Forskjell mellom versjoner av «Forslag vedtektsendringer 2017»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m (VEF-14)
m (VEF-15)
Linje 363: Linje 363:
 
|}
 
|}
  
== VEF-6a ==
+
== VEF-15 MAL ==
 
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"
 
! width="165px" align="right" |Gjeldende vedtekt nr.
 
! width="165px" align="right" |Gjeldende vedtekt nr.

Revisjonen fra 13. apr. 2017 kl. 18:23

<< Tilbake til hovedside Landsmøte 5Husk at Piratpartiets søyler er grunnlaget for forslagene her.
Se også Kjerneprogrammet
Når vi utarbeider dette Breddeprogrammet er det spesielt en ting fra Kjerneprogrammet å være oppmerksom på:

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

I tillegg bør vi alle se gjennom og forstå Piratpartiets vedtekter og Piratkodeksen.


VEF = Vedtekter Endringsforslag


Mal for forslag

Kopier og lim malen fra her:

VEF-#

Gjeldende vedtekt nr. Henvisning til gjeldende § i vedtektene
Forslagsstiller Navn
Medlem i fylke Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende vedtekter.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på vedtektene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?

VEF-1

Gjeldende vedtekt nr. §4.2
Forslagsstiller Palmer Nilsemann
Medlem i fylke Indre bergenshalvøyen
Kontaktinformasjon kontaktmegher@blabla.blabla, Tel: 0000 0400, Redphone: rødtbrukernavn
Endringsforslag Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn, eller betalt kontingent via blablabla. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Flere mulige betalingsmetoder vil kanskje gjøre det enklere å skaffe flere nye medlemmer, men det anbefales likevel at det tas hensyn til kostnader i forhold til gevinst ved bruk av forskjellige betalingsmetoder.

Fleksibiliteten i forhold til betaling av koningent og donasjoner og gaver vil også gi sekretariatet mulighet til å bruke de beste betalingsmetodene på en mer fleksibel og effektiv måte.

VEF-2

Gjeldende vedtekt nr. §6.7
Forslagsstiller Noldus Pilsemann
Medlem i fylke Ytre Mongolia
Kontaktinformasjon kontaktmegder@blabla.blabla, Tel: 0000 0020, Redphone: harikkebrukernavnmenforsøklikevel
Endringsforslag Piratpartiets partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Piratpartiet utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt av samvittighetsgrunner ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette uten opphold. Alle folkevalgte representanter for Piratpartiet har en selvstendig plikt til å argumentere for kjernesakene og organisere Stortings-, Fylkestings- og Kommunestyrearbeid på en slik måte at flest mulig av befolkningen får delta i demokratiske beslutninger. Alle beslutninger skal likevel følge Kjerneprogrammets avsnitt fra "Teknologi, innovasjon og vitenskap": Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Motivasjonen for forslaget er å inkludere det siste i forskning i politiske avgjørelser slik at man unngår politiske avgjørelser som baseres på føleleser og ikke fakta.

VEF-3

Gjeldende vedtekt nr. § 7.1
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret eller landsstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Eksisterende tekst: Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Endringen består i å også gi landsstyret mulighet til å innkalle til ekstraordinært landsmøte, samt tillegg av siste punktum.

Setningen om hvilke saker ekstraordinært landsmøte kan behandle flyttes hit fra § 7.2 for å presisere at dette gjelder alle ekstraordinære landsmøter.

VEF-4

Gjeldende vedtekt nr. § 7.2
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem i fylke Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Sentralstyret skal med minst 3 og maksimalt 5 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene med aktive medlemsrettigheter skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Medlemsregisteret på det tidspunkt kravet ble fremsatt skal ligge til grunn. Dersom dette tallet er lavere enn medlemstallet ved forrige avholdte landsmøte, skal medlemstallet ved forrige landsmøte ligge til grunn. Et krav som er fremsatt uten den nødvendige støtte, må oppnå denne støtten innen 7 dager. Alle medlemmer skal uten opphold meddeles kravet uten fortolkning. Medlemmene bak kravet skal uten opphold opplyses om antall medlemmer som må støtte kravet. Innkalling skal sendes senest fem dager etter at kravet er mottatt og den nødvendige støtten er oppnådd. Sakslisten skal gjengi kravet uten fortolkning.

Eksisterende tekst: Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette gir en ryddig prosess for hvordan krav om ekstraordinære landsmøter kan fremsettes og fjerner muligheter for å trenere slike krav. Det gir også en klar tolkning av hvilket medlemstall som skal ligge til grunn og sikrer at det ikke kan kuppes tidlig i året da få medlemmer har aktiv medlemsstatus.

VEF-5

Gjeldende vedtekt nr. § 8.2
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem i fylke Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Landsstyret er sammensatt av alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder kan møte. Sentralstyret kan ha minst to medlemmer i landsstyret og kan oppnevne inntil to medlemmer til landsstyret for å nå dette antallet dersom det er nødvendig. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme.

Eksisterende tekst: Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme. Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralsstyret og selv representere fylkesstyret.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette begrenser sentralstyrets makt i landsstyret, men bevarer landsstyret som et bindeledd mellom sentralstyret og landsmøtet. Det sikrer at sentralstyret er representert med minst to medlemmer i landsstyret.

