Forskjell mellom versjoner av «Piratpartiets søyler»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Fjerner doble tomme linjer)
(Erstatter tekst med generert HTML fra kjerneprogram.git/Program.markdown commit eda17c7, 2013-04-06 22:43:42+0200. Copy+paste av HTML-en for enkelhets skyld. Den skal ikke forandres her, det er den på GitHub som er den autoritative versjonen.)
Linje 32: Linje 32:
 
Piratbegrepet er en reaksjon på overgrepene som følger i kjølvannet av mangel på demokratiske prosesser og respekt for grunnleggende demokratiske verdier.
 
Piratbegrepet er en reaksjon på overgrepene som følger i kjølvannet av mangel på demokratiske prosesser og respekt for grunnleggende demokratiske verdier.
  
= Piratpartiets kjerneprogram =
+
<!-- Copy+paste av HTML generert fra kjerneprogram.git/Program.markdown commit eda17c7, 2013-04-06 22:43:42+0200 -->
 +
<h1>Piratpartiets kjerneprogram 2013</h1>
  
Piratpartiet vil utgjøre en demokratisk endring i norsk politikk, og vil bruke breddedemokrati der medlemmene avgjør saker for partiet hele tiden. Piratpartiet vil da ikke være avhengige av enorme program som må vedtas landsmøtet, men vi vil ha et kontinuerlig landsmøte der alle medlemmene får si sin mening og avgjøre partiets politikk. Dette gjør vi for å representere den demokratiske endringen i samfunnet vi ønsker å se, og for å inkludere alle våre medlemmer langt mer enn det vanlige er for norske partier. Vi mener at demokrati er noe en gjør, ikke noe en sier.  
+
<p>Norge følger mange andre land som allerede har Piratpartier. Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett Internett. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss. Vi mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.</p>
  
Piratpartiet vil av den grunn ikke utarbeide enorme partiprogrammer i forkant av valgene, men lage prinsipprogrammer som viser hvor vi står, og deretter avgjør medlemmene resten i kontinuerlige debatter og vedtak gjennom hele stortingsperiodene. Piratpartiet vil naturligvis fokusere på temaene nevnt i kjerneprogrammet, og vil ikke lage store program alle områder. Det er derfor veldig vanskelig å plassere Piratpartiet innenfor de tradisjonelle politiske aksene, og vi ønsker heller ikke å bli det.
+
<p>Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum landsmøtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlaget for valgkampen 2013. Vi ønsker å gjøre Piratpartiet til en politisk maktfaktor i Norge allerede denne høsten!</p>
  
Piratpartiet er et parti som bryr seg om enkeltmenneskene i samfunnet og vil bruke teknologi for å forbedre samfunnet og demokratiet. Staten består av og får sin makt fra folket. Piratpartiet vil gjennom vårt breddedemokrati være den endringen og det forbildet for demokratiet vi ønsker å se. Piratpartiet er ikke et teknologiparti, men et prinsipp-parti. Når teknologi endrer samfunnet, må vi ikke bare forstå og bruke teknologien for å bevare grunnleggende verder, men også bruke nye metoder for å berike demokratiske prinsipper og prosesser. Teknologi er et virkemiddel for å øke vår velferd. Når samfunnet endres dramatisk av teknologi, er det viktig at samfunnets ledere forstår og omfavner de endringene som samfunnet står ovenfor.
+
<h2>Grunnlag, demokrati og politikk</h2>
  
Piratpartiet Norge skal på sitt første landsmøte ta stilling til hvorvidt man skal tilslutte seg [http://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Party#The_Uppsala_Declaration Uppsala-deklarasjonen], vedtatt i 2009 av [https://en.wikipedia.org/wiki/Pirate_Parties_International Pirate Parties International] i Uppsala (Sverige). De europeiske piratpartiene ble enige om blant annet følgende:
+
<blockquote>
 +
  <p>Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.</p>
 +
</blockquote>
  
* Reform av opphavsrett og patentlovgivning
+
<p>Piratpartiets kjerneprogram er bygd opp i tre lag:</p>
* Styrke sivile rettigheter
 
* Åpenhet i stat og regjering
 
* Rask og rettferdig domstolsbehandling
 
* Talefrihet
 
* Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon
 
  
==Individ og personvern==
+
<h3>Grunnleggende prinsipper og rettigheter</h3>
  
'''Sammendrag: Styrke individ og personvern'''
+
<blockquote>
 +
  <p>Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.</p>
 +
</blockquote>
  
''Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern. Vi mener at individet skal ha kontroll på egen informasjon og kommunikasjon.''
+
<p>Vi ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder:
 +
- Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv.
 +
- Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter.
 +
- Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.</p>
  
I kjølvannet av den digitale revolusjonen har det blitt billigere og enklere å samle inn, lagre og hente frem informasjon om enkeltpersoner. Stadig mer blir lagret og benyttet i et økende antall sammenhenger. Piratpartiet ønsker å reversere trenden og å gjeninnføre individets rett til å ha et reelt privatliv.
+
<h3>Demokrati</h3>
  
