FDL-01-19

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Sak 01A: Prøvevotering

Sak 01B: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut til alle medlemmer via epost, og ellers varslet via sosiale medier m.m.


Eventuelle innsigelser, kritikk, eller kommentarer angående måten FDL ble innkalt på eller relaterte til dette er ønsket velkommen i denne tråden.

Selve avstemningen foregår under kategori med samme navn, emnet er under samme navn som denne tråden.

Med mindre annet foreligger foreslås innkalling og dagsorden godkjent. Avgi FOR eller MOT i kategori for avstemninger.


Sak 02: Valg av moderator/møteleder, referent, og to protokoll-underskrivere

Før møtets start fungerer org. nestleder av praktiske årsaker som midlertidig møteleder, men det skal formelt velges en møteleder i sak 2 som angitt.

Forslag:

Med mindre FDL ønsker det annerledes foreslås det at Olav Handeland (org. nestleder) fungerer som møteleder/moderator, samt at det innen en uke fra møtets oppstart velges en referent, og to protokoll-underskrivere velges i løpet av møtet senest siste dag.

(resultater noteres i denne tråden.)


Sak 03: Nytt partiprogram (struktur og organisering)

I henhold til Landsmøtevedtak i 2019 skulle programkomiteen fremme et forslag til samlet nytt partiprogram.

Det nye forslaget kan leses i sin helhet her, og består av en samling av eksisterende kjerneprogram og valgprogram med mindre korrigeringer. Forslaget som ligger til grunn skal stemmes for eller mot i sin helhet, og dersom forslaget faller legges den gamle strukturen/organiseringen til grunn.

Forslag: piratpartiet/pir-politisk-program/blob/master/Partiprogram.md


Sak 04: Tillegg til kunnskap og kultur, opphavsrett

Forslagsstiller: Thomas Gramstad

Plassering: Tiltenkt av forslagsstiller til seksjon 4, kunnskap og kultur.

Forslag:

GRUNNPRINSIPPER FOR BRUKSRETTIGHETER IFT OPPHAVSRETT

I) Liberalisering av eksemplarfremstilling og deling av verk

Piratpartiet ønsker å liberalisere retten til fremstilling og deling av eksemplarer, slik at ikke-kommersiell deling og distribusjon gjøres lovlig, inkludert retten til kreativ gjenbruk (å lage avledete verk), og dette er fullt mulig å kombinere med at skapere får betalt for sitt arbeid.

II) Kortere vernetid og nei til lovvern av DRM/tekniske sperrer

Piratpartiet vil fjerne eget lovvern av DRM/tekniske sperrer, og vil korte ned vernetidens varighet.

III) Vurdere krav om aktiv registrering av kommersielle opphavsrettigheter

Piratpartiet vil utrede om det bør innføres en ordning for aktiv registrering av opphavsrett, istedenfor dagens system med automatisk opphavsrett.

IV) Enkel, forståelig og moderne/utviklingsvennlig opphavsrett

Piratpartiet ønsker ikke å fjerne Åndsverkloven eller all opphavsrett, og oppmuntrer heller ikke til lovbrudd. Derimot vil partiet ha lover som stemmer overens både med teknologisk og sosial utvikling, og med alminnelig rettsfølelse, og som dessuten er enkle å forholde seg til for folk flest.

Begrunnelse:

Del I av forslaget åpner bl a for følgende:

(1)

  • Alle kan kopiere alt som er publisert til privat bruk
  • Alle kan dele det de kopierer med hverandre
  • Alle kan be om teknisk hjelp av hvem de vil til å

spille av, kopiere eller dele alt som er publisert (2)

  • Den som ikke har opphavsretten kan ikke ta betalt for å

kopiere eller dele (3)

  • Alle kan remikse musikk, tekst, noter, bilder, video som de

vil

  • Alle kan oversette tekster, covre sanger, lage undertekster

på filmer eller videoer som de

  • Alle kan konvertere til evt nye formater og kanaler som de

vil, f eks legge til farger på en svart/hvitt film, gjøre om en 2D-film til en 3D-film

  • Alle kan dele slike nyskapninger med hverandre

Flere av de overnevnte former for bruk, spesielt innen (3) vil det måtte betales for, enten direkte av bruker og/eller gjennom ordninger, avgifter, tjenester, skatter e l på samfunnsnivå.

