Forskjell mellom versjoner av «Piratpartiets søyler»

Fra Piratpartiets Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
m (Kunnskap og kultur)
(Demokrati)
Linje 83: Linje 83:
 
==Demokrati==
 
==Demokrati==
  
Essens: Demokratisk reform
+
'''Sammendrag: Demokratisk reform'''
  
''Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og mer åpent demokrati. Det er på tide at 16-åringer får full stemmerett, dette er allerede innført i en rekke land (bl.a Østerrrike) og vi kan ikke akseptere at Norge skal fortsette å være en sinke på dette området''
+
''Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og et mer åpent demokrati. Vi mener at 16-åringer bør få full stemmerett. Dette er allerede innført i en rekke land ([http://www.barneombudet.no/barn_og_unge1/stemmerett/arkiv_stem/stemmerett4/ bla. Østerrike]) og vi kan ikke akseptere at Norge skal fortsette å være etter på dette området.''
  
Offentlig styring i dag har en rekke svakheter, bl.a.:
+
 
 +
Offentlig styring har i dag en rekke svakheter, bl.a.:
  
 
* Korrupsjon og inkompetanse har gode vekstvilkår
 
* Korrupsjon og inkompetanse har gode vekstvilkår
* Byråkratiet har en tendens til å vokse, jfr [http://no.wikipedia.org/Parkinsons_lov Parkinsons Lov] og [http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Toppbyrakrat---Byrakratiet-er-verre-enn-sitt-rykte-6995606.html Eivind Tesaker]
+
* Byråkratiet har en tendens til å vokse, jfr [http://snl.no/C._Northcote_Parkinson Parkinsons Lov] og [http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Toppbyrakrat---Byrakratiet-er-verre-enn-sitt-rykte-6995606.html Eivind Tesaker]
* Mediapress fører ofte til at politikerene fokuserer på å bare «få gjort noe» i stedet for å få gjort noe som faktisk hjelper.
+
* Mediapress fører ofte til at politikerene fokuserer på å «få gjort noe» i stedet for å få gjort noe som faktisk hjelper
* Politikken har klare fireårssykluser hvor det fokuseres veldig på valgløfter rett i forkant av et valg, mens løftene har null betydning etter valget.
+
* Politikken har klare fireårssykluser hvor det fokuseres veldig på valgløfter rett i forkant av et valg. Løftene har langt mindre betydning etter valget
 +
 
  
Piratpartiet tror at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistle blowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatale inkompetente avgjørelser og mindre muligheter for korrupsjon.
+
Piratpartiet oppfatter at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistle blowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatale dårlige avgjørelser og mindre muligheter for maktovergrep/korrupsjon.
  
* Offentlige data må være lettvint allment tilgjengelig - f.eks. kartdata.
+
* Offentlige data må være lettvint allment tilgjengelig - f.eks. kartdata
* Innsyn i offentlig sektor - f.eks., i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart.
+
* Innsyn i offentlig sektor - f.eks., i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart
* Større grad av borgerdeltagelse og påvirkning.
+
* Større grad av borgerdeltagelse og påvirkning
* Offentlige ansatte skal i større grad ha fokus på at de jobber for og med eierne av AS Norge.
+
* Offentlige ansatte skal i større grad ha fokus på at de jobber for og med eierne av AS Norge
* Stemmerett for 16-åringer i kommune- og stortingsvalg.
+
* Stemmerett for 16-åringer i kommune-, fylkes- og stortingsvalg
  
 
==Kommunikasjon==
 
==Kommunikasjon==

Revisjonen fra 7. des. 2022 kl. 14:06

Individ og personvern

Oppsummering: Styrke individ og personvern

Piratpartiet ønsker et fungerende og sterkt personvern. Vi mener at individet skal ha kontroll på egen informasjon og kommunikasjon.

Piratpartiet Norge er bundet av Uppsala Deklarasjonen, vedtatt i 2009 av Piratpartiene Internasjonal i Uppsala (Sverige). Europeiske Piratpartier ble om enig blant annet følgende:

 • Styrke sivile rettigheter
 • Åpenhet i stat og regjering
 • Rask og rettferdig domstolsbehandling der fakta og lovens bokstav skal stå i fokus
 • Talefrihet
 • Utvidet rett til å uttale seg anonymt i alle former av kommunikasjon.

I kjølvannet av den digitale revolusjonen har det blitt billigere og enklere å samle inn, lagre og hente frem informasjon om enkeltpersoner. Stadig mer blir lagret og benyttet i et økende antall sammenhenger. Piratpartiet ønsker å reversere trenden og å gjeninnføre individets rett til å ha et reelt privatliv.


