Landsmøte 1

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

Referat Piratpartiets landsmøte. Referatet er gjenskapt av Tale Haukbjørk med hjelp fra Even Solum Gran etter videopptak av landsmøtet.

Tilbake til Landsmøter

Dag 1

Geir Aaslid (leder) åpner møtet. Saker:

 1. Møteleder og referent velges. Vi har fått inn Ingvild og Ingelin fra Elevorganisasjonen.
 2. Godkjenning av innkalling: Godkjent.
 3. Geir introduserer landsmøtets agenda. Frist for å nominere/stille til lederverv eller sentralstyret blir satt til møtestart søndag 16. mars.
 4. Stemmerett på landsmøtet. Man må ha vært medlem i 30 dager for å ha stemmerett på LM. Geir påpeker at paven endret kalenderen for 300 år siden, og at dersom vi forskyver tilbake til den gamle kalenderen (med renter), så har alle oppmøtte stemmerett. Landsmøtet godkjenner forslaget. I praksis betyr det at man kan melde seg inn der og da for å få stemme.Dette gjelder fysiske deltagere.
 5. Praktiske opplysninger: Øystein Middelthun opplyser om at også de som sitter hjemme og ser på streamen kan stemme via internett.
 6. Introduksjon og praktiske beskjeder angående lokalet til landsmøtet ved partisekretær Håkon W. Lie. Han foreslår at Kaptein Sabeltann ekskluderes fra Piratpartiet. Kaptein Sabeltann ekskluderes ved akklamasjon.
 7. Leders beretning og regnskap fra 2012. Geir forteller om innsamlingen av underskrifter og stiftelsen partiet. Gjennomgang av regnskap. Even spør hvordan vi skal finansiere fylkeslag. Geir foreslår å dele medlemsavgiften for medlemmene i tre, en del til sentralt, en del til fylkeslaget og en del til lokallagene.
 8. Visjon og strategi: Geir presenterer Piratpartiets visjon og grunnverdier.
 9. Foredrag med Øystein Jakobsen om Piratpartiets sjel.
 10. Foredrag med Aanund Hylland om matematikken bak valgordningen.
 11. Haakon Aabakken forteller om planene om å stifte ungdomspartiet til Piratpartiet. Stiftelsen er foreslått til å være søndag 17. mars.
 12. Foredrag av Rick Falkvinge om piratbevegelsen.
 13. Vedtektsendringer del 1: Forslag til vedtektsendringer:
  1. § 5 Sentralstyret. Det foreslås å utvide styret fra 6 personer til 7 personer. Vedtatt.
  2. § 4 Organisasjon:
  3. Forslag a: "Landsstyret er satt sammen av fylkeslederne i hvert fylkesstyre med nestleder som vara.“
  4. Forslag b: "Landsstyret er satt sammen av et medlem av hvert fylkeslag som velges av fylkeslagets styre.“
  5. Forslag c: "Landsstyret er satt sammen av et medlem av hvert fylkeslag som velges av fylkeslagets årsmøte.“
  6. Forslag d: "Landsstyret er satt sammen av er medlem av hvert fylkeslag, et medlem av Unge Pirater, samt partiets leder, nestleder og partisekretær fra partiets sentralstyre.“

Her stopper dessverre streamen fra dag en.

Dag 2

Møtet åpnes. Ordstyrer er Morten, tidligere sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen og student på UiO.

 1. Foredrag om våre digitale verktøy av Øyvind A. Holm, leder i Hordaland Piratparti. Kort diskusjon om wikien er det mest sentrale verktøyet vi har etter foredraget. Debatten beveger seg videre til hvordan man skal teste ut og innføre/sløyde forskjellige digitale verktøy.
 2. Gjennomgang av nominasjoner. Nominert til leder: Øystein Jakobsen, Øystein Middelthun og Geir Aaslid. Nominert til nestleder: Øystein Middelthun, Øyvind A. Holm og Tale Haukbjørk. Nominert til sentralstyret: Tale Haukbjørk, Gunvar Mjølhus, Håkon W. Lie, Manuel Lains, Øyvind A. Holm, Geir Aaslid, Even Solum Gran, Øystein Middelthun, Bjørn Gotheim og Tommy Knappskog.