Del II av forslaget innebærer:

Nei til lovvern av kopi- og avspillingssperrer. I praksis betyr det at alle kan omgå slike sperrer, og da vil disse destruktive og poengløse sperrene forsvinne av seg selv. Del II innebærer derfor både at økonomisk irrasjonalitet vil forsvinne og at friheten i samfunnet øker, ved at teknologi for ufrihet gjøres ulønnsom og må kjempe mot både folks frie valg og markedskreftene.

Vernetiden blir vesentlig kortere, og vil utløpe senest ved dødsfallet til skaperen, og helst lenge før – relativt få år etter at verket ble publisert. Generelt bør kommersielle opphavsrettigheter slutte å gjelde når verket ikke lenger har noen kommersiell interesse, altså når den kommersielle livssyklusen opphører.

Del III: Bakgrunn

Kanskje er det lurt å ha krav om aktiv registrering av opphavsrett, ikke automatisk opphavsrett, siden de fleste verk ikke har noen interesse eller nytte av de privilegiene som kommersielle opphavsrettigheter gir. (Dvs verkene har ikke noen kommersiell livssyklus og lages ikke for kommersielle formål.)

Utredninger av dette må se på hvordan tidligere ordninger i land med krav om registrering har fungert. Her peker USA seg ut som spesielt interessant med en lang historie med krav om aktiv registrering av verk for å få opphavsrett, og mange i USA mener at dette bør gjeninføres. Grunnen til at det ble fjernet var internasjonal harmonisering gjennom Bern-avtalen, som USA av politiske grunner ønsket å bli en del av, og Bern-avtalen krever at opphavsrett må være automatisk. For å innføre krav om aktiv registrering av opphavsrett må man altså enten bryte ut av eller få til en reform av Bern-avtalen, som per idag styres av store transnasjonale korporasjoner.

Posisjonene og holdningene som beskrives i I-IV er felles for piratpartier i mange land.


Sak 05: Tillegg til kunnskap og kultur, skole og utdanning

Forslagsstiller: Programkomiteen

Plassering: Teksten foreslås plassert under “Utdanning” i søyle for kunnskap og kultur, samt at overskriften oppdateres til “Skole og utdanning”. Innledende tekst i dagens partiprogram er tiltenkt beholdt i sin helhet, og punktene under representerer et tillegg der grunnskole skilles ut som en egen seksjon. Innledende tekst i forslaget er tiltenkt som et tillegg til innledende tekst i dagens program. Overlappende/gjentakende tekst foreslås fjernet for å unngå unødvendig duplisering.

Skole og utdanning

Piratpartiet skal arbeide for en grunnskole der: • elevene/lærlingene kan skaffe seg allmennfaglig kompetanse, praktisk kompetanse og sosiale erfaringer som grunnlag for å bli aktive og ansvarlige deltakere i videre studier, samfunns- og arbeidsliv. • elevene/lærlingene får tilpasset teoretisk og/eller praktisk læring, oppmuntres til utforskende holdninger og kritisk tankegang på en mest mulig fri måte for å få realisert egne evner og anlegg fullt ut. • elevene /lærlingene opplever trygghet og trivsel og at de blir sett og vurdert ut fra egne forutsetninger. • teoretiske og praktiske linjer på videregående skoler er likeverdige. • elevene/lærlingene får kunnskaper om verdier som fremmer respekt for menneskeverd, natur og miljø. • lærere og annet undervisnings-personell gis mulighet for etter- og videreutdanning med økonomisk kompensasjon • de som har det vanskelig får den hjelpen de trenger, og at de flinke får flere meningsfulle muligheter for utvikling. • ressursgrunnlaget styrkes slik at skolen kan praktisere tilpasset opplæring for alle. • en satser på tidlig innsats rettet mot elever som har særlige behov. • basisfagene lesing, skriving, regning og digital kompetanse får økt fokus. • det innføres praksisrelaterte studieretninger i videregående skole med teori tilpasset studieretningen. • en har nulltoleranse for mobbing • det innføres tilleggsutdanning for ledere i skolen. • etterutdanning for ledere og lærere pålegges. • skolehelsetjenesten styrkes.


Sak 06: Tillegg til klima og miljø

TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER

Saken er inkludert i sak 03.