Piratpartiet skal konkret:
+
<p>Vi ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.</p>
* Stanse implementeringen av [[Datalagringsdirektivet]] (DLD)
 
* Styrke Datatilsynet
 
* Gi Datatilsynet reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data, terskelen skal ligge lavt
 
* Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. [http://no.wikipedia.org/wiki/FRA-loven den svenske FRA-loven]
 
* Begrense hva private aktører har anledning til å samle inn og bruke av personlig informasjon
 
* Retten til privat kommunikasjon, "lukket konvolutt", uavlyttet telefon og krypterte meldinger bevares og styrkes
 
* Piratpartiet ser en trend at individets plass i samfunnet blir mindre viktig. Denne utviklingen bør snus, slik at selskaper og stat igjen tjener samfunnet og ikke motsatt
 
* [[Anonyme ytringer]] må tillates på internettet
 
* Styrke varslervernet
 
* Gi et digitalt kildevern for pressen
 
* Aktivt vern om ytringsfriheten
 
* Styrket sivilombudsmann
 
* Sterkere forbrukerrettigheter
 
* Digitale rettigheter
 
* Selskaper skal ikke ha samme lovfestede rettigheter som personer, dvs. "juridisk person". Denne retten vil Piratpartiet avskaffe
 
* Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses
 
  
==Kunnskap og kultur==
+
<h3>Politikk</h3>
  
'''Sammendrag: Reform av opphavsrett og patenter'''
+
<p>Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene.</p>
  
''Piratpartiet ønsker et rikt og levende kunnskaps- og kulturliv.''
+
<p>Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske programmer innen andre områder etter hvert som partiet vokser.</p>
  
Kollaborasjon/samarbeid på internettet har vist seg å være viktig som et middel for å belyse flest mulig sider av saker og dermed få et langt bedre utgangspunkt for gode beslutninger enn det dagens politiske strukturer tillater.
+
<h3>Våre fem søyler</h3>
Færre mennesker som samarbeider gir økt fare for at bare deler av viktige saker blir belyst før beslutninger tas. Derfor mener Piratpartiet at det er viktig at offentlige dokumenter blir tilgjengelig, uten å kompromittere personvernet, og at saker kan debatteres i en åpen debatt blant hele befolkningen. Litteratur om kollaborasjon: [http://www.universitetsforlaget.no/boker/spraak/norsk/katalog?productId=21233462 Tekst 2 null], innholdsfortegnelse [http://www.universitetsforlaget.no/file/ci/35595628/9788215015187.pdf se Kap 11, PDF-format]
 
  
Fri deling av kunnskap (åpenhet) er en sentral sak for Piratpartiet, retten til privatliv, åpenhet i staten, informasjonsdeling og gratis utdannelse.
+
<p>Våre prinsipper og standpunkter er organisert i fem søyler:</p>
Piratpartiet ønsker spesielt å motarbeide lovgivning som tillater patent på liv (inkludert frø og gener) og patent på programvare.
 
  
Piratpartiet ønsker en nøytral og universell rett til å bruke et usensurert internett siden internettet er verdens største bibliotek. Når staten sensurer biblioteker, er ikke verden åpen og kunnskap forsvinner, utvikling stagnerer og toleranse for meningsforskjeller reduseres. Dette innebærer at utviklingen i verden blir holdt tilbake slik at f.eks. fattige ikke får tilgang til informasjon som kan bedre livssituasjonen deres.
+
<ul>
 +
<li>individ og personvern</li>
 +
<li>demokrati</li>
 +
<li>kommunikasjon og infrastruktur</li>
 +
<li>kunnskap og kultur</li>
 +
<li>teknologi, innovasjon og vitenskap</li>
 +
</ul>
  
Piratpartiet ønsker også å jobbe mot en reform av kopirettslover som innebærer:
+
<p>I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkter.</p>
* Amnesti for ikke-kommersiell aktivitet som per i dag reguleres av kopirettlover
 
* Reduksjon i tidsrommet konsepter kan beskyttes av kopirett
 
* Forbud mot [http://blogg.hioa.no/tengel/2012/e-boker-drm/ DRM teknologi] (begrensning på nedlastinger fra internett)
 
* Opposisjon mot skatt på kultur, media og hardvare (fysiske produkter)
 
  
Den internasjonale Piratpartibevegelsen ønsker også i tillegg gratis helsetjenester for alle og et klart skille mellom stat og kirke for å sikre alle absolutt religionsfrihet.
+
<h2>Individ og personvern</h2>
  
Vi, som mange andre, mener at teknologisk utvikling, forskning og kultur er viktig. Det som skiller oss fra andre er hvordan vi skal finne frem til de virkemidlene som stimulerer til den ønskede utviklingen.
+
<blockquote>
Opphavsrett og patenter er mekanismer som ble etablert for flere hundre år siden for å nå dette målet og endringene siden den gang har vært å gjøre lover og regelverk strengere.
+
  <p>Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen.</p>
 +
</blockquote>
  