  5 minutters pause
 3. Foredrag om opphavsrett og ytringsfrihet av Rick Falkvinge

  Lunsj
 4. Behandling av kjerneprogrammet. Håkon presenterer utkastet til kjerneprogram. Ordstyrer opplyser om innkomne forslag. Forslag om opprettelse av Programkomité legges frem. Endring i dagsorden: Opprettelse av Programkomité vedtas å tas med i dagsorden etter fastsatt dagsorden.

Votering om grunnlag for behandling av kjerneprogram: Dokumentet fra prosessen vi hadde på lørdagen legges til grunn. Det finnes ikke andre grunnlag, og vi benytter oss av dokumentet som er utarbeidet i fellesskap. Forslag til dagsorden fra Manuel: Debatt om Liquid Democracy og hvilken posisjon det skal ha i våre beslutningsprosesser. Geir foreslår at det utsettes p.g.a. tidspress.

Forslag til endring i dagorden om å behandle opprettelse av programkomité: Vedtatt med tydelig flertall.

Debatt om kjerneprogrammet

 • Det stilles spørsmål ved hvor lang innledning vi skal ha i kjerneprogrammet
 • Innspill til prosessen (Anders K.): Minner om de grunnleggende prinsippene våre om ytringsfrihet, demokrati, sensur, opphavsrett og personlig frihet. Dette er også oppsummert i Piratkodeksen.

Utkastet til kjerneprogram som legges til grunn leses opp med tilleggs-/endringsforslag:

 • Tilleggsforslag 2: Piratpartiet ønsker et forbud mot narkotikaforebyggende politibesøk med narkotikahund på videregående skoler.
 • Forslag 3: Om bruk av ordet „Internett“ vs. „Internettet“
 • Forslag 4: Stryking av punkt 14 under „Kunnskap og kultur“: „Ikkje vere bundne av at einigsskulen er best“
 • Forslag 5: Stryking av hovedinnledning og innleding under punktet „Hvorfor trenger Norge et nytt parti?“
 • Forslag 6: Endre kapitelet „Individ og personvern“ til „Grunnleggende rettigheter“. Ordstyrer ber forslagsstiller legge fram forslaget i sin helhet under debatten.
 • Forslag 7: Endre „Deltagende demokrati“ til „demokrati“. Ordstyrer ber forslagsstiller legge fram forslaget i sin helhet under debatten.
 • Forslag 8: Tilleggsforslag: „For å sikre personvern er det viktig å begrense og klargjøre myndighetenes tilgang til å overvåke. Likeledes er det individets rett å vite om når og hvorfor myndighetene overvåker ham/henne. Uten en slik rett vil mulighetene til en rettferdig behandling reduseres.“
 • Forslag 9: Stryking av følgende punkter som ikke er lagt inn i dokumentet landsmøtet legger til grunn for behandling: „Vurdere effektive tiltak mot domenehaier for å hindre spekulasjon i domener“, „Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger“, „Regulere myndigheters bruk av droner til å spionere/overvåke det norske folk“, „Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces»).“

Det settes strek for innsending av endringsforslag klokken 14.39. Deretter strukturerer vi endringsforslagene og voterer. Generell debatt om kjerneprogrammet avsluttes.

- Ordstyrerbordet setter opp voteringsorden, resten tar ti minutters pause -

21 forslag er kommet inn, hvorav enkelte må deles opp. Antall stemmeberettigede telles opp. Det er 32 stemmeberettigede tilstede. Forslagene er numerert etter når de kom inn.

Forslag 5: Forslag om å stryke brødteksten under første overskrift og teksten under "Hvorfor trenger Norge et nytt parti?“, altså de to første avsnittene i programmet.

Kort debatt om denne infoteksten egentlig trengs i kjerneprogrammet. Det foreslås at man heller kan bruke teksten i pamfletter. Votering: Vedtatt med klart flertall.