Piratpartiet skal konkret:

 • Stanse implementeringen av Datalagringsdirektivet (DLD)
 • Styrke Datatilsynet
 • Gi Datatilsynet reell mulighet til å tilbakekalle konsesjon og kreve full sletting av data, terskelen skal ligge lavt
 • Beskytte norsk kommunikasjon mot avlytting, jfr. den svenske FRA-loven
 • Begrense hva private aktører har anledning til å samle inn og bruke av personlig informasjon
 • Retten til privat kommunikasjon, "lukket konvolutt", uavlyttet telefon og krypterte meldinger bevares og styrkes
 • Piratpartiet ser en trend at individets plass i samfunnet blir mindre viktig. Denne utviklingen bør snus, slik at selskaper og stat igjen tjener samfunnet og ikke motsatt
 • Anonyme ytringer må tillates på internettet
 • Styrke varslervernet
 • Gi et digitalt kildevern for pressen
 • Aktivt vern om ytringsfriheten
 • Styrket sivilombudsmann
 • Sterkere forbrukerrettigheter
 • Digitale rettigheter
 • Selskaper skal ikke ha samme lovfestede rettigheter som personer, dvs. "juridisk person". Denne retten vil Piratpartiet avskaffe
 • Store selskapers anledning til å påvirke politikk skal begrenses

Kunnskap og kultur

Oppsummering: Reform av opphavsrett og patenter

Piratpartiet ønsker et rikt og levende kunnskaps- og kulturliv.

Kollaborasjon/samarbeid på internettet har vist seg å være viktig som et middel for å belyse flest mulig sider av saker og dermed få et langt bedre utgangspunkt for gode beslutninger enn det dagens politiske strukturer tillater. Færre mennesker som samarbeider gir økt fare for at bare deler av viktige saker blir belyst før beslutninger tas. Derfor mener Piratpartiet at det er viktig at offentlige dokumenter blir tilgjengelig, uten å kompromittere personvernet, og at saker kan debatteres i en åpen debatt blant hele befolkningen. Litteratur om kollaborasjon: Tekst 2 null, innholdsfortegnelse se Kap 11, PDF-format

Fri deling av kunnskap (åpenhet) er en sentral sak for Piratpartiet, retten til privatliv, åpenhet i staten, informasjonsdeling og gratis utdannelse. Piratpartiet ønsker spesielt å motarbeide lovgivning som tillater patent på liv (inkludert frø og gener) og patent på programvare.

Piratpartiet ønsker en nøytral og universell rett til å bruke et usensurert internett siden internettet er verdens største bibliotek. Når staten sensurer biblioteker, er ikke verden åpen og kunnskap forsvinner, utvikling stagnerer og toleranse for meningsforskjeller reduseres. Dette innebærer at utviklingen i verden blir holdt tilbake slik at f.eks. fattige ikke får tilgang til informasjon som kan bedre livssituasjonen deres.


Piratpartiet ønsker også å jobbe mot en reform av kopirettslover som innebærer:

 • Amnesti for ikke-kommersiell aktivitet som per i dag reguleres av kopirettlover
 • Reduksjon i tidsrommet konsepter kan beskyttes av kopirett
 • Forbud mot DRM teknologi (begrensning på nedlastinger fra internett)
 • Opposisjon mot skatt på kultur, media og hardvare (fysiske produkter)


Den internasjonale Piratpartibevegelsen ønsker også i tillegg gratis helsetjenester for alle og et klart skille mellom stat og kirke for å sikre alle absolutt religionsfrihet.

Vi, som mange andre, mener at teknologisk utvikling, forskning og kultur er viktig. Det som skiller oss fra andre er hvordan vi skal finne frem til de virkemidlene som stimulerer til den ønskede utviklingen. Opphavsrett og patenter er mekanismer som ble etablert for flere hundre år siden for å nå dette målet og endringene siden den gang har vært å gjøre lover og regelverk strengere.

Med internettet kom en revolusjon i hvordan kultur blir skapt, hvem som skaper det og hvordan kultur blir distribuert. På samme måte som helse- og kriminalitetsforebygging er områder hvor politikken styres av fagfellevurdert forskning, ønsker vi at innovasjon og kultur skal styres etter samme prinsippene, men på et langt bredere grunnlag enn dagens ordning med fagfellevurdering. Dagens tilstand kan ikke fortsette i en moderne verden der endringer og utvikling skjer i et stadig raskere tempo. Området er overmodent for reform.


Piratpartiet skal konkret:

 • Finansiere samfunnsøkonomisk kulturforskning
 • Kreve at offentlig finansiert informasjon og kultur skal være allment tilgjengelig
 • Tilrettelegge i større grad for fri programvare, som ikke er ensbetydende med gratis programvare
 • Fjerne programvarepatenter og biologiske patenter
 • Redusere opphavsrettens vernetid og gjeninnføre krav om registrering av verk på en enkel måte
 • Avkriminalisere privat og ikke-kommersiell deling av åndsverk, ettersom håndheving av et slikt forbud nødvendigvis må medføre et overvåkningssamfunn

I Norge har vi hatt enhetsskole siden 1936. Piratpartiet mener at tiden er inne for å gå videre mot fremtidens skole.