Sak 07: Tillegg til næringsliv og økonomi

TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER

Saken er inkludert i sak 03.


Sak 08: Tillegg til kommunikasjon og infrastruktur

TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER

Saken foreligger inkludert i sak 03.


Sak 09: Tillegg til demokrati og samfunn

Forslagsstiller: Programkomiteen

Plassering: Teksten foreslås plassert inn under søylen for demokrati og samfunn, der en mer tydelig bør dele opp samfunn og demokrati.

Barn og unge

Oppvekst

Det er viktig at det er gode ordninger for å sikre like rettigheter og muligheter for alle barn uavhengig av sosial eller kulturell bakgrunn, ordninger som er tilstrekkelig tilpasset individuelle variasjoner.

Funksjonshemmede barn har samme rettigheter som andre barn og familien må gis nødvendig faglig og økonomisk støtte for å kunne gi barna best mulig levekår og livskvalitet. Dette inkluderer ombygging av bolig og installering av nødvendig utstyr. Jfr. universell utforming.

Piratpartiet vil: • Legge forholdene til rette for en trygg, fri, og utviklende barne- og ungdomstid tilpasset individuelle behov. • Gi foreldrene like muligheter til permisjons- og offentlige støtteordninger i forbindelse med svangerskap, fødsel og/eller adopsjon. Permisjon i denne forbindelse skal ikke svekke vedkommende sin opptjening av trygd, pensjon, eller andre sosiale stønader. • Sikre at barn i familier med ulike økonomiske ressurser, gis likeverdige utviklingsmuligheter og deltakelse i aktiviteter i og utenfor skoletid. • Igangsette arbeid med å forbedre dagens løsninger for barnevern som må iverksettes i de tilfellene der foreldre trenger hjelp for å gi barn en trygg oppvekst. • Jobbe for at frivillige organisasjoner som arbeider for barns fritidsaktiviteter og velferd gis økt støtte. • Jobbe for at alle har tilgang til gratis barnehage og gratis SFO over hele landet. • Jobbe for at redusere byråkratiet rundt foreldrepenger, engangsstøtte, barnehage- og skolesøknader. Samt sørge for at alle i utgangspunktet har samme rettigheter.


Sak 10: Tillegg til individ og personvern

SAKEN ER TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER

Saken er inkludert i sak 03.


Sak 11: Korrigering av diverse feil/mangler

TRUKKET AV FORSLAGSSTILLER

Saken er inkludert i sak 12.


Sak 12: Endringer/tillegg til FDL

Forslagsstiller: Olav Handeland

Begrunnelse: En tydeliggjøring av at FDL er et slags ekstraordinært årsmøte, og at en med landsmøtemyndighet må ha en oversiktlig prosess der kun saker som har kommet ut på sakslisten som et initiativ kan behandles. Samt en konkretisering for tidsfrister for varsling om igangsettelse av FDL.

Endre fra:

7.3.1 Dersom minst 10 % av medlemmene fremmer et forslag, så skal det innen 30 dager igangsettes en hel-digital prosess med landsmøte-myndighet ovenfor forslaget.

Til:

7.3.1 Dersom minst 10 % av medlemmene fremmer et forslag, så skal det innen 30 dager igangsettes en hel-digital prosess med landsmøte-myndighet ovenfor forslaget.

Kun saker som foreligger som initiativ kan behandles. Igangsettelse skal varsles til alle medlemmer innen 14 dager før oppstart, og alle saksdokumenter skal være tilgjengelige før diskusjon av sakene starter.


Sak 13: Fastsettelse av ny kontingentsats

Forslagsstiller: Svein Mork Dahl

Forslag:

Kontingent settes til 99 kroner.


Sak 14: Resolusjon om arbeidsminister Haugli

Forslagstiller: Svein Mork Dahl, Politisk nestleder.

Resolusjon

Piratpartiet mener Arbeidsminister Anniken Haugli må gå av på bakgrunn av å ha feilinformert Stortinget i NAV-saken.

Departementet ble klar over allerede i februar 2017 at nordmenn i utlandet hadde krav på trygdeytelser og at norsk praksis var i strid med EU-retten.

