Kjerneprogrammet med endringsforslag fra Tale

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 7. jun. 2023 kl. 18:56 av Thomas (diskusjon | bidrag) (Forslag 4)
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden er under utvikling!

Denne siden er under konstruksjon og mangler enten informasjon eller den kan inneholde informasjon som er uferdig, unøyaktig eller mangler referanser.

I mange tilfeller kan den rett og slett inneholde feil opplysninger.

Hvorfor legger vi ut uferdige ting som dette? Se Åpenhet.


Bakgrunn

Kjerneprogrammet har, siden vi satte det sammen på LM 2013, vært noe usammenhengende og ikke riktig klart å formulere hva Piratpartiet står for. Kjerneprogrammet har ganske enkelt ikke hatt noen konkret kjerne. Dette forslaget er en oversettelse av kjerneprogrammet til vårt islandske søsterparti, som jeg har abeidet inn i kjerneprogrammet vårt a 2013 slik at vi både har en kjerne, og framstår som mindre abstrakte. Prinsippene er universale for hele piratbevegelsen, og er stadfestet i utallige manifester, programmer og informasjonsskriv verden over. Her finnes oversettelsen min i rå form.

Forslag Jeg foreslår at de to første avsnittene blir værende slit de står i dag. De gir et godt tilbakeblikk på hvorfor og hvordan Piratpartiet trengs. Under er mine forslag til tillegg markert som fet, enkle endringsforslag i kursiv og forslag til strykning er gjennomstrekede. Nummereringen i forslaget kan fjernes redaksjonelt (og evt. settes sammen til blokktekst o.l.), men punktene er tenkt som paragrafer mer enn som kulepunkter i en liste.

Kommentar fra leder i Programbanden

Har formatert om, slik at forslag blir presentert slik:

"Gammel tekst"

endres til

"Ny tekst"

Gjennomstreking er derfor fjerna. Har latt feit skrift bli verande i nye tekstar for å markere endringar som er vanskelege å sjå.

Ønsker å ta vekk alt innhald her, som ikkje skal endrast på, ifølge Tales forslag. Vil det for å gjere det lettare å finne fram til endringsforslaga her. Fullt gjeldande kjerneprogram frå 2013 kan ein finne her (artikkel har forvirrande tittel): https://wiki.piratpartiet.no/index.php?title=Piratpartiets_s%C3%B8yler

Tale: Har eg forstått rett at du ønskjer å plassere omsett utdrag frå Islands kjerneprogram i starten, som eit slags kjerne-kjerneprogram?

Sjå kommentar frå Programbanden lenger ned på sida. Trur du har gjort noko feil i eit forslag. Er usikker på om det er tale om sletting eller endring (som har forsvunne).


1. Kritisk tenking og informerte valg

Engelsk versjon av avsnitt i programmet til Piratpartiet Island:

1.1 Pirates emphasize critical thinking and well-informed decisions.

1.2 This entails that Pirates shape their policy on the basis of data and knowledge which is gathered irrespective of whether or not the policy seems desirable or not at first. The position of Pirates on ideas is not based on who promotes them.

1.3 Former decisions made by Pirates always need be open for revisions.

1.4 The right of individuals to be informed shall never be impaired.


Forslag 1:

Legg til seksjonen "1. Kritisk tenkning og informerte valg" i starten av Kjerneprogrammet med følgende oversatt innhold fra Piratpartiet Island sitt program (engelsk versjon ovenfor):


1.1 Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk.

1.2 Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til de som er piratenes ansikt utad.

1.3 Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.

1.4 En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres.

2. Menneskerettigheter og borgerrettigheter

Engelsk versjon av avsnitt i programmet til Piratpartiet Island:

2.1 Pirates exert themselves for the enhancement and protection of civil rights.

2.2 The expansion of civil rights shall aim to enhance other rights.

2.3 Current rights must be guarded so that they will not be impaired.

2.4 Pirates believe that civil rights belong to individuals and that the rights of every person is equally strong.


Forslag 2:

Legg til seksjonen "2. Menneskerettigheter og borgerrettigheter" i starten av Kjerneprogrammet med følgende oversatt innhold fra Piratpartiet Island sitt program (engelsk versjon ovenfor):

2.1 Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter.

2.2 Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter.

2.3 Eksisterende rettigheter skal beskyttes mot uthuling og svekkelser.

2.4 Piratpartiet fastholder at grunnleggende rettigheter tilhører individer og at alles rettigheter er likeverdige og like sterke.

3. Retten til privatliv

Engelsk versjon av avsnitt i programmet til Piratpartiet Island:

3.1 A right to privacy is about protecting the powerless from the abuse and mistreatment of the powerful.

3.2 Pirates believe that all individuals should have a right to privacy in their own personal lives.

3.3 Privacy includes the rights to discretion, the right to be anonymous and the right to self-determination.

3.4 Secrecy should never go further than to protect the individual and never go so far as to affect other individuals.

3.5 Anonymity does not relieve any person of responsibility for their actions.


Forslag 3

Legg til seksjonen "3. Retten til privatliv" i starten av Kjerneprogrammet med følgende oversatt innhold fra Piratpartiet Island sitt program (engelsk versjon ovenfor):

3.1 Retten til et privatliv handler om å verne de som ikke har makt eller ressurser til å beskytte seg selv fra overgrep eller mishandling fra de som har makt.