 • Elever som har særlige gode evner skal få mulighet til å utfolde seg og få brukt sitt potensiale. Dette bør skje allerede fra barneskolenivå
 • Øke bruken av digitale læringsverktøy, f.eks. mulighet for mer PC/tablet bruk
 • Styrking av tradisjonelle kjernefag
 • Økt lærertetthet blant elever som sliter med lærevansker
 • Norsk skal dreie seg om rettskrivning, grammatikk og skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Dette skal ha høy prioritet
 • Litteraturhistorie skal skilles ut som eget fag

Demokrati

Sammendrag: Demokratisk reform

Piratpartiet ønsker et bredere, mer effektivt og et mer åpent demokrati. Vi mener at 16-åringer bør få full stemmerett. Dette er allerede innført i en rekke land (bla. Østerrike) og vi kan ikke akseptere at Norge skal fortsette å være etter på dette området.


Offentlig styring har i dag en rekke svakheter, bl.a.:

 • Korrupsjon og inkompetanse har gode vekstvilkår
 • Byråkratiet har en tendens til å vokse, jfr Parkinsons Lov og Eivind Tesaker
 • Mediapress fører ofte til at politikerene fokuserer på å «få gjort noe» i stedet for å få gjort noe som faktisk hjelper
 • Politikken har klare fireårssykluser hvor det fokuseres veldig på valgløfter rett i forkant av et valg. Løftene har langt mindre betydning etter valget


Piratpartiet oppfatter at større åpenhet, lettere tilgang til offentlig data, gode muligheter for varsling («whistle blowing») og gode muligheter for menigmann å debattere offentlige avgjørelser vil medføre mindre offentlig sløseri, færre fatale dårlige avgjørelser og mindre muligheter for maktovergrep/korrupsjon.

 • Offentlige data må være lettvint allment tilgjengelig - f.eks. kartdata
 • Innsyn i offentlig sektor - f.eks., i stedet for å vurdere innsynsbegjæringer etterhvert som de kommer, bør forvaltningen publisere alle dokumenter som kan publiseres, åpent og søkbart
 • Større grad av borgerdeltagelse og påvirkning
 • Offentlige ansatte skal i større grad ha fokus på at de jobber for og med eierne av AS Norge
 • Stemmerett for 16-åringer i kommune-, fylkes- og stortingsvalg

Kommunikasjon

Essens: Lovfestet nettnøytralitet, økt nettutbygging og standardisering

Kommunikasjon er essensen i et moderne samfunn. At folket kan kommunisere fritt og uovervåket er en forutsetning for et effektivt demokrati og et fremgangsrikt samfunn. Piratpartiet vil foreslå flere tiltak for å bli et sammenkoblet land

 • Lovfestet nettnøytralitet
 • Utstrakt standardisering, især i offentlig sektor
 • Subsidiert fiberutbygging
 • Kostnadstak på mobiltelefon ved roaming
 • Alt som har med internett og digital kommunikasjon overføres til Administrasjons- og Fornyingsdepartementet fra Samferdselsdepartementet.
 • Personer med norsk fødselsnummer gis tilgang til norske toppdomener
 • Tollgrensen opp fra 200 kr til 1000 kr med årlig indeksregulering

Teknologi, innovasjon og vitenskap

Essens: Piratpartiet vil styrke satsningen på teknologi og innovasjon og vi krever større respekt for den vitenskapelige metode.

Det moderne Norge er bygd med teknologi og vitenskap, og utdanning, kultur og velferd kan bare sikres for kommende generasjoner ved å fortsatt verne om disse verdiene. Religion har ingen plass i utdanning eller forskning i Norge i dag.

 • Reform av høyere utdannelse med sterkere satsning på matematikk og IT
 • Forskning som er offentlig finansiert (inkludert rådata, programkode og metoder) skal ligge åpent på nettet istedet for å være gjemt bak en paywall på (f.eks.) Elsevier.
 • Ingeniører og matematikere som vil bli lektor gis en 20% bonus i studiepoeng i realfag
 • Opphør av forskning som ikke er bygd på den vitenskapelige metode (Kjønnsforskningen ved UiO i særdeleshet)
 • 100 nye Etableringstipend i Innovasjon Norge øremerket digital teknologi og kultur med tildeling uten diskriminering grunnet bosted eller kjønn
 • Utvikle og bygge en kommersiell og sikker «fast breeder»-reaktor for så å eksportere teknologien til andre land. (thorium og atomavfall som brensel)
 • Økt bevilgning til genforskning med spesiell fokus på raskere/billigere analyse og syntese. Medisinske applikasjoner som hovedmål.