Forslag vedtektsendringer 2017

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

<< Tilbake til hovedside Landsmøte 5


VEF = Vedtektsendringsforslag


Følgende forslag er utsatt ekstraordinært landsmøte landsmøte i Arendal i august 2017 fordi det ikke ble tid til å behandle disse på landsmøtet i Bergen i mai 2017.

Mal for forslag - VEF-#

Kopier og lim malen fra her:

Gjeldende vedtekt nr. Henvisning til gjeldende § i vedtektene
Forslagsstiller Navn
Medlem i fylke Fylkesnavn
Kontaktinformasjon E-post-telefon-sosiale medier-eller andre måter å få kontakt med forslagsstiller på
Endringsforslag Teksten med innholdet i endringsforslaget og hilken tekst forslaget erstatter fra gjeldende vedtekter.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Hvordan vil dette forslaget sikre at Piratpartiet får en bedre struktur på vedtektene tilpasset piratverdier og hvorfor er det ønskelig med akkurat denne endringen?
Debatt

VEF-1

Gjeldende vedtekt nr. §3.1
Forslagsstiller Anders Kleppe, Gorm Hanssen, m.fl
Medlem i fylke Hordaland, Sør-Trøndelag, m.fl
Kontaktinformasjon anders@piratpartiet.no, gorm@piratpartiet.no, m.fl
Endringsforslag 3.1

Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene og registrert i partiregisteret 16. desember 2012.

3.2

Piratenes kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn for politisk aktivitet. Fylkes- og lokalpartier skal bidra til engasjement og politisk interesse i sitt regionale og lokale geografiske område. Breddedemokrati er alltid en prosess for hele befolkningen.

3.3

Alle tiltak for å engasjere og aktivisere velgere og befolkning skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle medlemmer har mulighet til å delta. Hovedmålet skal alltid være å engasjere befolkningen i våre geografiske områder til å delta i politiske prosesser og avgjørelser.

Hvis forslaget blir vedtatt blir gammel 3.2 til 3.4. Tilsvarende flytting av nummerering helt til 3.5 som vil bli 3.7

Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Ordinær tekst indikerer sterkt at man må være medlem i Piratpartiet for å delta i demokratiske prosesser.

"3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta."

Klargjøre og spesifisere at Piratpartiet aldri tar avgjørelser som ikke er direkte nevnt i kjerneprogrammet uten en breddedemokratisk behandling i størst mulig del av befolkningen der det er mulig å få til. Det går klart frem av Kjerneprogrammet at:

"Under Demokrati og Politikk: Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad."

Videre står i Kjerneprogrammet: "Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til,..."

Videre under Demokrati, prinsipper står: "Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer."

Under konkrete tiltak står: "Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk." og "La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk)."

Slik §3.1 fremstår i dag misforstås den til å ha et krav til å være medlem av Piratpartiet for å delta i demokratiet. Derfor gjentas dette gorslaget også i år, som i fjor.

Debatt Link til debatt

VEF-1.1

Gjeldende vedtekt nr. §3.1
Forslagsstiller Anders Kleppe, Gorm Hanssen, m.fl
Medlem i fylke Hordaland, Sør-Trøndelag, m.fl
Kontaktinformasjon anders@piratpartiet.no, gorm@piratpartiet.no, m.fl
Endringsforslag 3.1

Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene og registrert i partiregisteret 16. desember 2012.

3.2

Piratenes kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn for politisk aktivitet. Fylkes- og lokalpartier skal bidra til engasjement og politisk interesse i sitt regionale og lokale geografiske område. Breddedemokrati er alltid en prosess for hele befolkningen.

3.3

Alle tiltak for å engasjere og aktivisere velgere og befolkning skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle innbyggere i Norge skal ha mulighet til å delta. Hovedmålet skal alltid være å engasjere befolkningen i våre geografiske områder til å delta i politiske prosesser og avgjørelser.

Hvis forslaget blir vedtatt blir gammel 3.2 til 3.4. Tilsvarende flytting av nummerering helt til 3.5, som vil bli ny 3.7.

Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Hvis forslaget blir vedtatt blir gammel 3.2 til 3.4. Tilsvarende flytting av nummerering helt til 3.5, som vil bli ny 3.7.