Med internettet kom en revolusjon i hvordan kultur blir skapt, hvem som skaper det og hvordan kultur blir distribuert. På samme måte som helse- og kriminalitetsforebygging er områder hvor politikken styres av [http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/281227 fagfellevurdert forskning], ønsker vi at innovasjon og kultur skal styres etter samme prinsippene, men på et langt bredere grunnlag enn dagens ordning med fagfellevurdering. Dagens tilstand kan ikke fortsette i en moderne verden der endringer og utvikling skjer i et stadig raskere tempo. Området er overmodent for reform.
+
<h3>Prinsipper</h3>
  
Piratpartiet skal konkret:
+
<p>Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.</p>
* Kreve at offentlig finansiert informasjon og kultur skal være allment tilgjengelig
 
* Tilrettelegge i større grad for [http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2012/10/nso-glade-for-mer-aapen-tilgang.html fri programvare], som ikke er ensbetydende med gratis programvare
 
* Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter
 
* Redusere opphavsrettens vernetid og gjeninnføre krav om registrering av verk på en enkel måte
 
* Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, ettersom håndheving av et slikt forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn
 
  
I Norge har vi hatt enhetsskole siden 1936. Piratpartiet mener at tiden er inne for å gå videre mot fremtidens skole.
+
<p>Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.</p>
  
* Elever som har særlige gode evner skal få mulighet til å utfolde seg og få brukt sitt potensiale. Dette bør skje allerede fra barneskolenivå
+
<h3>Piratpartiet vil konkret</h3>
* Øke bruken av digitale læringsverktøy, f.eks. mulighet for mer PC/tablet bruk samt [http://www.oblad.no/nyheter/en-smart-tavle-1.5028531 smarttavle]
 
* Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket - f.eks., dersom elevene bruker mye tid på å lære seg Microsoft Windows og Microsoft Office i skolen, er dette i realiteten en sniksubsidiering av Microsoft.
 
  
==Demokrati==
+
<ul>
 +
<li>Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål.</li>
 +
<li>Styrke Datatilsynet ved å gi dem reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av personopplysninger.</li>
 +
<li>Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven.</li>
 +
<li>Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger.</li>
 +
<li>Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.</li>
 +
<li>Etablere digitale forbrukerrettigheter.</li>
 +
<li>Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale.</li>
 +
<li>Åpne for debatt angående liberalisering av sikkerhetskontroll: Fjerne forbudet mot å bære mer enn 100 ml væske i håndbagasjen og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfeldig etterkontroll.</li>
 +
<li>Ikke tillate «nakenscanning» på flyplasser.</li>
 +
<li>Styrke ytrings- og varslingsfrihet.</li>
 +
</ul>
  
'''Sammendrag: Demokratisk reform med [[Liquid Democracy | Breddedemokrati]]'''
+
<h2>Kommunikasjon og infrastruktur</h2>
  
''Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og et mer åpent demokrati.''
+
<blockquote>
 +
  <p>Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.</p>
 +
</blockquote>
  
Piratpartiet ser på demokrati som den mest rettferdige styringsmetoden, siden bare et ekte demokrati kan føre til at alle innbyggernes interesser blir hørt og ivaretatt. Vi streber etter en likestilling av alle mennesker, uavhengig av kjønn og genetisk bakgrunn. Derfor er det Piratpartiets mål å øke hvert enkelt menneskes mulighet for medbestemmelse gjennom en demokratisk reform.
+
<h3>Prinsipper</h3>
  
Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og mer åpent demokrati i Norge. Piratpartiet vil selv være eit forbilde ved gi alle medlemmer en rett til å delta i den pågående debatten i politiske organer i sanntid, samt å sammen bestemme Piratpartiets politikk gjennom et kontinuerlig demokrati innad i partiet som ikke er avhengig av fysiske årsmøter. Vi ønsker å innføre beslutningssystem som alle kan delta i og gjøre politikken langt med åpen for alle. På denne måten øker sannsynligheten for at alle sider av saker belyses før politiske vedtak. Tilsvarende systemer er i gang i Sveits og på Island.
+
<p>Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles.</p>
  
Ved å innføre et slikt system reduseres faren for politisk hestehandel mellom partiet som ikke kommer noen til gode, og velgerne får en direkte mulighet til å påvirke politikken i Norge på ein kontinuerlig basis og fra sak til sak. Piratpartiets medlemmer kan selv stemme innad i partiet i et eget slikt system kalst Liquid Feedback, som sikrer at medlemmene har en stemme i alle politiske beslutninger i partiet. Piratpartiet vil med andre ord innføre et demokrati som overfører den politiske makten fra toppolitikere/representanter og direkte til hver enkelt velger. Debattene og beslutningen. Dette er det eneste sanne direkte breddedemokratiske alternativet i Norge per i dag og det eneste interaktive alternativet til partistruktur.
+
<p>For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.</p>
  
