Endringsforslag til Kjerneprogrammet for Landsmøtet 2017

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 14. apr. 2017 kl. 09:21 av CaptainBlue (diskusjon | bidrag) (KEF-23)
Hopp til: navigasjon, søk

<< Tilbake til Landsmøte 2017Husk at Piratpartiets søyler er grunnlaget for forslagene her.
Se også Kjerneprogrammet
Når vi utarbeider endringer til Kjerneprogrammet er det spesielt en ting fra Kjerneprogrammet å være oppmerksom på:

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

I tillegg bør vi alle se gjennom og forstå Piratpartiets vedtekter og Piratkodeksen.


KEF = Kjerneprogram EndringsforslagInnhold

Mal KEF-#

Bruk denne malen for endringsforslag i kjerneprogram:

Tittel Henvisning til nummer i Kjerneprogrammet
Forslagsstiller Fornavn (Mellomnavn) Etternavn
Medlem av fylkeslag Navn på fylkeslag
Kontaktinformasjon E-post: Din E-epostadresse, eller andre måter Valgbanden kan kontakte deg på. Telefon, sosiale medier, eller det som passer deg best. Send gjerne denne informasjonen til sekretariatet.
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende Kjerneprogram, eller en forklaring om det er et tillegg til eksisterende Kjerneprogram / Søylene.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget En god begrunnelse med grunnlag i forskning og motivasjonen din for endringsforslaget.

Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på Kjerneprogrammet / Søylene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?

Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Lenk til Piraptaritet_No Reddit hvor vi diskuter saken


KEF-1

Tittel Tillegg til Kjerneprogrammet
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
Endringsforslag Forslag om tillegg til kjerneprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema.
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.

Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid

Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.


1 IT og Internett

1.1 Digitalt personvern

1.2 Åpenhet i offentlig sektor

1.3 IKT-politikk

1.4 Telekommunikasjon 1.5 Fiberutbygging


2 Barn, Familie og Likestilling

2.1 Barn og unges oppvekst- og levekår

2.2 Familie- og samliv

2.3 Forbrukerinteresser

2.4 Kjønnslikestilling

2.5 Integrering


3 Dyre- og Viltvern

3.1 Dyrevern

3.2 Dyrs velferd


4 Finans

4.1 Økonomisk politikk

4.2 Finansmarkedene

4.3 Statsbudsjettet


5 Fiskeri- og Kyst

5.1 Fiskeri- og havbruksnæring

5.2 Fiskehelse og fiskevelferd

5.3 Sjømattrygghet og -kvalitet

5.4 Havner

5.5 Infrastruktur for sjøtransport

5.6 Beredskap mot akutt forurensing


6 Administrasjon og Livssyn

6.1 Fornyingsarbeidet i offentlig sektor

6.2 Forvaltningspolitikk

6.3 Konkurransepolitikk

6.4 Tros- og livssyn

6.5 Statlig arbeidsgiverpolitikk

6.6 Samer og nasjonale minoriteter


7 Forsvar

7.1 Sikkerhetspolitikk

7.2 Forsvarspolitikk

7.3 Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver


8 Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

8.1 Helse- og omsorgstjenester

8.2 Kostholdspolitikk

8.3 Ruspolitikk


9 Velferd og Menneskerett

9.1 Sykepenger og velferdspermisjoner

9.2 Sosial og bostøtte

9.3 Attføring og ufør

9.4 Menneskerettigheter


10 Arbeid og Innvandring

10.1 Arbeidsmarked og arbeidsmiljø

10.2 Innvandring

10.3 Pensjoner


11 Justis- og Beredskap

11.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

11.2 Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg

11.3 Domstoler og lovarbeid


12 Kommune og Regional

12.1 Bolig- og utbygningspolitikken

12.2 Distrikts- og regionalpolitikk

12.3 Ungdomsbyråd

12.4 Kommuneøkonomi

12.5 Lokalforvaltning

12.6 Gjennomføring av valg


13 Kultur

13.1 Kultur

13.2 Medier

13.3 Idrett

13.4 Frivillig virksomhet

13.5 Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker

13.6 Pengespill og lotteri


14 Kunnskap

14.1 Barnehager

14.2 Grunnskoler

14.3 Videregående opplæring

14.4 Høyere utdanning

14.5 Forskning


15 Landbruk og Mat

15.1 Matpolitikk

15.2 Landbrukspolitikk


16 Miljøvern

16.1 Miljøpolitikk

16.2 Internasjonalt miljøvernsamarbeid


17 Næring og Handel

17.1 Næringslivspolitikk

17.2 Oppstartsbedrifter

17.3 Eksport og import


18 Olje og Energi

18.1 Energipolitikk

18.2 Alternative energikilder


19 Samferdsel og Infrastruktur

19.1 Persontransport

19.2 Godstransport og posttjenester

19.3 Vegpolitikk

19.4 Flyplasser og flytrafikk

19.5 Jernbane


20 Utenriks

20.1 Internasjonalt politisk samarbeid

20.2 Forvaltning av norske landområder

20.3 Forvaltning av norske havområder

20.4 Andre utenriksspørsmål


Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Lenk til Piraptaritet_No Reddit hvor vi diskuter saken Kommer snart. Er under arbeid.

KEF-2

Erstatte Kjerneprogrammet som det er i dag Hele Kjerneprogrammet
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
Endringsforslag Forslag om erstatning av dagens kjerneprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema og vil være kpoi og lim fra dagens kjerneprogram men med en struktur som de fleste velgerne kan forstå. Det vil også gjøre det enklere for pirater å forklare hva Piratpartiet er og hvordan Piratpartiet ønsker å endre de politiske prosessene med prosessteknikker basert på forskning først og fremst.
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.

Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid

Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.


IT og Internett - [1]

[1] Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser. Piratpartiet verdsetter grunnlovsfestede menneskerettigheter, også når samfunnet endres av teknologi. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss

Piratpartiet vil:
* Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
* Ha et fritt og åpent internett

Digitalt personvern - [1.1]

[1.1] Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke.

Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:

* Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
* Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigheter og forbrukerrettigheter.
* Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Åpenhet i offentlig sektor - [1.2]

[1.2] Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet er det ikke ekte demokrati.

IKT-politikk - [1.3]

[1.3] Piratpartiet vil:
* Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
* Kreve at alt av offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig for muligheter for gjenbruk.

Telekommunikasjon - [1.4]

[1.4] Piratpartiet vil:
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting.
* Sikre retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og kryptert informasjon.

Fiberutbygging - [1.5]

[1.5] Piratpartiet vil:
* Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.

Barn, Familie og Likestilling - [2]

Start emnefelt med "[2] Tittel på post / forslag / innspill"

Barn og unges oppvekst- og levekår - [2.1]

Start emnefelt med "[2.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Familie- og samliv - [2.2]

Start emnefelt med "[2.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Forbrukerinteresser - [2.3]

Start emnefelt med "[2.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kjønnslikestilling - [2.4]

Start emnefelt med "[2.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Integrering - [2.5]

Start emnefelt med "[2.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Dyre- og Viltvern - [3]

Start emnefelt med "[3] Tittel på post / forslag / innspill"

Dyrevern - [3.1]

Start emnefelt med "[3.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Dyrs velferd - [3.2]

Start emnefelt med "[3.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Finans - [4]

Start emnefelt med "[4] Tittel på post / forslag / innspill"

Økonomisk politikk - [4.1]

[4.1] Piratpartiet vil: 
* Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.
* Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser

Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.

I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk.

