bli for nøye her. Jeg foreslår at vi fjerner alt etter alternative energikjelder. Resten får vi diskutere når dokumentet her er ferdig. _AK
 +
* Skal det tas stilling til oljeutvinning i nord-norge? -Lomax Oljeutvinning i nord-norge, slik det debatteres i dag, hører mer til miljøvern, føler jeg.. Hva med å skille miljøverndelen og de kommersielle sidene ved å utvinne olje og gass? Kan det være en idé -AK
 +
* Solenergisatellitter? Et annet punkt enn solenergioppsamling på bakken. Også styrke norsk romvirksomhet.
 +
 +
 +
 +
'''Samferdsel og infrastruktur'''<br>
 +
Ansvar for transport av personer, gods og posttjenester. Overoppsyn med veg, flyplasser og jernbane.
 +
* Jeg sliter tydeligvis med skillet mellom politiske standpunkt og hva et departement skal inneholde, så jeg prøver igjen. Dette området bør inneholde et fokus på å få ned omkostningene og byråkratiet ved finansiering av vei og bane. Se for eksempel på dagens løsning med bompenger, bensinavgift, årsavgift, rushtidsavgift og kjøpsavgift (og fotobokser + streknings-ATK) mot ren skattefinansiering.-Marton Nei -- fokuset må være å få en så bra, effektiv og funksjonell infrastruktur som mulig -- og IKKE en så billig infrastruktur som mulig! Kvalitet er viktigst. Mange av de avgiftene som nevnes er ikke "byråkrati", men miljøavgifter for å bøte på eksternalitetsproblemer.(Thomas G)
 +
 +
 +
 +
'''Utenriks'''<br>
 +
Arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje, gass og teknologi.
  
 
== 2013-04-07 23:55 ==
 
== 2013-04-07 23:55 ==

Revisjonen fra 1. des. 2021 kl. 23:25

Hovedartikkel: Piratpartiets begrunnelse Kjerneprogrammet: Piratpartiets_søylerIT og Internett

Saker for digitalt personvern, åpenhet i offentlig sektor,
IKT-politikk, telekommunikasjon og fiberutbyggingBarn, Familie og Likestilling

Saker for barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv,
forbrukerinteresser, kjønnslikestilling og integrering

Dyre- og Viltvern

Saker for dyrs vern og velferd

Finans

Saker for planlegging og iverksetting av den økonomiske politikken,
overvåkning av finansmarkedene og samordning av arbeidet med statsbudsjettet


Fiskeri- og Kyst

Saker for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd,
sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport
og beredskap mot akutt forurensing


Administrasjon og Livssyn

Saker for samordning av fornyingsarbeidet i offentlig sektor og
ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, kirkesaker, tros- og livssyn,
statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter


Forsvar

Saker for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
og koordinering mellom heimevern, sivilforsvar og politireserver


Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

Saker for å sikre at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester,
uavhengig av blant annet bosted og økonomi, kostholds- og ruspolitikk


Velferd og Menneskerett

Saker for sykepenger, attføringsordninger, sosial, uføre, bostøtte,
velferdspermisjoner så som fødsels-/svangerskapspermisjon m.fl. og menneskerettigheter


Arbeid og Innvandring

Politikk knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, innvandring og pensjoner


Justis- og Beredskap

Saker for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og
kriminalomsorg, domstoler og lovarbeid


Kommune og Regional

Saker for bolig- og utbygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken,
ungdomsbyråd, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg


Kultur

Saker for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet,
historiske bygninger, minnesmerker, pengespill og lotteri


Kunnskap

Saker for barnehager, grunnskole, videregående opplæring,
høyere utdanning og forskning


Landbruk og Mat

Saker for mat- og landbrukspolitikken


Miljøvern

Saker for miljøpolitikk, rådgiving og bidra til at det
internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes


Næring og Handel

Saker for å legge forholdene til rette for næringsliv, oppstartsbedrifter,
eksport og import


Olje og Energi

Saker for tilrettelegging av en samordnet og helhetlig energipolitikk
med fokus på alternative energikilder


Samferdsel og Infrastruktur

Saker for transport av personer, gods og posttjenester,
overoppsyn med veg, flyplasser og jernbaneUtenriks

Saker for Norges interesser internasjonalt bestemmes blant annet av
vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi,
vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og
omfattende eksport av olje, gass og teknologi

Dumper fra struktureringsarbeidet

2013-04-16 07:54

IT og Internett Ansvar for digitalt personvern og åpenhet i offentlig sektor, IKT-politikk, telekommunikasjon og fiberutbygging

 • Eige IT-departement med reell makt. Fornyings- og administrasjonsdepartentet er eit pingledepartement compared til f.eks. finans- eller næringsdepartementet. (Vegard)
 • Bare en liten parentes:Kan vi prøve å utforme breddeprogrammet så dette punktet ikke blir 15 sider lengre enn de andre? Bare for syns skyld?
 • Politikk er politikk. Jeg tror det er umulig å få til. Men når det er sagt: Jeg håper vi får til et 30 siders prinsipp program. Hvor mange sider er grunnloven(Amerikansk og norsk) på? skal vi prøve å sikte oss inn på samme lengde?Syns vi skal gå for en kort og lettfattelig greie som den tyske grunnloven.
 • Opprette et departement som skal stå for utvikling av kravspesifikasjon, akseptansetesting og drift av software som staten bruker. (Thomas Steen)+++ Det er jo det dette er til Thomas. Er ikke det tydelig? -AK Nei, det er så langt fra tydelig. Lag noen nye ansvarsområder under et eller annet politisk emne (departement) da? -AK


Barn, familie og likestilling Barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv, forbrukerinteresser, kjønnslikestilling og antidiskriminering integrering (- Finholt).

 • Alle kjønn er likestilte. Piratpartiet tar sterk avstand fra kjønnsdiskriminering og sexisme, uavhengig av biologi (jfr. cis- og transkjønn) (Tale)+ Dette bør da inkludere "nei til kjønnskvotering" også - fordi individet oppfordres til å velge selv.OG fordi det blir for mange kjønn å skulle kvotere inn.
 • Inkluderingsdepartementet. En Annen ting: hvis hensikten er å bygge ned byråkratiet, hvorfor starter vi med å bygge på departementene som allerede eksisterer? Personlig kunne jeg tenkt meg å ha alt dette samlet i et "Sosialdepartement" med så få byråkrater som mulig. (Thor). Dette er politiske områder vi må forholde oss til som et politisk parti -AK


Dyre- og viltvern Ansvar for dyrs vern og velferd

 • Veldig bredt omåde, favner både fisk, havbruk, jakt, produksjonsdyr og kjæledyr. Bør dette være et eget område eller passer det som i dag? (P. Isdahl) - Hav og land er to vidt forskjellige konsept innen primærnæringene, så etter min oppfatning er det overhodet ingen fornuft i å slå alle disse inn under ett politisk område med mindre vi skulle ha en større overordnet plan med matproduksjon i det hele. -AK


Finans Planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

 • Piratpartiet ønsker ikke å være et populistisk "nei til avgifter, ja til alt annet"-parti. (tobias)
  • Piratpartiet er tilhenger av enkle, billige tiltak med relativt stor nytteeffekt. Det finnes svært mange gode idéer for hvordan ting kan gjøres bedre.
  • Piratpartiet vil strebe etter å finne en balanse i sine forslag; ethvert kostbart tiltak som Piratpartiet ønsker gjennomført må balanseres med forslag til budsjettkutt eller økte inntekter andre steder. ---Dette er politiske standpunkt. Vi skal ha politiske ansvarsområder på denne padden. Poltikken skal vi ta etter 15. april. -AK --- Dette er et overordnet prinsipp, trodde det var overordnede prinsipper som skulle ned på pad'en her.NEI!!! Struktur. Organiseringen av de politiske områdene i en fornuftig piratstruktur. -AK
 • Piratpartiet befinner seg hverken til høyre eller venstre på den økonomiske skalaen (tobias) - blokkuavhengig.
  • I neste stortingsperiode vil piratpartiets politikk strebe etter å være mest mulig økonomisk nøytral; vi skal hverken jobbe for å bygge ned staten og offentlige tjenester eller for å øke mengden offentlige tjenester.(infrastruktur?)
  • Privatisering, konkurranseutsetting eller offentlig eide tjenester? Piratpartiet har ingen prinsipielle synspunkter på dette, man må se hva som fungerer best i hvert tilfelle, og respektere lokaldemokratiet.Dette har heller ingenting her å gjøre. Vær snill å sett inn ansvarsområder for området finans takk. -AKa captainBlue :D


Fiskeri- og kyst Fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing.

