Forskjell mellom versjoner av «Forslag til valgkampsaker valget 2017»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(VPF-2)
Linje 129: Linje 129:
 
|Legg til følgjande:
 
|Legg til følgjande:
  
«Piratpartiet vil gå inn for å gi inntil kroner 3 milliarder kroner over ein fireårsperiode for å bygge ut 120 ishaller i Norge spredd rundt geografisk langs kysten og i nordnorge som eit ungdomstiltak og eit distrikstiltak. Dette vil utgjere 25 millioner kroner pr ishall i ekstra støtte til kommuner som vil bygge ut ein ishall.»
+
«Piratpartiet vil gå inn for å gi inntil 3 milliarder kroner over en fireårsperiode for å bygge ut 120 ishaller i Norge spredd rundt geografisk langs kysten og i Nord-Norge som et ungdomstiltak og et distrikstiltak. Dette vil utgjøre 25 millioner kroner per ishall i ekstra støtte til kommuner som vil bygge ut ishall.»
  
 
|-
 
|-
Linje 145: Linje 145:
 
|https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytdfx/program_2017_valgprogram_forslag_fra_steinar/
 
|https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytdfx/program_2017_valgprogram_forslag_fra_steinar/
 
|}
 
|}
 
  
 
== VPF-2.1 ==
 
== VPF-2.1 ==

Revisjonen fra 14. apr. 2017 kl. 10:28

<< Tilbake til hovedside Landsmøte 5
Husk at Piratpartiets søyler er grunnlaget for forslagene her.
Se også Kjerneprogrammet
Når vi utarbeider dette Breddeprogrammet er det spesielt en ting fra Kjerneprogrammet å være oppmerksom på:

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

I tillegg bør vi alle se gjennom og forstå Piratpartiets vedtekter og Piratkodeksen.


Forslag til valgkampsaker nummereres kun med forslagsnummer. Skriv en tittel for forslaget som beskriver best mulig hva forslaget dreier seg om.

VPF = Valgkampsak Forslag


Forslagsmal VPF-#

Kopier og lim malen fra her:

Tittel Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
Forslagsstiller Navn
Medlem av fylkeslag Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Forslagstekst Teksten som ønskes behandlet som valgkampsak.
Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet kan vinne stemmer og omtale i valgkampen og hva er fordelen for Piratpartiet med dette valgkampsakforslaget?

Forslag til valgprogramsaker valget 2017

VPF-1

Tittel Avkriminalisering av rusmidler iht. global commission on drugs ved blant annet Thorvald Stoltenberg, Kofi Annan, Ruth Dreifuss
Forslagsstiller Geir Martin Ohna
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til dette punktet:

"Piratpartiet stiller seg positiv til å endre rusmiddelpolitikken fra justispolitisk til helsepolitisk, og derunder generell avkriminalisering av besittelse/bruk."

I departementstrukturen kan dette bli lagt inn under helse.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Krigen mot narkotika har medført svære menneskelige skader på både individ og samfunn. Straffen for overtredelse er større en skaden fra selve bruken noengang kunne påført. Dom for bruk/besittelse av narkotika kan hindre selv ressurssterke mennesker ifra å nå sitt fulle potensiale i samfunnet og lukker mange dører. De aller fleste blir ikke missbrukere.

Folket mister tillit til politiet. Politi overbetjenter har offentlig gått ut og sagt at folk som politisk uttrykker at de er imot forbud må overvåkes, samme med missbruket av veitrafikkparagrafen kap 5, paragraf 34 [5] « Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.»

Dette er en paragraf som er laget for at politi skal ha myndighet til å fjerne førerretten til missbrukere av rusmidler. Nå er det ca 500 mennesker [4] som jobber med sak mot staten, da de har mistet lappen pga 2 gangers bruk av cannabis. Når politi missbruker paragrafen som dette, at alle som bruker ett ulovlig rusmiddel mer enn 2 ganger per år(Uten at de har ruskjørt en eneste gang) så er vi nærmere enn politistat enn en rettsstat. Denne utviklingen kan snus, ved at politi ikke lengre må bruke ressurser på å jakte brukere og smådealere. Da kan de for eksempel øke innsatsen mot organisert kriminalitet, som blant annet driver trafficiking, vold, trusler, ran, hundeslosskamp mm. Politi vil med andre ord kunne øke sin tillit i befolkningen.