Finansmarkedene - [4.2]

Start emnefelt med "[4.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Statsbudsjettet - [4.3]

Start emnefelt med "[4.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Fiskeri- og Kyst - [5]

Start emnefelt med "[5] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskeri- og havbruksnæring - [5.1]

Start emnefelt med "[5.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Fiskehelse og fiskevelferd - [5.2]

Start emnefelt med "[5.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Sjømattrygghet og -kvalitet - [5.3]

Start emnefelt med "[5.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Havner - [5.4]

Start emnefelt med "[5.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Infrastruktur for sjøtransport - [5.5]

Start emnefelt med "[5.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Beredskap mot akutt forurensing - [5.6]

Start emnefelt med "[5.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Administrasjon og Livssyn - [6]

Start emnefelt med "[6] Tittel på post / forslag / innspill"

Fornyingsarbeidet i offentlig sektor - [6.1]

Start emnefelt med "[6.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltningspolitikk - [6.2]

[6.2] Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem.

Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i både politikken og offentlig forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett.

Konkurransepolitikk - [6.3]

Start emnefelt med "[6.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Tros- og livssyn - [6.4]

Start emnefelt med "[6.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Statlig arbeidsgiverpolitikk - [6.5]

Start emnefelt med "[6.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Samer og nasjonale minoriteter - [6.6]

Start emnefelt med "[6.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Forsvar - [7]

Start emnefelt med "[7] Tittel på post / forslag / innspill"

Sikkerhetspolitikk - [7.1]

Start emnefelt med "[7.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forsvarspolitikk - [7.2]

Start emnefelt med "[7.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver - [7.3]

Start emnefelt med "[7.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg - [8]

Start emnefelt med "[8] Tittel på post / forslag / innspill"

Helse- og omsorgstjenester - [8.1]

Start emnefelt med "[8.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kostholdspolitikk - [8.2]

Start emnefelt med "[8.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ruspolitikk - [8.3]

Start emnefelt med "[8.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Velferd og Menneskerett - [9]

Start emnefelt med "[9] Tittel på post / forslag / innspill"

Sykepenger og velferdspermisjoner - [9.1]

Start emnefelt med "[9.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Sosial og bostøtte - [9.2]

Start emnefelt med "[9.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Attføring og ufør - [9.3]

Start emnefelt med "[9.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Menneskerettigheter - [9.4]

Start emnefelt med "[9.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Arbeid og Innvandring - [10]

Start emnefelt med "[10] Tittel på post / forslag / innspill"

Arbeidsmarked og arbeidsmiljø - [10.1]

Start emnefelt med "[10.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Innvandring - [10.2]

Start emnefelt med "[10.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Pensjoner - [10.3]

Start emnefelt med "[10.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Justis- og Beredskap - [11]

Start emnefelt med "[11] Tittel på post / forslag / innspill"

Samfunnssikkerhet og beredskap - [11.1]

Start emnefelt med "[11.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg - [11.2]

Start emnefelt med "[11.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Domstoler og lovarbeid - [11.3]

Start emnefelt med "[11.3] Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Alle har et grunnleggende krav på rettssikkerhet, og at lovens bokstav blir fulgt. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Kommune og Regional - [12]

Start emnefelt med "[12] Tittel på post / forslag / innspill"

Bolig- og utbygningspolitikken - [12.1]

Start emnefelt med "[12.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Distrikts- og regionalpolitikk - [12.2]

Start emnefelt med "[12.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Ungdomsbyråd - [12.3]

Start emnefelt med "[12.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Kommuneøkonomi - [12.4]

Start emnefelt med "[12.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Lokalforvaltning - [12.5]

Start emnefelt med "[12.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Gjennomføring av valg - [12.6]

Start emnefelt med "[12.6] Tittel på post / forslag / innspill"


Kultur - [13]

[13] Piratpartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Kultur - [13.1]

Start emnefelt med "[13.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Medier - [13.2]

Start emnefelt med "[13.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Idrett - [13.3]

Start emnefelt med "[13.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Frivillig virksomhet - [13.4]

Start emnefelt med "[13.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker - [13.5]

Start emnefelt med "[13.5] Tittel på post / forslag / innspill"

Pengespill og lotteri - [13.6]

Start emnefelt med "[13.6] Tittel på post / forslag / innspill"

Kunnskap - [14]

Start emnefelt med "[14] Tittel på post / forslag / innspill"

Barnehager - [14.1]

Start emnefelt med "[14.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Grunnskoler - [14.2]

Start emnefelt med "[14.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Videregående opplæring - [14.3]

Start emnefelt med "[14.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Høyere utdanning - [14.4]

Start emnefelt med "[14.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Forskning - [14.5]

Start emnefelt med "[14.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Landbruk og Mat - [15]

Start emnefelt med "[15] Tittel på post / forslag / innspill"

Matpolitikk - [15.1]

Start emnefelt med "[15.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Landbrukspolitikk - [15.2]

Start emnefelt med "[15.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Miljøvern - [16]

Start emnefelt med "[16] Tittel på post / forslag / innspill"

Miljøpolitikk - [16.1]

Start emnefelt med "[16.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt miljøvernsamarbeid - [16.2]

Start emnefelt med "[16.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Næring og Handel - [17]

Start emnefelt med "[17] Tittel på post / forslag / innspill"

Næringslivspolitikk - [17.1]

[17.1] En pirat i vår forstand av ordet, er en person som

* Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser
* Våger å stille spørsmålstegn ved «etablerte sannheter»
* Mener det er uheldig med forretningsmodeller som baserer inntjeningen på en kunstig skapt knapphet
* Ikke anser det som «tyveri» å omgå etablerte distribusjonsmonopoler som er utgått på dato

Oppstartsbedrifter - [17.2]

Start emnefelt med "[17.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Eksport og import - [17.3]

Start emnefelt med "[17.3] Tittel på post / forslag / innspill"


Olje og Energi - [18]

Start emnefelt med "[18] Tittel på post / forslag / innspill"

Energipolitikk - [18.1]

Start emnefelt med "[18.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Alternative energikilder - [18.2]

Start emnefelt med "[18.2] Tittel på post / forslag / innspill"


Samferdsel og Infrastruktur - [19]

Start emnefelt med "[19] Tittel på post / forslag / innspill"

Persontransport - [19.1]

Start emnefelt med "[19.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Godstransport og posttjenester - [19.2]

Start emnefelt med "[19.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Vegpolitikk - [19.3]

Start emnefelt med "[19.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Flyplasser og flytrafikk - [19.4]

Start emnefelt med "[19.4] Tittel på post / forslag / innspill"

Jernbane - [19.5]

Start emnefelt med "[19.5] Tittel på post / forslag / innspill"


Utenriks - [20]

Start emnefelt med "[20] Tittel på post / forslag / innspill"

Internasjonalt politisk samarbeid - [20.1]

Start emnefelt med "[20.1] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske landområder - [20.2]

Start emnefelt med "[20.2] Tittel på post / forslag / innspill"

Forvaltning av norske havområder - [20.3]

Start emnefelt med "[20.3] Tittel på post / forslag / innspill"

Andre utenriksspørsmål - [20.4]

Start emnefelt med "[20.4] Tittel på post / forslag / innspill"


Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Lenk til Piraptaritet_No Reddit hvor vi diskuter saken Kommer snart. Er under arbeid.

KEF-3

Tittel Nye søyler: "6. Utdanning" og "7. Næringsliv og økonomi"
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Opprett desse søylene rett etter dagens siste siste (og femte) søyle.

"6. Utdanning

Prinsipper

Piratpartiet vil konkret

7. Næringsliv og økonomi

Prinsipper

Piratpartiet vil konkret"

I følgjande forslag legg vi inn innhald i desse søylene frå dei eksisterande søylene i kjerneprogrammet.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget "Kunnskap og kultur" har innhald om utdanning som ikkje passar godt saman med resten av innhaldet om deling av kunnskap og kultur (åndsverk) og kulturliv. Næringsliv tar innhald mest frå demokrati-søyla, som ikkje er så godt relatert til demokrati og vanleg samfunnsliv.
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-4

Tittel | Innhold for prinsippene i den nye søyla "Næringsliv og økonomi"
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Flytt avsnittene om bedrifter og boliger fra prinsippene til "Demokrati (og samfunn)" til prinsippene til "Næringsliv og økonomi", altså følgjande tekst:

"Piratpartiet vil sikre låntakere mot verdifall i bolig, og la låntaker betale sitt boliglån ved å overføre eiendommen til banken. Utlån og avgifter skal være faste slik at låntakere kan endre sine låneinstitusjoner dersom de ønsker det, på samme måte som en bytter bank. Slik kan vi etablere et normalt forbrukermarked. Gjeldsordningsloven må forenkles med raskere sletting av gjeld. Folk skal ikke slås konkurs på grunn av økonomisk kollaps forårsaket av deres utlåner.</p>

Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir."