 • lag et eget "primærnæringsdepartement" for å samle landbruk, jordbruk, skogbruk, oppdrett, avl, fiskeri, og andre primærnæringer under ett. Dette departementet bør også ha ansvar for tilsyn og kontroll av næringsmidler som importeres og eksporteres. Lager du et endringsforslag da. For disse emnene dekkes av flere depter i denne padden per akkurat nå. Personlig har jeg litt vanskelig for å forstå at de samme menneskene kan ha kunnskap nok om både jordbruk, og fiske, og skogbruk. Det kommer til å bli et rent kaos organisatorisk. Men det kan jo være du har noen idéer som gjør at det er mulig å få til? -AK ja, det kan bli kaotisk hvis alle skal kunne alt, men problemet i dag er at ulike etater og dept. ikke snakker sammen selv om de, i mange tilfeller hører under samme paraply. Jeg tenker her på et sunt tverrfaglig samarbeid, med færre beslutningstakere, men med en samlet profesjonell stab som har "samme" arbeidsplass, og hvor ansvaret også samles på ett sted (i dag er det for enkelt å skylde på hverandre hvis noe går galt fordi det ikke hører inn under et ansvarsområde, eksempelvis helse, omsorg, barn, og inkludering (som alle har mye til felles og hvor en enkelt sak kan berøre alle deler)). Jeg liker å se på det hele som en spesialisert organisasjon som skal levere et produkt, eksempelvis som et verft hvor ulike avdelinger lager ulike deler, men at alle vet at det ene ikke er uavhengig av det andre. Slik er det også med primærnæringene, og eksport/import og tilsyn av disse. Isolerte enheter hemmer effektivitet, og skaper heller intern konkurranse i stedet for samarbeid. Ergo trenger man også færre byråkrater, men muligens flere spesialister/fagfolk. Tror ikke det er så vanskelig å organisere etter et slikt prinsipp. --Det er vel en grunn til at IT og Internett står øverst på listen her ;) -AK


Administrasjon og Livssyn Samordner fornyingsarbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, kirkesaker, tros- og livssyn, statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter.

 • Markere et klart skille mellom kirke og stat. Særbehandlingen av kristendommen må ut av Grunnloven, den må være strengt sekulær. Samtidig må kirkeskatten opphøre. Folk får selv betale for sine religiøse aktiviteter, det er ikke et statlig anliggende. (ØAH)
 • Religiøse/livssynsaktiviteter kan falle inn under kultur, og få støtte som kulturell virksomhet: Det innebærer tre forskjeller ift. dagens praksis: (1) Det er ikke kirken/livssynsorganisasjonen som får støtten, men det aktuelle prosjektet ut fra dets kulturelle verdi (øremerking av midler til kulturelle aktiviteter, administreres av livssynssamfunnet selv, men med tilsyn av det offentlige), og (2) Det vil være mulig å være medlem av mer enn et livssyns- eller trossamfunn, fordi slike medlemskap blir en privatsak uten økonomisk relevans for det offentlige, og derfor (3) staten behøver ikke å vite (og vil ikke få vite) hvem som er med i hvilke/t livssynssamfunn -- dette er private og potensielt sensitive personopplysninger.(Thomas G)
 • Betyr dette at vi bør ha et eget kirkepolitisk område? Staten kan overta eierskapet til kulturelt og historisk verdifulle bygg og slik stå for vedlikehold. De som vil bruke bygget betaler en fornuftig leie slik at de kan drive som normalt. Dette frarådes. Se hvordan infrastrukturen er ellers i landet? vil vi at kulturarven skal lide samme skjebne? Private aktører (i dette tilfellet de religiøse som ønsker å fortsette å bruke disse byggene) har mye større incentiv til å vedlikeholde dette ref Tradgedy of the commons- Slett ikke usannsynlig det. Dette bør vi debattere videre frem mot juni. Meget interessante betraktninger + -AK
 • Så hva foreslås det å gjøre med kirke under Administrasjon og Livssyn? Legge inn et punkt i retning av det som jeg nevnte? Er kraftig kontroversielt, men det må være sånn. Staten må være sekulær i et moderne samfunn. Kristenfolket vil protestere, men de stemmer sannsynligvis ikke PIR likevel. Jepp. Tar poenget. Forslaget om å ta vare på kulturbygninger hører vel hjemme et eller annet sted her i denne strukturen? -AKHører vel hjemme under Kultur. -Othar Jeg foreslår at vi fjerner kirkesaker fra her, og lar det gå under kategorien tros- og livssyn. Jeg er personlig uenig, men det er meget gode argumenter her..... #halvtoverbevist -AK Kirkesaker er vel underordnet tros- og livssyn, per definisjon, er det ikke? -Morten
 • Livssyn havner mer naturlig under Kultur enn administrasjon. Hvis livssyn må blandes med noe så bør det under kultur (P. Isdahl)


Forsvar Ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I tillegg koordinering mellom heimevern, sivilforsvar og politireserver

 • Samkjøre beredskapsorganisering mellom forsvaret, heimevernet , sivilforsvaret og politireservene. Alle instanser som kan ha behov for ressurser fra disse beredskapsorganisasjonene må vite hva de har kunnskap om/opplæring til. (Dette er etter egen erfaring som vernepliktig i Sivilforsvaret, som oftest kalles ikke sivilforsvaret ut til oppdrag de kunne bidratt på, fordi mange politi/brann-etater ikke har kjennskap til hva vi er gode for).


Kosthold, Helse, inkludering og Omsorg Ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi, i et åpent og transparent helsevesen. Ansvar for kostholds- og ruspolitikk og integrering av innvandrere.

 • åpenhet og innsyn i helsevesenet må være slik at alle kan se hvilke skader og dødsfall som skjer ved hvert sykehus(tommyk)
 • Flytte narkotikapolitikk fra justis til helse.+1. Det er viktig å sette de ulike politiske arenaene under de departementene som faktisk vet hva det handler om. Kriminalitet som omhandler narkotika faller fremdeles under justis. Veldig risky. Svært usikker re: umiddelbar politikk, selv om jeg prinsipielt er for å avslutte hele ruskrigen. Det er nok av unge som er opplyst nok til at partiet kan ta ett standpunkt på dette. samtidig vil det komme på dagsorden til de andre partiene som ikke lengre kan vri seg unna å svare på dette området. Forskningen er der og er ganske tydelig; kriminalisering er ikke humant.Hvordan kommer vi oss fram i den politiske floraen om avholdsorganisasjonene går helt bonkers? Narkotikaavhengighet er en sykdom og hører hjemme her. Avkriminalisering hjelper.
 • Jeg synes kosthold bør vektlegges i større grad enn medikamenter, og burde vært en del av tittelen, f.eks. "Kosthold, Helse og Omsorg" - Finholt
 • Innvandring er nå nevnt her og under "Arbeid og Innvandring". Jeg synes integrering av invandrere har mer med det sosiale å gjøre, foreløpig "Barn, Familie og Likestilling", enn med helse og omsorg. Jeg ser at antidiskriminering blir litt kjøtt på flesk ja. Prøver du å organisere de to på en litt annen måte da? Da er det en Anders aka captainBlue som blir meget glad :)


Velferd og Menneskerett Ansvaret for sykepenger, attføringsordninger. sosial, uføre, boligstøtte, velferdspermisjoner (bla. fødsels-/svangerskapspermisjon) og menneskerettigheter.

 • Fokusere enda mer på at man opparbeider seg muligheter etter å ha arbeidet (og skattet etter et par år).
 • Alle NAV-tilsette og støtteordningar skal være organisert under staten (per i dag er sosialstønadsdelen kommunal og gjer den veldig mykje vanskelegare for dei som allereie er i ein vanskeleg situasjon. +1 Borgerlønn/minsteinntekt!
 • Boligstøtte osv bør muligens være organisert av kommunen ettersom det er avhengig av lokale forhold. Hva menes med boligstøtte? Hjelp til å få lån? De som ikke har finansiell dekning burde ikke få lån nettopp som følge av betalingsdyktighet. for det er nettopp ved at bunnen i korthuset faller, så kan ikke resten holde seg oppe i løse luften. Å eie bolig er ingen rett. Støtte til husleie/livsopphold? kommunale boliger?
 • Hva med borgerlønn som ett mer rettferdig og enkelt system vs NAV. - Skal vi føre det opp som en del av ansvarsområdet her, så tar vi en rask demokratisk prosess etter den 15. for å fastslå strukturen vi jobber med frem mot juni? -AKVil heller ha programfestet at vi skal forske på borgerlønn og negativ inntektsbeskatning. - Det siste faller vel naturlig inn inder Finans? Vi har forøvrig 0-skatt for mange grupper i dagens system. Pensjonister med lav pensjon, aleneforeldre med opptil relativt høy 'inntekt' og altfor mange rike (men der har vi utfordringen med dobbelbeskatning, som gjør at null-skatt for rike ikke nødvendigvis betyr at pengene de tjener ikke allerede er beskattet). -AK


Arbeid og Innvandring Politikk knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, innvandring og pensjoner.

 • Kunne Arbeid med fordel puttes under Velferd og Menneskerett? Arbeid, Velferd og Menneskerett med andre ord? Er det en menneskerett å ha jobb? mulig jeg misforstår, men for å svare på mitt eget spørsmål så er det nei. Enig, ved nærmere ettertanke -AK Tja, produktivt virke/utøvelse av kreative evner er en menneskerett. "Arbeid" er bare en måte å organisere dette på, og ikke nødvendigvis den beste dersom arbeid defineres snevert som lønnsarbeid/lønnsslaveri. Nettopp her kommer borgerlønn/minsteinntekt inn.


Justis- og beredskap Ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, domstoler og lovarbeid.