Ordinær tekst indikerer sterkt at man må være medlem i Piratpartiet for å delta i demokratiske prosesser. "3.1 Piratpartiet ble stiftet 28. juni 2012 som Foreningen Piratene, og registrert i partiregisteret 16. desember 2012. Piratpartiets kjerneprogram og den internasjonale piratkodeksen ligger alltid til grunn når politikk vedtas. Fylkes- og lokalpartier har kun mulighet til å vedta politikk med utelukkende lokale konsekvenser. All politikk skal vedtas gjennom transparente og breddedemokratiske prosesser der alle stemmeberettigede medlemmer har mulighet til å delta."

Klargjøre og spesifisere at Piratpartiet aldri tar avgjørelser som ikke er direkte nevnt i kjerneprogrammet uten en breddedemokratisk behandling i størst mulig del av befolkningen der det er mulig å få til. Det går klart frem av Kjerneprogrammet at:

"Under Demokrati og Politikk: Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk. Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad."

Videre står i Kjerneprogrammet: "Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til,..."

Videre under Demokrati, prinsipper står: "Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer."

Under konkrete tiltak står: "Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk." og "La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk)."

Slik §3.1 fremstår i dag misforstås den til å ha et krav til å være medlem av Piratpartiet for å delta i demokratiet. Derfor gjentas dette forslaget også i år, som i fjor.

Debatt Link til debatt

VEF-2

Gjeldende vedtekt nr. § 16 Politisk prosess for Piratpartiet
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem i fylke Hordaland
Kontaktinformasjon anders@piratpartietet.no, 46548957
Endringsforslag §16 (Politisk prosess for Piratpartiet) fjernes i sin helhet. Etterfølgende §17 (Oppløsning) blir til ny §16.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Motivasjonen for forslaget er enkelt og greit at Kjellsen og gamle tech- og IT-gruppen ikke har utviklet metoden som ble avtalt under ordinært landsmøte 2014 i Kristiansand. Metoden fingerer ikke med den strukturen partiet har i dag og er derfor overflødig som vedtekt fordi den ikke fungerer som det var ment for for Piratpartiet.

Under Demokrati og politikk står følgende: "Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet."

Derfor er Kjellsen-metoden rett og slett ikke i tråd med Kjerneprogrammet og piratkodeksen og bør absolutt fjernes. Hovedbegrunnelsen er likevel at Kjellsen sin metode ikke er utviklet siden 2014 slik det ble vedtatt at den skulle utvikles. Samtidig var heller ikke metoden akademisk vurdert på det tidspunktet den ble vedtatt.

Debatt Link til debatt

VEF-3

Gjeldende vedtekt nr. § 7.1
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret eller landsstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Eksisterende tekst: Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Endringen består i å også gi landsstyret mulighet til å innkalle til ekstraordinært landsmøte, samt tillegg av siste punktum.

Setningen om hvilke saker ekstraordinært landsmøte kan behandle flyttes hit fra § 7.2 for å presisere at dette gjelder alle ekstraordinære landsmøter.

Debatt Link til debatt

VEF-3.a

Gjeldende vedtekt nr. § 7.1 Forslag om forkasting av VEF-3
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon anders@piratpartiet.no
Forslag om å forkaste Endringsforslag VEF-3 VEF-3 forkastes
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Endringen har overhodet ingen betydning for forståelsen av vedtektenes §7 dersom teksten flyttes til 7.2. Dette virker ærlig talt som et forsøk på å bombe Landsmøtet med unødvendig arbeid og unødvendig tidsbruk til saker som ikke endrer hverken vedtekter eller forståelsen av dem.
Debatt Link til debatt

VEF-3.1

Gjeldende vedtekt nr. § 7.1 Endringsforslag for VEF-3
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon anders@piratpartiet.no
Endringsforslag av VEF-3 Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter når det finnes dokumenterte uregelmessigheter med driften av partiet for brudd på vedtekter, relevant lovverk eller andre krav fra myndighetene. Det samme gjelder for sentralstyrets handlinger. Også ved tidskrav fra myndigheter i saker som krever et ekstraordinært landsmøte kan et ekstraordinært landsmøte avholdes for å møte myndighetskrav dersom det er nødvendig for videre drift av Piratpartiet. Sentralstyret eller landsstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Se også §8.7. (Endringen av teksten er i uthevet skrift).