I den nye plasseringa får står dei to avsnitta i motsett rekkjefølgje, altså slik:

"Store bedrifter har fått altfor mye oppmerksomhet de siste årene. Bedrifter med færre enn 100 ansatte utgjør 99 % av norsk næringsliv. Over 1 million arbeider i små og mellomstore bedrifter. Piratpartiet ønsker å forbedre forholdene for små og mellomstore bedrifter med forenklet rammeverk. Piratpartiet vil se på mulighetene som internett- og delingsøkonomien gir.

Piratpartiet vil sikre låntakere mot verdifall i bolig, og la låntaker betale sitt boliglån ved å overføre eiendommen til banken. Utlån og avgifter skal være faste slik at låntakere kan endre sine låneinstitusjoner dersom de ønsker det, på samme måte som en bytter bank. Slik kan vi etablere et normalt forbrukermarked. Gjeldsordningsloven må forenkles med raskere sletting av gjeld. Folk skal ikke slås konkurs på grunn av økonomisk kollaps forårsaket av deres utlåner."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette blir foreslått flytta fordi det ikkje passar så godt inn i søyla som det står i akkurat no. Rekkjefølgje på avsnitt er endra fordi det som no kjem først med bedrifter verkar viktigare for ei slik søyle enn i det som no kjem i andre avsnitt.
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-5

Tittel Eksamen for privatister
Forslagsstiller Kenneth Polden
Medlem av fylkeslag Nordland
Kontaktinformasjon E-post: kenneth@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg følgende avsnitt inn på passende sted under «Prinsipper» i søyla «Kunnskap og kultur» eller i søyla «Utdanning» viss Targeir Attestogs strukturendringsforslag blir vedtatt:

«Piratpartiet ønsker å innføre et eksamensprogram, som likner SAT i USA, for folk som mangler vitnemål fra videregående skole eller ønsker å forbedre det uten å måtte ta opp fag som strekker seg utover unødvendig lang tid.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Forslaget er rett å slett en idé som jeg har hatt lenge der for eksempel NAV kan holde tester en gang i året, som tar for seg pensumet fra den videregående skolen. Man skal kunne møte opp og ta den testen og få et resultat som man kan søke på høyere utdannelse med istedenfor et dårlig vitnemål. Alle burde være redde for å ende opp med et dead-end-studium, som de sitter på grunn av avgjørelser som de tok da de var 16 år.

Det bør være mulig å forbedre karakterene sine ved å ta en omfattende eksamen som gir en resultater som man kan søke på skole med. I tilfelle man har gjort det dårlig på vgs så skal dette være et tilbud til folk som ikke har tid og råd til å ta tre-åring videregående på nytt, men vil gjøre noe ut av livet. NAV kan være ansvarlig for å få gjennomført slike tester. Man skal kunne melde seg opp to uker før. Ingen undervisning kreves. Poenget er å gi folk tilbud til å forbedre søkemulighetene for universitet og høgskole, uten å måtte kaste vekk verdifull tid av livet sitt på å ta videregående utdanning på overtid.

Vanlig skolegang skal fremdeles være hovedveien, men dette testalternativet er til for å minske ressursbruk i skolen og minske bortkasta tid for enkeltindivid for tilfeller der vedkommende slet i tida på videregående. Forslagstiller viser til liknende system i USA.

Dette er i bunn og grunn en gratis privatistordning. Det skal være en samla eksamen som gir deg en samla score, som man kan søke om utdannelse med. Ideen handler om å kunne lettere samle opp og optimalisere folk som falt ut av systemet, enten fordi de slet i ten-åra, eller av ulike grunner trenger en ny sjanse. Forslagstiller håper at dette systemet skal kunne optimalisere ressursene i samfunnet på en kostnadseffektiv måte.

Forslagstiller mener at flere folk angrer på måten som de levde i ten-åra med tanke på skole. De har ikke tid til normert tidsløp (alle tre åra) på videregående på nytt.

Flere skjemmes over å måtte ta videregående på nytt for å komme inn på høgskole, men er likevel motiverte til å lære selv og ta en erstatningstest for eksamenene og tentamenene på videregående.

Er naturligvis mulig at enkelte ikke kommer inn på høgskole fordi de ikke har kunnskaper nok, men man burde i alle fall ha sjansen til å vise hva man kan.

Begrunnelse 2:

Jeg meiner det bør være mulig å forbedre karakterene sine ved å ta en omfattende eksamen som gir deg noen resultater som du kan søke på skole med. I tilfelle du har gjort det dårlig på videregående skole, så vil jeg at dette skal være et tilbud til folk som ikke har tid og råd til å kaste vekk tre år på å ta videregående skole på nytt, men samtidig vil gjøre noe ut av livet. Jeg foreslo at NAV [men ikke kan være andre også] kunne være ansvarlige for å få gjennomført å holdt disse testene, og i motsetning til tidligare, så kan du melda deg opp opp to uker før, og det krever ingen undervisning, for heile poenget er å gi et tilbud der folk kan forbedre søkemulighetene til universitet og høgskole, uten å måtte kaste vekk verdifull tid av livet sitt.

Vi kan se på det som en oppdatert og bedre versjon av det de har i USA. Bare istedenfor å ha det som standardisert system (jeg vil at vanlig skolegang skal være hovedveien) så har vi denne testen som et alternativ for å minske ressursbruk i skolen, og minske bortkasta tid for enkeltindivid.

Dette er i grunnen en gratis privatistordning, men en samla eksamen som gir deg en samla score, som du kan så søke på utdannelse med. Ideen handler om å kunne lettere samle opp å optimalisere folk som har falt ut av systemet enten fordi de sleit i ten-årå, eller av ulike grunner trenger en ny sjanse. Dette er mitt håp å skulle optimalisere ressursene i samfunnet på en meget kostnadseffektiv måte.

Det er fleire folk som angrer på måten de levde tenårå på med tanke på skole, men de har ikke tid til å ta alle tre årå (legge inn arbeide for å ta opp faga igjen osv.). Jeg synes de burde få en sjanse til å forbedre seg.

Kommentar fra Programbanden Blir lagt inn i søyla «Utdanning» viss Targeir Attestogs strukturendringsforslag blir vedtatt.


Veldig bra forslag, kan med fordel legge på at det burde opprettes en gratis pensumportal for VGS, slik at selvstudier er mer gjennomførbart for Ola og Kari Nordmann.

Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5kddws/program_2017_forslag_kk2_fra_kenneth_polden/

KEF-6

Tittel 4.5.2
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Flytt tre punkt om utdanning frå søyle om kunnskap og kultur til søyle om utdanning, altså følgjande punkt:

"

 • Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler.
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Støtte Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.

"

Nøyaktig plassering er den nye "Piratpartiet vil konkret"-lista.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-7

Tittel Skolemateriell på nett
Forslagsstiller Rune Mathisen
Medlem av fylkeslag Telemark
Kontaktinformasjon E-post: [Fyll inn]
Endringsforslag "Støtte Nasjonal digital læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett."

endres til

"* Sørge for frie og åpne læremidler til alle fag i grunnopplæringa."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Denne formuleringa gir partiet mer frihet i forhold til hvem som bidrar og hvordan læremidlene skal distribueres. Jeg synes også at vi bør bruke begrepet “åpne og frie…” framfor “fritt tilgjengelig på nett”.