I 2015 involverte nemlig regjeringen seg i en sak der den britiske staten ville ta trygdeytelsene fra en kvinne som hadde flyttet til Spania. Kvinnen ble frikjent av EU-domstolen som slo fast at det er lov å ta med seg trygdeytelser til et annet EU/EØS-land.

Regjeringsadvokaten, Statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Justisdepartementet og Finansdepartementet fikk alle tilsendt dommen da den forelå i februar 2017.

Arbeidsminister Hauglie burde da ha instruert Nav om å forandre praksis siden den åpenbart var i strid med EU/EØS-lovverket.

Statsråden nevnte ikke dommen da hun redegjorde for Stortinget om Nav-saken. Uansett viser dette at statsråden på et tidlig tidspunkt burde ha visst at Nav var på ville veier med sin lovforståelse.

Hun har således forledet Stortinget i saken noe hun bør ta konsekvensen av å gå av.


Sak 15: Resolusjon om aktivitetsforslag til sentralstyret

Forslagsstiller: Amici Nybråten

Begrunnelse:

Utforming av en startpakke med lesestoff, videoer og lydklipp for nye pirater for rask forståelse av hvor Piratpartiets standpunkter kommer fra:

Hvis Piratpartiet skal vokse utover spesielt interesserte personer er det viktig at vi gjør det enkelt for mennesker å vise interesse og bli møtt med de midlene de trenger for å vite mer og forstå mer av hva vi handler om. Det må også bli enklere å engasjere seg og bli en integrert del av partiet, som innebærer forståelse for de perspektivene og -standpunktene som partiet står for. Midlene som trengs vil være lesestoff, videoer og lydklipp som pirater kan bruke for å danne seg et bilde av organisasjonen, dens filosofi og dens mål.

Starte opp et ukentlig nyhetskommentar show for å fremme piratpartiets synspunkt, -ideer og -kritikk angående nyhetssaker:

Piratpartiet trenger en måte å kunne engasjere resten av befolkningen i Piratpartiets synspunkt, ideer og kritikk med tanke på pågående nyhetssaker, hvis ikke vil piratpartiets tanker om nyhetssakene potensielt falle bort. Den metoden vi bruker må kunne effektivt spre budskapet til Piratpartiet, og være mest mulig enkel for velgere å anvende. Et internett show med forutsigbare ukentlige lanseringer av episoder i f.eks. video og/eller -lydformat vil kunne være effektiv i å få gjennomført denne oppgaven, samtidig som showet vil kunne inspirere til flere medlemmer, sterkere initiativ fra eksisterende medlemmer, og en mer koordinert diskusjon rundt sentrale emner for partiet.

Forslag:

Sentralstyret i Piratpartiet skal:

Utforme av en startpakke med lesestoff, videoer og lydklipp for nye pirater for rask forståelse av hvor partiets standpunkter kommer fra. Starte opp et ukentlig nyhetskommentar-show for å fremme piratpartiets synspunkt, ideer og -kritikk angående nyhetssaker.


Sak 16: Resolusjon om opprettelse av spillkollektiv

Forslagsstiller: Amici Nybråten

Begrunnelse:

Et spillkollektiv vil kunne kraftig styrke det norske indieutviklermiljøet og hjelpe til med en oppblomstring, samtidig som det kan bringe inn internasjonale indieutviklere til Norge for samarbeid, samt spredning av kunnskap og -kultur. Det vil også kunne fungere som et viktig middel i en nasjonal strategi for effektiv subsidiering av småskala indiespill kultur, hvor småskala indiespill er en viktig bidragsyter for eksperimentering og -innovasjon i spillindustrien.

Forslag:

Piratpartiet skal arbeide for at det lanseres et norskt spillkollektiv for indieutviklere og tilhørende kunstnere, med fokuspå tilgang til fasiliteter og -teknologi, samt lave leve- og arbeidskostnader.


Sak 17: Resolusjon om avvikling av tax-free handel

Forslagsstiller: Amici Nybråten

Begrunnelse: “Tax-free-handel” er urettferdige subsidier. De forstyrrer det frie markedet, og leder til økt forbruk av skadelige produkter som røyk og alkohol.