 • Nedkriminalisere rusforbrytelser. Ihvertfall ikke-grove narkotikaforbrytelser bør nedkriminaliseres så det nedreguleres til forenklet forelegg med mulighet for å få alle bøter og registreringer i bøteregisteret slettet etter endt behandlingsløp. Bøtene bør være nasjonalt fastsatt, og ikke være altfor høye. - Sigmund+ På grensen til spesifikk politikk, men siden det også går på hvem som har ansvar for hva lar jeg det stå ;) -AK Vi har oppført at narkotika er ett helseproblem tidligere, men fortsatt skal det utstedes bøter for dette? Lite konsekvent. Rusmidler går på helse og ikke på justis og skal følgelig ikke kriminaliseres med bøter eller lignende. Ei heller de som selger dette. Feilslutning, se kommentar om Produktkontroll-loven høyere opp. Å erstatte dagens overkriminalisering med det jeg foreslår er i seg selv et helsefokusert løp. - Sigmund. Det er ikke overkriminalisering, det er feilkriminalisering: Det er ikke de rusavhengige, men bakmennene og rusmidlene som skal tas. Det er forskjell på nedkriminalisering og avkriminalisering. Avkriminalisering flytter rusproblemet ut av justis og inn under helse. Det går an å kombinere begge forslag. Nedkriminalisering av ikke-grove narkotikalovbrudd rommer langt mer enn å 'avkriminalisere brukerdoser'. - Derfor ble vel ruspolitikk flyttet under Helse, Inkludering og Omsorg. -AK


Kommune og regional Ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken, ungdomsbyråd, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.

 • Etablere ungdomsbyråd i alle kommuner, med reell innflytelse på forvaltning i lokalsaker som omhandler dem. Dette er viktig for å ta vare på ytringsfriheten til ungdom og at de skal føle seg hørt. Det kan også kombineres med deltakese over nett. Vil føre til større tillit til demokratiet og mer politisk engasjement og deltakelse.(Kenneth)


Kultur Ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, historiske bygninger, minnesmerker, pengespill og lotteri

 • Bevaring av norsk kulturarv, historiske bygninger og minnesmerker. - Othar+ Statlig eller medlemsbasert kirke ? (Det kommer vi fram til etter den 15. April. Det er da detaljene under hver enkelt departement skal inn. Nå er det strukturering.) +++ Takk Othar :D


Kunnskap Ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.

 • Etterstrebe konsekvensmålinger på gjennomførte politiske vedtak. Har de virket etter hensikt? Hvis ikke, revurder eller skrinlegg. - Are+
 • Forskning og teknologi - ta ut som eget dept? For vikti
 • Høyere utdanning bør ikke blandes med barnehager, grunnskole og vgs. Foreslår at høyrere utdanning slås sammen med forskning og teknologi (P. Isdahl) -Hvordan ser du for deg at vi skal organisere et slikt politisk fokusområde Isdahl? AK


Landbruk og mat Ansvar for mat- og landbrukspolitikken.

 • Kosthold flyttet til Helse og Omsorg -AK
 • Vil ikke dette komme i konflikt med det foreslåtte primærnæringsdep? Dyrevelferd havner naturlig under her, men det er foreslått et eget område for dyr. (P. Isdahl) - Etter min oppfatning er det ingen som helst konflikt, heller det motsatte. Matproduksjon og dyrs helse er to vidt forskjellige emner etter min oppfatning. På samme måte som fiskeri og landbruk er to vidt forskjellige politiske områder som krever vidt forskjellig angrepsvinkel politisk for å gjøre optimale både hver for seg og samlet sett. -AK


Miljøvern Ansvaret for miljøpolitikk, rådgiving og bidra til at det internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes.

Tidligere formulering: Initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak gjennom egne virkemidler. Ansvar for å sikre at det internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes. ---Nå strøket--

 • Ansvar for å forebygge videre ødeleggelser av norsk kyst- og havområder til fordel for olje- og gassindustri.+Enig, HVIS det viser seg at det er en reell og sannsynlig fare for ødeleggelser. Vi kan ikke verne Lofoten fordi en fisker "føler" det vil bli et problem.-Marton+enig+


Næring og handel Ansvar for å legge forholdene til rette for næringsliv, oppstartsbedrifter, eksport og import.


Olje og energi Tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk med fokus på alternative energikjelder som geotermisk-, vind-, sol-, salt-, bølge- og kjernekraft m.m

 • Skal det tas stilling til oljeutvinning i nord-norge? -Lomax Oljeutvinning i nord-norge, slik det debatteres i dag, hører mer til miljøvern, føler jeg.. Hva med å skille miljøverndelen og de kommersielle sidene ved å utvinne olje og gass? Kan det være en idé -AK Enig, det er en god ide. Da kan vi også skille mellom det betente spørsmålet om å få lov til å foreta undersøkelser (miljødepartementet), og hvem som samordner en evt. utbygging (oljedepartementet). -Olve


Samferdsel og infrastruktur Ansvar for transport av personer, gods og posttjenester. Overoppsyn med veg, flyplasser og jernbane.


Utenriks Arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje, gass og teknologi.2013-04-15 08:06

IT og Internett
Ansvar for digitalt personvern og åpenhet i offentlig sektor, IKT-politikk, telekommunikasjon og fiberutbygging

 • Eige IT-departement med reell makt. Fornyings- og administrasjonsdepartentet er eit pingledepartement compared til f.eks. finans- eller næringsdepartementet. (Vegard)
 • Bare en liten parentes:Kan vi prøve å utforme breddeprogrammet så dette punktet ikke blir 15 sider lengre enn de andre? Bare for syns skyld?
 • Politikk er politikk. Jeg tror det er umulig å få til. Men når det er sagt: Jeg håper vi får til et 30 siders prinsipp program. Hvor mange sider er grunnloven(Amerikansk og norsk) på? skal vi prøve å sikte oss inn på samme lengde?Syns vi skal gå for en kort og lettfattelig greie som den tyske grunnloven.
 • Opprette et departement som skal stå for utvikling av kravspesifikasjon, akseptansetesting og drift av software som staten bruker. (Thomas Steen)+++ Det er jo det dette er til Thomas. Er ikke det tydelig? -AK Nei, det er så langt fra tydelig. Lag noen nye ansvarsområder under et eller annet politisk emne (departement) da? -AK


Barn, familie og likestilling
Barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv, forbrukerinteresser, kjønnslikestilling og antidiskriminering.

 • Alle kjønn er likestilte. Piratpartiet tar sterk avstand fra kjønnsdiskriminering og sexisme, uavhengig av biologi (jfr. cis- og transkjønn) (Tale)+ Dette bør da inkludere "nei til kjønnskvotering" også - fordi individet oppfordres til å velge selv.OG fordi det blir for mange kjønn å skulle kvotere inn.
 • Inkluderingsdepartementet. En Annen ting: hvis hensikten er å bygge ned byråkratiet, hvorfor starter vi med å bygge på departementene som allerede eksisterer? Personlig kunne jeg tenkt meg å ha alt dette samlet i et "Sosialdepartement" med så få byråkrater som mulig. (Thor). Dette er politiske områder vi må forholde oss til som et politisk parti -AK


Dyre- og viltvern
Ansvar for dyrs vern og velferd

 • Veldig bredt omåde, favner både fisk, havbruk, jakt, produksjonsdyr og kjæledyr. Bør dette være et eget område eller passer det som i dag? (P. Isdahl) - Hav og land er to vidt forskjellige konsept innen primærnæringene, så etter min oppfatning er det overhodet ingen fornuft i å slå alle disse inn under ett politisk område med mindre vi skulle ha en større overordnet plan med matproduksjon i det hele. -AK


Finans
Planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.


 • Piratpartiet ønsker ikke å være et populistisk "nei til avgifter, ja til alt annet"-parti. (tobias)
  • Piratpartiet er tilhenger av enkle, billige tiltak med relativt stor nytteeffekt. Det finnes svært mange gode idéer for hvordan ting kan gjøres bedre.
  • Piratpartiet vil strebe etter å finne en balanse i sine forslag; ethvert kostbart tiltak som Piratpartiet ønsker gjennomført må balanseres med forslag til budsjettkutt eller økte inntekter andre steder. ---Dette er politiske standpunkt. Vi skal ha politiske ansvarsområder på denne padden. Poltikken skal vi ta etter 15. april. -AK --- Dette er et overordnet prinsipp, trodde det var overordnede prinsipper som skulle ned på pad'en her.NEI!!! Struktur. Organiseringen av de politiske områdene i en fornuftig piratstruktur. -AK
 • Piratpartiet befinner seg hverken til høyre eller venstre på den økonomiske skalaen (tobias) - blokkuavhengig.
  • I neste stortingsperiode vil piratpartiets politikk strebe etter å være mest mulig økonomisk nøytral; vi skal hverken jobbe for å bygge ned staten og offentlige tjenester eller for å øke mengden offentlige tjenester.(infrastruktur?)
  • Privatisering, konkurranseutsetting eller offentlig eide tjenester? Piratpartiet har ingen prinsipielle synspunkter på dette, man må se hva som fungerer best i hvert tilfelle, og respektere lokaldemokratiet. Dette har heller ingenting her å gjøre. Vær snill å sett inn ansvarsområder for området finans takk. -AKa captainBlue :D


Fiskeri- og kyst
Fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing.