Piratpartiet oppfatter at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistleblowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatalt dårlige avgjørelser og mindre muligheter for maktovergrep/korrupsjon. Det må være langt bedre innsyn i offentlig sektor, i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart.
+
<p>Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private.</p>
  
Offentlig styring har i dag en rekke svakheter, bl.a.:
+
<h3>Piratpartiet vil konkret</h3>
* Korrupsjon og inkompetanse har gode vekstvilkår
 
* Byråkratiet har en tendens til å vokse, jfr [https://no.wikipedia.org/wiki/Parkinsons_lov Parkinsons Lov] og [http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hvorfor-ting-tar-tid-6995652.html Eivind Tesaker]
 
* Mediapress fører ofte til at politikerene fokuserer på å «få gjort noe» i stedet for å få gjort noe som faktisk hjelper
 
* Politikken har klare fireårssykluser hvor det fokuseres veldig på valgløfter rett i forkant av et valg. Løftene har langt mindre betydning etter valget
 
  
Piratpartiet ønsker langt med åpenhet i den offentlige forvaltningen for å sikre at slike svakheter ikke gror seg fast og ødelegger.
+
<ul>
 +
<li>Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.</li>
 +
<li>Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.</li>
 +
<li>Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces»).</li>
 +
<li>Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.</li>
 +
<li>Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk.</li>
 +
<li>Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming.</li>
 +
<li>Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement.</li>
 +
<li>Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.</li>
 +
<li>Tillate legging av fiber i mikrogrøfter.</li>
 +
<li>Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere domener under de norske toppdomenene.</li>
 +
<li>Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.</li>
 +
</ul>
  
===Kommunikasjon===
+
<h2>Demokrati</h2>
  
'''Sammendrag: Lovfestet nettnøytralitet, økt nettutbygging og standardisering'''
+
<blockquote>
 +
  <p>Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.</p>
 +
</blockquote>
  
''Kommunikasjon er essensen i et moderne samfunn. At folket kan kommunisere fritt og uovervåket er en forutsetning for et effektivt demokrati og et fremgangsrikt samfunn. Piratpartiet vil foreslå flere tiltak for å bli et sammenkoblet land
+
<h3>Prinsipper</h3>
  
* Lovfestet [[nettnøytralitet]]
+
<p>Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.</p>
* Utstrakt standardisering, især i offentlig sektor
 
* Subsidiert fiberutbygging
 
* Kostnadstak på mobiltelefon ved roaming
 
* Alt som har med internett og digital kommunikasjon overføres til Administrasjons- og Fornyingsdepartementet fra Samferdselsdepartementet.
 
* Personer med norsk fødselsnummer gis tilgang til norske toppdomener
 
* Tollgrensen settes opp til 1000 kr fra 200 kr og med årlig indeksregulering
 
  
==Teknologi, innovasjon og vitenskap==
+
<h3>Piratpartiet vil konkret</h3>
  
'''Sammendrag: Piratpartiet vil styrke satsingen teknologi og innovasjon og ønsker større respekt for den vitenskapelige metode.'''
+
<ul>
 +
<li>Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig Internett uten å måtte be om innsyn.</li>
 +
<li>Gi alle individer uttalerett.</li>
 +
<li>Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.</li>
 +
<li>Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget.</li>
 +
<li>Utrede muligheten for å organisere saksbehandling på samme måte som feilhåndtering i programvare (mottak, klassifisering, behandling og vedtak/utbedring).</li>
 +
<li>Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger, Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.</li>
 +
<li>Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).</li>
 +
<li>Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent.</li>
 +
<li>La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).</li>
 +
</ul>
  
''Det moderne Norge er bygd med teknologi og vitenskap, og utdanning, kultur og velferd kan bare sikres for kommende generasjoner ved å fortsatt verne om disse verdiene. Religiøs tro skal ikke styre eller være premiss for utdanning eller forskning i Norge i dag.''
+
<h2>Kunnskap og kultur</h2>
  
Piratpartiet vil satse på reform av høyere utdanning med sterkere satsning på matematikk, teknologi og IT ([https://en.wikipedia.org/wiki/STEM_fields STEM-faga; science, technology, engineering and math]). Samtidig må det legges bedre til rette for etter- og videreutdanning. Endringer skjer raskt i dagens samfunn, og kontinuerlig videreutdanning er blitt viktig for å sikre et fortsatt bærekraftig samfunn i fremtiden.
+
<blockquote>
 
+
  <p>Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.</p>
Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på internett. Det tjener ingen at forskning foregår bak 'lukkede' dører uten mulighet for innsyn for andre til rådata og metoder (inkludert programkoder) som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.  
+
</blockquote>
Politisk bestemte forskningsresultater er lettere å skjule når rådata og metode blir holdt skjult for offentligheten.
 
