Møre og Romsdal Piratparti

Fra Piratpartiets Wiki
Revisjon per 4. des. 2021 kl. 00:09 av Eiil (diskusjon | bidrag) (Kontaktinformasjon)
Hopp til: navigasjon, søk

Møre og Romsdal Piratparti ble formelt stiftet 1. mars 2013 på restauranten Steinovnen i Ålesund.

Styre

  • Elin Kristin Dyb (leder)
  • Stian Færøy (nestleder)
  • Robin Lange (styremedlem, regnskapsfører)

Kontaktinformasjon

Epost: styret.mr@piratpartiet.no

Facebook: https://www.facebook.com/pirmr

Vedtekter

§1. Formål

Møre og Romsdal Piratparti er Piratpartiets fylkesorganisasjon for Møre og Romsdal fylke. Fylkespartiet skal arbeide etter de retningslinjer Piratpartiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak. Møre og Romsdal Piratparti skal i samarbeid med Piratpartiets styre lede og samordne partiets virksomhet i fylket.

§2. Organisasjonens oppbygging

Møre og Romsdal Piratparti består av delegasjoner etter Piratpartiets vedtekter §11 pr. 16. desember 2012. Delegasjoner fungerer som midlertidig representasjon i oppstartsfasen i tillegg til at alle medlemmer av partiet kan møte på stiftelsesmøtet. Som delegasjon regnes et medlem av piratpartiet som har samlet inn minst 10 underskrifter til opprettelsen av piratpartiet i partiregisteret.

§3. Årsmøtet

Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av første kvartal. Årsmøtet i Møre og Romsdal Piratparti består av delegasjoner etter § 2. Saksliste for årsmøtet består av delegasjonenes innstillinger. Alle valg, vedtak og vedtektsendringer, fattes med alminnelig flertall. Oppstår det stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Årsmøtet velger styret for fylkespartiet, med leder/kaptein, nestleder/styrmann, tilstrekkelig styremedlemmer og revisor. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det.

§4. Styret

Styret består av 3-7 personer. Styret utarbeider planer for fylkespartiets virksomhet Alle som møter i styret forutsettes å være medlem av Piratpartiet. Fylkespartiets regnskapsperiode følger kalenderåret og avsluttes pr. 31. desember. Styret utarbeider forslag til budsjett som vedtas av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig bare hvis et flertall av medlemmene er tilstede. Digital tilstedeværelse på styremøtert er akseptert.

§5. Nominasjoner

Piratpartiets styre fastsetter tidsfrister foran nominasjonsprosessen ved stortingsvalg. Fylkespartiet oppnevner en nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens forslag til liste sendes Piratpartiets styre.

§6. Kontingent

Fylkespartiets andel av kontingenten fastsettes av Piratpartiets landsmøte.

§7. Regnskap & Revisjon

Til å utføre regnskap og revisjon engasjerer styret en regnskapsfører og en revisor. Revisor har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. Revisor skal avgi beretning til årsmøtet.

§8. Vedtekter

For å være gyldige, må vedtektene være godkjent av Piratpartiets styre. Endringer i disse vedtekter kan bare årsmøtet foreta, eventuelt et ekstraordinært årsmøte, som styret for fylkespartiet innkaller til. Møre og Romsdal Piratpartis eiendeler skal tilfalle Piratpartiet hvis fylkespartiet blir oppløst. Eventuelle forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, behandles etter Piratpartiets retningslinjer. Vedtektene trer i kraft straks de er godkjent av Piratpartiets styre.

Møtereferat

  1. Stiftelsesmøte 1. mars 2013
  2. Styremøte 21. mars 2013