 • lag et eget "primærnæringsdepartement" for å samle landbruk, jordbruk, skogbruk, oppdrett, avl, fiskeri, og andre primærnæringer under ett. Dette departementet bør også ha ansvar for tilsyn og kontroll av næringsmidler som importeres og eksporteres. Lager du et endringsforslag da. For disse emnene dekkes av flere depter i denne padden per akkurat nå. Personlig har jeg litt vanskelig for å forstå at de samme menneskene kan ha kunnskap nok om både jordbruk, og fiske, og skogbruk. Det kommer til å bli et rent kaos organisatorisk. Men det kan jo være du har noen idéer som gjør at det er mulig å få til? -AK ja, det kan bli kaotisk hvis alle skal kunne alt, men problemet i dag er at ulike etater og dept. ikke snakker sammen selv om de, i mange tilfeller hører under samme paraply. Jeg tenker her på et sunt tverrfaglig samarbeid, med færre beslutningstakere, men med en samlet profesjonell stab som har "samme" arbeidsplass, og hvor ansvaret også samles på ett sted (i dag er det for enkelt å skylde på hverandre hvis noe går galt fordi det ikke hører inn under et ansvarsområde, eksempelvis helse, omsorg, barn, og inkludering (som alle har mye til felles og hvor en enkelt sak kan berøre alle deler)). Jeg liker å se på det hele som en spesialisert organisasjon som skal levere et produkt, eksempelvis som et verft hvor ulike avdelinger lager ulike deler, men at alle vet at det ene ikke er uavhengig av det andre. Slik er det også med primærnæringene, og eksport/import og tilsyn av disse. Isolerte enheter hemmer effektivitet, og skaper heller intern konkurranse i stedet for samarbeid. Ergo trenger man også færre byråkrater, men muligens flere spesialister/fagfolk. Tror ikke det er så vanskelig å organisere etter et slikt prinsipp. --Det er vel en grunn til at IT og Internett står øverst på listen her ;) -AK


Administrasjon og Livssyn
Samordner fornyingsarbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, kirkesaker, tros- og livssyn, statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter.

 • Markere et klart skille mellom kirke og stat. Særbehandlingen av kristendommen må ut av Grunnloven, den må være strengt sekulær. Samtidig må kirkeskatten opphøre. Folk får selv betale for sine religiøse aktiviteter, det er ikke et statlig anliggende. (ØAH)
 • Religiøse/livssynsaktiviteter kan falle inn under kultur, og få støtte som kulturell virksomhet: Det innebærer tre forskjeller ift. dagens praksis: (1) Det er ikke kirken/livssynsorganisasjonen som får støtten, men det aktuelle prosjektet ut fra dets kulturelle verdi (øremerking av midler til kulturelle aktiviteter, administreres av livssynssamfunnet selv, men med tilsyn av det offentlige), og (2) Det vil være mulig å være medlem av mer enn et livssyns- eller trossamfunn, fordi slike medlemskap blir en privatsak uten økonomisk relevans for det offentlige, og derfor (3) staten behøver ikke å vite (og vil ikke få vite) hvem som er med i hvilke/t livssynssamfunn -- dette er private og potensielt sensitive personopplysninger.(Thomas G)

Interessante betraktninger Thomas -AK

 • Betyr dette at vi bør ha et eget kirkepolitisk område? Staten kan overta eierskapet til kulturelt og historisk verdifulle bygg og slik stå for vedlikehold. De som vil bruke bygget betaler en fornuftig leie slik at de kan drive som normalt. Dette frarådes. Se hvordan infrastrukturen er ellers i landet? vil vi at kulturarven skal lide samme skjebne? Private aktører (i dette tilfellet de religiøse som ønsker å fortsette å bruke disse byggene) har mye større incentiv til å vedlikeholde dette ref Tradgedy of the commons- Slett ikke usannsynlig det. Dette bør vi debattere videre frem mot juni. Meget interessante betraktninger + -AK
 • Så hva foreslås det å gjøre med kirke under Administrasjon og Livssyn? Legge inn et punkt i retning av det som jeg nevnte? Er kraftig kontroversielt, men det må være sånn. Staten må være sekulær i et moderne samfunn. Kristenfolket vil protestere, men de stemmer sannsynligvis ikke PIR likevel. Jepp. Tar poenget. Forslaget om å ta vare på kulturbygninger hører vel hjemme et eller annet sted her i denne strukturen? -AKHører vel hjemme under Kultur. -Othar Jeg foreslår at vi fjerner kirkesaker fra her, og lar det gå under kategorien tros- og livssyn. Jeg er personlig uenig, men det er meget gode argumenter her..... #halvtoverbevist -AK Kirkesaker er vel underordnet tros- og livssyn, per definisjon, er det ikke? -Morten
 • Livssyn havner mer naturlig under Kultur enn administrasjon. Hvis livssyn må blandes med noe så bør det under kultur (P. Isdahl)


Forsvar
Ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. I tillegg koordinering mellom heimevern, sivilforsvar og politireserver

 • Samkjøre beredskapsorganisering mellom forsvaret, heimevernet , sivilforsvaret og politireservene. Alle instanser som kan ha behov for ressurser fra disse beredskapsorganisasjonene må vite hva de har kunnskap om/opplæring til. (Dette er etter egen erfaring som vernepliktig i Sivilforsvaret, som oftest kalles ikke sivilforsvaret ut til oppdrag de kunne bidratt på, fordi mange politi/brann-etater ikke har kjennskap til hva vi er gode for).


Helse, inkludering og omsorg
Ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi, i et åpent og transparent helsevesen. Ansvar for kostholds- og ruspolitikk og integrering av innvandrere.

 • åpenhet og innsyn i helsevesenet må være slik at alle kan se hvilke skader og dødsfall som skjer ved hvert sykehus(tommyk)
 • Flytte narkotikapolitikk fra justis til helse.+1. Det er viktig å sette de ulike politiske arenaene under de departementene som faktisk vet hva det handler om. Kriminalitet som omhandler narkotika faller fremdeles under justis. Veldig risky. Svært usikker re: umiddelbar politikk, selv om jeg prinsipielt er for å avslutte hele ruskrigen. Det er nok av unge som er opplyst nok til at partiet kan ta ett standpunkt på dette. samtidig vil det komme på dagsorden til de andre partiene som ikke lengre kan vri seg unna å svare på dette området. Forskningen er der og er ganske tydelig; kriminalisering er ikke humant.Hvordan kommer vi oss fram i den politiske floraen om avholdsorganisasjonene går helt bonkers? Narkotikaavhengighet er en sykdom og hører hjemme her. Avkriminalisering hjelper.


Velferd og Menneskerett
Ansvaret for sykepenger, attføringsordninger. sosial, uføre, boligstøtte, velferdspermisjoner (bla. fødsels-/svangerskapspermisjon) og menneskerettigheter.

 • Fokusere enda mer på at man opparbeider seg muligheter etter å ha arbeidet (og skattet etter et par år).
 • Alle NAV-tilsette og støtteordningar skal være organisert under staten (per i dag er sosialstønadsdelen kommunal og gjer den veldig mykje vanskelegare for dei som allereie er i ein vanskeleg situasjon. +1 Borgerlønn/minsteinntekt!
 • Boligstøtte osv bør muligens være organisert av kommunen ettersom det er avhengig av lokale forhold. Hva menes med boligstøtte? Hjelp til å få lån? De som ikke har finansiell dekning burde ikke få lån nettopp som følge av betalingsdyktighet. for det er nettopp ved at bunnen i korthuset faller, så kan ikke resten holde seg oppe i løse luften. Å eie bolig er ingen rett. Støtte til husleie/livsopphold? kommunale boliger?
 • Hva med borgerlønn som ett mer rettferdig og enkelt system vs NAV. - Skal vi føre det opp som en del av ansvarsområdet her, så tar vi en rask demokratisk prosess etter den 15. for å fastslå strukturen vi jobber med frem mot juni? -AKVil heller ha programfestet at vi skal forske på borgerlønn og negativ inntektsbeskatning. - Det siste faller vel naturlig inn inder Finans? Vi har forøvrig 0-skatt for mange grupper i dagens system. Pensjonister med lav pensjon, aleneforeldre med opptil relativt høy 'inntekt' og altfor mange rike (men der har vi utfordringen med dobbelbeskatning, som gjør at null-skatt for rike ikke nødvendigvis betyr at pengene de tjener ikke allerede er beskattet). -AK


Arbeid og Innvandring
Politikk knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, innvandring og pensjoner.

 • Kunne Arbeid med fordel puttes under Velferd og Menneskerett? Arbeid, Velferd og Menneskerett med andre ord? Er det en menneskerett å ha jobb? mulig jeg misforstår, men for å svare på mitt eget spørsmål så er det nei. Enig, ved nærmere ettertanke -AK Tja, produktivt virke/utøvelse av kreative evner er en menneskerett. "Arbeid" er bare en måte å organisere dette på, og ikke nødvendigvis den beste dersom arbeid defineres snevert som lønnsarbeid/lønnsslaveri. Nettopp her kommer borgerlønn/minsteinntekt inn.


Justis- og beredskap
Ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, domstoler og lovarbeid.