Kvaliteten på offentlig finansiert forskning i Norge kan bare holdes oppe ved 100% innsyn i forskningen og ved en åpen debatt rundt alle forhold knyttet til forskningsrapportene.
 
  
Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at våre politikere overstyrer og forsøpler vitenskapelige metoder. Vi så i Sovjetunionen at Lysenkoismen satte biologifaget mer enn 30 år tilbake i tid, og Piratpartiet mener det er viktig å beskytte norske universiteter mot tilsvarende utglidninger. Som en del av universitetenes selvstendighet må det bli forbudt for overordnede byråkrater i eller utenfor universitetene å nekte universitetsansatte å delta i den offentlige debatt, eller å true med andre sanksjoner som i praksis knebler forskere og hindrer ubeleilige fakta fra å komme offentligeheten for øre.
+
<h3>Prinsipper</h3>
  
Piratpartiet vil derfor spesifikt jobbe for:
+
<p>Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.</p>
  
* En sterkere og mer selvstendig stilling for universitetene i Norge
+
<h3>Piratpartiet vil konkret</h3>
* Styrket ytringsfrihet for universitetsansatte
+
 
* All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og fritt tilgjengelig
+
<ul>
 +
<li>Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.</li>
 +
<li>Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.</li>
 +
<li>Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen.</li>
 +
<li>Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.</li>
 +
<li>Kreve at kulturinstitusjoner som får offentlig støtte publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.</li>
 +
<li>Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.</li>
 +
<li>Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.</li>
 +
<li>Bortfall av vernetid ved manglende produksjon / utgivelse av åndsverk?</li>
 +
<li>Tillate bruk av YouTube og andre moderne videoløsninger i norsk skole.</li>
 +
<li>Innføre leserett for innhold med kopisperrer.</li>
 +
<li>Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.</li>
 +
<li>Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.</li>
 +
<li>Foreslå at «Fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.</li>
 +
<li>Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.</li>
 +
<li>Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.</li>
 +
<li>Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.</li>
 +
<li>Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående skole der det er kompetanse til å gi det.</li>
 +
</ul>
 +
 
 +
<h2>Teknologi, innovasjon og vitenskap</h2>
 +
 
 +
<blockquote>
 +
  <p>Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.</p>
 +
</blockquote>
 +
 
 +
<h3>Prinsipper</h3>
 +
 
 +
<p>Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode.</p>
 +
 
 +
<p>Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.</p>
 +
 
 +
<p>Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.</p>
 +
 
 +
<p>Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.</p>
 +
 
 +
<h3>Piratpartiet vil konkret</h3>
 +
 
 +
<ul>
 +
<li>Øke offentlig støtte til forskning.</li>
 +
<li>Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning.</li>
 +
<li>All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.</li>
 +
<li>Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes.</li>
 +
<li>Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler må være åpent og fritt tilgjengelig.</li>
 +
</ul>
  
 
[[Category:Piratpartiet]]
 
[[Category:Piratpartiet]]
 
[[Category:Politiske saker]]
 
[[Category:Politiske saker]]

Revisjonen fra 27. nov. 2022 kl. 08:56

Overordnede tanker

Hvorfor et nytt parti?

(Hovedartikkel: Piratpartiets begrunnelse)

Piratpartiet ser at "den digitale revolusjon" så langt har hatt en demokratiserende effekt. Internett gjør at enkeltindividet får mer makt, myndighet, frihet og kunnskap. Det er blitt noe vanskeligere for sterke stater og kommersielle foretak å styre flyten av informasjon.

Den "digitale revolusjonen" har også sine skyggesider. Samfunnsutviklingen virker generelt opprivende på gamle forretningsmodeller og enkelte bransjer og profesjoner, og det er alltid folk som ikke ønsker omstillinger velkommen. Piratpartiet mener at dette er en nødvendig kostnad å ta - det er umulig å stoppe utviklingen for å ivareta særinteresser.

Den digitale revolusjonen både muliggjør og trivialiserer overvåkning, og dette er en alvorlig motvekt til Internetts demokratiserende virkning.

Det er lett å ta dagens personlige frihet og et fritt og åpent Internett for gitt. Piratpartiet ser at dette er verdier vi lett kan miste dersom vi lar særinteresser få styre den digitale agendaen. Piratpartiet mener at det er av overordnet betydning å få inn folk på Stortinget som forstår den digitale utviklingen. Piratpartiet mener at personlig frihet og et fritt og åpent Internett per i dag er en av de viktigste sakene for fremtiden både med tanke på næringspolitikk, den teknologiske utviklingen, og forbedringen av demokratiet.

Hva er en "pirat"?

En "pirat", i ordets rette betydning, er en væpnet maritim raner. Piratpartiet tar stor avstand fra ekte piratvirksomhet og organisert kriminalitet forøvrig.