Jeg har jobba i NDLA, og kjenner den organisasjonen veldig godt. For tiden fungerer den dessverre ikke optimalt. I 2015 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av NDLA, og det ble avdekket flere brudd på lover og regler. I tillegg så man et behov for en enda grundigere revisjon. Denne revisjonen pågår fortsatt, og jeg tror at vi vil få en ny rapport om kort tid.

Med bakgrunn i disse interne problemene i NDLA, foreslår jeg at det aktuelle punktet i kjerneprogrammet som vist ovenfor.

De aller fleste kommersielle aktørene i læremiddelmarkedet har materiell som er “fritt tilgjengelig” på nett, men det er opphavsrettsbeskyttet og bruken reguleres gjennom KOPINOR-avtalen. Mitt forslag “åpne og frie…” ligger nærmere opptil begrepene som brukes i OER-bevegelsen, se https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources

Kommentar fra Programbanden Hvis omstruktureringsforslaget til Targeir Attestog blir vedtatt, skjer denne endringa i søyla "Utdanning".
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5n8f5h/program_2017_forslag_kk3_fra_rune_mathisen/

KEF-8

Tittel Programmeringsfag på vgs
Forslagsstiller Rune Mathisen
Medlem av fylkeslag Telemark
Kontaktinformasjon E-post: [Fyll inn]
Endringsforslag Slett følgende punkt under «KUNNSKAP OG KULTUR – Piratpartiet vil konkret» (ny struktur: Utdanning):

«• Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Her er jeg usikker på hvorfor det skal etableres regionale tilbud, og ikke nasjonale. I tillegg er jeg usikker på om det nåværende tilbudet er godt nok kjent. Per i dag er fagene Informasjonsteknologi 1 og 2 programfag på studiespesialiserende studieretning. IT1 inneholder noe programmering, og IT2 er et rent programmeringsfag. I tillegg er det et nytt (og enda mer “hardcore”) fag på gang som heter “Programmering og modellering”. Lokale forsøk blir satt i gang kommende høst, og nasjonale forsøk fra høsten 2018.

Jeg foreslår derfor at dette punktet i kjerneprogrammet slettes, og erstattes med det jeg foreslår i forslag KEF-7 (og KEF-8)

Kommentar fra Programbanden
Debatt

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytbdt/program_2017_forslag_kk4_fra_rune_mathisen/

KEF-9

Tittel Prinsipp for søyla Utdanning
Forslagsstiller Rune Mathisen
Medlem av fylkeslag Telemark
Kontaktinformasjon E-post: [Fyll inn]
Endringsforslag Denne setningen legges inn under “Prinsipper” i del "6. Utdanning” (eller Kunnskap og kultur i gammel struktur) i kjerneprogrammet:

«Gode kunnskaper om informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser er avgjørende for at mennesker skal ta gode valg i dagens og morgendagens samfunn.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Felles begrunnelse for KEF-7 og KEF-8:

Per i dag er matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving fellesfag i videregående skole. Jeg foreslår å legge til et nytt fellesfag “informasjonsteknologi”. For å få plass til et nytt fag, må noe annet vike plass. Jeg foreslår at deler av samfunnsfaget og norskfaget flyttes over på det nye informasjonsteknologifaget. Det kan også være relevant å bruke deler av matematikkfaget.

Slik opplæringa er organisert i dag, får elevene i norsk skole opplæring i “digitale ferdigheter” ved at dette skal være en del av alle fag i skolen. Det er bra, men hovedfokuset blir da på opplæring i bruk av verktøy som er relevante for de enkelte fagene. Det er lite rom for dybdeopplæring i informasjonsteknologi.

Jeg ønsker et bredt anlagt informasjonsteknologifag som både omfavner informasjonsteknologiens rolle i samfunnet, teknologikunnskap og programmering. En del av kompetansemålene fra faget Informasjonsteknologi 1 kan være et godt utgangspunkt for utforming av et nytt fellesfag. Noen av disse kan være:

• beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten

• forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd

• gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer

• gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi

• beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser

• beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

• gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

• utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

• redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

• sette opp krav til og vurdere nettsteder

• lage dynamiske nettsider

Dette er et utvalg av kompetansemål fra faget Informasjonteknologi 1. Alle kompetansemål for faget kan leses her: https://www.udir.no/kl06/INF1-01/Hele/Kompetansemaal/informasjonsteknologi-1

Kommentar fra Programbanden
Debatt

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytbno/program_2017_forslag_kk5_fra_rune_mathisen/

KEF-10

Tittel Konkret punkt for søyla Utdanning
Forslagsstiller Rune Mathisen
Medlem av fylkeslag Telemark
Kontaktinformasjon E-post: [Fyll inn]
Endringsforslag Denne setningen legges inn i «Utdanning (gammel struktur: Kunnskap og kultur) - Piratpartiet vil konkret»:

«Innføre informasjonsteknologi som nytt fellesfag i videregående skole.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Felles begrunnelse for KEF-7 og KEF-8:

Per i dag er matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving fellesfag i videregående skole. Jeg foreslår å legge til et nytt fellesfag “informasjonsteknologi”. For å få plass til et nytt fag, må noe annet vike plass. Jeg foreslår at deler av samfunnsfaget og norskfaget flyttes over på det nye informasjonsteknologifaget. Det kan også være relevant å bruke deler av matematikkfaget.

Slik opplæringa er organisert i dag, får elevene i norsk skole opplæring i “digitale ferdigheter” ved at dette skal være en del av alle fag i skolen. Det er bra, men hovedfokuset blir da på opplæring i bruk av verktøy som er relevante for de enkelte fagene. Det er lite rom for dybdeopplæring i informasjonsteknologi.

Jeg ønsker et bredt anlagt informasjonsteknologifag som både omfavner informasjonsteknologiens rolle i samfunnet, teknologikunnskap og programmering. En del av kompetansemålene fra faget Informasjonsteknologi 1 kan være et godt utgangspunkt for utforming av et nytt fellesfag. Noen av disse kan være:

• beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten

• forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd

• gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer

• gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi

• beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser

• beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

• gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

• utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

• redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

• sette opp krav til og vurdere nettsteder

• lage dynamiske nettsider

Dette er et utvalg av kompetansemål fra faget Informasjonteknologi 1. Alle kompetansemål for faget kan leses her: https://www.udir.no/kl06/INF1-01/Hele/Kompetansemaal/informasjonsteknologi-1

Kommentar fra Programbanden
Debatt

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytc19/program_2017_forslag_kk6_fra_rune_mathisen/

KEF-11

Tittel Flytting til prinsipp i søyla Utdanning
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Flytt følgjande tekst frå prinsippa i søyla "Forskning og innovasjon" (gammalt namn "Teknologi, innovasjon og vitenskap") til starten av prinsippa i den nye søyla "Utdanning":

"Piratpartiet mener at utdanningssystemet må oppdateres. Samfunn og utdanningssystemet må være i harmoni fra barnehage til høyere utdanning. Formålet med utdanningssystemet er å lære folk hvordan samfunnet fungerer og hvordan ny kunnskap blir skapt. Altfor mange menneske med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt. Dette vil Piratpartiet endre ved å gjøre utdanninger på alle nivå mer varierte, fleksible, koblet til Internett og direkte koblet til samfunnet. Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke.

Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Meir oversiktleg kjerneprogram når tekst om utdanning er flytta over til ei eiga søyla.
Kommentar fra Programbanden Landsmøtet må vedta endring fordi det her er foreslått flytting til ny søyle.
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-12

Tittel Generalisering av arbeidsledige
Forslagsstiller Rune Mathisen
Medlem av fylkeslag Telemark
Kontaktinformasjon E-post: [fyll inn]
Endringsforslag Endre følgende setning i «TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP – Prinsipper» (ny struktur: Utdanning)

«Altfor mange mennesker med høyere utdanning står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt.»

til

«Altfor mange mennesker står uten muligheter til å finne arbeid i sitt fagfelt.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Nåværende utsagn er helt sikkert helt sant, men det er også sånn at arbeidsledigheten er høyere blant mennesker med lavere utdanningsnivå. Jeg sjekket nettopp med tall fra SSB, og det ser sånn ut (antall per 1000 personer, begge kjønn, alder mellom 15-74 år):

https://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regledig/aar/2017-01-26?fane=tabell

Antallet ledige hos de som har høyere utdanning har steget de siste åra, men ledigheten er fortsatt høyere hos dem som har utdanning på grunnskolenivå eller videregående nivå. Jeg foreslår derfor å slette “...med høyere utdanning…” i setningen jeg viser til ovenfor, sånn at partiets bekymring for ledighet gjelder alle uansett utdanningsnivå.