 • Forslag 1: Endring av kapittelet „Piratpartiets prinsipper og standpunkt“ til „Piratpartiets kjerneprogram“. Votering: Vedtatt.
 • Forslag 11: Strykningsforslag på setningen „Begrepet er dermed sosialt vinklet“. Votering: Vedtatt.
 • Forslag 6: En større helhetlig endring av kapitelet „Individ og personvern“ til „Grunnleggende rettigheter“ og dets rammetekst, men ikke kulepunktene. Votering: Mange avholdende, votering tas en gang til. Og en gang til. Votering: Forslaget har falt.
 • Forslag 6b: Endring av brødteksten i kapitelet. Votering: Vedtatt.
 • Forslag 10: Stryking av punktet „Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces»).“ Debatt hvorvidt punktet er nødvendig å beholde. Votering: Forslaget har falt.
 • Forslag 15: Tillegspunkt under punktene i kapittelet „Individ og personvern“: „Åpne for debatt angående liberalisering av sikkerhetskontroll: Fjerne forbudet mot å bære mer enn 100 ml væske i håndbagasjen og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfeldig etterkontroll.“. Debatt om hvorvidt saken er lovpålagt, internasjonal lov, eller en forskrift. Votering: Vedtatt.
 • Forslag 19: Stryking av punktet „Vi vil kreve at Nasjonalbiblioteket skal respektere folks rett til å reservere seg...“. Votering: Vedtatt
 • Forslag 16 deles i tre deler, da endringsforslaget inneholder tre endringer.
 • Forslag 16a: Kommunikasjon og infrastruktur, punkt to om KID-numre. Votering: Falt
 • Forslag 16b og 16c faller bort da forslag 16a falt.
 • Forslag 9a: Votering: Vedtatt
 • Forslag 9b: Votering: Falt
 • Forslag 9c: Votering: Vedtatt

Valg

Dagsorden endres så vi tar valget, og deretter votering på kjerneprogrammet etter valget.

Vi har ingen valgkomité, altså ingen innstilling. Kandidater ble nominert på stedet. Nomineringsfrist var klokka 11.00 søndag 17. mars. Hver kandidat får ett minutt til å presentere seg før den aktuelle avstemningen. Tre avstemninger: Leder, nestleder og sentralstyre - fem stemmer per person ved sentralstyrevalget pga 5 plasser. Hemmelig valg. Å bli valgt krever over 50% støtte - flere runder hvis det ikke skjer første gangen.

Tellere: Håkon Aabakken, Terje Melkevik. Offentlig telling foran hele landsmøtet.

Ledervalg

 • Øystein Jakobsen: 17
 • Geir Aaslid: 12
 • Øystein Middelthun (valgte å ikke stille)
 • Blank: 1

Nestledervalg

Første runde
 • Tale Haukbjørk Østrådal: 11
 • Øyvind A. Holm: 5
 • Øystein Middelthun: 14
Andre runde
 • Tale: 14
 • Øystein: 17

Sentralstyret

(Det finnes ikke tall fra sentralstyrevalget)

Første runde
 • Geir Aaslid: Ble valgt rett inn med over 50%
 • Bjørn Gotheim:
 • Tale Haukbjørk Østrådal: Ble valgt rett inn med over 50%
 • Even Solum Gran:
 • Håkon Wium Lie: Ble valgt rett inn med over 50%
 • Øyvind A. Holm: Ble valgt rett inn med over 50%
 • Manuel Lains:
 • Tommy Knappskog:

De fire resterende fikk under 50%. Derfor må det stemmes over den siste plassen. Tommy og Bjørn fikk så få at de tas ut. Runde 2 går mellom Manuel og Even.

Andre runde
 • Manuel:
 • Even: Fikk over 50%

Valget oppsummert

 • Øystein Jakobsen ble valgt til leder over Geir Aaslid med 17 mot 12 stemmer.
 • Øystein Middelthun ble valgt til nestleder over Tale Haukbjørk Østrådal og Øyvind A. Holm. Det ble to runder der runde to var Tale (14 stemmer) vs. Øystein (17 stemmer).
 • Sentralstyret ble valgt i løpet av to runder og endte opp med å bestå av Geir Aaslid, Tale Haukbjørk Østrådal, Håkon Wium Lie, Øyvind A. Holm og Even Solum Gran.