Krigen mot narkotika har totalt feilet, og bruken er bevislig på veg oppover sammen med HIV/AIDS, Hepatitt C osv. Dette kommer dirkete av forbudet, ved at brukere/missbrukere ikke oppsøker medisinsk hjelp. Det er også ett viktig taktskifte at missbruk av rusmidler er en jobb for helsepersonell og ikke justis. Portugal sin modell er til etterlevelse. Den siste forskningen viser at hjelp, framfor straff er det beste virkemiddlet mot missbruk av rusmidler og det å holde bruken nede.

Det er vitenskaplig bevist at flere rusmidler kan brukes både medisinsk og terapeutisk som idag er ulovlig. For eksempel cannabis, LSD og MDMA.

Det må skilles på rusmidler, det logiske er at rusmidler med mest skadepotensialet reguleres mest og siden Piratpartiet er opptatt av forskning, så mener jeg at vi kan bruke den nyeste forskningen på feltet som har kartlagt skadepotensial for de mest brukte rusmidlene[3]

Når cannabis er like ulovlig som heroin, så sier det seg selv at fravær av kategorisering er skadelig for oppfattelsen til folket og brukere av lettere rusmidler vil føle større avsky til makten


Et rusmiddel som kan gi nytt økonomisk løft i landbruket er cannabis. Bønder vil kunne dyrke industriell hemp(Cannabis uten virkestoff) som kan brukes til klær, drivstoff, møbler, mat mm. Det har fra 1997 vært «Foreningen for norske hampbønder»[2] , så interessen er allerede der. Om rekerasjonell bruk blir lovlig, kan bønder se fram til en ny økonomisk hverdag. Kanskje kan det få kulturlandskapet tilbake, og nytt liv i distriktene.


Siste punkt er om potensialet dette har for norsk økonomi. Om vi kan begynne med skattlegging på omsetning av rusmidler, vil vi få inn betydelige store summer, vi vil lage jobber i en ny bransje, samt få kontroll på konsum, få inn data til bruk i forskning. Samt vi kan bruke penger på informasjon vedrørende bruk/missbruk av rusmidler, øremerke til oppgradering av skoler, økt lønn/kompetanse hos lærere, slik at voksne mennesker kan ta de beste valgene for dem selv basert på den beste tilgjengelige forskningen. Det er allerede komt forskning ifra stater som har tillatt

rekreasjonell bruk av cannabis. Den viser mindre drap, mindre vold, vanskeligere for mindreårige[1] og kjøpe. Samt en enorm økonomisk opptur.

Er forslaget relatert til Piratpartiets søyler?:

Dette forslaget er såpass relatert til piratpartiets kjerneprogram at det etter min mening at det er relevant under: 1- Demokrati og samfunn 2- Individ og personvern 5 – Forskning og innovasjon 6 – Utdanning 7 – Næringsliv og økonomi

Litt linker til relevant informasjon

  1. http://www.usnews.com/news/data-mine/articles/2016-12-13/marijuana-is-harder-than-ever-for-younger-teens-to-find
  2. http://www.hemp.no/
  3. http://www.drugscience.org.uk/whatwedo/drugharms
  4. https://normalnorge.no/gruppesoksmaal/
  5. https://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/§34
  6. http://rusreform.no
  7. Anbefaler å lese igjennom stoffet her, da de opplyser om faktabasert kunnskap på en intuitiv og oversiktlig måte.
Kommentar fra Programbanden
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ms5dv/program_2017_forslag_61_fra_geir_martin_ohna_om/

VPF-2

Tittel Støtte til ishallar
Forslagsstiller Steinar Holstad
Medlem av fylkeslag Møre og Romsdal ?
Kontaktinformasjon E-post: [Fyll inn]
Endringsforslag Legg til følgjande:

«Piratpartiet vil gå inn for å gi inntil 3 milliarder kroner over en fireårsperiode for å bygge ut 120 ishaller i Norge spredd rundt geografisk langs kysten og i Nord-Norge som et ungdomstiltak og et distrikstiltak. Dette vil utgjøre 25 millioner kroner per ishall i ekstra støtte til kommuner som vil bygge ut ishall.»

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Sterk satsing på utbygging av ishallkapasitet i heile Norge. Norge har 47 ishallar, i motsetning til Sverige som har nær 500 ishallar og Finnland rundt 400 ishallar. Mange storbyar i Norge har enno ikkje ishall, til dømes Drammen, Ålesund, Molde. Det finnes ingen ishall på Voss, i Førde eller Sogndal eller mindre tettstadar langs Vestlandet, der vinteren ofte er slik at ein ikkje kan nytte skøyter utendørs.