 • Nedkriminalisere rusforbrytelser. Ihvertfall ikke-grove narkotikaforbrytelser bør nedkriminaliseres så det nedreguleres til forenklet forelegg med mulighet for å få alle bøter og registreringer i bøteregisteret slettet etter endt behandlingsløp. Bøtene bør være nasjonalt fastsatt, og ikke være altfor høye. - Sigmund+ På grensen til spesifikk politikk, men siden det også går på hvem som har ansvar for hva lar jeg det stå ;) -AK Vi har oppført at narkotika er ett helseproblem tidligere, men fortsatt skal det utstedes bøter for dette? Lite konsekvent. Rusmidler går på helse og ikke på justis og skal følgelig ikke kriminaliseres med bøter eller lignende. Ei heller de som selger dette. Feilslutning, se kommentar om Produktkontroll-loven høyere opp. Å erstatte dagens overkriminalisering med det jeg foreslår er i seg selv et helsefokusert løp. - Sigmund. Det er ikke overkriminalisering, det er feilkriminalisering: Det er ikke de rusavhengige, men bakmennene og rusmidlene som skal tas. Det er forskjell på nedkriminalisering og avkriminalisering. Avkriminalisering flytter rusproblemet ut av justis og inn under helse. Det går an å kombinere begge forslag. Nedkriminalisering av ikke-grove narkotikalovbrudd rommer langt mer enn å 'avkriminalisere brukerdoser'. - Derfor ble vel ruspolitikk flyttet under Helse, Inkludering og Omsorg. -AK


Kommune og regional
Ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken, ungdomsbyråd, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.

 • Etablere ungdomsbyråd i alle kommuner, med reell innflytelse på forvaltning i lokalsaker som omhandler dem. Dette er viktig for å ta vare på ytringsfriheten til ungdom og at de skal føle seg hørt. Det kan også kombineres med deltakese over nett. Vil føre til større tillit til demokratiet og mer politisk engasjement og deltakelse.(Kenneth)


Kultur
Ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, historiske bygninger, minnesmerker, pengespill og lotteri

 • Bevaring av norsk kulturarv, historiske bygninger og minnesmerker. - Othar+ Statlig eller medlemsbasert kirke ? (Det kommer vi fram til etter den 15. April. Det er da detaljene under hver enkelt departement skal inn. Nå er det strukturering.) +++ Takk Othar :D


Kunnskap
Ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.

 • Etterstrebe konsekvensmålinger på gjennomførte politiske vedtak. Har de virket etter hensikt? Hvis ikke, revurder eller skrinlegg. - Are+
 • Forskning og teknologi - ta ut som eget dept? For vikti
 • Høyere utdanning bør ikke blandes med barnehager, grunnskole og vgs. Foreslår at høyrere utdanning slås sammen med forskning og teknologi (P. Isdahl) -Hvordan ser du for deg at vi skal organisere et slikt politisk fokusområde Isdahl? AK


Landbruk og mat
Ansvar for mat- og landbrukspolitikken.

 • Kosthold flyttet til Helse og Omsorg -AK
 • Vil ikke dette komme i konflikt med det foreslåtte primærnæringsdep? Dyrevelferd havner naturlig under her, men det er foreslått et eget område for dyr. (P. Isdahl) - Etter min oppfatning er det ingen som helst konflikt, heller det motsatte. Matproduksjon og dyrs helse er to vidt forskjellige emner etter min oppfatning. På samme måte som fiskeri og landbruk er to vidt forskjellige politiske områder som krever vidt forskjellig angrepsvinkel politisk for å gjøre optimale både hver for seg og samlet sett. -AK


Miljøvern
Ansvaret for miljøpolitikk, rådgiving og bidra til at det internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes.

Tidligere formulering: Initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak gjennom egne virkemidler. Ansvar for å sikre at det internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes. ---Nå strøket--

 • Ansvar for å forebygge videre ødeleggelser av norsk kyst- og havområder til fordel for olje- og gassindustri.+Enig, HVIS det viser seg at det er en reell og sannsynlig fare for ødeleggelser. Vi kan ikke verne Lofoten fordi en fisker "føler" det vil bli et problem.-Marton+enig


Næring og handel
Ansvar for å legge forholdene til rette for næringsliv, oppstartsbedrifter, eksport og import.


Olje og energi
Tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk med fokus på alternative energikjelder som geotermisk-, vind-, sol-, salt-, bølge- og kjernekraft m.m

 • Skal det tas stilling til oljeutvinning i nord-norge? -Lomax Oljeutvinning i nord-norge, slik det debatteres i dag, hører mer til miljøvern, føler jeg.. Hva med å skille miljøverndelen og de kommersielle sidene ved å utvinne olje og gass? Kan det være en idé -AK Enig, det er en god ide. Da kan vi også skille mellom det betente spørsmålet om å få lov til å foreta undersøkelser (miljødepartementet), og hvem som samordner en evt. utbygging (oljedepartementet). -Olve


Samferdsel og infrastruktur
Ansvar for transport av personer, gods og posttjenester. Overoppsyn med veg, flyplasser og jernbane.


Utenriks
Arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje, gass og teknologi. Teknologi er IKKE et stort eksportområde for Norge, Men jeg innser at definisjonen av ansvarsområdene for utenriks trenger en utvidelse. Kom med innspill alle sammen :) -AK)

IT og Internett
Ansvar for digitalt personvern, åpenhet i offentlig sektor, IKT-politikk, telekommunikasjon og fiberutbygging

 • Eige IT-departement med reell makt. Fornyings- og administrasjonsdepartentet er eit pingledepartement compared til f.eks. finans- eller næringsdepartementet. (Vegard) Jeg ser for meg et dept som har rådgivningsfunksjon for alle andre dept. Kan lage en org. struktur dersom noen ikke forstår hva det innebærer. Jeg ser det med fordel at det er et pingledepartement da det ikke kan gjøre like stor skade på industrien som de koporatistiske holdningene rundt finans er i dag. regulering IT og teknologi er noe som ikke burde dras inn i politikken.
 • Bare en liten parentes:Kan vi prøve å utforme breddeprogrammet så dette punktet ikke blir 15 sider lengre enn de andre? Bare for syns skyld?
 • Politikk er politikk. Jeg tror det er umulig å få til. Men når det er sagt: Jeg håper vi får til et 30 siders prinsipp program. Hvor mange sider er grunnloven(Amerikansk og norsk) på? skal vi prøve å sikte oss inn på samme lengde?Syns vi skal gå for en kort og lettfattelig greie som den tyske grunnloven.
 • Opprette et departement som skal stå for utvikling av kravspesifikasjon, akseptansetesting og drift av software som staten bruker. (Thomas Steen)+++ Det er jo det dette er til Thomas. Er ikke det tydelig? -AK Nei, det er så langt fra tydelig. Lag noen nye ansvarsområder under et eller annet politisk emne (departement) da? -AK


Barn, familie og likestilling
Barn og unges oppvekst- og levekår, familie- og samliv, forbrukerinteresser, kjønnslikestilling og antidiskriminering.

 • Alle kjønn er likestilte. Piratpartiet tar sterk avstand fra kjønnsdiskriminering og sexisme, uavhengig av biologi (jfr. cis- og transkjønn) (Tale)+ Dette bør da inkludere "nei til kjønnskvotering" også - fordi individet oppfordres til å velge selv.OG fordi det blir for mange kjønn å skulle kvotere inn.
 • Kjønn skal ikke lenger juridisk bestemmes utifra hvilke genitalier man har, men ved psykiatriske evalueringer - Sigmund
 • Religionsfrihet må praktiseres, men ikke på bekostning av individets ytringsfrihet Det er allerede under et eget departement. Vær snill å følge strukturen og ikke plasser kommentarer der de ikke hører hjemme. Da blir vi ikke ferdig til 15. april.
 • Det bør være en makstid på behandling av asylsaker. Man kan ikke la mennesker sitte på ubestemt tid i asylmottak (kan det bli tilfelle da at flere får avslag fordi det er for mange i kø til å utføre en skikkelig vurdering?) Incentivet er at om makstiden overskrides så har asylantene fri adgang til Norge. da er jeg enig :) Hvem skal behandle asylsaker er spørsmålet. Etter 15. er det om saksbehandlingstiden er for lang. Vær snill å følge de akademiske prinsippene vi bruker på dette dokumentet -AK: Vel, hvis så er tilfellet, er det ingen mening i å publisere innhold, dvs. overskriften taler for seg selv... i så fall er svaret: Inkluderingsdepartementet. En Annen ting: hvis hensikten er å bygge ned byråkratiet, hvorfor starter vi med å bygge på departementene som allerede eksisterer? Personlig kunne jeg tenkt meg å ha alt dette samlet i et "Sosialdepartement" med så få byråkrater som mulig. (Thor). Det vil være temmelig vanskelig å få til uten en total vurdering på et senere tidspunkt av hele strukturen -AK
 • Det er kommet forslag om å flytte Inkludering til Helse og Omsorg, og sette inn Familie her som erstatning for inkludering. ---Begrunnelsen er som følger: Barnekonvensjonen skal sikre at barn har rett til like mye omsorg fra begge biologiske foreldre. Dette er et prinsipp vi har gått bort fra i Norge, Ref: Raundalens siste NOU stunt om bortfall av det biologiske prinsippet, som altså er i sterk konflikt med barnekonvensjonens artikkel 17, er det vel, i den engelske versjonen. -----Likeså er inkludering et Omsorgsspørsmål, mer enn et barne og likestillingsspørsmål. (her var det veldig mye flytende begreper. kombinert med at du er tydelig dårlig i norsk akademisk sett så blir det helhetlig klønete. det er vanskelig å forstå poenget ditt. hvis du heller kunne komme med noen konkrete poenger, og henvise til kilder på en bedre måte, så kan jeg muligens stille meg objektivt til dine synspunkter og prøve å forme en formening.)