Programbanden

Frederik Vestre legger frem forslag om opprettelse av en Programkomité. Denne skal jobbe med partiprogrammet kontinuerlig imellom møter og legge opp til at programpunktene skal kunne debatteres blant medlemmer.

Mandat:

 • 5 medlemmer, valgt av landsmøte
 • Lager utkast til program
 • Legge til rette for at resten av partiet kan debattere og utforme politikk
 • Gjøre redaksjonelle endringer og foreslå saker
 • Ha ansvar for å arrangere avstemminger
 • Samler sammen og offentliggjør innkomne forslag før hvert landsmøte

Det foreslås at programkomitéen skal ha et mer "pirat-aktig navn", enten Programgruppen eller Programbanden. Navnet "Programbanden" vedtas i en cupvotering.

Tilleggsforslag: At en i Programbanden også skal sitte i sentralstyret. Forslaget falt.

Forslag: At programbanden /kun/ kan gjøre redaksjonelle endringer. Vedtatt.

Forslag: Programbanden skal ha jevnlig kontakt med Sentralstyret. Vedtatt.

Valg av Programbande: Kandidater: Sju personer melder seg. Det er to for mange. Programbandens mandat tas opp igjen med forslag om å fjerne tallet "5" fra mandatet: "Programbanden består av medlemmer som velges av landsmøtet". Forslaget vedtas. Kandidatur tas opp igjen, denne gangen er det seks personer som melder seg. Disse konstitueres som Programbande av landsmøtet.

 • Thomas Gramstad
 • Øyvind Holm
 • Fredrik
 • Øystein Jakobsen
 • Lars
 • Manuel

FORTSETTELSE AV VOTERING RUNDT PROGRAMMET

Samtidig som dette går de Unge Piratene ut og stifter seg. (Håkon og gjengen)

Forslag 7: Endringsforslag: Endre overskriften "Deltakende Demokrati" til "Demokrati"

Resten av teksten er renskrevet for å fjerne uklarheter og dårlig språk.

En votering for overskriften, en for brødteksten.

Overskriften: Endringen vedtas.

Brødteksten: Vedtatt.

Forslag 21: A) Tilleggsforslag. La vanlige folk ta opp saker som stortinget må ta stilling til. Vedtatt. B) Noe om nasjonale forbud. Forslaget legger opp til mer makt til kommunene. Forslaget falt.


Forslag 13: Endring av brødteksten i kapittel fire. Må ses i sammenheng med forslag 16B.

Først 16B: Endre fra STEM til STEAM. Vedtatt.

Så 13: Vedtatt.

Forslag 2, Tilleggsforslag: Piratpartiet ønsker et forbud mot narkotikaforebyggende bla bla bla (politi med hunder på VGS). Forslaget falt.

Forslag 4, strykingsforslag: Forslagsstiller: Kent Owe Maurdal Jeg ønsker å stryke kunnskap og kultur kulepunkt 14 "Ikke være bunde av ideen om at einingsskulen er best"

Fra PDF:

Endringsforslag kjerneprogram PIR2013:

F1: Endring - vedtatt Forslagsstiller: Frederik og Tale -- feil: (forslagsstiller egentlig Øystein Jacobsen?)

Endre hele kapittel "Prinsipper og standpunkt" til


Piratpartiets kjerneprogram

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem

Piratpartiets kjerneprogram er bygd opp i tre lag:

Grunnleggende prinsipper og rettigheter

Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.

Vi ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder: - Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv - Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter - Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling

Demokrati

Vi ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Med Internett har muligheten til å forbedre de politiske prosessene, og representere borgernes interesser på nye og bedre måter.

Politikk

Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, ikke i resultatene.

Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknolog- og vitenskapsmiljøet, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske program innen andre områder etterhvert som partiet vokser.

F2: Tillegg - FALT Forslagsstiller: Vegard Solheim Piratpartiet ønsker et forbud mot narkotikaforebyggende politibesøk med narkotikahund på videregående skoler.

F3: Endring - FALT Forslagsstiller: Vegard Bilsbak Konsekvent bruk av ord for å omtale internett: internett eller internettet (ikkje t.d. "nettet")

-F4: Stryking VEDTATT Forslagsstiller: Kent Owe Maurdal Jeg ønsker å stryke kunnskap og kultur kulepunkt 14 "Ikke være bunde av ideen om at einingsskulen er best"

F5: Stryking - vedtatt Forslagsstiller: Geir Aaslid Følgende foreslås strøket: - 1) Teksten i første avsnitt under hovedoverskriften - 2) Alt under "Hvorfor trenger Norge et nytt parti"

F6: Endring F6A - kun overskriftsendring - falt F6B - endring av selve brødteksten - vedtatt Forslagsstiller: Øystein Jakobsen Endring av kapittel "individ og personvern" til "grunnleggende rettigheter" -----------

Grunnleggende prinsipper og rettigheter

Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende prinsipper og rettigheter , også gjeldende for informasjonsalderen Sammendrag: Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunn om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på nettet. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt legge ned et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.

F7: Endring F7A: VEDTATT F7B: VEDTATT Forslagsstiller: Øystein Jakobsen Endring av "Deltagende demokrati" til "Demokrati Demokrati Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har idag. Piratpartiet ønsker å bruke den muligheten. Det representative demokratiet vi har i Norge idag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer delaktig i prosessene. Vi har sett tilfeller hvor særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

?? F8: Tillegg - VEDTATT Forslagsstiller: Kurt Vildgren "For å sikre personvernet er det viktig å begrense og klargjøre myndigheters adgang til å overvåke. Likeledes er det indvidets rett å vite om, når og hvorfor staten overvåker nettopp ham/henne. Uten en slik rett vil muligheten til en rettferdig behandling reduseres."

private enheter burde inkluderes her

F9: Stryking A: VEDTATT B: FALT C: VEDTATT Forslagsstiller: Kai Terje Hagali Følgende punkt foreslås strøket. siste punkt til 2 Kommunikasjon og infrastruktur

A• Vurdere effektive tiltak mot domenehaier for å hindre spekulasjon i domener Norid gjør dette i dag uten problemer B• Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger Kan ikke se at dette skal være en politisk debatt da det er snakk om en tjeneste for private aktører C• Regulere myndigheters bruk av droner til spionere/overvåke det norske folk Er dekket inn av mandatet til forsvaret pr. i dag.

Kai Terje Hagali.

F10: Stryking - falt Forslagsstiller: Frederik Vestre Stryke: • Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces») på side 2, siden det allerede er implementert i eksisterende lov. (jeg kan argumentere mer for det når vi tar det opp)

-- Frederik M.J. Vestre - i turkis genser.

F11: Stryking - vedtatt Forslagsstiller: Vegard Bilsbak Side 2, Individ og Personvern, Prinsipper, siste setning i andre avsnitt:

"Begrepet er dermed sosialt vinklet."

Føreslår å stryka setninga grunna at den er vag og ikkje aukar informasjonsinnhaldet i avsnittet.

F12: Endring - VEDTATT Forslagsstiller: Jenny Olsson Søyle 4, 5. siste punktet:

Erstatt -Gi elevar med særlege evnar innan ulike områder moglegheit til å utfolde seg og få brukt sitt potensiale Med -Minke tyngden av grunnemner og innføre flere valgfag med fordypninger i grunnemner som er lagt opp til å være mere utfordrende for elever med særlige evner

F13: Endringsforslag - VEDTATT Forslagsstiller: Øystein Jakobsen Endre "kunnskap og kultur" til

---

Kunnskap og kultur

Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang på kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke

alle svarene, men vi vet ihvertfall at vernetiden er åpenbart unødig høy og at opphavsretten kan ikke overtrede grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform, hvor vi går tilbake til utgangspunktet med å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.