Eksisterende tekst: Det kan ved behov avholdes ekstraordinære landsmøter. Sentralstyret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med alminnelig flertall.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Endringen består i å også gi landsstyret mulighet til å innkalle til ekstraordinært landsmøte kun ved dokumenterte og reelle situasjoner der det finnes dokumenterte vedtektsbrudd, lovbrudd eller andre regelbrudd. Se også §8.7.
Debatt Link til debatt

VEF-4

Gjeldende vedtekt nr. § 7.2
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem i fylke Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Sentralstyret skal med minst 3 og maksimalt 5 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene med aktive medlemsrettigheter skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Medlemsregisteret på det tidspunkt kravet ble fremsatt skal ligge til grunn. Dersom dette tallet er lavere enn medlemstallet ved forrige avholdte landsmøte, skal medlemstallet ved forrige landsmøte ligge til grunn. Et krav som er fremsatt uten den nødvendige støtte, må oppnå denne støtten innen 7 dager. Alle medlemmer skal uten opphold meddeles kravet uten fortolkning. Medlemmene bak kravet skal uten opphold opplyses om antall medlemmer som må støtte kravet. Innkalling skal sendes senest fem dager etter at kravet er mottatt og den nødvendige støtten er oppnådd. Sakslisten skal gjengi kravet uten fortolkning.

Eksisterende tekst: Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette gir en ryddig prosess for hvordan krav om ekstraordinære landsmøter kan fremsettes og fjerner muligheter for å trenere slike krav. Det gir også en klar tolkning av hvilket medlemstall som skal ligge til grunn og sikrer at det ikke kan kuppes tidlig i året da få medlemmer har aktiv medlemsstatus.
Debatt Link til debatt

VEF-4.a

Gjeldende vedtekt nr. § 7.2 Endringsforslag til VEF-4
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem i fylke Hordaland
Kontaktinformasjon anders@piratpartiet.no
Endringsforslag Eksisterende tekst: Sentralstyret skal med minst 3 ukers varsel innkalle til ekstraordinært landsmøte, hvis 20% av medlemmene skriftlig anmoder styret om dette eller hvis minst halvparten av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.

Endringsforslaget er å legge til: Det må være spesielle dokumenterte forhold for at et ekstraordinært årsmøte kan holdes. Se VEF-3 og VEF-3.a

Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette gir en ryddig prosess for hvordan krav om ekstraordinære landsmøter kan fremsettes og fjerner muligheter for å kreve ekstraordinære landsmøter som krever store økonomiske og menneskelige ressurser uten god grunn. Det gir også en klar tolkning av at Piratpartiet ikke kan kuppes av medlemmer og mennesker som ikke er medlemmer, inkludert suspenderte medlemmer.

Piratpartiet har forpliktelser i forhold til lovverket (Valgloven, partiloven, revisorloven og regnskapsloven, m.fl.) som vi dessverre ikke kommer utenom. En sikring mot kuppforsøk mot et styre som er gitt tillit gjennom to eller flere landsmøter er svært kostbart for partiet både økonomisk og med store menneskelige negative konsekvenser. Derfor foreslås VEF-4 forkastet.

Debatt Link til debatt

VEF-4.b

Gjeldende vedtekt nr. § 7.2 Endringsforslag til VEF-4
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem i fylke Sør-Trøndelag
Kontaktinformasjon gorm@piratpartiet.no
Endringsforslag Forkast VEF-4
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget VEF-4 er en oppskrift på å gjøre oss sårbare for fiendtlig overtakelse av f.eks et annet politisk parti. Medlemmer fra et annet parti trenger bare midlertidig melde seg ut av partiet sitt, melde seg inn i Piratpartiet i stort nok antall, og komme med håpløse og ubegrunnede årsaker for å kreve ekstraordinært landsmøte. Og dermed tvinge oss til å legge ned ordinær drift for å konstant holde opptil 17 ekstraordinære landsmøter i året. Normal drift av partiet og valgseier blir ikke lenger like realistisk som nedleggelse.
Debatt Link til debatt

VEF-5

Gjeldende vedtekt nr. § 8.2
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem i fylke Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Landsstyret er sammensatt av alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder kan møte. Sentralstyret kan ha minst to medlemmer i landsstyret og kan oppnevne inntil to medlemmer til landsstyret for å nå dette antallet dersom det er nødvendig. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme.

Eksisterende tekst: Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme. Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralsstyret og selv representere fylkesstyret.

Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette begrenser sentralstyrets makt i landsstyret, men bevarer landsstyret som et bindeledd mellom sentralstyret og landsmøtet. Det sikrer at sentralstyret er representert med minst to medlemmer i landsstyret.
Debatt

VEF-5.a

Gjeldende vedtekt nr. § 8.2 Endringsforslag til VEF-5
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem i fylke Hordaland
Kontaktinformasjon Anders Kleppe
Endringsforslag Forslaget VEF-5 forkastes i sin helhet fordi vi er et lite parti og derfor trenger fleksibilitet til å få tatt avgjørelser som er nødvendig for den daglige driften og spesielt i hastesaker. Vi er tross alt et veldig lite parti ennå.


Eksisterende tekst: Landsstyret er sammensatt av Sentralstyret og alle fylkesledere i landet. Nestledere trer inn som vara for fylkesleder dersom det er nødvendig. Fylkesleder kan delegere denne posisjonen videre innenfor sitt fylkesstyre dersom heller ikke nestleder har anledning. Ved dobbeltrolle oppnås ikke dobbeltstemme. Alternativt kan landsstyremedlemmet velge å delegere bort sentralstyreplassen sin til vara i sentralstyret og selv representere fylkesstyret.

Se også: §8.7 Dersom landsstyret av ulike grunner ikke kan samles iht. til disse vedtektene skal generalsekretær, sammen med minst to ledere og to styremedlemmer i sentralstyret avgjøre på landsstyrets vegne

Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette utvider fleksibiliteten til å ta raske avgjørelser når det trengs siden erfaring viser at de fleste fylkeslederne ikke møter i Landsstyremøter. Se igjen §8.7. Vi bevarer uansett landsstyret som et organ som kan ta avgjørelser mellom landsmøter der styret i sin helhet ikke har myndighet til det, men vi har lagt opp til at sekretariatet,to styreledere, to styremedlemmer og generalsekretær sammen kan representere Landsstyret dersom de av ulike grunner ikke kan samles. Det sikrer at vi taper tid og penger fordi vi ikke får avgjørelser som trengs med tidsfrist og det er også grunnen til at tidligere landsmøter har applaudert denne løsningen som gir Piratpartiet langt større fleksibilitet og handlingsrom under tidspress.
Debatt

VEF-6

Gjeldende vedtekt nr. § 8.3
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Landsstyret velger sin leder og nestleder for ett år av gangen. Medlemmer i sentralstyret er ikke valgbare som leder eller nestleder i landsstyret.

Eksisterende tekst:Landsstyret velger sin leder og nestleder for ett år av gangen.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Endringen består i tillegg av siste punktum. Dette sikrer at ledelsen i landsstyret reelt er uavhengig av sentralstyret.
Debatt

VEF-7

Gjeldende vedtekt nr. § 8.4
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder, minst fire landsstyremedlemmer eller sentralstyret krever det. Digital deltagelse er tillatt.

Eksisterende tekst:Landsstyret skal møtes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte som landsstyreleder eller minst fire landsstyremedlemmer krever det. Digital deltagelse er tillatt.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Endringen består i å gi sentralstyret mulighet til å kreve landsstyremøte, som er nødvendig når sentralstyret ikke har fire medlemmer i landsstyret, jfr. forslag VEF-5
Debatt

VEF-8

Gjeldende vedtekt nr. § 8.7
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslås opphevet
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Landsstyret skal være aktivt og har makt og plikter som sentralstyret/generalsekretær ikke skal ha.
Debatt

VEF-8.a

Gjeldende vedtekt nr. § 8.7 VEF-8 Foreslås avvist!
Forslagsstiller Anders Kleppe
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon anders@piratpartiet.no
Endringsforslag Beholdes i vedtektene
Begrunnelse og motivasjon for endringsforslaget Landsstyret kan ikke samles iht. vedtektene når flere fylkesledere ikke møter. Dette var et problem i to år og er det fremdeles. Det ble derfor besluttet i landsmøte å la to ledere, to styremedlemmer og generalsekretær sammen representere Landsstyret når det er nødvendig for å få avgjørelser for å møte myndighetskrav og se til at vedtekter, kjerneprogram, kodeks, lover og regler blir fulgt og fulgt opp i forhold til myndighetene dersom Landsstyret ikke har nok representanter i møtene sine. En av de viktigste begrunnelsene for denne fleksibiliteten er at dette sikrer korrekt rapportering slik at Piratpartiet fremdeles skal kunne motta partistøtte sentralt, men også at utsettelse av avgjørelser Landsstyret skal ta som oftest vil være kritisk og med korte tidsfrister. Dette fører igjen til praktiske problemer for administrasjonen og styret som gjør det umulig å lede Piratpartiet i den retningen hvert års Landsmøte bestemmer at vi skal følge.
Debatt

