Forslag til saker landsmøte 2013-06

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 29. nov. 2022 kl. 13:04 av Tobixen (diskusjon | bidrag) (Kontingent)
Hopp til: navigasjon, søk

Vedtektsendringer

Landsstyre

Trenger vi et landsstyre? Vi bør ha rutiner og verktøy (i.e. liquid feedback, wikipedia, forum) slik at folk flest kan være med på å bestemme politikk og retning, samt kvalitetssikre arbeidet gjort av sentralstyret. Trenger vi å ha dette vedtektsfestet, eller kanskje vi burde kunne stole på at sentralstyret vil være i stand til å finne gode løsninger?

På landsmøtet 2013-03 var det et relativt stort flertall for å innføre et landsstyre - men møteledelse (som hadde vanskelig for å forestille seg et politisk parti uten landsstyre) var med på å argumentere for et landsstyre og påvirket muligens avgjørelsen. Det var også mange innvendinger på de foreslåtte alternativene - folk ønsket seg alternativer som ikke var offisielt foreslått, dette ble avvist av møteledelsen.

Til landsmøtet 2013-06 vil vi ha en del erfaring med landsstyret, og vil ha bedre grunnlag for å ta en beslutning enn i 2013-03. Gjør landsstyret en nødvendig jobb? Bidrar landsstyret til at partiet blir mer topptungt?

# Vedtektsendring Intensjon Andre kommentarer
0 Vedtektene om landsstyre fra 2013-03 beholdes. Landsstyret fungerer fint, og det er ingen behov for vedtektsendring
1 Vedtektsendringen om landsstyre fra landsmøte 2013-03 reverteres Dersom vi ikke ser at landsstyret gir oss noen nytteverdi, bør vi avskaffe landsstyret
1b (ikke ferdigforumlert) Vi vedtektsfester at at medlemsmassen vha digitale verktøy skal dekke den rollen landsstyret var tiltenkt Forslaget faller bort dersom forslag 1 faller
2 Vedtekt om landsstyre endres til: Landsstyret består av en kandidat fra hvert fylkeslag, 3 kandidater fra sentralstyret og en kandidat fra foreningen ung pirat. Landsstyrets oppgave er å tilrettelegge for løpende politikkutforming i samråd med piratpartiets medlemmer ved hjelp av digitale verktøy, dog ikke i strid med politikk vedtatt på landsmøtet. Landsstyret setter opp forslag som legges ut til votering. Hver votering skal være tilgjengelig i minst et døgn før saken blir vedtatt. I stedet for å avskaffe landsstyret, spesifiseres det at landsstyrets oppgave er å tilrettelegge for at medlemsmassen skal styre politikken.

Landsmøte - fjerndeltagelse

Fysiske landsmøter er strengt tatt en form som passer de gamle partiene best - og det er en litt udemokratisk vridning på det, da deltagelsen kan være vanskelig for folk som bor langt unna, har familieforpliktelser eller andre handicap som gjør fysisk oppmøte vanskelig.

På landsmøtet 2013-03 ble medlemmene på forhånd lovet at det ville være anledning for fjerndeltagelse og stemmegiving fra sofaen. Dette ble forkastet av møteledelsen da de tekniske og administrative utfordringene visste seg å være for store. Dette er et stort overtramp ovenfor de som enten valgte å ikke dra fysisk til landsmøtet pga lovet mulighet for fjerndeltagelse, samt for de som ikke hadde reell mulighet til å dra til landsmøtet men allikevel prøvde å følge med over nett. Det ble på IRC antydet at dette ikke kunne ansees som "udemokratisk" fordi vedtektene ikke sier noe om at det skal være mulig med fjerndeltagelse. Dette bør endres. Allikevel kan man ikke garantere seg helt mot teknisk svikt, og det ville være galt om landsmøtet ble beslutningsudyktig pga teknisk svikt. Det er andre risiki også - digital tilstedeværelse forenkler muligheten for organisert kupping av avstemninger, de tekniske løsningene som er valgt kan ha for svak sikkerhet, etc.

# Endringstekst Intensjon
0 Vedtektene angående landsmøte beholdes som i dag det er ikke noe behov for å vedtektsfeste dette - dette kan gå seg til uten at vi trenger konkrete vedtekter.
1 Dette legges inn i vedtektene: Landsmøtet skal, så langt det er teknisk mulig, være åpent for fjerndeltagelse. Stemmeberettigede som ønsker å avgi stemme uten å møte opp på landsmøtet skal registrere seg 24 timer før møtet. Landsmøtearrangørene må komme opp med en tilfredstillende teknisk og praktisk løsning i god tid før landsmøtet. Ved alvorlig teknisk svikt, dersom noen fremsetter tvil om at de fjerndeltagende er godt nok verifisert, eller dersom noen fremsetter påstand om at det pågår organiserte forsøk på å kuppe en avstemming, kan de tilstedeværende deltagerene vedta at avstemninger lukkes for fjerndeltagelse. Piratpartiet ønsker at flest mulig skal delta, uavhengig av evnen til å møte fysisk opp på landsmøtet - siden hjemmesittere normalt ikke regnes som stemmeberettiget ved landsmøte må dette spesifiseres i reglementet. Det er imidlertid en del risiki forbundet med å ukritisk tillate fjernstemmer, derfor må vi inntil videre vedtektsfeste at fjernstemming ikke er en ubetinget rett.

Kontingent

Det ble stilt forslag i landsmøtet 2013-03 at medlemskontingenten skulle settes ned til 50 kroner for å fremme rekruttering. Det ble også nevnt at medlemskontingenten kan settes til 0, men at vi egentlig ønsker en viss terskel på hvem som blir med. Har vi like retter på statsstøtte pr medlem når kontingenten settes til null? Risikoen for at partiet blir kuppet vil være signifikant dersom kontingenten settes til null.

# Forslag Intensjon
0 Medlemskontingenten holdes uendret Dagens kontingent er fin, og det ville være urettferdig å senke den 1 Medlemskontingenten settes til 50 kroner for alle, uavhengig av alder og arbeidsstatus Vi ønsker en økning i medlemsmassen 2 Medlemskontingenten settes til 0 kroner. Vi ønsker en massiv økning i medlemsmassen 3 Sentralstyret gis en fullmakt til å endre medlemskontingenten til et lavere beløp før valgkampstart Denne debatten ønsker vi ikke å bruke noe mere tid på her og nå - det kan godt hende det er fordelaktig å sette ned kontingenten, men 50 kroner er kanskje ikke det beste - evt, selv med en så lav kontingent, bør vi kanskje ha rabatter for de som ikke er i arbeid.