Dyre- og viltvern
Ansvar for dyrs vern og velferd Veldig bredt omåde, favner både fisk, havbruk, jakt, produksjonsdyr og kjæledyr.

 • Bør dette være et eget område eller passer det som i dag? (P. Isdahl) - Hav og land er to vidt forskjellige konsept innen primærnæringene, så etter min oppfatning er det overhodet ingen fornuft i å slå alle disse inn under ett politisk område med mindre vi skulle ha en større overordnet plan med matproduksjon i det hele. -AK


Finans
Planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.


 • Piratpartiet ønsker ikke å være et populistisk "nei til avgifter, ja til alt annet"-parti. (tobias)
  • Piratpartiet er tilhenger av enkle, billige tiltak med relativt stor nytteeffekt. Det finnes svært mange gode idéer for hvordan ting kan gjøres bedre.
  • Piratpartiet vil strebe etter å finne en balanse i sine forslag; ethvert kostbart tiltak som Piratpartiet ønsker gjennomført må balanseres med forslag til budsjettkutt eller økte inntekter andre steder. ---Dette er politiske standpunkt. Vi skal ha politiske ansvarsområder på denne padden. Poltikken skal vi ta etter 15. april. -AK --- Dette er et overordnet prinsipp, trodde det var overordnede prinsipper som skulle ned på pad'en her.
 • Piratpartiet befinner seg hverken til høyre eller venstre på den økonomiske skalaen (tobias) - blokkuavhengig.
  • I neste stortingsperiode vil piratpartiets politikk strebe etter å være mest mulig økonomisk nøytral; vi skal hverken jobbe for å bygge ned staten og offentlige tjenester eller for å øke mengden offentlige tjenester.(infrastruktur?)
  • Privatisering, konkurranseutsetting eller offentlig eide tjenester? Piratpartiet har ingen prinsipielle synspunkter på dette, man må se hva som fungerer best i hvert tilfelle, og respektere lokaldemokratiet.Dette har heller ingenting her å gjøre. Vær snill å sett inn ansvarsområder for området finans takk. -AKa


Fiskeri- og kyst
Fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing.

 • det er viktig å ta vare på de økologiske systemene som finnes i dag, slik at neste generasjons fiskere også vil ha noe å leve av. Vi må i stor grad ta hensyn til forskere og eksperter ved vedtak om kvoter, marine naturreservater, minste- og maksimumsmål på fisk, tider på året og døgnet det er lov å fiske, etc. (tobias)
 • lag et eget "primærnæringsdepartement" for å samle landbruk, jordbruk, skogbruk, oppdrett, avl, fiskeri, og andre primærnæringer under ett. Dette departementet bør også ha ansvar for tilsyn og kontroll av næringsmidler som importeres og eksporteres. Lager du et endringsforslag da. For disse emnene dekkes av flere depter i denne padden per akkurat nå. Personlig har jeg litt vanskelig for å forstå at de samme menneskene kan ha kunnskap nok om både jordbruk, og fiske, og skogbruk. Det kommer til å bli et rent kaos organisatorisk. Men det kan jo være du har noen idéer som gjør at det er mulig å få til? -AK ja, det kan bli kaotisk hvis alle skal kunne alt, men problemet i dag er at ulike etater og dept. ikke snakker sammen selv om de, i mange tilfeller hører under samme paraply. Jeg tenker her på et sunt tverrfaglig samarbeid, med færre beslutningstakere, men med en samlet profesjonell stab som har "samme" arbeidsplass, og hvor ansvaret også samles på ett sted (i dag er det for enkelt å skylde på hverandre hvis noe går galt fordi det ikke hører inn under et ansvarsområde, eksempelvis helse, omsorg, barn, og inkludering (som alle har mye til felles og hvor en enkelt sak kan berøre alle deler)). Jeg liker å se på det hele som en spesialisert organisasjon som skal levere et produkt, eksempelvis som et verft hvor ulike avdelinger lager ulike deler, men at alle vet at det ene ikke er uavhengig av det andre. Slik er det også med primærnæringene, og eksport/import og tilsyn av disse. Isolerte enheter hemmer effektivitet, og skaper heller intern konkurranse i stedet for samarbeid. Ergo trenger man også færre byråkrater, men muligens flere spesialister/fagfolk. Tror ikke det er så vanskelig å organisere etter et slikt prinsipp. --Det er vel en grunn til at IT og Internett står øverst på listen her ;) -AK


Administrasjon og Livssyn
Samordner fornyingsarbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, kirkesaker, tros- og livssyn, statlig arbeidsgiverpolitikk og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter.

 • Markere et klart skille mellom kirke og stat. Særbehandlingen av kristendommen må ut av Grunnloven, den må være strengt sekulær. Samtidig må kirkeskatten opphøre. Folk får selv betale for sine religiøse aktiviteter, det er ikke et statlig anliggende. (ØAH)
 • Religiøse/livssynsaktiviteter kan falle inn under kultur, og få støtte som kulturell virksomhet: Det innebærer tre forskjeller ift. dagens praksis: (1) Det er ikke kirken/livssynsorganisasjonen som får støtten, men det aktuelle prosjektet ut fra dets kulturelle verdi (øremerking av midler til kulturelle aktiviteter, administreres av livssynssamfunnet selv, men med tilsyn av det offentlige), og (2) Det vil være mulig å være medlem av mer enn et livssyns- eller trossamfunn, fordi slike medlemskap blir en privatsak uten økonomisk relevans for det offentlige, og derfor (3) staten behøver ikke å vite (og vil ikke få vite) hvem som er med i hvilke/t livssynssamfunn -- dette er private og potensielt sensitive personopplysninger.(Thomas G)

Interessante betraktninger Thomas -AK

 • Betyr dette at vi bør ha et eget kirkepolitisk område? Staten kan overta eierskapet til kulturelt og historisk verdifulle bygg og slik stå for vedlikehold. De som vil bruke bygget betaler en fornuftig leie slik at de kan drive som normalt. Dette frarådes. Se hvordan infrastrukturen er ellers i landet? vil vi at kulturarven skal lide samme skjebne? Private aktører (i dette tilfellet de religiøse som ønsker å fortsette å bruke disse byggene) har mye større incentiv til å vedlikeholde dette ref Tradgedy of the commons- Slett ikke usannsynlig det. Dette bør vi debattere videre frem mot juni. Meget interessante betraktninger + -AK
 • Så hva foreslås det å gjøre med kirke under Administrasjon og Livssyn? Legge inn et punkt i retning av det som jeg nevnte? Er kraftig kontroversielt, men det må være sånn. Staten må være sekulær i et moderne samfunn. Kristenfolket vil protestere, men de stemmer sannsynligvis ikke PIR likevel. Jepp. Tar poenget. Forslaget om å ta vare på kulturbygninger hører vel hjemme et eller annet sted her i denne strukturen? -AKHører vel hjemme under Kultur. -Othar Jeg foreslår at vi fjerner kirkesaker fra her, og lar det gå under kategorien tros- og livssyn. Jeg er personlig uenig, men det er meget gode argumenter her..... #halvtoverbevist -AK Kirkesaker er vel underordnet tros- og livssyn, per definisjon, er det ikke? -Morten
 • Livssyn havner mer naturlig under Kultur enn administrasjon. Hvis livssyn må blandes med noe så bør det under kultur (P. Isdahl)


Forsvar
Ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

 • Øke fokusområder til Heimevernet. Gi heimevernet opplæring i informasjonsinnsamling, formidling, og grunnleggende militærtrening, men avvæpne. Våpenløst heimevern er selvmotsigende.. (Norge har verdens 13. største våpentetthet, noe som tilsier at det ikke våpen som er trusselen. Finn gjerne en korrelasjon som motsier denne påstanden Heimevern kan være mye det. Inkludert miljøvern. (Sivilforsvaret har delvis denne miljøvernrollen i dag P.Isdahl) Det er vanskelig å akseptere anonymisering om våpen er delt ut.) Anonymisere medlemmer av heimevernet. Jobbe tettere med lokalbedrifter. I en krigssituasjon så bør heimevernet fungere som lokalkjente for et helprofesjonelt forsvar, som kan brukes til etterretning og forsvar av leir. Men det er viktig at heimevernet har ingen dokumentasjon eller navn på folk som har denne treningen, slik at invaderende styrker ikke kan gå etter dem. (Thomas Steen) Er det ikkje litt problematisk med hemmeleg miilitær? -VB Enig! Problematisk for fienden. De som har treningen og vet hvem andre som mer med, har få problem. Så ett norsk CIA eller FBI med andre ord? Nei takk....Det har vi allerede. Det heter PST. Heimevernet vil ikke være aktiv utenom stridssituasjon/trening.
 • Samkjøre beredskapsorganisering mellom forsvaret, heimevernet , sivilforsvaret og politireservene. Alle instanser som kan ha behov for ressurser fra disse beredskapsorganisasjonene må vite hva de har kunnskap om/opplæring til. (Dette er etter egen erfaring som vernepliktig i Sivilforsvaret, som oftest kalles ikke sivilforsvaret ut til oppdrag de kunne bidratt på, fordi mange politi/brann-etater ikke har kjennskap til hva vi er gode for).
 • Les Melding til Stortinget om terrorberedskap, der er det mange forslag å bygge videre på. (P. Isdahl)


Helse, inkludering og omsorg
Ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi, i et åpent og transparent helsevesen. Ansvar for kostholds- og ruspolitikk og integrering av innvandrere.