Kommentar fra Programbanden
Debatt

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytcpq/program_2017_forslag_tiv4_fra_rune_mathisen/

KEF-13 (redaksjonell)

Tittel Begrunnelse for pensjonspoeng for utdanning
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Teknologi, innovasjon og vitenskap – Prinsipper (ny struktur: Utdanning):

Endre

«Utdanning skal gi pensjonspoeng. Folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke tar det.»

til

«Utdanning skal gi pensjonspoeng fordi folk som tar høyere utdanning eller videreutdanning kommer senere ut i arbeidslivet enn de som ikke gjør det.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Blir meir openlyst at andre setning er grunngjeving av første setning.
Kommentar fra Programbanden Vedtatt som redaksjonell endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytd34/program_2017_forslag_tiv5_fra_targeir_attestog_om/

KEF-14

Tittel Endring av overskrift i "Grunnlag"-seksjon
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Endre overskrifta "Grunnlag, demokrati og politikk" til "Grunnlag for piratpolitikk"
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Den nye overskrifta verkar merkar logisk å ha som tittel i ein seksjon i introduksjonen. Demokrati blir brukt som overskrift to andre plassar i programmet, så vi treng ikkje å bruke dette ordet her også.
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-15 (redaksjonell)

Tittel Fjerning av referanse til tre lag
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Fjern "Piratpartiets kjerneprogram er bygd opp i tre lag:"
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Kjerneprogrammet har blitt så mykje endra at vi ikkje kan klart sjå kva slag lag som er meint her. Denne setninga bør fjernast.
Kommentar fra Programbanden Vedtatt som redaksjonell endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-16

Tittel Ny setning i Grunnlag-seksjon
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til dette rett etter overskrifta «Grunnlag, demokrati og politikk» (ny struktur: Grunnlag for piratpolitikk) og rett før nåværende setning der:

«Piratpartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Setning er henta ifrå eit gammalt forord til programmet (https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Piratpartiets_s%C3%B8yler#Piratpartiets_opphav). Har endra ordet «Vi» til «Piratpartiet» og «nettet» til «Internett». Eg synest at akkurat denne setning bør bli ein del av sjølve kjerneprogrammet.

Passar bra inn som ein del av introduksjonen til kjerneprogrammet.

Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt8el/program_2017_forslag_stuktur_20_fra_targeir/

KEF-17

Tittel Ny Bakgrunn-seksjon
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til følgende seksjon rett etter nåværende innhold under «Grunnlag, demokrati og politikk» (ny struktur: Grunnlag for piratpolitikk):

«Bakgrunn

Piratpartiet ser at «den digitale revolusjon» så langt har hatt en demokratiserende effekt. Internett gjør at enkeltindividet får mer makt, myndighet, frihet og kunnskap. Det er blitt noe vanskeligere for sterke stater og kommersielle foretak å styre flyten av informasjon. Den «digitale revolusjonen» har også sine skyggesider. Samfunnsutviklingen virker generelt opprivende på gamle forretningsmodeller og enkelte bransjer og profesjoner, og det er alltid folk som ikke ønsker omstillinger velkommen. Piratpartiet mener at dette er en nødvendig kostnad å ta – det er umulig å stoppe utviklingen for å ivareta særinteresser.

Samtidig muliggjør og trivialiserer den digitale revolusjonen overvåkning, og dette er en alvorlig motvekt til Internetts demokratiserende virkning. Det er lett å ta dagens personlige frihet og et fritt og åpent Internett for gitt. Piratpartiet ser at dette er verdier vi lett kan miste dersom vi lar særinteresser få styre den digitale agendaen. Piratpartiet mener at det er av overordnet betydning å få inn folk på Stortinget som forstår den digitale utviklingen. Piratpartiet mener at personlig frihet og et fritt og åpent Internett per i dag er en av de viktigste sakene for fremtiden med tanke på næringspolitikk, den teknologiske utviklingen og forbedringen av demokratiet.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Denne nye seksjonen «Bakgrunn» er tilnærma likt «Hvorfor et nytt parti?» som står på wiki-sida til kjerneprogrammet. Dette var kanskje ment som introduksjon til kjerneprogrammet, men har visst ikke helt blitt anerkjent som det. Med noen små endringer ser dette ut til å være en god introduksjon i kjerneprogrammet.

Ved vedtak om denne endringa, blir den gamle seksjonen «Hvorfor et nytt parti?» fjerna frå wiki-artikkelen Piratpartiets søyler (seksjon 1.1).

Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt8mj/program_2017_forslag_struktur_21_fra_targeir/

KEF-18

Tittel Hva er en pirat?
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til følgende seksjon rett etter nåværende innhold under «Grunnlag, demokrati og politikk» (ny struktur: Grunnlag for piratpolitikk), plassering rett etter plassering til forslag KEF-15:

«Hva er en pirat?

En pirat, i ordets tradisjonelle betydning, er en væpnet maritim raner. Piratpartiet tar klar avstand fra ekte piratvirksomhet og organisert kriminalitet for øvrig. I senere tid har begrepet «pirater» blitt brukt om folk som bedriver fildeling av opphavsrettsbeskyttede filer seg imellom.

Tidligere har vi hatt en balanse mellom ytringsfrihet og opphavsrett, men etter flere reformer har ytringsfriheten blitt klart svekket ved at forbrukerne har mistet sin likestilte rett til å dele lovlig ervervede åndsverk med nære venner og familie. Myndigheter og kommersielle krefter trekker samfunnet i en retning av mer sensur, overvåkning og kontroll, et samfunn som ikke samsvarer med demokratiske idealer. De som verdsetter ytringsfrihet og andre grunnleggende prinsipper har blitt avfeid som «pirater». Hvis det å verdsette grunnleggende rettigheter er å være pirat, da er vi pirater. En pirat i vår forstand av ordet, er en person som

• verdsetter grunnlovsfestede menneskerettigheter, også når samfunnet endres av teknologi

• ønsker et fritt og åpent Internett

• ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser

• våger å stille spørsmålstegn ved «etablerte sannheter»

• mener det er uheldig med forretningsmodeller som baserer inntjeningen på en kunstig skapt knapphet

• ikke anser det som «tyveri» å omgå etablerte distribusjonsmonopoler som er utgått på dato

Piratbegrepet er en reaksjon på overgrepene som følger i kjølvannet av mangel på demokratiske prosesser og respekt for grunnleggende demokratiske verdier.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Begrunnelse: «Hva er en pirat?» er henta fra wiki-sida for kjerneprogrammet (Piratpartiets søyler). Samme begrunnelse som forslag KEF-4.1d. Dette var kanskje ment som introduksjon til kjerneprogrammet, men har visst ikke helt blitt anerkjent som det. Med noen små endringer ser dette ut til å være en god introduksjon i kjerneprogrammet.

Hvis dette blir vedtatt, så fjernes eksisterende seksjonen "Hva er en pirat?" fra wiki-artikkelen Piratpartiets søyler.

Hvis både dette forslaget og KEF-4.1d blir vedtatt, så fjernes også seksjonen overordnede tanker fra denne wiki-artikkelen.

Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt9uk/program_2017_forslag_struktur_22_fra_targeir/

KEF-19

Tittel 4.1
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Vedta Piratkodeksen som ein offisiell del av kjerneprogrammet, rett etter plasseringa til forslag KEF-1, der søylene blir lista opp.