VEF-6

Gjeldende vedtekt nr. § 8.3
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Landsstyret velger sin leder og nestleder for ett år av gangen. Medlemmer i sentralstyret er ikke valgbare som leder eller nestleder i landsstyret.

Eksisterende tekst:Landsstyret velger sin leder og nestleder for ett år av gangen.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Endringen består i tillegg av siste punktum. Dette sikrer at ledelsen i landsstyret reelt er uavhengig av sentralstyret.

VEF-7

Gjeldende vedtekt nr. § 8.4
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder, minst fire landsstyremedlemmer eller sentralstyret krever det. Digital deltagelse er tillatt.

Eksisterende tekst:Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer krever det. Digital deltagelse er tillatt.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Endringen består i å gi sentralstyret mulighet til å kreve landsstyremøte, som er nødvendig når sentralstyret ikke har fire medlemmer i landsstyret, jfr. forslag VEF-5

VEF-8

Gjeldende vedtekt nr. § 8.7
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslås opphevet
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Landsstyret skal være aktivt og har makt og plikter som sentralstyret/generalsekretær ikke skal ha.

VEF-9

Gjeldende vedtekt nr. Nytt punkt under § 8
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Landsstyret fungerer som kontrollkomite for partiet. Landsstyret skal gjennomgå alle vedtak i Sentralstyret og føre kontroll med sekretariatet og påse at vedtak og aktivitet er i samsvar med vedtektene. De skal også påse at landsmøtevedtak blir fulgt opp. Landsstyret skal fremlegge sin rapport for landsmøteperioden til orientering for landsmøtet. Sentralstyret og sekretariatet skal skal gi landsstyret tilgang til alle dokumenter som er nødvendig for at landsstyret skal kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Vi trenger en kontrollkomite. Vi har dog ikke nok hender på dekk til å kunne velge seperate medlemmer til dette. Vi trenger også å aktivisere landsstyret med reelle oppgaver, så dette er et fint sted å legge disse oppgavene. På sikt bør partiet ha en egen kontrollkomite når vi har nok medlemmer til å fylle rollen.

VEF-10

Gjeldende vedtekt nr. Nytt punkt under § 8
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Landsstyret kan med ⅔ flertall, dersom særlige forhold tilsier det, suspendere sentralstyret og/eller generalsekretær og overta deres plikter. I dette fall skal landstyret bestå kun av fylkeslederne eller deres vara etter § 8.2 og er vedtaksdyktig når minst ⅔ av fylkeslagene er representert. Sentralstyremedlemmer kan ikke ha stemmerett til en slik votering. Det må innkalles til landsmøte eller ekstraordinært landsmøte som behandler suspensjonen og eventuelt nyvalg. Landsmøte må avholdes innen 5 uker. Suspensjon av generalsekretær skal følge norsk lov.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Gir landsstyret myndighet til å overta styringen av partiet dersom det er nødvendig. Presiserer også at generalsekretæren må behandles etter norsk lov.

VEF-11

Gjeldende vedtekt nr. § 12.2
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: En oppsigelsesprosess av generalsekretær kan kun igangsettes av generalsekretæren selv, landsstyret eller landsmøtet. En oppsigelsesprosess skal til enhver tid følge norsk lov.

Ekstisterende tekst: Oppsigelse av generalsekretær kan kun og uten unntak bare foretas av kandidaten selv, eller Landsmøtet.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Gir landsstyret myndighet til å sette i gang oppsigelsesprosess. Presiserer også at denne må følge norsk lov.

VEF-12

Gjeldende vedtekt nr. § 13.4
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Landsstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. Den som skal suspenderes skal innkalles og har talerett til møtet som behandler saken. Uttømmende begrunnelse for suspensjonen skal skriftlig meddeles den suspenderte uten opphold. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i et vedtaksdyktig landsstyre, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte. Behandling av suspensjonssaker må være første sak til votering etter konstituering av landsmøtet.

Eksisterende tekst: Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette flytter myndigheten til å suspendere medlemmer opp fra sentralstyret til landsstyret. Det presiserer og styrker også de suspendertes rettigheter ved suspensjon og sikrer at suspensjon ikke kan brukes for å påvirke utfall av voteringer på landsmøtet.

VEF-12 MAL

Gjeldende vedtekt nr. Henvisning til gjeldende § i vedtektene
Forslagsstiller Navn
Medlem i fylke Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende vedtekter.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på vedtektene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?

VEF-13 MAL

Gjeldende vedtekt nr. Henvisning til gjeldende § i vedtektene
Forslagsstiller Navn
Medlem i fylke Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende vedtekter.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på vedtektene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?

VEF-14 MAL

Gjeldende vedtekt nr. Henvisning til gjeldende § i vedtektene
Forslagsstiller Navn
Medlem i fylke Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende vedtekter.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på vedtektene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?

VEF-15 MAL

Gjeldende vedtekt nr. Henvisning til gjeldende § i vedtektene
Forslagsstiller Navn
Medlem i fylke Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende vedtekter.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på vedtektene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?