VEF-9

Gjeldende vedtekt nr. Nytt punkt under § 8
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Landsstyret fungerer som kontrollkomite for partiet. Landsstyret skal gjennomgå alle vedtak i Sentralstyret og føre kontroll med sekretariatet og påse at vedtak og aktivitet er i samsvar med vedtektene. De skal også påse at landsmøtevedtak blir fulgt opp. Landsstyret skal fremlegge sin rapport for landsmøteperioden til orientering for landsmøtet. Sentralstyret og sekretariatet skal skal gi landsstyret tilgang til alle dokumenter som er nødvendig for at landsstyret skal kunne utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Vi trenger en kontrollkomite. Vi har dog ikke nok hender på dekk til å kunne velge seperate medlemmer til dette. Vi trenger også å aktivisere landsstyret med reelle oppgaver, så dette er et fint sted å legge disse oppgavene. På sikt bør partiet ha en egen kontrollkomite når vi har nok medlemmer til å fylle rollen.
Debatt

VEF-9.a

Gjeldende vedtekt nr. Nytt punkt under § 8
Forslagsstiller Gorm Hanssen
Medlem av fylkeslag Sør-Trøndelag
Kontaktinformasjon gorm@piratpartiet.no
Endringsforslag Forkast VEF-9
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Vi trenger en ikke kontrollkomite. Alle funksjonene til en slik kommite er allerede ivaretatt, og det er ikke argumentert godt med hverken utredninger eller dokumentasjon at vi trenger mer byråkrati i Piratpartiet. Det er totalt overfløding å sende lansstyret til å ettergå sentralstyrets vedtak (ettersom de ligger fritt tilgjengelig på wiki) og generalsekretær (som årlig leverer økonomisk årsrapport). All informasjon er fritt tilgjengelig, og vi trenger ikke mer byråkrati når det er så utrolig lett å se selv på wiki, eller spørre om hvor en skal lete.
Debatt

VEF-10

Gjeldende vedtekt nr. Nytt punkt under § 8
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Landsstyret kan med ⅔ flertall, dersom særlige forhold tilsier det, suspendere sentralstyret og/eller generalsekretær og overta deres plikter. I dette fall skal landstyret bestå kun av fylkeslederne eller deres vara etter § 8.2 og er vedtaksdyktig når minst ⅔ av fylkeslagene er representert. Sentralstyremedlemmer kan ikke ha stemmerett til en slik votering. Det må innkalles til landsmøte eller ekstraordinært landsmøte som behandler suspensjonen og eventuelt nyvalg. Landsmøte må avholdes innen 5 uker. Suspensjon av generalsekretær skal følge norsk lov.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Gir landsstyret myndighet til å overta styringen av partiet dersom det er nødvendig. Presiserer også at generalsekretæren må behandles etter norsk lov.
Debatt

VEF-10.a

Gjeldende vedtekt nr. Nytt punkt under § 8
Forslagsstiller Gorm Hanssen
Medlem av fylkeslag Sør-Trøndelag
Kontaktinformasjon gorm@piratpartiet.no
Endringsforslag Forkast VEF-10
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Det er vel skjelden behov for å samtidig kaste både hele sentralstyret og generalsekretær (alle valgt på et demokratisk landsmøte) bortsett fra i kupp- situasjoner.
Debatt

VEF-11

Gjeldende vedtekt nr. § 12.2
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: En oppsigelsesprosess av generalsekretær kan kun igangsettes av generalsekretæren selv, landsstyret eller landsmøtet. En oppsigelsesprosess skal til enhver tid følge norsk lov.