I senere tid har begrepene "pirater" og "tyver" blitt brukt om folk som bedriver fildeling av opphavsrettsbeskyttede filer seg imellom. I stedet for å slåss mot forsøket på å koble kopiering og tyveri har man valgt å utnytte momentet. I kjølvannet av Svenska Antipiratbyrän ble organisasjonen Piratbyrän etablert som en motvekt, og The Pirate Bay ble senere startet av og driftet av enkelte personer i Piratbyrän-miljøet. Det svenske Piratpartiet ble senere stiftet av Rick Falkvinge som mente fildelerne burde gjøre politikk av saken[1]. I årene etter har Piratpartibevegelsen spredt seg til over 40 land

Myndigheter og kommersielle krefter trekker samfunnet i en retning av mer sensur, overvåkning og kontroll, et samfunn som ikke samsvarer med demokratiske idealer. De som verdsetter ytringsfrihet og andre grunnleggende prinsipper har blitt avfeid som "Pirater". Vel, hvis det å verdsette grunnleggende rettigheter er å være en pirat, da er vi pirater.

En pirat i vår forstand av ordet, er en person som

 • Verdsetter grunnlovsfestede menneskerettigheter, også når samfunnet endres av teknologi
 • Ønsker et fritt og åpent internett
 • Ønsker et samfunn hvor enkeltindividets muligheter og rettigheter ikke blir vilkårlig hemmet av kommersielle særinteresser
 • Våger å stille spørsmålstegn ved "etablerte sannheter"
 • Mener det er uheldig med forretningsmodeller som baserer inntjeningen på en kunstig skapt knapphet
 • Ikke anser det som "tyveri" å omgå etablerte distribusjonsmonopoler som er utgått på dato

Piratbegrepet er en reaksjon på overgrepene som følger i kjølvannet av mangel på demokratiske prosesser og respekt for grunnleggende demokratiske verdier.

Piratpartiets kjerneprogram 2013

Norge følger mange andre land som allerede har Piratpartier. Det første Piratpartiet ble stiftet i Sverige i 2006 som en reaksjon på det svenske «Anti-Piratbyråns» arbeid mot brudd på opphavsrett på Internett. Piratpartiene internasjonalt jobber for de mulighetene nettet gir oss. Vi mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at nettet muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Piratpartiets kjerneprogram ble vedtatt på partiets første landsmøte i mars 2013. Dokumentet ble skrevet i fellesskap på nettet og diskutert i plenum på landsmøtet. Kjerneprogrammet inneholder våre viktigste standpunkter og danner grunnlaget for valgkampen 2013. Vi ønsker å gjøre Piratpartiet til en politisk maktfaktor i Norge allerede denne høsten!

Grunnlag, demokrati og politikk

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.

Piratpartiets kjerneprogram er bygd opp i tre lag:

Grunnleggende prinsipper og rettigheter

Vårt samfunn har et sett grunnleggende prinsipper og rettigheter som skal være universelle. Disse rettighetene har dessverre forvitret over tid.

Vi ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter, tilpasset informasjonsalderen. Det gjelder: - Individuelle rettigheter, som enkeltpersoners rett til frie ytringer, rettsvern og privatliv. - Kollektive rettigheter, som arbeiderrettigher og forbrukerrettigheter. - Infrastruktur for samhandling, som transport, kommunikasjon og betalingsformidling.

Demokrati

Vi ønsker å etablere demokratiske spilleregler som er tilpasset informasjonsalderen. Internett gir muligheter til nye og bedre måter å organisere de politiske prosessene for best mulig å representere folkets interesser.

Politikk

Når vi har etablert demokratiske spilleregler som er avgrenset av grunnleggende prinsipper og rettigheter, kan vi utforme konkrete politiske synspunkter. Piratpartiet er primært opptatt av å definere prosessene, mer enn resultatene.

Ettersom Piratpartiet har sitt utspring i teknologi- og vitenskapsmiljøene, er det nærliggende at vi definerer disse områdene først. Vi vil etablere målsetninger, prosesser og politiske programmer innen andre områder etter hvert som partiet vokser.

Våre fem søyler

Våre prinsipper og standpunkter er organisert i fem søyler:

 • individ og personvern
 • demokrati
 • kommunikasjon og infrastruktur
 • kunnskap og kultur
 • teknologi, innovasjon og vitenskap

I hver søyle beskriver vi prinsippene våre og konkrete politiske standpunkter.

Individ og personvern

Piratpartiet ønsker å stadfeste grunnleggende rettigheter for individet, også gjeldende for informasjonsalderen.

Prinsipper

Grunnleggende prinsipper og rettigheter handler i bunnen om å beskytte de svake mot de sterke. Det er en garanti og beskyttelse mot maktmisbruk. Disse rettighetene har blitt utarmet i senere tid for å omgå de sperrene mot misbruk som tradisjonelt har vært nedfelt. I tillegg har endringer i teknologien og samfunnet avdekket nye problemstillinger, uten at rettighetene har fulgt etter.