Piratkodeksen finn ein her:

https://www.piratpartiet.no/kjerneprogrammet/politikken-fra-a-til-a/piratkodeksen/

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Anders Kleppe har fortalt til meg tidlegare at det var meininga at det skulle vere ein del av kjerneprogrammet, og det skal vere vedtatt som det, men det er tydelegvis gløymt av mange, og dermed ikkje heilt anerkjent som ein del av sjølve programmet. Kodeksen i seg sjølv skal vere anerkjent av medlemmane.
Kommentar fra Programbanden
Debatt

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt9mk/program_2017_forslag_struktur_23_fra_targeir/

KEF-20

Tittel Grenseløs visjon
Forslagsstiller Rune Mathisen
Medlem av fylkeslag Telemark
Kontaktinformasjon E-post: [Fyll inn]
Endringsforslag Forslag til tillegg under "Menneskerettigheter og borgerrettigheter":

"Piratpartiet har en visjon om en verden uten grenser der mennesker tillates å forflytte seg fritt, der ingen tvinges til å flykte, men alle tillates å flytte.

Mennesker på flukt har rett til et anstendig liv, til bevegelsesfrihet, utdanning og deltakelse i arbeids- og kulturlivet. Piratpartiet vil være en pådriver for en human asyl- og migrasjonspolitikk som bygger på menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Piratkodeksen artikkel V, VII og VIII gir noen føringer på hva slags holdninger Piratpartiet har til flyktninger og migrasjon, men kjerneprogrammet mangler konkrete formuleringer på hva dette kan bety i praksis.

Forslaget bygger på programmer fra søsterpartier i andre land, spesielt Tyskland og Sverige. Se disse sidene for mer informasjon:

https://www.piratenpartei.de/politik/gesellschaftliche-teilhabe/migration-und-integration/

http://www.piratpartiet.se/migration/

I kommentarfeltet på https://www.piratpartiet.no/kjerneprogrammet/ er det mange som spør om partiets flykningpolitikk. Dette viser at det er nødvendig å klargjøre partiets holdninger på dette området.

Det har tidligere vært forsøk fra enkeltmedlemmer/lokallag på å framstille Piratpartiet som et parti med svært restriktiv innvandrings- og flyktningpolitikk. Disse forsøkene har blitt stanset. For å unngå flere slike saker er det viktig at partiets holdninger kommer tydelig frem i programmet.

Diverse relevante lenker:

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/tema/migrasjon/id692091/

http://www.fn.no/Tema/Folkerett/Hva-er-folkerett

http://www.noas.no/noas-velgerguide/

Kommentar fra Programbanden
Debatt

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/639hdd/forslag_kef411a_fra_rune_mathisen_om/

KEF-21

Tittel Inkluderende demokrati
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Endra overskrifta "Demokrati og politikk" til "Inkluderende demokrati".
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Vi bruker ordet politikk i ei overordna overskrift, så vi treng ikkje bruke det her også. Les innhaldet i seksjonen, så ser de at denne nye overskrifta passar.
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-22 (redaksjonell)

Tittel Flytting av setning.
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Flytt avsnittet "Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.", slik at det kjem rett etter "Piratpartiet vil etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen." og blir til eit felles avsnitt.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Blir meir logisk rekkjefølgje for lesing.
Kommentar fra Programbanden Vedtatt som redaksjonell endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-23 (redaksjonell)

Tittel Sammenslåing av avsnitt
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Slå saman avsnitt ved å endre

"Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet er det ikke ekte demokrati.

Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad.   

Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.

En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres.

Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet."

til

"Piratpartiet vil at borgere skal ha tilgang til all relevant informasjon for å kunne ta informerte beslutninger, og for å utføre nødvendig tilsyn med statsadministrasjonen. Uten åpenhet er det ikke ekte demokrati.

Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad. Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer. 

En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres. Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet."

Dei einslege setningane som blir slått saman med avsnitt, er markert med feit skrift.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Verkar unødvendig med to setningar som skal heilt aleine og utanfor avsnitta som dei ser ut til å høyre heime i.
Kommentar fra Programbanden Vedtatt som redaksjonell endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-24 (delvis redaksjonell)

Tittel Nye søyler i liste (ikkje redaksjonell) og nummerering (redaksjonell)
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Endre

"Våre fem søyler Våre prinsipper og standpunkter er organisert i fem søyler:

 • individ og personvern
 • demokrati
 • kommunikasjon og infrastruktur
 • kunnskap og kultur
 • teknologi, innovasjon og vitenskap

I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkter."

til

"Våre sju søyler Våre prinsipper og standpunkter er organisert i sju søyler:

 • 1. Demokrati og samfunn
 • 2. Individ og personvern
 • 3. Kommunikasjon og infrastruktur
 • 4. Kunnskap og kultur
 • 5. Forskning og innovasjon
 • 6. Utdanning
 • 7. Næringsliv og økonomi

I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkter."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Det blir oppretta to nye søyler og endra namn på to av dei eksisterande i forslaga som følgjer, så denne opplistinga må følgje dei endringane. La også inn nummerering av søylene. Denne søylestrukturendringa er foreslått for at det ingen av søylene skal bli for lang i forhold til dei andre. Dette heng i hop med forslag KEF-1.
Kommentar fra Programbanden Nummerering og store forbokstavar i nummerert liste er vedtatt som endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20

Resten av endringa må bli tatt opp på landsmøtet.

Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-25

Tittel Politiregister
Forslagsstiller Kenneth Polden
Medlem av fylkeslag Nordland
Kontaktinformasjon E-post: kenneth@piratpartiet.no
Endringsforslag Fjern følgende punkt fra «INDIVID OG PERSONVERN» – «Piratpartiet vil konkret»:

«• Opplysninger i politiregister skal slettes fullstendig etter 10 år.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette punktet kan tillate sletting av informasjon som virkelig burde være tilgjengelig for offentligheten slik som dømte pedofile hvor offentligheten burde få vite om slike og andre tilfeller (høy gjentakelsesrisk-saker og alvorlig kriminalitet). Kort fortalt var dette forslaget fra landsmøtet i 2016 for svart og hvitt og tok ikke hensyn til ekstreme tilfeller.
Kommentar fra Programbanden Punkt kan med fordel fjernes, da vi har et allerede godt system med 3 forskjellige rulleblad i Norge. Som sikrer at vandel fjernes vært 2. år og hver 5 år (Litt usikker her). Det siste rullebladet er evig og vil aldri slettes (Dette rullebladet har kun myndigheter med høy klarering tilgang til).
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytasp/program_2017_forslag_ip1_fra_kenneth_polden/

KEF-24

Tittel Flytting av avsnitt i kommunikasjon-søyle
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Kommunikasjon og infrastruktur – Prinsipper:

Flytt avsnittet

"Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private."

slik at det blir avsnitt nummer to i staden for avsnitt nummer tre under prinsippene til søyla "Kommunikasjon og infrastruktur".

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Blir meir logisk leserekkjefølgje i desse prinsipp-avsnitta.
Kommentar fra Programbanden Programbanden kan sannsynlegvis gjere denne endringa utan landsmøtevedtak. Må bli tatt opp i programbandemøte.

KEF-25

Tittel Flytting og namneskift for demokrati-søyle
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Endre namnet på søyla "Demokrati" til "Demokrati og samfunn" og flytt den slik at den står først blant søylene. Legg inn nummerering på dei fem eksisterande søylene i denne nye rekkjefølgja.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Søyla tar opp nokre tema som ikkje er direkte relatert til demokrati, men til samfunnet generelt.

Denne søyla er så sentral, at den bør stå først.

Kommentar fra Programbanden Landsmøtet må stemme over endra av overskrift, men Programbanden kan sannsynlegvis flytte på søyla og legge inn nummerering på dei eksisterande søylene. Dette må bli tatt opp på møte i Programbanden.