3.2 Piratpartiet mener at alle individer har en rett til vern av egen person (personvern) og privatliv.

3.3. Privatliv innebærer retten til diskresjon, retten til å være anonym og retten til selvbestemmelse.

3.4 Hemmelighold skal aldri gå lenger enn til å beskytte individet, og aldri gå så langt at det påvirker andre individer.

3.5 Anonymitet fritar ikke en person fra ansvaret for sine handlinger.

4. Åpenhet og ansvar

Engelsk versjon av avsnitt i programmet til Piratpartiet Island:

4.1 Transparency gives the powerless the power to monitor the powerful.

4.2 Pirates believe that transparency is an important part of making the public informed and thereby capable of making democratic decisions.

4.3 Information should be accessible to the public.

4.4 Information should be accessible in open data formats, in a form that is most convenient for the usability of the information.

4.5 In order for an individual to be able to take responsibility, she needs to have the ability to make decisions.

4.6 Pirates believe that everyone has an unlimited right to be involved in decisions that relate to their own affairs, and a right to knowledge about how such decisions are made.  

Forslag 4

Legg til seksjonen "4. Åpenhet og ansvar" i starten av Kjerneprogrammet med følgende oversatt innhold fra Piratpartiet Island sitt program (engelsk versjon ovenfor):


4.1 Åpenhet gir personer uten makt tilgang til å overvåke de med makt.

4.2 Piratpartiet mener at åpenhet er en viktig del av å holde folk informerte, og dermed også i stand til å ta demokratiske avgjørelser.

4.3 Informasjon skal være offentlig tilgjengelig.

4.4 Informasjon skal være tilgjengelig i åpne formater, i en form som er enkel og nyttig å bruke.

4.5 Et individ trenger å kunne ta avgjørelser for å kunne ta ansvar.

4.6 Piratpartiet mener alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår deres egne anliggenheter, og en rett til viten og kunnskap om hvordan slike avgjørelser tas.

5. Informasjonsfrihet og ytringsfrihet

Engelsk versjon av avsnitt i programmet til Piratpartiet Island:

5.1 Limits to people’s freedom to collect and share information are unacceptable, except for the purpose of protecting the rights of individuals.

5.2 Any limits to people’s freedom to express themselves are unacceptable, except for the purpose of protecting the rights of individuals.


Forslag 5

Legg til seksjonen "5. Informasjonsfrihet og ytringsfrihet" i starten av Kjerneprogrammet med følgende oversatt innhold fra Piratpartiet Island sitt program (engelsk versjon ovenfor):

5.1 Begrensninger av folks frihet til å samle og dele informasjon er uakseptabelt, med mindre begrensningen er for å beskytte et individs rettigheter.

5.2 Enhver begrensning av folks ytringsfrihet er uakseptabel, med mindre begrensningen er for å beskytte et individs rettigheter.

6. Breddedemokrati og retten til selvbestemmelse

Engelsk versjon av avsnitt i programmet til Piratpartiet Island:

6.1 Pirates believe that everyone has an unlimited right to be involved in decisions that relate to their own affairs.

6.2 That right is guaranteed with the empowerment of direct democracy and the promotion of transparent governance.

6.3 Pirates believe that centralization needs to be reduced in all areas and democracy needs to be promoted in all the forms that are available.


Forslag 6

Legg til seksjonen "6. Breddedemokrati og retten til selvbestemmelse" i starten av Kjerneprogrammet med følgende oversatt innhold fra Piratpartiet Island sitt program (engelsk versjon ovenfor):

6.1 Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender.


6.2 Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning.

6.3 Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former.


Dermed begynner forslaget mitt med dette avsnittet:

Grunnlag, demokrati og politikk

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

Piratpartiets kjerneprogram er bygd opp i tre lag:

Grunnleggende prinsipper og rettigheter

Forslag 7

Overskriften "Grunnleggende prinsipper og rettigheter"

endres til

"Menneskerettigheter og borgerrettigheter"

Kommentar fra leder i Programbanden

Er dette riktig, Tale?

Eller er det plassen der du ønskjer å plassere "Menneskerettigheter og borgerrettigheter" frå Piratar Island sitt program?

Forslag 8

Start i "Grunnleggende prinsipper og rettigheter":

"Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid."

endres til

"Piratpartiet går inn for både vern og styrking av grunnleggende rettigheter. Utvidelser av våre borgerrettigheter skal ha som mål å styrke andre rettigheter. Rettigheter vi har i dag må voktes over og bevares slik at de ikke svekkes for fremtiden og kommende generasjoner. Piratpartiet mener at borgerrettigheter tilhører individer, og at enhver persons rettigheter er likestilte og like sterke."