Forslag:

Avvikle alle former for “tax-free-handel”


Sak 18: Resolusjon om å erstatte IKT-fag på grunnskolen med teknologifag

Forslagsstiller: Amici Nybråten

Begrunnelse:

Selv om det er viktig at norske elever lærer seg koding, er det enda viktigere for folket at vi får en befolkning som er vandt med å lære seg ny teknologi og har god forståelse for den teknologiske utviklingen de er en del av ettersom den utfolder seg. Teknologien løper fra samfunnet, og dette er problematisk både for demokratiet og økonomien.

I demokratiet risikerer vi en befolkning som totalt mangler en forståelse for de teknologiske systemene som omgir livet deres, og dermed blir ute av stand til å vurdere systemene eller diskutere dem på et meningsfullt nivå (noe som kan lede til teknologisk naïvitet på den ene siden, og irrasjonell teknologiskepsis på den andre). I økonomien i mellomtiden risikerer vi en befolkning som ikke inser teknologiske gevinster og kan være uvillig til å prøve ut nye løsninger i mangel på teknologisk forståelse.

Forslag:

Erstatte et evnt. IKT/Kode-fag på grunnskolen med Teknologifag som endres annet hvert år for å holde tritt med teknologiske trender.


Sak 19: Resolusjon om avvikling av sperregrensen

Forslagsstiller: Amici Nybråten

Begrunnelse:

I dag sørger sperregrensen og justeringen i fordelingen av representanter (Sainte-Laguës metode) for at noen parti i praksis “stjeler stemmer” fra velgere. For små partier kan det føre til at de blir urettmessig utestengt fra stortinget og at partiets stemme, og derfor en betydelig andel av befolkningens stemme, ikke blir hørt i stortinget. Det er viktig at slik stemmemanipulering avvikles så fort som mulig så alle norske stemmeberretigede personer får stemmen sin veid så likt som mulig og at større partier ikke får monopolisere statsmakten eller -offentligheten.

Forslag:

Avskaffe den udemokratiske sperregrensen og avskaffe justeringer i hvor mange representanter et viss antall stemmer gir i både stortingsvalg, fylkesvalg og kommunevalg.


Sak 20: Resolusjon om automatisk godkjent asylsøknad

Forslagsstiller: Amici Nybråten

Begrunnelse:

Det er en nasjonal skam at vi har asylsøkere i Norge som på grunn av byråkratiske problemer har fått livet sitt satt på vent over flere år. Dette må det bli slutt på. Vi må kreve at alle asylsøknader som ikke kan behandles innenfor en rimelig tid, og hvor det er liten grunn til å mistenke kriminell eller ekstremistisk tilknytning, må få automatisk godkjent asyl og integreres inn i den norske befolkningen umiddelbart.

Forslag:

Automatisk godkjent asylsøknad for flerårige asylsøkere uten mistanke om tilknytning til kriminalitet eller ekstremisme.


SAK 21: Resolusjon om skattefradrag for deltakelse i folkefinansieringer

Forslagsstiller: Amici Nybråten

Plassering: Under seksjon for kommunikasjon og infrastruktur

Begrunnelse:

Selvstendige innholdsprodusenter som gir fri- og gratis tilgang til det de produserer må anerkjennes som samfunnsbidragere og det bør gis skatteavdrag for enkeltpersoner som donerer penger til videre produksjon av slike samfunnsgoder med en fri- og gratis tilgang. Eksempel på slike innholdsprodusenter som bør regnes som samfunnsbidragere inkluderer personer som lager eller videreutvikler nyheter, -kunstverk, -dokumentarer, -læringsmateriale osv. og distribuerer de via åpne- og gratis kanaler som f.eks. sosiale medier, internettarkiv, eller f.eks. gratis aviser eller -galleri. For at dette skal i praktisk la seg gjøre må det utvikles en elektronisk løsning som lar personer kunne automatisk registrere bidragene sine ovenfor staten og dermed få automatisk skatteavdrag. Løsningen må utvikles i samarbeid med leverandører av donasjonstjenester som Patreon, Kickstarter og Indiegogo, og bør inkludere et sertifiseringssystem som kan skille de åpne- og gratis initiativene fra de lukkede- eller kommersielle initiativene.

Forslag:

Piratpartiet ønsker å arbeide for å utvikle en egen elektronisk løsning for å registrere skatteavdrag for deltakelse i folkefinansieringer av ikke-kommersielle initiativ som produserer samfunnsgoder med fri- og gratis tilgang.