KEF-26

Tittel Privat forvalting
Forslagsstiller Kenneth Polden
Medlem av fylkeslag Nordland
Kontaktinformasjon E-post: kenneth@piratpartiet.no
Endringsforslag Fjern følgende avsnitt under "DEMOKRATI" – "Prinsipper":

"I den grad private aktører skal forvalte myndighet på vegne av det offentlige, må det stilles samme krav til offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette er kanskje allerede en realitet i dag. Det er i hvertfall delvis slik at dersom en privat aktør skal ta over ansvar fra forvaltningen så finnes det en serie med rammer og regler de må overholde for å ikke forringe kvaliteten av tilbudene osv. Disse er kanskje ikke identiske (jeg er ikke en jurist), men de kan heller ikke være 100% identiske da pengestrømmen kommer fra ulikt hold og dette må tas med i beregningen.
Kommentar fra Programbanden Blir endra i søyla «Demokrati og samfunn» viss strukturendringsforslaget til Targeir Attestog blir vedtatt.

Programbanden mener også at dette punktet kan fjernes fra programmet. Helt nytt avsnitt burde lages om, da offentligrettslige saksbehandlingsprinsipp og krav til god forvaltningsskikk kan omgås ved at selskap er eid av både det offentlige og private. Vi burde ha det slik at et selskap er enten offentlig eller privat.

Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5kdcpw/program_2017_forslag_d1_fra_kenneth_polden/

KEF-27

Tittel Dødelig bevæpning
Forslagsstiller Kenneth Polden
Medlem av fylkeslag Nordland
Kontaktinformasjon E-post: kenneth@piratpartiet.no
Endringsforslag Endre følgende punkt under «DEMOKRATI – Piratpartiet vil konkret»:

«• Fjerne generell bevæpning av politiet.»

til

«• Piratpartiet er imot generell bevæpning av politiet med dødelige våpen.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Bør revideres til at Piratpartiet er imot bevæpning av politi med dødelige våpen. Pepperspray er noe som kan være et nødvendig kit ved nødsituasjoner.
Kommentar fra Programbanden Blir endra i søyla «Demokrati og samfunn» viss strukturendringsforslaget til Targeir Attestog blir vedtatt.

Se også forslag KEF-27.1, som er i konflikt med dette forslaget.

Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5kdc79/program_2017_forslag_d2_fra_kenneth_polden/

KEF-27.1

Tittel Generell bevæpning
Forslagsstiller Geir Martin Ohna og Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Hordaland og Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no og targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Endre følgende punkt under «DEMOKRATI – Piratpartiet vil konkret»:

«• Fjerne generell bevæpning av politiet.»

til

«• Piratpartiet er imot generell bevæpning, med unntak om at flertall i Stortinget kan innføre generell bevæpning på maks 3 måneder av gangen.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Vi er usikre på formuleringa til Kenneth Polden, for det kan dessverre dukke opp situasjonar der ein treng dødelege våpen. Det kan også vere vanskeleg å definere kva som er dødelege våpen. Vi meiner også at det bør vere muleg å ha generell bevæpning førebels viss det er nødvendig, men vi er opptatte av at det ikkje må misbrukast til snikinnføring av permanent generell bevæpning.
Kommentar fra Programbanden Blir endra i søyla «Demokrati og samfunn» viss strukturendringsforslaget til Targeir Attestog blir vedtatt.

Se også forslag KEF-27, som er i konflikt med dette forslaget.

Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yta3f/program_2017_forslag_d3_fra_geir_martin_ohna_og/

KEF-27a

Tittel Hva er bevæpning
Forslagsstiller Geir Martin Ohna og Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Hordaland og Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no og targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag "Demokrati (og samfunn) - Piratpartiet vil konkret"

Legg til følgende setning etter plasseringa for forslag KEF-27/KEF-27.1: Med bevæpning menes våpen. Pepperspray, batong og hund kommer ikke inn under bevæpning og vil være tillatt generelt for politi.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Viktig å presisere hva som er ment med bevæpning.
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytac2/program_2017_forslag_d4_fra_geir_martin_ohna_og/

KEF-28 (redaksjonell)

Tittel Rekkefølge på konkrete demokrati-punkt
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Endre rekkjefølgja på nokre av punkta under "Demokrati (og samfunn) - Piratpartiet vil konkret" frå

"

 • Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
 • Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
 • Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent.
 • Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget.
 • Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.
 • Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).
 • La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).
 • Innføre 3-dagersfrist på innsyn etter Offentleglova. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dager ved overtredelse.
 • Fjerne generell bevæpning av politiet."
 • Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid.

"

til

"

 • Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
 • Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent.
 • Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
 • Innføre 3-dagersfrist på innsyn etter Offentleglova. Fylkesmannen skal ilegge dagbøter etter 5 dager ved overtredelse.
 • Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).
 • Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.
 • La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).
 • Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget.
 • Straffeforfølge korrupsjon i offentlig sektor 20 år tilbake i tid.
 • Fjerne generell bevæpning av politiet."

Feit skrift markerar punkt som har blitt flytta på.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Verkar meir logisk som rekkjefølgje, for punkt som høyrer litt saman med kvarandre blir naboar.
Kommentar fra Programbanden Vedtatt som redaksjonell endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20

KEF-29 (redaksjonell)

Tittel Åpent format
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Demokrati (og samfunn) – Piratpartiet vil konkret:

Endre «Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent.»

til

«Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres i åpent format.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Høyrest betre ut enn noverande formulering.
Kommentar fra Programbanden Vedtatt som redaksjonell endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytakn/program_2017_forslag_d5_fra_targeir_attestog/

KEF-30

Tittel Lisens i det offentlige
Forslagsstiller Targeir Attestog (Opprinnelig Knut Erik Hollund, men han viser seg å egentlig ikke være medlem)
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Kunnskap og kultur – Piratpartiet vil konkret:

"* Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig."

endres til

"* Kreve bruk av programvare som er lisensiert med frie eller åpen-kildekode-lisenser i offentlig sektor."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Påpeke at det er lisensieringen av kildekode som styrer om programvaren er fri og ikke det kompilerte produkt (binærkoden).
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5kde3s/program_2017_forslag_kk1_fra_knut_erik_hollund/

KEF-31 (redaksjonell)

Tittel Rekkefølge i konkret-liste for kunnskap-søyle
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Ta vekk punkt om patenter fordi det er et slikt punkt i søyle 5 om forskning og innovasjon.

Endre på rekkjefølgja til punkt under prinsippene til "Kunnskap og kultur" frå

"

 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen.
 • Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
 • Kreve at kulturinstitusjoner, som får offentlig støtte, publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
 • Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.
 • Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
 • Bortfall av vernetid ved manglende produksjon/utgivelse av åndsverk.
 • Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
 • Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
 • Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
 • Foreslå at «fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.
 • Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
 • Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler.
 • Gi Nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.

"

til

"

 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.
 • Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
 • Bortfall av vernetid ved manglende produksjon/utgivelse av åndsverk.
 • Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
 • Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
 • Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
 • Foreslå at «fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.
 • Gi Nasjonalbiblioteket økt støtte til digitalisering av eldre aviser, tidsskrifter og andre publikasjoner, slik at de raskt blir lettere tilgjengelig for offentligheten enn i dag.
 • Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
 • Kreve at kulturinstitusjoner, som får offentlig støtte, publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
 • Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
 • Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.
 • Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler.
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Støtte Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.

"

Viss forslag KEF-1c har blitt vedtatt, skal følgjande punkt ikkje vere med i dette forslaget: "

 • Det skal etableres regionalt tilbud om programmering som tilvalgsfag i videregående skoler.
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Støtte Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett."