F14: Stryking - VEDTATT Forslagsstiller: Øystein Jakobsen Stryke punkt under kunnskap og kultur:

• Gi elevar med særlege evnar innan ulike områder moglegheit til å utfolde seg og få brukt sitt potensiale

F15: Endring - vedtatt Forslagsstiller: Simen Kvamme Under 1, Piratpartiet vil konkret,

Åpne for debatt angående

"Liberalisering av sikkerhetskontroll: fjerne forbudet mot å bære mer enn 250ml væske i håndbagasje og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfedig etterkontroll"

F16: Endring FALT Forslagsstiller: Bjørn-Rune Hanssen A FALT Punkt 2, Kommunikasjon og infrastruktur Under konkrete tiltak:

Endre "Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger" til "Senke terskelen for implementering av efakturaløsninger, og krev støtte for efaktura for alle fakturautstedere"

B VEDTATT Punkt 4, Kunnskap og kultur På slutten av Prinsipper:

Foreslår å endre støtten fra STEM (science, technology, engineering and math) til STEAM (science, technology, engineering, arts and math). Grunnen er at Arts ("kunstene", de kreative fagene) lærer kreativitet og "tenking utenfor boksen". Dette er blant annet behandlet i en viss dybde her: http://www.ted.com/conversations/16944/stem_is_good_but_where_s_the.html

C FALT Punkt 5, Teknologi, innovasjon og vitenskap Legge til en ny tredje setning i avsnittet om patenter under Prinsipper: "En endring i patentsystemets monopolmodell til fordel for en kompensasjonsmodell, bør utredes som et alternativ til å beholde opphavsvernet uten at det går ut over fremskrittet."

F17: Endring - VEDTATT Forslagsstiller: Morten Nilsen Andre setning som lyder: Med internett har muligheten til å forbedre de politiske prosessene, og representere borgernes interresser på nye og bedre måter.

Skrives om til: Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere borgerenes interesser.

F18: Endring - VEDTATT Forslagstiller: Jenny Olsson Endre/flytt Søyle 5, punkt 3

 • Styrke ytrings- og varslingsfrihet til søyle 1.

F19: Stryking - VEDTATT Forslagsstiller: Silje Færøy Stryke tredje siste kulepunkt under 1. Individ og personvern

Kreve at Nasjonalbiblioteket skal respektere folks rett til å reservere seg mot lagring av norske blogger.

Bloggar er også ein del av kulturarven, og er offentleggjort på det opne nettet. Dette bør derfor kunne bevarast for ettertida. Privatpersonar står fritt til å heller publisere i lukka forum dersom dei ikkje ynskjer slik lagring.

F20: Stryking - FALT Forslagsstiller: Lars Ihler

fjerne punkt "Øke offentlig støtte til forskning."

F21A: Tillegg - VEDTATT Forslagsstiller: Gunvar Mjølhus

Deltagende demokrati

Forslag 1: La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk)

F21B: Tillegg - FALT

Forlag 2; Redysere nasjonale bestemmelser som fratar kommuner selvråderett. Eksempler er nasjonalt forbud mot bygging av kjøpesenter, nasjonalt forbud mot bygging i strandsonen, nasjonale skjenketidsbestemmelser. Dette er saker som kan avgjøres lokalt.


Forslag, opprettelse av programbanden

Opprettelse av programkomite, samt valg av programkomite:

- Programbanden består av medlemmer som velges på landsmøtet. - Programbanden setter sammen et utkast til program på bakgrunn av det eksisterende programmet som tas opp blant alle medlemmene og behandles på landsmøtet. - Programkomiteen kan kun gjøre redaksjonelle endringer av programmet og foreslå saker. - Programbanden er ansvarlig for å arrangere avstemninger i løpet av arbeidet om saker på Internett. - Programbanden samler sammen og offentliggjør innkomne forslag før hvert landsmøte. - Programbanden skal ha gjevnlig kontakt med Sentralstyret.