Ishockey og curling er svært populære idrettar der tilbodet med ishall er tilgjengeleg. Det er og store vinteridrettar internasjonalt, større enn langrenn, hopp og skiskyting. Det er blitt byggt ut mange vanlege idrettshallar i Norge, men det er fleire fylker som manglar ishall, til dømes Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Ein ishall vil kosta rundt 50 millionar kroner, og vil ikkje vera dyrare å bygga enn ein vanleg idrettshall. Det har vist seg at kommunar treng støtte for å få sett igang ishaller utover den kommunale viljen som ligg der, dermed er det på sin plass å gi tilsagn om støtte til ishallutbygging gjennom ein ishallpost for utbygging.

Kommentar fra Programbanden Vi kan utforme ein generelt forslag om å støtte utbygging og gjerne bruke ishockey og moment herifrå som eksempel, men dette forslaget er altfor spesifikt med kroner, slik det er akkurat no.
Debatt https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/comments/5ytdfx/program_2017_valgprogram_forslag_fra_steinar/

VPF-2.1

Tittel Støtte til lokalsport
Forslagsstiller Targeir Attestog
Medlem av fylkeslag Aust-Agder
Kontaktinformasjon E-post: targeir@piratpartiet.no
Endringsforslag Legg til følgjande:

«Piratpartiet ønsker å legge til rette for utbygging av idrettshaller og -anlegg når lokalbefolkningen ønsker det.»

Dette kan bli plassert under idrett i departementstrukturen.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Forslag VPF-2 er altfor spesifikt for politikk hos Piratpartiet. Det nemnar mange tal, og det er i grunnen berre vekt på ishallar. Viss lokale folk ønskjer ishall eller annan type idrettshall, og altså stor nok interesse for det, skal folkeavgjersler få påverke lokalvalde piratparti-representar til å stemme for utbygging av idrettshallar, same kva slags sport det er.
Kommentar fra Programbanden
Debatt Link kommer snart.

VPF-3

Tittel Valgprogram
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: anders.kleppe@alumni.nhh.no
Endringsforslag Forslag om å bruke vagkampprogram med departementsinndeling som ble samarbeidet om av 84 medlemmer i 2013. Strukturen vil forklare hva Piratpartiet mener om ethvert politisk tema og vil være kpoi og lim fra dagens kjerneprogram men med en struktur som de fleste velgerne kan forstå. Det vil også gjøre det enklere for pirater å forklare hva Piratpartiet er og hvordan Piratpartiet ønsker å endre de politiske prosessene med prosessteknikker basert på forskning først og fremst.
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Veldig mange tror at Piratpartiet er et en-saksparti. For å forklare at vi er et parti med et fullt og helt program vil det være en stor fordel å beskrive hvordan Piratpartiet vil løse politiske oppgaver etter piratprinsippene.

Strukturen på forslaget vil se ut som dette og med en kort forklaring på hvordan Piratpartiet vil bruke prosesser for å løse poliske oppgaver heller enn å ha et spesifikt program som ikke kan endres med teknologisk utvikling. Vi er et prosessparti, så dette blir etter islandsk modell, men tilpasset norske forhold. Det er ment som et alternativ med identisk tekst til det eksisterende Kjerneprogrammet medn med litt utvidede forklaringer på hvordan Piratpartiet løser politiske saker (På en helt ny og revolusjonell måte med distribuert demokrati og bedre maktfordeling mellom de forskjellige gruppene i samfunnet.

https://www.reddit.com/r/piratpartiet_no/ - Er i arbeid og kommer om kort tid

Det er altså forberedt for å fylle ut fra Kjerneprogrammet men med klare synspunkter om hvordan Piratpartiet løser politiske spørsmål. Flere medlemmer kommer til å jobbe med dette frem til fristen for forslag går ut 15. april.