Ekstisterende tekst: Oppsigelse av generalsekretær kan kun og uten unntak bare foretas av kandidaten selv, eller Landsmøtet.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Gir landsstyret myndighet til å sette i gang oppsigelsesprosess. Presiserer også at denne må følge norsk lov.
Debatt

VEF-11.a

Gjeldende vedtekt nr. § 12.2
Forslagsstiller Gorm Hanssen
Medlem av fylkeslag Sør-Trøndelag
Kontaktinformasjon gorm@piratpartiet.no
Endringsforslag Forkast VEF-11
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette er et forslag til å løse et problem som ikke finnes, og mangler dokumentasjon som sannsynliggjører påstand om vedtektsendring. Historien har allerede vist at det ikke er komplisert i Piratpartiet å kaste en partisekretær ved brudd på vedtekter og norsk lov. Samtidig har nåværende generalsekretær vært helt sentral i å levere rekordmange gode økonomiske årsrapporter ved LM2017. I tillegg har ekstraordinært landsmøte allerede en slik funksjon. Slik at hele forslaget synes besynderlig.
Debatt

VEF-12

Gjeldende vedtekt nr. § 13.4
Forslagsstiller Håvard Hatlevik og Olav Handeland
Medlem av fylkeslag Hordaland
Kontaktinformasjon hatlevik@piratpartiet.no; olav.handeland@gmail.com
Endringsforslag Foreslått ny tekst: Landsstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. Den som skal suspenderes skal innkalles og har talerett til møtet som behandler saken. Uttømmende begrunnelse for suspensjonen skal skriftlig meddeles den suspenderte uten opphold. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i et vedtaksdyktig landsstyre, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte. Behandling av suspensjonssaker må være første sak til votering etter konstituering av landsmøtet.

Eksisterende tekst: Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved påfølgende landsmøte.

Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Dette flytter myndigheten til å suspendere medlemmer opp fra sentralstyret til landsstyret. Det presiserer og styrker også de suspendertes rettigheter ved suspensjon og sikrer at suspensjon ikke kan brukes for å påvirke utfall av voteringer på landsmøtet.
Debatt

VEF-12.a

Gjeldende vedtekt nr. § 13.4
Forslagsstiller Gorm Hanssen
Medlem av fylkeslag Sør-Trøndelag
Kontaktinformasjon gorm@piratpartiet.no
Endringsforslag Forkast VEF-12
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Forslaget bærer preg av å være lite gjennomarbeidet, mangler dokumentasjon fullstendig og skaper mer problemer enn det løser. En av funksjonene til det demokratsk valgte sentralstyret er i alle organisasjoner nettopp muligheten til å suspendere medlemmer, i situasjoner hvor kriteriene er oppnådd. I tillegg vil denne vedtekten umulig kunne etterleves, ettersom den vil være i strid med norsk lov, som krever at nettopp et styre har denne muligheten til suspensjon.
Debatt

VEF-13

Gjeldende vedtekt nr. § 4.2
Forslagsstiller Gorm Hanssen
Medlem av fylkeslag Sør-Trøndelag
Kontaktinformasjon gorm@piratpartiet.no
Endringsforslag Endring av: 4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.

Til: 4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn. Medlemsrettigheter oppnås straks kontingent er betalt.

  • Medlemskap Medlemskap i Piratpartiet forplikter alle partimedlemmer til å støtte opp om partiets formål
  • Alle medlemmer har stemmerett og er valgbar en måned etter betalt medlemskontigent.
  • Innbetalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår. Ved manglende kontingentinnbetaling etter fastsatt betalingsfrist, tapes retten til å avgi stemme og være valgbar i partiets organer. Denne retten inntrer igjen når manglende kontingent er innbetalt.
  • Ved ansettelser i partiet skal en etterstrebe en balanse mellom kvinner og menn.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Presisering av rettigheter og plikter som medlem
Debatt Link til debatt

VEF-14

Gjeldende vedtekt nr. § 13.5
Forslagsstiller Gorm Hanssen
Medlem av fylkeslag Sør-Trøndelag
Kontaktinformasjon gorm@piratpartiet.no
Endringsforslag Ny vedtekt: 13.5: Suspenderte medlemmer taper alle sine rettigheter som medlem, frem til suspensjonen er hevet eller vedtatt som eksklusjon av landsmøtet. Utenom talerett under landsmøtets behandling av medlemmets eksklusjonssak.
Begunnelse og motivasjon for endringsforslaget Presisering av rettigheter og plikter som medlem. Denne presiseringen er i realiteten en formalitet, organisasjonspraksis følger uansett dette prinsippet, slik at Piratpartiet har vært omfattet av denne presiseringen frem til nå, selv om den ikke har vært fullt så tydelig. Siden den ikke enda står presisert i vedtektene.
Debatt Link til debatt