Piratpartiet står for sterkere sivile retter i form av menings- og ytringsfrihet, åpenhet i stat og forvaltning og mulighet til anonymitet i det offentlige rom og på Internett. Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern for å garantere enkeltindividets mulighet til å ha en privat sfære, utvikling og utfoldelse uten utilbørlig påvirkning fra omverdenen. Vi mener at individet skal ha kontroll over sin egen informasjon og kommunikasjon. Vi mener at enkeltaktører har for sterk forhandlingsposisjon til at individet har reell påvirkning, og at det må regulering til for å kollektivt etablere et minimumskrav til disse avtalene. Vi mener også at infrastrukturene skal være distribuerte, nøytrale og allment tilgjengelig.

Piratpartiet vil konkret

 • Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD) med alle tilgjengelige politiske midler. Det være seg ultimatum eller kabinettspørsmål.
 • Styrke Datatilsynet ved å gi dem reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av personopplysninger.
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven.
 • Bevare og styrke retten til privat kommunikasjon («lukkede konvolutter»), uavlyttede telefonsamtaler og krypterte meldinger.
 • Tillate og tilrettelegge for anonyme ytringer på nettet.
 • Etablere digitale forbrukerrettigheter.
 • Begrense private aktørers mulighet til å kreve tilgang til sensitiv informasjon registrert av det offentlige. For eksempel skal ikke forsikringsselskaper ha anledning til å be foreldre om samtykke til å hente ut informasjon fra PP-tjenesten som forutsetning for forsikringsavtale.
 • Åpne for debatt angående liberalisering av sikkerhetskontroll: Fjerne forbudet mot å bære mer enn 100 ml væske i håndbagasjen og fjerne sikkerhetskontrollens praksis med tilfeldig etterkontroll.
 • Ikke tillate «nakenscanning» på flyplasser.
 • Styrke ytrings- og varslingsfrihet.

Kommunikasjon og infrastruktur

Åpne, velutbygde og nøytrale infrastrukturer er en forutsetning for at individet skal kunne samhandle med samfunnet.

Prinsipper

Kommunikasjon er selve livsnerven for et fungerende moderne samfunn enten det er personer som skal reise, varer som skal sendes, tanker som skal utveksles eller informasjon som skal deles.

For at kommunikasjonen skal tjene formålet med å koble sammen individer, må infrastrukturen både være velutbygd og nøytral. Hverken Vegvesenet, postverket eller nettleverandørene skal diktere hvordan infrastrukturen skal benyttes.

Å kunne jobbe for et enda mer effektivt demokrati og fremgangsrikt samfunn forutsetter tanke- og ytringsfrihet. Det krever at folket skal kunne kommunisere fritt uten sensur og overvåkning, hverken fra det offentlige eller fra private.

Piratpartiet vil konkret

 • Lovfeste tilgang til Internett. For at borgere skal kunne delta i samfunnet i dag må de ha tilgang til Internett.
 • Øke nettutbygging med spesiell fokus på fiberutbygging. Øke ambisjonsnivået mht. netthastigheter, og ta med både opp- og ned-hastigheter i kravene.
 • Reservere frekvensområder til fri benyttelse (eks. WiFi, «white spaces»).
 • Kreve bruk av leverandørnøytrale fil- og dataformater i offentlig sektor.
 • Kreve at offentlig finansierte kart gjøres fritt tilgjengelig med muligheter for gjenbruk.
 • Innføre kostnadstak på mobiltelefon ved roaming.
 • Kreve brukerstyrte kostnadstak for mobilabonnement.
 • Tilrettelegge for anonyme og distribuerte betalingsløsninger, både fysiske, tradisjonelle og nye løsninger over Internett.
 • Tillate legging av fiber i mikrogrøfter.
 • Gi personer med norsk fødselsnummer rett til å registrere domener under de norske toppdomenene.
 • Begrense lengden på KID-nummer for å hindre unødig frustrasjon ved betaling av regninger.

Demokrati

Internett muliggjør et styresett som er nærmere det demokratiske idealet enn det vi har i dag.

Prinsipper

Det representative demokratiet vi har i Norge i dag er ikke den beste måten å oppnå intensjonen om folkestyre. Piratpartiet mener at Internett muliggjør et styresett som tillater borgere å være langt mer involvert i prosessene. Vi har sett tilfeller der særinteresser har hatt utilbørlig innflytelse på politikken, og det ønsker vi å endre. Åpenhet og innsyn, folkeavstemninger og felles utforming av lover vil endre norsk politikk dramatisk, hvor folket igjen bestemmer.