Flytta punkt er markert med feit skrift. Fjerna punkt er feit og i kursiv.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Meir logisk rekkjefølgje der punkt som høyrer i hop er naboar.
Kommentar fra Programbanden Vedtatt som redaksjonell endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-32

Tittel Ny søyle-overskrift: Forskning og innovasjon
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Endre overskrifta "Teknologi, innovasjon og vitenskap" til "Forskning og innovasjon".
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Er ikkje nødvendig å spesifisere teknologi i overskrifta. Forskning er meir dekkande for innhaldet i denne søyla enn et vitenskap er. Vitenskap kan lett bli forveksla med ordet kunnskap i søyla "Kunnskap og kultur". Desse to søylene har glidd mykje over i kvarandre, og det skal endringane her motverke.
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-33

Tittel Fjern punkt om seksualfag
Forslagsstiller Kenneth Polden
Medlem av fylkeslag Nordland
Kontaktinformasjon E-post: kenneth@piratpartiet.no
Endringsforslag Fjern følgende setning fra «TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP (ny: Forskning og innovasjon)» – «Prinsipper»

«Piratpartiet vil også at seksualitet skal være eget fag i grunnskolen, der det blir lagt vekt på gjensidig respekt, kommunikasjon og informert samtykke.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Bør fjernes, grunnet et dugelig tilbud i dag, eventuelt heller foreslå å forbedre dagens tilbud heller enn å pålegge allerede overarbeidede elever mer arbeid. Et nytt fag vil føre til flere prøver for å kvalitetssjekke skolene, og dette er ikke et unntak.
Kommentar fra Programbanden Enig i at dette burde fjernes, da det blir for mye pensum. Eventuelt kan man bytte ut KRLE-faget med et nytt fag for eksempel Sex, etikk og livssyn (S.E.L.) og sette litt religion inn i historiefaget istedenfor.
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5kdebb/program_2017_forslag_tiv1_fra_kenneth_polden/

KEF-34 (redaksjonell)

Tittel Flytting av patentavsnitt
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag «TEKNOLOGI, INNOVASJON OG VITENSKAP (ny: Forskning og innovasjon)» – «Prinsipper»

Flytt avsnitt om patent eit trinn bakover, så det blir til fjerde avsnitt under prinsippa, altså følgjande avsnitt: "

Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres

"

Med andre ord, bak avsnittet:

"Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Avsnitt-rekkefølgja blir meir logisk.
Kommentar fra Programbanden Vedtatt som redaksjonell endring på programbandemøte 20. mars 2017. Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-35

Tittel Flytting av avsnitt om opphavsrett som trussel mot fri kommunikasjon til kommunikasjon-søyla
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Flytt avsnitt om opphavsrett som trussel mot fri kommunikasjon frå søyla "Forskning og innovasjon" (gamle "Teknologi, innovasjon og vitenskap") (4.6.1) til søyla "Kommunikasjon og infrastruktur" (4.3.1), altså følgjande avsnitt:

"I den vestlige verden har opphavsrett blitt en alvorlig trussel mot fri kommunikasjon, uavhengig om folk gjør noe lovlig eller ulovlig. Opphavsrett blitt brukt for å rettferdiggjøre sensur, spionasje og innføring av restriksjoner på Internett. Piratpartiet er ikke imot opphavsrett, men det er åpenbart behov for å oppdatere lovverket."

Nøyaktig ny plassering er rett etter dette avsnittet:

"Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private."

Rettskrivingsfeilen "oppdaterte" er retta til "oppdatere" (sjå feit skrift).

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Avsnitt-rekkefølgja blir meir logisk.
Kommentar fra Programbanden Programbanden vil sannsynlegvis kunne endre dette utan landsmøtevedtak. Det må bli tatt opp i programbandemøte.
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/

KEF-36

Tittel Offentlig finansiert programvare
Forslagsstiller Targeir Attestog (Opprinnelig Knut Erik Hollund, men han viser seg å egentlig ikke være medlem)
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag

"Forskning og innovasjon" (gammelt navn "Teknologi, innovasjon og vitenskap"):

«• Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal være åpent og fritt tilgjengelig.»

endres til

«• Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal benytte seg av fri eller åpen-kildekode-lisenser, og den modifiserte kildekoden må være tilgjengelig for offentligheten.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Presisere at det ikke handler om det kompilerte program (binærkoden), som i fritt tilgjengelig og åpent som i det «å nå» programmet, men lisensen kildekoden er styrt av. Presisere at modifisert kode må være tilgjengelig for innsyn, slik at et modifisert repository ikke ligger på tjenere som ikke noen har innsyn i.
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5kdeia/program_2017_forslag_tiv2_fra_knut_erik_hollund/

KEF-37

Tittel Regler for offentlig finansiert forskning
Forslagsstiller Kenneth Polden
Medlem av fylkeslag Nordland
Kontaktinformasjon E-post: kenneth@piratpartiet.no
Endringsforslag Følgende punkt legges inn under «Piratpartiet vil konkret» i søyla «Teknologi, innovasjon og vitenskap»:

«• Kreve at all offentlig finansiert forskning må overholde strenge regler og rammeverk for den vitenskapelige metode for å unngå subjektivitet som kan påvirke resultat og konklusjon fra individer, interesseorganisasjoner, trossamfunn eller lignende.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Punktet bør gjenopprettes så fort som mulig grunnet at vi nå har senket vår standard for akseptert vitenskap betydelig. Da det ble fjernet på landsmøtet i 2016 argumenterte Øystein Middelthun at vi ikke trengte å ha noe eksplisivt skrevet som forklarer hvordan vi forholder oss til vitenskap, men jeg tror i dag at det er viktigere en noensinne å foreta et grundig og etablert standpunkt på dette temaet. Spesielt siden en av våre kjerneverdier handler om kunnskap, men også fordi det finnes flere interesseorganisasjoner med offentlig støtte som nå kunne manipulert våre manglende rammer for å få lånt kredibilitet til svada-vitenskap. Vi som skal basere alle våre avgjørelser på forskning og god kunnskap er avhengige av å være satt inn i det meste av den vitenskaplige metoden som individer og ha dem dypt forankret i våre verdier og kanskje også vedtekter for å unngå utvanning, mistolking, misforståelser, og feilaktige beslutninger/støtte.

Jeg foreslår å formulere det fjernede punktet på ny, slik man ser det i dette forslaget.

Kommentar fra Programbanden Blir lagt inn i søyla «Forskning og innovasjon» viss strukturendringsforslaget til Targeir Attestog blir vedtatt.

Bygger på punktet « -- Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning. » (2013-kjerneprogrammet) som ble fjerna under landsmøtet i 2016. Har i ettertid vist seg at begrunnelsen for å fjerne punktet var nokså svakt og muligens basert på misforståelser.

Dette punktet trenger vi, da statsråder, religiøse samfunn og interesseorganisasjoner gjerne bestiller forskning for å dekke sitt eget syn i en sak eller lovforslag før det presenteres. Dette skal i så fall bli dekket av egen lomme og ikke offentlige midler. Det må tydelig framkomme hvordan forskning er finansiert når det framlegges.

Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5kdet3/program_2017_forslag_tiv3_fra_kenneth_polden/

KEF-38 (delvis redaksjonell)

Tittel Flytting (redaksjonell) og tydeliggjøring av åpent format (ikke redaksjonell)
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Flytt punkt om offentlig finansiert forskning fra søyle om kunnskap og kultur til søyle om forskning og innovasjon.

"Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig."


Foreslår samtidig at formuleringa av punktet blir slik:

"Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres i åpent format og være fritt tilgjengelig."

Plasser dette punktet rett etter punktet "Øke offentlig støtte til forskning."

Flytt liknande punkt om data og programvare til å komme rett etter punktet som nettopp er flytta frå kunnskapssøyla:

"Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler, helt eller delvis, skal være åpent og fritt tilgjengelig."

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Meir logisk plassering av punkt og betre formulering som ikkje endrar meining
Kommentar fra Programbanden Vedtatt følgjande på programbandemøte 20. mars 2017

REDAKSJONELL DELENDRING: "publiseres åpent" -> "publiseres i åpent format". Les her: Referat fra programbandemøte 2017-03-20

Flytting av punkt må landsmøtet vedta.

Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5yt80b/program_2017_forslag_stuktur_119_fra_targeir/