 • sykehusene må drive seg selv, ha eget budsjett og egen valgt ledelse(tommyk) Kva vil "drive seg selv" seie? -VB+ Er det noen studier som uttaler seg om private eller offentlige sykehus gir best tjenestegrad for den vanlige mannen i gata? (Tror blanding av privat og offentlig er best, greit at noen kjøper seg ut av offentlig kø ved å gå til private, da blir køen kortere for alle -- dette er synsing, har ikke studier på det, men det virker som både 100 % offentlig og 100 % privat begge har store svakheter.)
 • åpenhet og innsyn i helsevesenet må være slik at alle kan se hvilke skader og dødsfall som skjer ved hvert sykehus(tommyk)
 • http://forum.piratpartiet.no/viewtopic.php?f=18&t=308
 • Øyne og munn inn i folketrygden med egenandelsordning slik som med resten av kroppen! kevin.+https://www.facebook.com/pages/Gratis-Tannhelse-tannhelsen-inn-i-folketrygden/322946761080936 En side jeg har startet på FB. Kevin. ++ Yess!
 • Utrede mulighet for psykisk legevakt (akutt psykolog/psykiatri) (Thomas Steen)+++
 • Flytte narkotikapolitikk fra justis til helse.+1. Det er viktig å sette de ulike politiske arenaene under de departementene som faktisk vet hva det handler om. Kriminalitet som omhandler narkotika faller fremdeles under justis. Veldig risky. Svært usikker re: umiddelbar politikk, selv om jeg prinsipielt er for å avslutte hele ruskrigen. Det er nok av unge som er opplyst nok til at partiet kan ta ett standpunkt på dette. samtidig vil det komme på dagsorden til de andre partiene som ikke lengre kan vri seg unna å svare på dette området. Forskningen er der og er ganske tydelig; kriminalisering er ikke humant.Hvordan kommer vi oss fram i den politiske floraen om avholdsorganisasjonene går helt bonkers? Narkotikaavhengighet er en sykdom og hører hjemme her. Avkriminalisering hjelper, se resultatet i Portugal, f.eks. De rusavhengige skal ikke plages av politiet/straffeforfølges bare fordi de er avhengige, men det betyr ikke at rusmidlene må være lovlige. Rusmidlene kan være ulovlige og beslaglegges/destrueres, og straffeforfølge bakmennene, ikke de rusavhengige.
 • Bruk Produktkontroll-loven som objektiv, vitenskapelig standard for narkotika, alkohol og tobakk: Fjern unntaksbestemmelsene for disse tre fra Produktkontroll-loven, og fjern spesiallovene om NAT som har bygd seg opp i det vakuumet som har oppstått fordi de er unntatt fra Produktkontroll-loven. (Thomas G)


Velferd og Menneskerett
Ansvaret for sykepenger, attføringsordninger. sosial, uføre, boligstøtte, velferdspermisjoner (bla. fødsels-/svangerskapspermisjon) og menneskerettigheter.

 • Fokusere enda mer på at man opparbeider seg muligheter etter å ha arbeidet (og skattet etter et par år).
 • Alle NAV-tilsette og støtteordningar skal være organisert under staten (per i dag er sosialstønadsdelen kommunal og gjer den veldig mykje vanskelegare for dei som allereie er i ein vanskeleg situasjon. +1 Borgerlønn/minsteinntekt!
 • Boligstøtte osv bør muligens være organisert av kommunen ettersom det er avhengig av lokale forhold. Hva menes med boligstøtte? Hjelp til å få lån? De som ikke har finansiell dekning burde ikke få lån nettopp som følge av betalingsdyktighet. for det er nettopp ved at bunnen i korthuset faller, så kan ikke resten holde seg oppe i løse luften. Å eie bolig er ingen rett. Støtte til husleie/livsopphold? kommunale boliger?
 • Hva med borgerlønn som ett mer rettferdig og enkelt system vs NAV. - Skal vi føre det opp som en del av ansvarsområdet her, så tar vi en rask demokratisk prosess etter den 15. for å fastslå strukturen vi jobber med frem mot juni? -AKVil heller ha programfestet at vi skal forske på borgerlønn og negativ inntektsbeskatning. - Det siste faller vel naturlig inn inder Finans? Vi har forøvrig 0-skatt for mange grupper i dagens system. Pensjonister med lav pensjon, aleneforeldre med opptil relativt høy 'inntekt' og altfor mange rike (men der har vi utfordringen med dobbelbeskatning, som gjør at null-skatt for rike ikke nødvendigvis betyr at pengene de tjener ikke allerede er beskattet). -AK


Arbeid og Innvandring
Politikk knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, innvandring og pensjoner.

 • Kunne Arbeid med fordel puttes under Velferd og Menneskerett? Arbeid, Velferd og Menneskerett med andre ord? Er det en menneskerett å ha jobb? mulig jeg misforstår, men for å svare på mitt eget spørsmål så er det nei. Enig, ved nærmere ettertanke -AK Tja, produktivt virke/utøvelse av kreative evner er en menneskerett. "Arbeid" er bare en måte å organisere dette på, og ikke nødvendigvis den beste dersom arbeid defineres snevert som lønnsarbeid/lønnsslaveri. Nettopp her kommer borgerlønn/minsteinntekt inn.
 • Søndagsåpne matbutikker? Alledagsåpne butikker, ut fra det som markedet etterspør og tilbyr. Klarere skille mellom "handelssoner" og "boligsoner" a la skjenkeringen mht. åpne butikker på søn- og helligdager.


Justis- og beredskap
Ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, domstoler og lovarbeid.

 • Nedkriminalisere rusforbrytelser. Ihvertfall ikke-grove narkotikaforbrytelser bør nedkriminaliseres så det nedreguleres til forenklet forelegg med mulighet for å få alle bøter og registreringer i bøteregisteret slettet etter endt behandlingsløp. Bøtene bør være nasjonalt fastsatt, og ikke være altfor høye. - Sigmund+ På grensen til spesifikk politikk, men siden det også går på hvem som har ansvar for hva lar jeg det stå ;) -AK Vi har oppført at narkotika er ett helseproblem tidligere, men fortsatt skal det utstedes bøter for dette? Lite konsekvent. Rusmidler går på helse og ikke på justis og skal følgelig ikke kriminaliseres med bøter eller lignende. Ei heller de som selger dette. Feilslutning, se kommentar om Produktkontroll-loven høyere opp. Å erstatte dagens overkriminalisering med det jeg foreslår er i seg selv et helsefokusert løp. - Sigmund. Det er ikke overkriminalisering, det er feilkriminalisering: Det er ikke de rusavhengige, men bakmennene og rusmidlene som skal tas. Det er forskjell på nedkriminalisering og avkriminalisering. Avkriminalisering flytter rusproblemet ut av justis og inn under helse. Det går an å kombinere begge forslag. Nedkriminalisering av ikke-grove narkotikalovbrudd rommer langt mer enn å 'avkriminalisere brukerdoser'. - Derfor ble vel ruspolitikk flyttet under Helse, Inkludering og Omsorg. -AK

Kommune og regional
Ansvaret for bolig- og bygningspolitikken, distrikts- og regionalpolitikken, ungdomsbyråd, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.

 • Etablere ungdomsbyråd i alle kommuner, med reell innflytelse på forvaltning i lokalsaker som omhandler dem. Dette er viktig for å ta vare på ytringsfriheten til ungdom og at de skal føle seg hørt. Det kan også kombineres med deltakese over nett. Vil føre til større tillit til demokratiet og mer politisk engasjement og deltakelse.(Kenneth)
 • Senke stemmerettsalderen. Gjerne fra 12 år, kanskje enda lavere.

Kultur
Ansvar for kultur, medier, idrett, frivillig virksomhet, historiske bygninger, minnesmerker, pengespill og lotteri

 • Bevaring av norsk kulturarv, historiske bygninger og minnesmerker. - Othar+ Statlig eller medlemsbasert kirke ? (Det kommer vi fram til etter den 15. April. Det er da detaljene under hver enkelt departement skal inn. Nå er det strukturering.) +++ Takk Othar :D
 • Øke kunnskapen om norrøn kulturarv? - Othar+ Øke kunnskapen om ALL kulturarv :)
 • Lovendringer som avkriminaliserer sport og spill som i dag utøvere må ut av landet for å praktisere på proff nivå!+ Dette må i tilfelle kombineres med gratis behandlingstilbud til spill(gambling)avhengige, siden det der finnes mange tragiske skjebner, og som kan lede til kriminalitet hvis ubehandlet.