1 IT og Internett

1.1 Digitalt personvern

1.2 Åpenhet i offentlig sektor

1.3 IKT-politikk

1.4 Telekommunikasjon 1.5 Fiberutbygging


2 Barn, Familie og Likestilling

2.1 Barn og unges oppvekst- og levekår

2.2 Familie- og samliv

2.3 Forbrukerinteresser

2.4 Kjønnslikestilling

2.5 Integrering


3 Dyre- og Viltvern

3.1 Dyrevern

3.2 Dyrs velferd


4 Finans

4.1 Økonomisk politikk

4.2 Finansmarkedene

4.3 Statsbudsjettet


5 Fiskeri- og Kyst

5.1 Fiskeri- og havbruksnæring

5.2 Fiskehelse og fiskevelferd

5.3 Sjømattrygghet og -kvalitet

5.4 Havner

5.5 Infrastruktur for sjøtransport

5.6 Beredskap mot akutt forurensing


6 Administrasjon og Livssyn

6.1 Fornyingsarbeidet i offentlig sektor

6.2 Forvaltningspolitikk

6.3 Konkurransepolitikk

6.4 Tros- og livssyn

6.5 Statlig arbeidsgiverpolitikk

6.6 Samer og nasjonale minoriteter


7 Forsvar

7.1 Sikkerhetspolitikk

7.2 Forsvarspolitikk

7.3 Koordinering av heimevern, sivilforsvar og politireserver


8 Kosthold, Helse, Inkludering og Omsorg

8.1 Helse- og omsorgstjenester

8.2 Kostholdspolitikk

8.3 Ruspolitikk


9 Velferd og Menneskerett

9.1 Sykepenger og velferdspermisjoner

9.2 Sosial og bostøtte

9.3 Attføring og ufør

9.4 Menneskerettigheter


10 Arbeid og Innvandring

10.1 Arbeidsmarked og arbeidsmiljø

10.2 Innvandring

10.3 Pensjoner


11 Justis- og Beredskap

11.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

11.2 Kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg

11.3 Domstoler og lovarbeid


12 Kommune og Regional

12.1 Bolig- og utbygningspolitikken

12.2 Distrikts- og regionalpolitikk

12.3 Ungdomsbyråd

12.4 Kommuneøkonomi

12.5 Lokalforvaltning

12.6 Gjennomføring av valg


13 Kultur

13.1 Kultur

13.2 Medier

13.3 Idrett

13.4 Frivillig virksomhet

13.5 Forvaltning av historiske bygninger og minnesmerker

13.6 Pengespill og lotteri


14 Kunnskap

14.1 Barnehager

14.2 Grunnskoler

14.3 Videregående opplæring

14.4 Høyere utdanning

14.5 Forskning


15 Landbruk og Mat

15.1 Matpolitikk

15.2 Landbrukspolitikk


16 Miljøvern

16.1 Miljøpolitikk

16.2 Internasjonalt miljøvernsamarbeid


17 Næring og Handel

17.1 Næringslivspolitikk

17.2 Oppstartsbedrifter

17.3 Eksport og import


18 Olje og Energi

18.1 Energipolitikk

18.2 Alternative energikilder


19 Samferdsel og Infrastruktur

19.1 Persontransport

19.2 Godstransport og posttjenester

19.3 Vegpolitikk

19.4 Flyplasser og flytrafikk

19.5 Jernbane


20 Utenriks

20.1 Internasjonalt politisk samarbeid

20.2 Forvaltning av norske landområder

20.3 Forvaltning av norske havområder

20.4 Andre utenriksspørsmål

Kommentar fra Programbanden Kommentarer om Programbanden finner det nødvendig
Debatt Lenk til Piraptaritet_No Reddit hvor vi diskuter saken Kommer snart. Er under arbeid.

VPF-4

Tittel Uføre og pensjonister
Forslagsstiller Geir Martin Ohna
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon E-post: geir.m.ohna@piratpartiet.no
Forslagstekst Piratparti vil sørge for at uføre og pensjonister har en inntektsøkning som er lik eller høyere enn prisøkningen i landet. Videre vil vi fjerne frafallet i bruttotrygd for uføre som gifter seg eller blir samboer, da poenget med å bo sammen er å spare utgifter for å øke kjøpekraften.
Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken Pirater skal verne om de svakeste, og det å sikre økonomien til uføre og pensjonister er da naturlig. Det er også urettferdig med frafall i bruttotrygd for samboerskap, da vanlige arbeidstakere ikke får mindre fradrag av samboerskap.
Debatt

VPF-5 / Maltabell

Tittel Gjeldende nummer i gjeldende Kjerneprogram
Forslagsstiller Navn
Medlem av fylkeslag Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Forslagstekst Teksten som ønskes behandlet som valgkampsak.
Begrunnelse og motivasjon for valgkampsaken Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet kan vinne stemmer og omtale i valgkampen og hva er fordelen for Piratpartiet med dette valgkampsakforslaget?
Debatt Link til debatt på Reddit-forum.