Piratpartiet vil konkret

 • Gjøre offentlige postjournaler tilgjengelig på Internett uten å måtte be om innsyn.
 • Gi alle individer uttalerett.
 • Publisere offentlige data med gjenbrukbar lisens, bare personvern og rikets sikkerhet kan stanse publisering.
 • Støtte «Holder de ord» og tilsvarende organisasjoner som registrerer hva de politiske partiene mener og hvordan de stemmer på Stortinget.
 • Utrede muligheten for å organisere saksbehandling på samme måte som feilhåndtering i programvare (mottak, klassifisering, behandling og vedtak/utbedring).
 • Innføre rådgivende nettbaserte avstemninger, Internett gjør det mulig å forenkle avstemninger uten uforholdsmessig stor ressursbruk.
 • Kreve at digitale 3D-modeller vedlegges byggesøknader med ansvarsrett (tiltak uten ansvarsrett kan søkes uten 3D-modeller).
 • Kreve at kontrakter mellom det offentlige og private publiseres åpent.
 • La vanlige folk få legge frem forslag som Stortinget må ta stilling til dersom det oppnås et gitt antall signaturer (elektronisk).

Kunnskap og kultur

Piratpartiet ønsker at samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur, og ønsker at fagfellevurdert forskning skal avdekke virkemidler som gir oss det samfunnet vi ønsker.

Prinsipper

Opphavsrett var opprinnelig ment som et midlertidig monopol for å stimulere til at samfunnet fikk økt tilgang til kulturelle uttrykk. Det var opprinnelig en ren kommersiell begrensning ettersom kopimaskiner var dyre, men nå som de er billige har privatpersoner også blitt omfattet av loven. Internett og den digitale revolusjonen har endret forutsetningene, og loven må følge etter. Vi har ikke alle svarene, men vi vet i hvert fall at vernetiden er unødig høy og at opphavsretten ikke bør kunne trå over grunnleggende rettigheter som fri kommunikasjon og ytringsfriheten. Vi mener det er nødvendig med en reform hvor vi går tilbake til utgangspunktet ved å spørre hvordan samfunnet får tilgang til mest mulig kunnskap og kultur.

Piratpartiet vil konkret

 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, siden håndheving av slike forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Patenter på andre områder vurderes etter nytteverdi for befolkningen.
 • Opprettholde støtteordninger for kreative og kunstneriske aktiviteter.
 • Kreve at kulturinstitusjoner som får offentlig støtte publiserer gjenbrukbart digitalt innhold.
 • Kreve bruk av fri programvare i offentlig sektor dersom dette er mulig.
 • Redusere vernetiden for åndsverk til maksimalt 20 år etter utgivelse og innføre enkle krav om registrering etter 5 år.
 • Bortfall av vernetid ved manglende produksjon / utgivelse av åndsverk?
 • Tillate bruk av YouTube og andre moderne videoløsninger i norsk skole.
 • Innføre leserett for innhold med kopisperrer.
 • Bekjempe spesialavgifter på lagringsmedier.
 • Gi rett til å utvikle ikke-kommersiell kultur basert på kommersielle produkter.
 • Foreslå at «Fair use» tas inn i lovverket som en beskyttelse av privatpersoners rett til å skape egne kulturuttrykk med elementer fra eksisterende verk.
 • Unngå særbehandling av enkelte produktleverandører i skoleverket og det offentlige.
 • Støtte Norsk Digital Læringsarena (NDLA) som gjør skolemateriell fritt tilgjengelig på nett.
 • Innføre krav om at offentlig ansatte skal bidra med gjenbrukbart innhold på nettet i relevante arenaer.
 • Gi mulighet til å ta programmering som tilvalgsfag i videregående skole der det er kompetanse til å gi det.

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Piratpartiet tror på forskning, utvikling og deling av resultater.

Prinsipper

Piratpartiet støtter satsing på teknologi, innovasjon og den vitenskapelige metode.

Det må være en balanse mellom grunnforskning og resultatorientert forskning. Piratpartiet vil gi universitetene våre en sterkere og mer selvstendig stilling i samfunnet for å hindre at politikere overstyrer og forstyrrer vitenskapelige metoder. Universitetsansatte skal ikke lenger hindres fra å delta i den offentlige debatt.

Patenter, som statlig garanterte monopoler, skaper en kunstig innskrenkning av den allmenne velferden, og trenger hyppig overprøving og evaluering. Programvarepatenter og biologiske patenter er særlig skadelige og bør fjernes. Patenter som direkte blokkerer fremskritt i vitenskap og/eller teknologi bør under alle omstendigheter forhindres.

Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på Internett. Det tjener ikke samfunnet som helhet at forskning foregår bak lukkede dører uten mulighet for innsyn for andre i rådata, metoder, og programkode som er brukt som grunnlag for konklusjoner i forskningen.

Piratpartiet vil konkret

 • Øke offentlig støtte til forskning.
 • Kreve at offentlig finansiert forskning skal være bygd på vitenskapelige metoder, uten ideologisk eller politisk påvirkning.
 • All offentlig finansiert forskning må publiseres åpent og være fritt tilgjengelig.
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter. Andre typer patenter skal vurderes.
 • Data og programvare finansiert gjennom offentlige midler må være åpent og fritt tilgjengelig.