Kunnskap
Ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.

 • Konsentrere oss om å slå sammen og styrke adskilte høgskole/universitetsavdelinger i småbyer der mer enn en slik eksisterer. Få bygget campus. Der det ikke finnes mer enn én avdeling av en høyere utdanningsinstitusjon bør avdelingen legges ned og studieplassene relokaliseres til modercampuset. - Sigmund Er det ikke litt merkelig at et parti som er for desentralisering går inn for en slik sentralisering? Men uansett er ikke dette et politikk-spørsmål, dette er noe som skal høre inn under univ/høgskolen sitt lokale/interne selvstyre. Mao. hvert univ/høgsk. bestemmer dette ut fra sin konkrete situasjon, som de selv kjenner best. Er ikke dette en detalj som hører hjemme etter 15.? Eller er det et ansvarsområde under et av de politiske områdene Sigmund? -AK Det er da et statlig hensyn? Ikke nødvendigvis
 • Etterstrebe konsekvensmålinger på gjennomførte politiske vedtak. Har de virket etter hensikt? Hvis ikke, revurder eller skrinlegg. - Are+
 • Forskning og teknologi - ta ut som eget dept? For vikti
 • Høyere utdanning bør ikke blandes med barnehager, grunnskole og vgs. Foreslår at høyrere utdanning slås sammen med forskning og teknologi (P. Isdahl)


Landbruk og mat
Ansvar for mat- og landbrukspolitikken.

 • Kosthold flyttet til Helse og Omsorg -AK
 • Vil ikke dette komme i konflikt med det foreslåtte primærnæringsdep? Dyrevelferd havner naturlig under her, men det er foreslått et eget område for dyr. (P. Isdahl)


Miljøvern
Ansvaret for miljøpolitikk. Initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak gjennom egne virkemidler. Ansvar for å sikre at det internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes. Omformulering: Ansvar for rådgiving og bidra til at det internasjonale miljøvernsamarbeidet bygges ut og styrkes. (?) Alt: Ansvar for å ta initiativ til at det inter...

 • Ansvar for å forebygge videre ødeleggelser av norsk kyst- og havområder til fordel for olje- og gassindustri.+Enig, HVIS det viser seg at det er en reell og sannsynlig fare for ødeleggelser. Vi kan ikke verne Lofoten fordi en fisker "føler" det vil bli et problem.-Marton+enig
 • Jeg ville ha omformulert setning 2. Den gjør dette deptet, om det noensinne blir til, til både lovgiver og utøver uten politisk kontroll -AK
 • endre taktikk fra pisk til gulrot innen miljøhensyn.
 • Overordnet ansvar for å rydde opp i lokalforurensning inne i de større byene. Lokalpolitikerne tør ikke utfordre privatbilismen, ikke engang for å få dieselgiftskrotet vekk fra veiene, og prioriterer heller ikke utbygging av kollektivtransporten. Dette må gjennomføres fra et overordnet nivå.

Næring og handel
Ansvar for å legge forholdene til rette for næringsliv, oppstartsbedrifter, eksport og import.

 • Gårdssalg av alkohol, også over Klasse D, under et fordelaktig avgiftsregime.
 • Fjerne Vinmonopolet og innføre egne løyver for salg av alkohol over Klasse D slik at Hvorfor fjerne Vinmonopolet?


Olje og energi
Tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk med fokus på alternative energikjelder som geotermisk-, vind-, sol-, salt-, bølge- og kjernekraft m.m

 • Enig. Kjernekraft er viktig.
 • Leste jeg riktig? Kjernekraft? Hvorfor? Hvorfor ikke?+ Fordi det er en unødvendig risiko som vi ikke behøver å ty til om vi benytter oss av de andre mulighetene inntil vi finner en 100% sikker måte å bruke f.eks. thorium på.+Enig i det. Men å utelukke kjernekraft helt og gjøre det til en ting man absolutt ikke ønsker seg vil jo etterhvert gjøre at man utelukker eventuelle 100% sikre måter å utvinne kjernekraft på. Kjernekraft gir avfall som er vanskelig og dyrt å oppbevare.Forskning på kjernekraft er viktig, selv om vi ikke behøver det i dag. Det er greit å ha teknologien klar når vi trenger den.+++ Men vi burde absolutt se på løsninger som er thorium-baserte, ettersom thorium er lettere å oppbevare og har mindre halveringstid enn uran osv. Det kreves også mindre areal for å bygge et kjernekraftverk som blir drevet av thorium. Dessuten er thorium en naturlig forekomst som det finnes massevis av.+ All forskning er bra, men vi har mange gode muligheter for kraftproduksjon som er mye mer miljøvennlig pr. i dag. Eventuelle nye teknologier som forskes fram vil jo bare gi oss flere muligheter i framtiden.+Kjernekraft er den eneste reelle grønne energikilden utover sol, vind, bølge og evt. saltvann. Selv et jordskjelv på 8.0 og etterfølgende tsunami som er verste i moderne tid, så har ingen dødd av radioaktiviteten per dags dato.+ Her snakker vi om en reell fare for radioaktivt utslipp som kan skape problemer.Kull skaper mer radioaktivt utslipp enn kjernekraft. Og de går hele tiden. Kjernekraft vil bare slippe ut like mye/mer radioaktivitet ved uhell. Og selv jordskjelv på 8.0 og påfølgende tsunami overstiger ikke radioaktivitetsutslippene til kull. Risikoen rundt atomkraft er så lav at det er naivt å unngå bruke det når vi har faktiske problemer med forurensing fra andre kilder.+ Det er viktig å inkludera eksternalitetar når ein vurderar energikjelder. Kjernekraft utan ei løysing på avfallsproblematikken er ikkje bra. Då dyttar me problemet over på framtidige generasjonar.

. -VBUtvinning av kraft fra thorium produserer langt, langt mindre avfall enn det som er tilfellet med lettvannsreaktorene vi har idag. Jeg vil påpeke at thorium er kjernekraft - det å ha fokus på alt. energikilde, som kjernekraft, er ikke ensbetydende med å bygge ut eksisterende teknologi..

 • Moderne kjernekraft innebærer i Norge så og si ingen risiko for ulykker, vi har jo ikke for vane å slite med jordskjelv og tsunamier. Det er i dag en av de reneste energikildene innenfor vår teknologiske evne, og burde blitt bygget i steden for "midlertidige" gasskraftverk når dette var en sak. Det vil også være renere med norsk kjernekraft enn importert gass/kullmiks fra europa. Gass/kull er mye verre, helt enig. Det betyr ikke nødvendigvis at thorium er et bra alternativ. Sammenlign thorium med de beste konkurrentene, ikke de dårligste!
 • Må huske på at det er forskjell på et kjernekraftverk som var laget for anrikning av uran til bruk i atombomber, og dagens modeller som produserer forbausende lite avfall. Thoriumkraftverk, om teknologien finpusses og blir ferdigstilt, kan tilogmed benytte seg av det avfallet som blir til overs fra mer konvensjonelle atomkraftverk. Sverige har hatt kjernekraft i hvor mange år nå? Og har dere hørt om lagringsproblemer derfra enda?+
 • Hemp fjernet - Det har overhodet ingenting med energi å gjøre i denne sammenhengen :D -AK Sikker på det? http://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/biofuels/hemp-energy.htm Det blir for detaljert. Det burde da ikke ha noe med saken om det skal innlemmes som en energi-kilde eller ikke? Poenget er at det er en alternativ energi-kilde og bør anerkjennes som det også! hvertfall så lenge salt står der også :P Det er allerede under alternative energikilder. Listen er bare eksempler. Det er ikke nødvendig å bli for nøye her. Jeg foreslår at vi fjerner alt etter alternative energikjelder. Resten får vi diskutere når dokumentet her er ferdig. _AK
 • Skal det tas stilling til oljeutvinning i nord-norge? -Lomax Oljeutvinning i nord-norge, slik det debatteres i dag, hører mer til miljøvern, føler jeg.. Hva med å skille miljøverndelen og de kommersielle sidene ved å utvinne olje og gass? Kan det være en idé -AK
 • Solenergisatellitter? Et annet punkt enn solenergioppsamling på bakken. Også styrke norsk romvirksomhet.


Samferdsel og infrastruktur
Ansvar for transport av personer, gods og posttjenester. Overoppsyn med veg, flyplasser og jernbane.

 • Jeg sliter tydeligvis med skillet mellom politiske standpunkt og hva et departement skal inneholde, så jeg prøver igjen. Dette området bør inneholde et fokus på å få ned omkostningene og byråkratiet ved finansiering av vei og bane. Se for eksempel på dagens løsning med bompenger, bensinavgift, årsavgift, rushtidsavgift og kjøpsavgift (og fotobokser + streknings-ATK) mot ren skattefinansiering.-Marton Nei -- fokuset må være å få en så bra, effektiv og funksjonell infrastruktur som mulig -- og IKKE en så billig infrastruktur som mulig! Kvalitet er viktigst. Mange av de avgiftene som nevnes er ikke "byråkrati", men miljøavgifter for å bøte på eksternalitetsproblemer.(Thomas G)


Utenriks
Arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje, gass og teknologi.

2013-04-07 23:55

2013-04-06 23:36

2013-04-06 10:48