Piratpartiet vil stadfeste grunnleggende rettigheter og sørge for at de er tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder blant annet:

 • Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
 • Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter.
 • Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Demokrati

Vi ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.

Forslag 9

Legg til følgende linjer etter nåværende innhold i "Demokrati" under "Grunnlag, demokrati og politikk" Om nødvendig, kan vi ha avstemning for hver enkelt tallpunkt.


1 Piratpartiet legger vekt på at enkeltpersoner skal kunne ta informerte valg og tenke kritisk.

2 Dette innebærer at pirater skaper sin egen politikk utfra fakta og kunnskap som er samlet, uavhengig av hvorvidt avgjørelsen virker korrekt eller ikke i utgangspunktet. Piratpartiets posisjon er ikke basert på meningene til dem som er deres ansikt utad.

3 Tidligere avgjørelser gjort av Piratpartiet er alltid åpne for endringer.

4 En enkeltpersons rett til å være informert skal aldri forhindres.


Politikk

Forslag 10

Innholdet i "Politikk" under "Grunnlag, demokrati og politikk":

"Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene.

Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske programmer innen andre områder etter hvert som partiet vokser."

endres til

"Piratpartiet mener at alle har en ubegrenset rett til å være involvert i beslutninger som angår dem og deres anliggender. Denne retten garanteres gjennom en styrking av demokratiet og økt åpenhet i politikk og forvaltning. Piratpartiet mener vi trenger en desentralisering av makt, og at demokratiet må styrkes i alle mulige former. Dette ønsker vi å gjøre med en demokratisk reform, der innbyggerne raskt og effektivt kan gi sine folkevalgte og forvaltningen sin mening i alle saker som angår dem. I dagens informasjonssamfunn er dette en samfunnsutvikling den teknologiske utviklingen kommer til å føre til, og Piratpartiet mener det ikke finnes noen grunn til å stritte imot nettets demokratisering av samfunnet."Våre fem søyler

Våre prinsipper og standpunkter er organisert i fem søyler:

 • individ og personvern
 • demokrati
 • kommunikasjon og infrastruktur
 • kunnskap og kultur
 • teknologi, innovasjon og vitenskap

I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkter.

Individ og personvern

Forslag 11

Startsetning under "Individ og personvern"

"Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen."

endres til

"Piratpartiet "

Kommentar fra leder i Programbanden

Her må det vere noko feil. Ser ut som det var meininga at du skulle kome noko etter "Piratpartiet " i forslag til ny setning. Eller var tanken at denne introduksjonen bare skulle vekk?

Prinsipper

Forslag 12

Første avsnitt under "Individ og personvern" – "Prinsipper"

"Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter."

endres til

"Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene blir stadig både forsøkt innskrenket og faktisk innskrenket. Endringer i teknologien og samfunnet har avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter."


Forslag 13

Andre avsnitt under "Individ og personvern" – "Prinsipper"

"Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltmenneskets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig."

endres til

"Piratpartiet står for sterkere sivile rettigheter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i både politikken og offentlig forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelige."


Piratpartiet vil konkret

 • Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål.
 • Styrke Datatilsynet ved å gi dem reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av personopplysninger.
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven.
 • Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger.
 • Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.
 • Etablere digitale forbrukerrettigheter.
 • Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale.
 • Åpne for debatt angående liberalisering av sikkerhetskontroll: Fjerne forbudet mot å bære mer enn 100 ml væske i håndbagasjen og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfeldig etterkontroll.
 • Ikke tillate «nakenscanning» på flyplasser.
 • Styrke ytrings- og varslingsfrihet.

Kommunikasjon og infrastruktur

Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.

Prinsipper

Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles.

For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.

Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private.

Piratpartiet vil konkret

 • Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
 • Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.
 • Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces»).
 • Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
 • Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk.
 • Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming.
 • Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement.
 • Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.
 • Tillate legging av fiber i mikrogrøfter.
 • Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere domener under de norske toppdomenene.
 • Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.

Demokrati

Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.

Prinsipper

Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

Piratpartiet vil konkret

 • Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
 • Gi alle individer uttalerett.
 • Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
 • Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget.
 • Utrede muligheten for å organisere saksbehandling på samme måte som feilhåndtering i programvare (mottak, klassifisering, behandling og vedtak/utbedring).
 • Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger, Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.
 • Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).
 • Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent.
 • La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).

Kunnskap og kultur

Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.

Prinsipper

Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.

Piratpartiet vil konkret

 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen.
 • Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
 • Kreve at kulturinstitusjoner som får offentlig støtte publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
 • Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.
 • Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
 • Bortfall av vernetid ved manglende produksjon / utgivelse av åndsverk?
 • Tillate bruk av YouTube og andre moderne videoløsninger i norsk skole.
 • Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
 • Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
 • Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
 • Foreslå at «Fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.
 • Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
 • Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående skole der det er kompetanse til å gi det.

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.

Prinsipper

Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode.

Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.

Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.

Piratpartiet vil konkret

 • Øke offentlig støtte til forskning.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning.
 • All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes.
 • Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler må være åpent og fritt tilgjengelig.